Search result for

forward

(135 entries)
(0.034 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forward-, *forward*, forwar
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forward[ADV] โดยไปข้างหน้า, See also: โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า, Syn. ahead, forth, onward
forward[ADV] ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า
forward[ADJ] ซึ่งไปข้างหน้า
forward[ADJ] เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, See also: เกี่ยวกับวันข้างหน้า
forward[N] ตำแหน่งกองหน้า, See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
forward[VT] ส่งต่อ (จดหมาย)
forward[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม, Syn. advance, assist, promote
forward to[PHRV] ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) ไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
forwards(ฟอร์'เวิร์ดซ) adv. ดูforward
henceforwardadv. ดูhenceforth
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid

English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว
forward(adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward curved blade fanพัดลมใบโค้งเอียงหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward differenceผลต่างข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
forward exchange rate coverความคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward forceแรงผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward pressureความดันผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพเดินหน้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
forward welding; leftward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forwarding chargesค่าขนส่งต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ

คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงผู้อ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนื้อเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงอาจเป็นคำกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทำหนังสือ

ความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือ

Forword

แหล่งข้อมูล

McNees, Pat. (n.d). The difference between a preface, foreword, and introduction. [Online] Available from: http://www.patmcnees.com/the_difference_between_a_preface__foreword__and_introduction_52536.htm [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Forwardไปทางข้างหน้า,ด้านหน้า [การแพทย์]
Forward contractสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward Engagement การทูตเชิงรุก ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของไทย ที่มีเป้าหมายที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมโลก [การทูต]
Forward exchange contractสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rateอัตราการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rate agreementสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า [การบัญชี]
forward reactionปฏิกิริยาไปข้างหน้า, ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
I'm Nate Archibald, and I look forwardฉันเนี่ยแหละ เนท อาร์ชิบอลด์ และฉันก็รอ New Haven Can Wait (2008)
I have been so looking forward to meeting the intrepid reporter Lois Lane.ฉันคอยสอดส่อง พวกนักข่าวที่กล้าหาญอย่างคุณ โลอิส เลน Odyssey (2008)
The seventh image moves forward by the power of four every six cycles.พลังทั้ง4คนทุกทุกวงจรทั้ง6 Odyssey (2008)
I'm moving forward!ฉันดำเนินชีวิตต่อไป Birthmarks (2008)
Look forward to our meeting soon I do.อีกเดี๋ยวเราคงได้พบกัน Ambush (2008)
General, the forward engines are shutting down.เครื่องยนต์เดินหน้ากำลังจะดับครับท่าน Destroy Malevolence (2008)
All power to the forward shields.ส่งพลังงานทั้งหมดไปที่เกราะด้านหน้า Downfall of a Droid (2008)
Forward cannon, let 'em have it.ปืนใหญ่ด้านหน้า จัดการมันเลย Downfall of a Droid (2008)
We must kill the witch. Bring her execution forward to tonight.เราต้องประหารแม่มดซะ พาตัวนางไปเตรียมประหารคืนนี้ The Mark of Nimueh (2008)
They're bringing forward the execution.พวกเขากำลังจะเริ่มการประหารแล้ว The Mark of Nimueh (2008)
That's correct and you are not yet a knight which is why I'm bringing your test forward.ถูกแล้ว และเจ้าก็ยังไม่ได้เป็นอัศวิน นั่นก็ทำให้ข้าจำเป็นต้องรีบให้เจ้าได้รับการทดสอบ Lancelot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forwardHe is looking forward to seeing you.
forwardHe was looking forward to that evening's date.
forwardWe are looking forward to seeing you again.
forwardI'm looking forward to seeing you next Sunday.
forwardMy daughter is looking forward to Christmas.
forwardWith both mind and body in their best condition, let's look forward to the newcomers' training camp.
forwardI'm looking forward to the New Year holidays.
forwardThe party went forward in the face of danger.
forwardLook forward, please.
forwardI'm looking forward to your visiting in the summer vacation.
forwardHe went forward in the face of many obstacles.
forwardPlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่นกองหน้า[N] forward
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway   FR: avancer ; progresser
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
หัวเรือ[n.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship   FR: proue (d'un navire) [f]
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēnkāonā) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress   FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer
การจัดส่งสินค้า[n. exp.] (kān jatsong sinkhā) EN: shipping ; forwarding ; delivery   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORWARD    F AO1 R W ER0 D
FORWARDS    F AO1 R W ER0 D Z
FORWARDED    F AO1 R W ER0 D AH0 D
FORWARDER    F AO1 R W ER0 D ER0
FORWARDERS    F AO1 R W ER0 D ER0 Z
FORWARDING    F AO1 R W ER0 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forward    (v) (f oo1 w @ d)
forwards    (v) (f oo1 w @ d z)
forwarded    (v) (f oo1 w @ d i d)
forwarding    (v) (f oo1 w @ d i ng)
forwardness    (n) (f oo1 w @ d n @ s)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung {f}forward bias [Add to Longdo]
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]
Schließkraft {f} (Kontakt)forward force [Add to Longdo]
Schließzeit {f}forward time [Add to Longdo]
Stürmer {m}; Stürmerin {f} [sport] | Stürmer {pl}; Stürmerinnen {pl}forward | forwards [Add to Longdo]
Sturm {m} [sport]forward line [Add to Longdo]
Sturmreihe {f} [sport]forward line [Add to Longdo]
Vorausplanung {f}forward planning [Add to Longdo]
Vormarsch {m}forward march [Add to Longdo]
Vorposten {m} [mil.]forward post [Add to Longdo]
Vorwärts-Richtung {f}forward direction [Add to Longdo]
Vorwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]forward error analysis [Add to Longdo]
Vorwärtseinsetzen {n} [math.]forward substitution [Add to Longdo]
Vorwärtspass {m} [sport]forward pass [Add to Longdo]
Vorwärtswiderstand {m} (einer Diode)forward resitance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ずばずば[, zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly [Add to Longdo]
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward [Add to Longdo]
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
ストレート[, sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P) [Add to Longdo]
スローフォワード[, suro-fowa-do] (n) throw forward [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook [Add to Longdo]
向前[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward; onward [Add to Longdo]
向前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, / ] forward somersault [Add to Longdo]
在前[zài qián, ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward [Add to Longdo]
行进挡[xíng jìn dǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, / ] forward gear [Add to Longdo]
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ, / ] forward looking and ambitious [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
回送要求[かいそうようきゅう, kaisouyoukyuu] forwarding-request [Add to Longdo]
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
自動回送[じどうかいそう, jidoukaisou] auto-forward [Add to Longdo]
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
順読み[じゅんよみ, junyomi] forward reading [Add to Longdo]
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, a.
   1. Near, or at the fore part; in advance of something else;
    as, the forward gun in a ship, or the forward ship in a
    fleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready; prompt; strongly inclined; in an ill sense,
    overready; too hasty.
    [1913 Webster]
 
