ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forward

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forward-, *forward*, forwar
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forward(adv) โดยไปข้างหน้า, See also: โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า, Syn. ahead, forth, onward
forward(adv) ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า
forward(adj) ซึ่งไปข้างหน้า
forward(adj) เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, See also: เกี่ยวกับวันข้างหน้า
forward(n) ตำแหน่งกองหน้า, See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
forward(vt) ส่งต่อ (จดหมาย)
forward(vt) สนับสนุน, See also: ส่งเสริม, Syn. advance, assist, promote
forward to(phrv) ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) ไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า, ข้างหน้า, อยู่ข้างหน้า, ก้าวหน้า, ล้ำหน้า, ล่วงหน้า. adj. เร็ว, ไว, ไปข้างหน้า, เกี่ยวกับอนาคต, กล้า, รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป, ส่งออก, ส่งล่วงหน้า, สิ่งต่อ, สนับสนุน, เร่ง, เร่งรัด, เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help
forwards(ฟอร์'เวิร์ดซ) adv. ดูforward
henceforwardadv. ดูhenceforth
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj., adv. ตรงไปข้างหน้า, โดยตรง, ไม่อ้อมค้อม, ซื่อตรง, ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest, candid

English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adj) ล่วงหน้า, ก้าวหน้า, แก่แดด, ทะลึ่ง, เร็ว, ไว
forward(adv) ไปข้างหน้า, ล้ำหน้า, ต่อไป, ก้าวหน้า, ล่วงหน้า
forward(vt) ทำต่อไป, ส่งออก, ส่งต่อไป, ล่วงหน้า, เร่งรัด
forwardness(n) ความทะลึ่ง, ความอาจหาญ, ความแก่แดด, ความไม่มีมารยาท
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป, ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป, นับจากนี้ไป
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า, ซื่อตรง, ไม่อ้อมค้อม
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา, ดังนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward curved blade fanพัดลมใบโค้งเอียงหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward differenceผลต่างข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
forward exchange rate coverความคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward forceแรงผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward pressureความดันผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพเดินหน้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
forward welding; leftward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forwarding chargesค่าขนส่งต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ, Example: <p>คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงผู้อ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนื้อเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงอาจเป็นคำกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทำหนังสือ <p>ความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือ <p><img src="http://thaiglossary.org/sites/default/files/20110315-forword.jpg" alt="Forword"> <p>แหล่งข้อมูล <p>McNees, Pat. (n.d). The difference between a preface, foreword, and introduction. [ Online ] Available from: http://www.patmcnees.com/the_difference_between_a_preface__foreword__and_introduction_52536.htm [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Forwardไปทางข้างหน้า, ด้านหน้า [การแพทย์]
Forward contractสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward Engagementการทูตเชิงรุก ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของไทย ที่มีเป้าหมายที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมโลก [การทูต]
Forward exchange contractสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rateอัตราการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rate agreementสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า [การบัญชี]
forward reactionปฏิกิริยาไปข้างหน้า, ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Heathcliff, you may come forward.ฮีธคลิฟฟ์ ก้าวออกมาได้แล้ว Wuthering Heights (1992)
He was looking forward to going to the movies with his father.ก้นชั้นมันก้อใหญ่ กระดาษมันไม่พอปูรองอ่ะ ยังไงก้อเถอะ นายเอาไปรองก้นไม่ได้นะ -ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกๆงี้อ่ะ Hero (1992)
Back. Now, go forward again.พี่ครับ ผมไม่ได้เป็นประธานที่นี่นะครับ ผมเป็นแค่พนักงาน Hero (1992)
But finally, you did come forward.จนกว่าจะหาเธอเจอ นายสามารถให้เด็กๆไปเล่นที่โรงพักได้ Hero (1992)
I wouldn't have come forward if it wasn't for...คุณทำเพราะเป็นหน้าที่ของตำรวจใช่มะล่ะ ชั้นทำนี่เพื่อนักข่าวคัง Hero (1992)
Well, I'm looking forward to having my lawn mowed... soon.ฉันกำลังหาคนตัดหญ้าอยู่.. ..เร็วๆนี้แหละ The Lawnmower Man (1992)
You'll want to contact Agent Mulder. We look forward to your reports.พวกเรา เชื่อมั่นในตัวคุณ ว่ามี การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสม Deep Throat (1993)
Actually, I'm looking forward to working with you. I've heard a lot about you.ใครทำให้คุณตกลงมารับงานนี้หละ ? Deep Throat (1993)
- I look forward to it.ผมจะคอยนะ Don Juan DeMarco (1994)
Mr. Ventura, so looking forward to your arrival.คุณเวนทูร่า ผมกำลังรอการมาของคุณพอดี Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
We're not making forward progress like real grown-up adults living our lives... because I married a gambling junkie.เราไม่ก้าวหน้าไปไหนเหมือนคนอื่น เพราะฉันดันแต่งกับคนติดการพนัน Heat (1995)
Forward!ลุยเข้าไป The Great Dictator (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forwardAren't you looking forward to your next chance to speak?
forwardAre you for or against the plan he put forward at the meeting?
forwardAt the risk of sounding too forward, I'd like to make a comment.
forwardBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
forwardBeth was looking forward to meeting him, but he never showed up.
forwardChildren are really looking forward to summer vacation.
forwardCould you move forward so we can close the door?
forwardCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
forwardDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
forwardEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
forwardHe brought forward a strong objection to my proposal.
forwardHe came forward as a candidate for Congress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่นกองหน้า(n) forward
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า(adj) progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทขนส่ง[børisat khonsong] (n, exp) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm  FR: compagnie de transport [ f ] ; société de transport [ f ]
เฉลิม[chaloēm] (v) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward
ดำเนิน[damnoēn] (v) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue  FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินหน้า[doēnnā] (v) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway  FR: avancer ; progresser
เฝ้าคอย[faokhøi] (v) EN: wait ; await ; look forward to ; expect  FR: attendre
หัวก้าวหน้า[hūakāonā] (adj) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future
หัวเรือ[hūa reūa] (n) EN: prow of a ship ; forward of a ship  FR: proue (d'un navire) [ f ]
เจริญก้าวหน้า[jaroēnkāonā] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress  FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[jaroēnrungreūang] (v, exp) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead  FR: avancer
การจัดส่งสินค้า[kān jatsong sinkhā] (n, exp) EN: shipping ; forwarding ; delivery

