ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

constant

K AA1 N S T AH0 N T   
127 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -constant-, *constant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
constant[ADJ] ที่เกิดขึ้นตลอดเวลา, See also: ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง, Syn. continual, persistant
constant[ADJ] ที่ไม่เปลี่ยนแปลง, Syn. steady, unchanging

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
constant(คอน'สเทินทฺ) adj. มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์, Syn. steady -Conf. consistent
numerical constantค่าคงที่ตัวเลขหมายถึง ตัวเลขที่ประกอบด้วยเลข 0 - 9 โดยปกติเราแบ่งค่าตัวเลขเป็นค่าคงที่จำนวนเต็ม และค่าคงที่ทศนิยม
unconstant(อันคอน'สเทินทฺ) adj. ไม่มั่นคง.

English-Thai: Nontri Dictionary
constant(adj) มั่นคง,เป็นอยู่เสมอ,แน่นแฟ้น,แน่วแน่,คงที่,ซื่อสัตย์
inconstant(adj) ไม่แน่นอน,ไม่คงที่,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
constant๑. คงตัว๒. ค่าคงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constant air volume system; CAV systemระบบลมจ่ายคงที่, ระบบซีเอวี [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant angular velocity (CAV)ความเร็วเชิงมุมคงตัว (ซีเอวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant current controlตัวคุมกระแสคงตัว [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
constant functionฟังก์ชันคงตัว [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
constant linear velocity (CLV)ความเร็วเชิงเส้นคงตัว (ซีแอลวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant mesh transmissionการส่งกำลังแบบเฟืองขบคงตัว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant premiumเบี้ยประกันภัยคงที่ มีความหมายเหมือนกับ fixed premium [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
constant slopeลาดเขาคงตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
constant strabismusตาเหล่ตลอด [มีความหมายเหมือนกับ strabismus, absolute] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Constantอย่างติดต่อกันไป,มีมาตลอด,คงที่,ค่าคงที่ [การแพทย์]
constant functionฟังก์ชันคงตัว, ฟังก์ชันที่เขียนได้ในรูป f(x) = c เมื่อ c เป็นจำนวนจริง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
constant head orifice turnoutconstant head orifice turnout, อาคารจ่ายน้ำแบบความต่างระดับน้ำคงที่ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Constant Portionส่วนคงที่ [การแพทย์]
Constant Proportionสัดส่วนคงที่ [การแพทย์]
Constant Regionส่วนที่คงที่ [การแพทย์]
Constant viscosity rubberยางธรรมชาติที่มีการเติมสารเคมี เช่น hydroxylamine ลงไปในน้ำยางก่อนที่จะเติมกรดเพื่อทำให้ยางจับตัว สารดังกล่าวจะเข้าไปทำปฏิกิริยากับหมู่อัลดีไฮด์ ป้องกันไม่ให้เกิดพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของยางดิบที่เก็บไว้ก่อนนำมา ใช้แปรรูป ทำให้ค่าความหนืดคงที่ ไม่เปลี่ยนแปลงตามระยะเวลาการเก็บรักษา [เทคโนโลยียาง]
Constant, Planck'sค่าคงที่ของพลังค์ [การแพทย์]
Constant, Relativelyคงที่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
constant (adj) มั่นคง,คงที่,แน่วแน่,ไม่เปลี่ยนแปลง,ต่อเนื่อง,ซื่อสัตย์
See also: S. constantly,
Constant occupation prevents temptation. (phrase ) ถ้าเรายุ่งกับการทำงาน เราจะปลอดภัยจากสิ่งล่อใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An orphanage, transient but constantly replenished.เด็กๆกำพร้ามาอยู่ที่ที่ได้ไม่นาน แล้วก็ถูกทำให้หายไป Night and Fog (1956)
