ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-remit-

R IY0 M IH1 T   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: remit, *remit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remit[VT] ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์, Syn. dispatch, send, transmit, Ant. retain
remit[VT] ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remit[VT] เลิกล้ม, See also: ยกเลิก, Syn. cancel, repeal, stop
remit[VT] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. ease, relax
remit[VT] เลื่อน, See also: ผัดผ่อน, Syn. defer, delay, postpone
remit[VT] ยกโทษให้ (คำโบราณ), See also: ให้อภัย, Syn. absolve, forgive, Ant. condemn

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward,excuse

English-Thai: Nontri Dictionary
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was, rather, my final remittance that I was interested in.มันเป็นค่าตอบแทนสุดท้ายน่ะ ที่ฉันสนใจ. V for Vendetta (2005)
Then, I would like remit to youเอาล่ะ ข้าจะยกโทษให้เจ้า Fearless (2006)
Haemophilus? Doesn't explain the remitting fever.ผมแค่ใส่ใจเรื่องคน Alone (2007)
And I remit them to God beseeching him to have mercy on my soul.ข้าขออภัยต่อพระเจ้า วิงวอนให้พระองค์ทรง เมตตาแก่ดวงวิญญาณข้า The Other Boleyn Girl (2008)
Their remit doesn't extend south of Jersey.ค่าต๋งของพวกมันไม่ได้ครอบคลุมแถวนี้ Baby Blue (2012)
Animas vestras ad infernum remittitur.อา เน มัส เวส ตราส์ แอด อิน เฟอ นุม เร มิ ตี ตู Today I Am a Witch (2013)
Release papers instructing you to discharge a former patient of mine named Eliza Graves and remit her to our custody.เอกสารปล่อยตัวสั่งให้คุณปล่อย คนไข้เก่าของผมที่ชื่อ เอไลซ่า เกรฟส์ ส่งเธอให้เราดูแล Stonehearst Asylum (2014)
Who got the remittance data early?ที่ได้รับข้อมูลการโอนเงิน ในช่วงต้น? ฉันเดิมพันมันเป็นโกลด์แมน The Big Short (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remitIf you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.
remitMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
remitWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
remitWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIT    R IY0 M IH1 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remit    (v) rˈɪmˈɪt (r i1 m i1 t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇寄[huì jì, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] remit, #147,843 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Remittenden {pl}remittees [Add to Longdo]
Remittenden {pl}returns [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remit \Re*mit"\ (r?-m?t"), v. t. [imp. & p. p. {Remitted}; p.
   pr. & vb. n. {Remitting}.] [L. remittere, remissum, to send
   back, to slacken, relax; pref. re- re- + mittere to send. See
   {Mission}, and cf. {Remise}, {Remiss}.]
   1. To send back; to give up; to surrender; to resign.
    [1913 Webster]
 
       In the case the law remits him to his ancient and
       more certain right.          --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
       In grevious and inhuman crimes, offenders should be
       remitted to their prince.       --Hayward.
    [1913 Webster]
 
       The prisoner was remitted to the guard. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To restore. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The archbishop was . . . remitted to his liberty.
                          --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) To transmit or send, esp. to a distance, as money
    in payment of a demand, account, draft, etc.; as, he
    remitted the amount by mail.
    [1913 Webster]
 
   4. To send off or away; hence:
    (a) To refer or direct (one) for information, guidance,
      help, etc. "Remitting them . . . to the works of
      Galen." --Sir T. Elyot.
    (b) To submit, refer, or leave (something) for judgment or
      decision. "Whether the counsel be good I remit it to
      the wise readers." --Sir T. Elyot.
      [1913 Webster]
 
   5. To relax in intensity; to make less violent; to abate.
    [1913 Webster]
 
       So willingly doth God remit his ire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. To forgive; to pardon; to remove.
    [1913 Webster]
 
       Whose soever sins ye remit, they are remitted unto
       them.                 --John xx. 23.
    [1913 Webster]
 
   7. To refrain from exacting or enforcing; as, to remit the
    performance of an obligation. "The sovereign was
    undoubtedly competent to remit penalties." --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To relax; release; abate; relinguish; forgive; pardon;
     absolve.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remit \Re*mit"\, v. i.
   1. To abate in force or in violence; to grow less intense; to
    become moderated; to abate; to relax; as, a fever remits;
    the severity of the weather remits.
    [1913 Webster]
 
   2. To send money, as in payment. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remit
   n 1: the topic that a person, committee, or piece of research is
      expected to deal with or has authority to deal with; "they
      set up a group with a remit to suggest ways for
      strengthening family life"
   2: (law) the act of remitting (especially the referral of a law
     case to another court) [syn: {remission}, {remitment},
     {remit}]
   v 1: send (money) in payment; "remit $25"
   2: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
     {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
     {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   3: release from (claims, debts, or taxes); "The taxes were
     remitted"
   4: refer (a matter or legal case) to another committee or
     authority or court for decision [syn: {remit}, {remand},
     {send back}]
   5: forgive; "God will remit their sins"
   6: make slack as by lessening tension or firmness [syn:
     {slacken}, {remit}]
   7: diminish or abate; "The pain finally remitted"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top