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
forward
forwards
forwarded
forwarder
forwarders
forwarding

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forward
forwards
forwarded
forwarding
forwardness

WordNet (3.0)
forward(n) the person who plays the position of forward in certain games, such as basketball, soccer, or hockey
forward(n) a position on a basketball, soccer, or hockey team
forward(v) send or ship onward from an intermediate post or station in transit, Syn. send on
forward(adj) at or near or directed toward the front, Ant. backward
forward(adj) used of temperament or behavior; lacking restraint or modesty, Ant. backward
forward(adj) of the transmission gear causing forward movement in a motor vehicle, Ant. reverse
forward(adv) at or to or toward the front; ; ; ; (`forrad' and `forrard' are dialectal variations), Syn. forwards, forrard, forrad, frontwards, frontward, Ant. backward
forwarding(n) the act of sending on to another destination
forwarding(n) the advancement of some enterprise, Syn. promotion, furtherance
forwardness(n) an advanced stage

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Forward

n. [ OE., fr. AS. foreweard; fore before + weard a ward. See Ward, n. ] An agreement; a covenant; a promise. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Tell us a tale anon, as forward is. Chaucer.

Forward

v. t. [ imp. & p. p. Forwarded; p. pr. & vb. n. Forwarding. ] 1. To help onward; to advance; to promote; to accelerate; to quicken; to hasten; as, to forward the growth of a plant; to forward one in improvement. [ 1913 Webster ]

2. To send forward; to send toward the place of destination; to transmit; as, to forward a letter. [ 1913 Webster ]

Forward

a. 1. Near, or at the fore part; in advance of something else; as, the forward gun in a ship, or the forward ship in a fleet. [ 1913 Webster ]

2. Ready; prompt; strongly inclined; in an ill sense, overready; too hasty. [ 1913 Webster ]

Only they would that we should remember the poor; the same which I also was forward to do. Gal. ii. 10. [ 1913 Webster ]