       Only they would that we should remember the poor;
       the same which I also was forward to do. --Gal. ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Nor do we find him forward to be sounded. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Ardent; eager; earnest; in an ill sense, less reserved or
    modest than is proper; bold; confident; as, the boy is too
    forward for his years.
    [1913 Webster]
 
       I have known men disagreeably forward from their
       shyness.               --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. Advanced beyond the usual degree; advanced for the season;
    as, the grass is forward, or forward for the season; we
    have a forward spring.
    [1913 Webster]
 
       The most forward bud
       Is eaten by the canker ere it blow.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, n. [OE., fr. AS. foreweard; fore before +
   weard a ward. See {Ward}, n.]
   An agreement; a covenant; a promise. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Tell us a tale anon, as forward is.   --Chaucer.
   Forward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, Forwards \For"wards\, adv. [AS. forweard,
   foreweard; for, fore + -weardes; akin to G. vorw[aum]rts. The
   s is properly a genitive ending. See {For}, {Fore}, and
   {-ward}, {-wards}.]
   Toward a part or place before or in front; onward; in
   advance; progressively; -- opposed to backward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, v. t. [imp. & p. p. {Forwarded}; p. pr. &
   vb. n. {Forwarding}.]
   1. To help onward; to advance; to promote; to accelerate; to
    quicken; to hasten; as, to forward the growth of a plant;
    to forward one in improvement.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forward; to send toward the place of destination;
    to transmit; as, to forward a letter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forward
   adv 1: at or to or toward the front; "he faced forward"; "step
       forward"; "she practiced sewing backward as well as
       frontward on her new sewing machine"; (`forrad' and
       `forrard' are dialectal variations) [syn: {forward},
       {forwards}, {frontward}, {frontwards}, {forrad},
       {forrard}] [ant: {back}, {backward}, {backwards},
       {rearward}, {rearwards}]
   2: forward in time or order or degree; "from that time forth";
     "from the sixth century onward" [syn: {forth}, {forward},
     {onward}]
   3: toward the future; forward in time; "I like to look ahead in
     imagination to what the future may bring"; "I look forward to
     seeing you" [syn: {ahead}, {forward}] [ant: {back},
     {backward}]
   4: in a forward direction; "go ahead"; "the train moved ahead
     slowly"; "the boat lurched ahead"; "moved onward into the
     forest"; "they went slowly forward in the mud" [syn: {ahead},
     {onward}, {onwards}, {forward}, {forwards}, {forrader}]
   5: near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane; "the
     captain went fore (or forward) to check the instruments"
     [syn: {fore}, {forward}] [ant: {abaft}, {aft}, {astern}]
   adj 1: at or near or directed toward the front; "the forward
       section of the aircraft"; "a forward plunge down the
       stairs"; "forward motion" [ant: {backward}]
   2: used of temperament or behavior; lacking restraint or
     modesty; "a forward child badly in need of discipline" [ant:
     {backward}]
   3: of the transmission gear causing forward movement in a motor
     vehicle; "in a forward gear" [ant: {reverse}]
   4: moving forward [syn: {advancing}, {forward}, {forward-
     moving}]
   n 1: the person who plays the position of forward in certain
      games, such as basketball, soccer, or hockey
   2: a position on a basketball, soccer, or hockey team
   v 1: send or ship onward from an intermediate post or station in
      transit; "forward my mail" [syn: {forward}, {send on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top