He looked at the fish constantly to make sure it was true.เขามองไปที่ปลาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นความจริง The Old Man and the Sea (1958)
"Stage door Johnnies constantly surround me...♪ เหล่าหนุ่มห้าวรายรอบตัวฉัน ♪ Blazing Saddles (1974)
He demands constant reports and expects progress.เขาต้องการ รายงานทันทีและคาดหวังความก้าวหน้า Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Is the number of monoliths constant?คือจำนวนของเสาหินคงที่? 2010: The Year We Make Contact (1984)
The one constant through all the years, Ray, has been baseball.สิ่งที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาที่ผ่านมา คือเบสบอล Field of Dreams (1989)
Leonardo, meanwhile, has kept a constant vigil with Raphael.เลโอนาร์โดในขณะเดียวกันได้เก็บเฝ้าอย่างต่อเนื่องกับราฟาเอล Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well, no. That is because I am constantly evolving.ที่ไม่ ก็เพราะฉัน ค่อยๆเป็น ค่อยๆไป ย่ะ Mannequin: On the Move (1991)
He constantly shirks his duties.ยังคงหลีกเลี่ยงพันธะของเขา The Lawnmower Man (1992)
Near Constantine, where I was born. You know it?ใกล้กงส์ต็องตีน ที่ๆฉันเกิด นายรู้จักไหม? Wild Reeds (1994)
From Algiers, Oran and Constantine, from Salem and the countryside...จากแอลเจียร์ ออราน กงส์ต็องตีน เอลเมนเนีย และเชฟ พวกเขากำลังอพยพ Wild Reeds (1994)
When I got here, I went to see the Boissieres, from Constantine."เมื่อแม่มาที่นี่ แม่ไปเพื่อพบ บรรดาคุณท่านจากกงส์ต็องตีน Wild Reeds (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
constantAnd people were constantly coming to be baptized.
constantA sharp tongue is the only edged tool that grows keener with constant use.
constantBig successes result from constant effort.
constantComputers are constantly being improved.
constantConstant dripping wears away a stone.
constantEveryone in the city appears to be constantly on the go.
constantEvery time I drop in to visit, they constantly get in my hair.
constantFever and constant coughing weakened the old lady.
constantGulf nations are constantly menaced by war.
constantHe has succeeded by virtue of his constant efforts rather than his talent.
constantHe is a constant subject of scandal.
constantHe is a constant torment to me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มั่นคงถาวร[ADV] permanently, See also: constantly, enduringly, Syn. คงทนถาวร, Ant. ชั่วครั้งชั่วคราว, Example: พระสงฆ์ ทำพิธีสวดเบิกพระธาตุ เพื่อขอให้พระธาตุดำรงอยู่อย่างมั่นคงถาวร, Thai definition: อย่างอยู่ได้นาน
นิจศีล[ADV] regularly, See also: constantly, habitually, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: เขามาที่นี่เป็นนิจศีล, Thai definition: เป็นปกติเสมอไป, Notes: (บาลี)
นิตย์[ADV] constantly, See also: habitually, frequently, perpetually, often, always, Syn. เสมอไป, สม่ำเสมอ, เนืองนิจ, Example: ขอให้ทุกคนสำนึกไว้เป็นนิตย์ว่า การงานสังคมและบ้านเมืองเป็นสิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกคน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
คงเส้นคงวา[ADV] constantly, See also: consistently, steadily and regularly, invariably, unchangingly, Syn. เสมอต้นเสมอปลาย, สม่ำเสมอ, Example: บิ๊กเป๋าครองตัวในเส้นทางราชการตำรวจมาอย่างคงเส้นคงวา ไม่เคยปรากฏเรื่องราวเสื่อมเสียเลย, Thai definition: อย่างที่อยู่กับร่องกับรอย, อย่างไม่เปลี่ยนแปลง
ค่าคงตัว[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงที่, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ความถี่พาหะต่างกันออกไปมีผลต่อค่าคงตัวของวงจรในระบบสายโทรศัพท์ที่จะหน่วงสัญญาณที่มีความถี่ต่างกัน, Thai definition: มูลค่าที่คงที่
