ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remitter

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remitter-, *remitter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remitter[N] ผู้ให้อภัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Japanese-English: EDICT Dictionary
振出人[ふりだしにん, furidashinin] (n) remitter; writer of cheque; writer of check [Add to Longdo]
送り人[おくりびと, okuribito] (n) sender; remitter; consignor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remitter \Re*mit"ter\ (-t?r), n.
   1. One who remits. Specifically:
    (a) One who pardons.
    (b) One who makes remittance.
      [1913 Webster]
 
   2. (Law) The sending or placing back of a person to a title
    or right he had before; the restitution of one who obtains
    possession of property under a defective title, to his
    rights under some valid title by virtue of which he might
    legally have entered into possession only by suit.
    --Bouvier.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top