ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

汇款

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -汇款-, *汇款*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] remit money; remittance, #13,558 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"20,000,000 deposited, Omani Bank, Zurich,[CN] 两千万汇款 奥曼尼银行 苏黎世 The Naked Gun: From the Files of Police Squad! (1988)
But Shiraito never forgets about her love.[CN] 这种境况下向东京的汇款却不能间断 Taki no shiraito (1933)
When your money order comes, or you can send it, whatever.[CN] 等你的款汇来的时候 或你能汇款的时候 随便 Girl with a Suitcase (1961)
In Agua Dulce. Been wiring it there for years.[CN] 在阿瓜多斯 我多年来一直向那里汇款 Bad Girls (1994)
Were there lots of bills?[CN] 有许多汇款单么? In This Tricky Life (2001)
"we have received the usual money order...[CN] "我们已经收到例行汇款 A Girl in Australia (1971)
Let's say thank you to Mr. Amedeo for sending the money order.[CN] 我们要谢谢阿梅多先生汇款 A Girl in Australia (1971)
Sorry, still no remittance for you[CN] 老大哥,今天还是没有你儿子的汇款 Gui lin rong ji (1998)
Were you sentenced to three months' imprisonment in 1921 for stealing postal orders?[CN] 你是否在1921年被判三个月监禁 因为盗窃邮政汇款 10 Rillington Place (1971)
I've already called home. A money order takes no time.[CN] 我已经给家里打了电话 汇款不久就到 Girl with a Suitcase (1961)
A new Year Card a year and a remittance in Spring Festival, that's all he does.[CN] 每年新年寄一张贺卡,春节一张汇款 Postmen in the Mountains (1999)
Don't leave it to here young son. He stole her remittance.[CN] 他那在家的次子不正路,以前瞒过他取过汇款 Postmen in the Mountains (1999)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top