ค่าคงที่[N] constant, See also: fixed rate, Syn. ค่าคงตัว, Ant. ค่าแปรผัน, Example: ตารางนี้แสดงให้เห็นถึงค่าคงที่ของผลผลิตรวมภายในประเทศซึ่งเพิ่มขึ้นทุกปี
เสมอ[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. เป็นนิตย์, ประจำ, Example: ญาติพี่น้องเป็นต้นเหตุที่ทำให้เธอกับสามีทะเลาะกันอยู่เสมอ, Thai definition: ทำเป็นประจำ
เป็นนิตย์[ADV] always, See also: constantly, regularly, habitually, often, frequently, Syn. บ่อย, เสมอ, ประจำ, Example: การแต่งเนื้อแต่งตัวของเธอจะเนี้ยบและสีสันสะดุดตาเป็นนิตย์, Thai definition: ทำเป็นประจำ
ตะบม[ADV] constantly, See also: always, persistently, perpetually, incessantly, Syn. ร่ำไป, Thai definition: ไม่หยุดหย่อน
เถียร[ADJ] strong, See also: constant, stable, Syn. มั่นคง, แข็ง, แข็งแรง, ถิร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบกหน้า[v. exp.] (baēk nā) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame   
ฟังก์ชันคงตัว[] (fangchan khongtūa) EN: constant function   FR: fonction constante [f]
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ค่าคง[n.] (khākhong) EN: constant   FR: constante [f]
ค่าคงที่[n.] (khākhongthī) EN: constant   FR: constante [f]
ค่าคงที่ฮับเบิล[n. exp.] (khākhong thī Habboēl) EN: Hubble constant   FR: constante de Hubble [f]
คง[adj.] (khong) EN: stable ; steady ; firm   FR: constant ; stable
คงที่[v.] (khongthī) EN: be stable ; be unchanged ; be constant   FR: être stable ; être constant
คงตัว[v.] (khongtūa) EN: steady ; be stable ; be constant ; be unchanged   FR: être stable ; être constant
ความแข็งขัน[n.] (khwām khaengkhan) EN: diligence ; constant ; perseverance   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTANT    K AA1 N S T AH0 N T
CONSTANTS    K AA1 N S T AH0 N T S
CONSTANTA    K AA0 N S T AA1 N T AH0
CONSTANTLY    K AA1 N S T AH0 N T L IY0
CONSTANTIN    K AH0 N S T AE1 N T IH2 N
CONSTANT'S    K AA1 N S T AH0 N T S
CONSTANTINA    K AA0 N S T AA0 N T IY1 N AH0
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T AY2 N
CONSTANTINO    K AA2 N S T AH0 N T IY1 N OW0
CONSTANTINE    K AA1 N S T AH0 N T IY2 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
constant    (n) kˈɒnstənt (k o1 n s t @ n t)
constants    (n) kˈɒnstənts (k o1 n s t @ n t s)
constantly    (a) kˈɒnstəntliː (k o1 n s t @ n t l ii)
Constantine    (n) kˈɒnstəntiːn (k o1 n s t @ n t ii n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不变[bù biàn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ, / ] constant; unvarying; (math.) invariant, #4,183 [Add to Longdo]
恒温[héng wēn, ㄏㄥˊ ㄨㄣ, / ] constant temperature, #22,484 [Add to Longdo]
恒定[héng dìng, ㄏㄥˊ ㄉㄧㄥˋ, / ] constant, #27,700 [Add to Longdo]
定数[dìng shù, ㄉㄧㄥˋ ㄕㄨˋ, / ] constant (math.); quota; fixed number (e.g. of places on a bus); fixed quantity (e.g. load of truck); destiny, #47,826 [Add to Longdo]
不渝[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, ] constant; unchanging; abiding; faithful, #60,924 [Add to Longdo]
等温[děng wēn, ㄉㄥˇ ㄨㄣ, / ] constant temperature; equal temperature, #62,273 [Add to Longdo]
君士坦丁堡[Jūn shì tǎn dīng bǎo, ㄐㄩㄣ ㄕˋ ㄊㄢˇ ㄉㄧㄥ ㄅㄠˇ, ] Constantinople (capital of Byzantium), #94,986 [Add to Longdo]
康斯坦察[Kāng sī tǎn chá, ㄎㄤ ㄙ ㄊㄢˇ ㄔㄚˊ, ] Constanta (city in Romania), #193,119 [Add to Longdo]
不变资本[bù biàn zī běn, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄗ ㄅㄣˇ, / ] constant capital [Add to Longdo]
