Search result for

ให้อภัย

(45 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ให้อภัย-, *ให้อภัย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ให้อภัย[V] forgive, See also: excuse, condone, pardon, Syn. ยกโทษ, Example: แม้วัยรุ่นจะทำพลาดพลั้งไปบ้างสังคมมักจะให้อภัยเพราะสังคมถือว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในวัยเรียน, Thai definition: ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ให้อภัยก. ยกโทษให้, ไม่ถือโทษ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You are going to forgive her for opening that account,คุณกำลังให้อภัยเธอในการเปิดบัญชีลับ Adverse Events (2008)
You had no reason to forgive her.คุณไม่มีเหตุผลที่จะให้อภัยเธอ Adverse Events (2008)
Therefore, no reason to seek forgiveness.ไม่มีเหตุผลที่จะต้องให้อภัย Adverse Events (2008)
At least one of them's gonna do something inexcusable.อย่างน้อยหนึ่งในพวกเขา ก็ได้ทำบางสิ่งที่ให้อภัยไม่ได้ Last Resort (2008)
You execute Gwen's father and I will never forgive you.เจ้าสังหารบิดาของเกว็น ช้าไม่มีวันให้อภัยแน่ The Labyrinth of Gedref (2008)
His deception was inexcusable.การหลอกลวงของเขานั้นไม่อาจให้อภัย Lancelot (2008)
Can you ever forgive me, Padmé?เจ้าให้อภัยข้าได้มั้ย แพดเม่? Bombad Jedi (2008)
Whether you forgive your father or not. Don't give up on your dreams.ถ้าคุณไม่อาจให้อภัยพ่อคุณได้ ก็ได้โปรดจงทำตามความฝันของคุณต่อไปเถอะ Scandal Makers (2008)
I beg you, my lord. Please forgive my son.ข้าขอร้อง นายท่าน โปรดให้อภัยลูกข้าด้วย Iljimae (2008)
Can you please forgive me, my lord.ได้โปรดให้อภัยให้ข้า นายท่าน Iljimae (2008)
I shall never forgive him for this affront!ข้าจะไม่ให้อภัยเขา สำหรับการถูกเหยียดหยามในครั้งนี้ The Kingdom of the Winds (2008)
After killing your father and conspiring with the enemy, the heavens shan't forgive you!หลังจากที่ฆ่าพ่อของเจ้าแล้วและร่วมกับศัตรูก่อกบฎ สวรรค์จะไม่ให้อภัยท่าน The Kingdom of the Winds (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้อภัย[v. exp.] (hai aphai) EN: forgive ; excuse ; condone ; pardon   FR: pardonner ; excuser
ให้อภัยโทษ[v. exp.] (hai aphaiyathōt) EN: pardon ; grant an amnesty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
condone[VT] ให้อภัย, Syn. forgive, pardon
excuse[VT] ให้อภัย, See also: ยกโทษให้, Syn. forgive, pardon, release
let off[PHRV] ให้อภัยจาก, See also: ปล่อยให้พ้นผิดจาก, ยกโทษให้ในเรื่อง
pardon[VT] ยกโทษ, See also: ให้อภัย, อภัยโทษ, ลดหย่อนโทษให้, Syn. absolve, condome, forgive, overlook
remit[VT] ยกโทษให้ (คำโบราณ), See also: ให้อภัย, Syn. absolve, forgive, Ant. condemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
absolution(แอบโซล' เชิน) n. การอภัยโทษ, การยกเว้น, การชำระบาป, การให้อภัยบาป.
allow(อะเลา') vt.,vi. ยอมให้, อนุญาตให้, จ่ายให้, ยกให้, พิจารณา, คิด, ให้อภัย,เพื่อให้, Syn. permit, confess ###A. refuse, deny, withhold)
allowance(อะเลา' เอินซฺ) n. การยินยอม, การอนุญาตให้, สิ่งที่ได้รับส่วนแบ่ง, เงินส่วนแบ่ง, เงินช่วยเหลือ, เงินค่าใช้จ่าย, ส่วนเสริม, การอดทน, การยอมรับ, การพิจารณา,การให้อภัย. vt. เพื่อให้, จัดให้, จัดสรร, Syn. share, allotment)
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย,การไม่เอาโทษ
excusable(เอคซฺคิว'ซะเบิล) adj. ซึ่งพอให้อภัยได้, แก้ตัวได้
excuse(v. เอคคิวซ',n. เอคคิวซ') vt. ขอโทษ,ขออภัย,ยกโทษ,แก้ตัว,ยอมรับคำแก้ตัว,ยกเว้น,ปลดเปลื้อง. n. คำขอโทษ,คำแก้ตัว,การให้อภัย,ข้อแก้ตัว,ข้ออ้าง,การปลดเปลื้อง., See also: excusableness n. ดูexcuse excusably adv. ดูexcuse excuser n. ดูexcuse
mercy(เมอ'ซี) n. ความเมตตา,ความกรุณาปรานี,ความอนุเคราะห์,อำนาจของผู้พิพากษาในการให้อภัยโทษหรือลดหย่อนผ่อนโทษ,พร -Phr. (at the mercy ขึ้นอยู่กับ อยู่ภายใต้อำนาจของ)
oblivion(อับลิฟ'เวียน) n. การถูกลืม,การสูญจากความทรงจำ,การให้อภัย, Syn. eclipse,extinction
pardon(พาร์'ดัน) n. การให้อภัย,ละเว้นโทษ
pardonern. ผู้ให้อภัย

English-Thai: Nontri Dictionary
absolution(n) การอภัยโทษ,การให้อภัย
absolve(vt) ให้อภัย,พ้นจากบาป,ปลดเปลื้อง
allow(vt) อนุญาต,ให้,ยกให้,ให้อภัย
allowance(n) การอนุญาต,การยินยอม,การให้อภัย,การลดราคา
condonation(n) การอภัยโทษ,การยกโทษ,การให้อภัย,การไม่เอาผิด
condone(vt) ให้อภัย,ยอม,อภัยโทษ,ไม่เอาผิด
excusable(adj) สมควรจะให้อภัย,ซึ่งพอให้อภัยได้,ซึ่งยกโทษให้ได้
excuse(n) คำขอโทษ,การให้อภัย,คำแก้ตัว,ข้ออ้าง
excuse(vt) ให้อภัย,ยกโทษ,ไม่ถือว่าผิด,แก้ตัว
forgive(vt) ยกโทษ,ให้อภัย,อภัย,ยกหนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย
-ยกโทษ-[-] (n ) ให้อภัย

German-Thai: Longdo Dictionary
jm. vergeben(vi) |vergab, hat vergeben| ให้อภัย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top