千变万轸[qiān biàn wàn zhěn, ㄑㄧㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄨㄢˋ ㄓㄣˇ, / ] constantly changing, ever-varying (成语 saw) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gleichlaufgelenkwelle {f} [techn.]constant velocity drive shaft [Add to Longdo]
Integrationskonstante {f}constant of integration [Add to Longdo]
Konstante {f} | Konstanten {pl}constant | constants [Add to Longdo]
andauernd; stetig; konstant; beständig {adj} | beständiger | am beständigstenconstant | more constant | most constant; constantest [Add to Longdo]
Konstante außerhalb des zulässigen Bereichs [comp.]constant out of range [Add to Longdo]
Konstante erwartet [comp.]constant expected [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
mixi疲れ[ミクシィづかれ, mikushii dukare] (n) (sl) growing tired of the mixi community due to constant use and quitting [Add to Longdo]
くるくる(P);クルクル[, kurukuru (P); kurukuru] (adv,adv-to) (1) (on-mim) whirling; revolving; spinning; going round and round; (2) (on-mim) coiling around; winding around; rolling around; (3) (on-mim) working tirelessly; working hard; (4) (on-mim) constantly changing; (P) [Add to Longdo]
しょっちゅう[, shocchuu] (adv) always; constantly; frequently; often; (P) [Add to Longdo]
どしどし[, doshidoshi] (adv) (on-mim) rapidly; constantly; one after the other; without hesitation; sound of tramping; (P) [Add to Longdo]
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] (n) {comp} address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] (n) {comp} address constant literal [Add to Longdo]
アボガドロ数[アボガドロすう, abogadoro suu] (n) (obs) (See アボガドロ定数) Avogadro's number; Avogadro's constant [Add to Longdo]
アボガドロ定数[アボガドロていすう, abogadoro teisuu] (n) Avogadro's constant; Avogadro's number [Add to Longdo]
コンスタンタン[, konsutantan] (n) constantan [Add to Longdo]
コンスタント[, konsutanto] (adj-na,n) constant; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アドレス定数[アドレスていすう, adoresu teisuu] address constant [Add to Longdo]
アドレス定数リテラル[アドレスていすうリテラル, adoresu teisuu riteraru] address constant literal [Add to Longdo]
コンスタントビットレイト[こんすたんとびっとれいと, konsutantobittoreito] constant bit rate [Add to Longdo]
一定ビットレート[いっていビットレート, ittei bittore-to] constant bit rate [Add to Longdo]
係数[けいすう, keisuu] coefficient, proportional constant [Add to Longdo]
固定ビットレート[こていビットレート, kotei bittore-to] constant bit rate (CBR) [Add to Longdo]
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing [Add to Longdo]
自動定数機能[じどうていすうきのう, jidouteisuukinou] automatic constant function [Add to Longdo]
定数[ていすう, teisuu] constant, literal [Add to Longdo]
定数機能[ていすうきのう, teisuukinou] constant function [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constant \Con"stant\ (k[o^]n"stant), a. [L. onstans, -antis, p.
   pr. of constare to stand firm, to be consistent; con- + stare
   to stand: cf. F. constant. See {Stand} and cf. {Cost}, v. t.]
   1. Firm; solid; fixed; immovable; -- opposed to {fluid}.
    [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       If . . . you mix them, you may turn these two fluid
       liquors into a constant body.     --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Not liable, or given, to change; permanent; regular;
    continuous; continually recurring; steadfast; faithful;
    not fickle. Opposite of {changeable} and {variable}.
    [1913 Webster]
 
       Both loving one fair maid, they yet remained
       constant friends.           --Sir P.
                          Sidney.
    [1913 Webster]
 
       I am constant to my purposes.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
       His gifts, his constant courtship, nothing gained.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Onward the constant current sweeps.  --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   3. (Math. & Physics) Remaining unchanged or invariable, as a
    quantity, force, law, etc.
    [1913 Webster]
 
   4. Consistent; logical. [Obs.] --Shak.
 
   Syn: Fixed; steadfast; unchanging; permanent; unalterable;
     immutable; invariable; perpetual; continual; resolute;
     firm; unshaken; determined.
 
   Usage: {Constant}, {Continual}, {Perpetual}. These words are
      sometimes used in an absolute and sometimes in a
      qualified sense. Constant denotes, in its absolute
      sense, unchangeably fixed; as, a constant mind or
      purpose. In its qualified sense, it marks something as
      a "standing" fact or occurence; as, liable to constant
      interruptions; constantly called for. Continual, in
      its absolute sense, coincides with continuous. See
      {Continuous}. In its qualified sense, it describes a
      thing as occuring in steady and rapid succession; as,
      a round of continual calls; continually changing.
      Perpetual denotes, in its absolute sense, what
      literally never ceases or comes to an end; as,
      perpetual motion. In its qualified sense, it is used
      hyperbolically, and denotes that which rarely ceases;
      as, perpetual disturbance; perpetual noise; perpetual
      intermeddling.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Constant \Con"stant\, n.
   1. That which is not subject to change; that which is
    invariable.
    [1913 Webster]
 
   2. (Math.) A quantity that does not change its value; -- used
    in countradistinction to {variable}.
    [1913 Webster]
 
   3. (Astron.) A number whose value, when ascertained (as by
    observation) and substituted in a general mathematical
    formula expressing an astronomical law, completely
    determines that law and enables predictions to be made of
    its effect in particular cases.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Physics) A number expressing some property or condition
    of a substance or of an instrument of precision; as, the
    dielectric constant of quartz; the collimation constant of
    a transit instrument.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Computers) a data structure that does not change during
    the course of execution of a program. It may be a number,
    a string, or a more complex data structure; -- contrasted
    with {variable}.
    [PJC]
 
   {Aberration constant}, or {Constant of aberration} (Astron.),
    a number which by substitution in the general formula for
    aberration enables a prediction to be made of the effect
    of aberration on a star anywhere situated. Its value is
    20[sec].47.
 
   {Absolute constant} (Math.), one whose value is absolutely
    the same under all circumstances, as the number 10, or any
    numeral.
 
   {Arbitrary constant}, an undetermined constant in a
    differential equation having the same value during all
    changes in the values of the variables.
 
   {Gravitation constant} (Physics), the acceleration per unit
    of time produced by the attraction of a unit of mass at
    unit distance. When this is known the acceleration
    produced at any distance can be calculated.
 
   {Solar constant} (Astron.), the quantity of heat received by
    the earth from the sun in a unit of time. It is, on the C.
    G. S. system, 0.0417 small calories per square centimeter
    per second. --Young. [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Constant of integration} (Math.), an undetermined constant
    added to every result of integration.
    [1913 Webster + Webster 1913 Suppl.]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 constant
   adj 1: unvarying in nature; "maintained a constant temperature";
       "principles of unvarying validity" [syn: {changeless},
       {constant}, {invariant}, {unvarying}]
   2: steadfast in purpose or devotion or affection; "a man
     constant in adherence to his ideals"; "a constant lover";
     "constant as the northern star" [ant: {inconstant}]
   3: uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the
     ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and
     day we live with the incessant noise of the city"; "the
     never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle
     to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing
     warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of
     hunger" [syn: {ceaseless}, {constant}, {incessant}, {never-
     ending}, {perpetual}, {unceasing}, {unremitting}]
   n 1: a quantity that does not vary [syn: {constant}, {constant
      quantity}, {invariable}]
   2: a number representing a quantity assumed to have a fixed
     value in a specified mathematical context; "the velocity of
     light is a constant"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 constant /kɔ̃stɑ̃/ 
  constant; continual; permanent; sustained

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 constant /kɔnstɑnt/
  1. constant; continual; permanent; sustained
  2. constantly
  3. constant; continual; lasting; steady

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top