Nor do we find him forward to be sounded. Shak. [ 1913 Webster ]

3. Ardent; eager; earnest; in an ill sense, less reserved or modest than is proper; bold; confident; as, the boy is too forward for his years. [ 1913 Webster ]

I have known men disagreeably forward from their shyness. T. Arnold. [ 1913 Webster ]

4. Advanced beyond the usual degree; advanced for the season; as, the grass is forward, or forward for the season; we have a forward spring. [ 1913 Webster ]

The most forward bud
Is eaten by the canker ere it blow. Shak. [ 1913 Webster ]

Forwarder

n. 1. One who forwards or promotes; a promoter. Udall. [ 1913 Webster ]

2. One who sends forward anything; specifically, (Com.) one who transmits goods; a forwarding merchant, such as a freight forwarder. [ 1913 Webster +PJC ]

3. (Bookbinding) One employed in forwarding. [ 1913 Webster ]

Forwarding

n. 1. The act of one who forwards; the act or occupation of transmitting merchandise or other property for others. [ 1913 Webster ]

2. (Bookbinding) The process of putting a book into its cover, and making it ready for the finisher. [ 1913 Webster ]

forward-looking

adj. planning for the future; concerned primarily with the future; -- contrasted with conern for the immediate present or reacting to past events. backward-looking [ PJC ]

Forwardly

adv. Eagerly; hastily; obtrusively. [ 1913 Webster ]

Forwardness

n. The quality of being forward; cheerful readiness; promtness; as, the forwardness of Christians in propagating the gospel. [ 1913 Webster ]

2. An advanced stage of progress or of preparation; advancement; as, his measures were in great forwardness. Robertson. [ 1913 Webster ]

3. Eagerness; ardor; as, it is difficult to restrain the forwardness of youth. [ 1913 Webster ]

3. Boldness; confidence; assurance; want of due reserve or modesty. [ 1913 Webster ]

In France it is usual to bring children into company, and cherish in them, from their infancy, a kind of forwardness and assurance. Addison. [ 1913 Webster ]

5. A state of advance beyond the usual degree; prematureness; precocity; as, the forwardnessof spring or of corn; the forwardness of a pupil. [ 1913 Webster ]

He had such a dexterous proclivity, as his teachers were fain to restrain his forwardness. Sir H. Wotton.

Syn. -- Promptness; promptitude; eagerness; ardor; zeal; assurance; confidence; boldness; impudence; presumption. [ 1913 Webster ]

Forwards

adv. Same as Forward. [ 1913 Webster ]

Forwards

{ , adv. [ AS. forweard, foreweard; for, fore + -weardes; akin to G. vorwärts. The s is properly a genitive ending. See For, Fore, and -ward, -wards. ] Toward a part or place before or in front; onward; in advance; progressively; -- opposed to backward. [ 1913 Webster ]

Variants: Forward

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向前[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ,  ] forward; onward #4,334 [Add to Longdo]
在前[zài qián, ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ,  ] forward #6,648 [Add to Longdo]
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ,   /  ] forward looking and ambitious #15,790 [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ,  ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook #31,127 [Add to Longdo]
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ,       /      ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
向前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ,     /    ] forward somersault [Add to Longdo]
行进挡[xíng jìn dǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ,    /   ] forward gear [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] TH: ด้านหน้าของผู้พูด  EN: forward

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlassspannung { f }; Vorwärtsspannung { f }forward bias [Add to Longdo]
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]
Schließkraft { f } (Kontakt)forward force [Add to Longdo]
Schließzeit { f }forward time [Add to Longdo]
Stürmer { m }; Stürmerin { f } [ sport ] | Stürmer { pl }; Stürmerinnen { pl }forward | forwards [Add to Longdo]
Sturm { m } [ sport ]forward line [Add to Longdo]
Sturmreihe { f } [ sport ]forward line [Add to Longdo]
Vorausplanung { f }forward planning [Add to Longdo]
Vormarsch { m }forward march [Add to Longdo]
Vorposten { m } [ mil. ]forward post [Add to Longdo]
Vorwärts-Richtung { f }forward direction [Add to Longdo]
Vorwärtsanalyse { f } (Fehler) [ math. ]forward error analysis [Add to Longdo]
Vorwärtseinsetzen { n } [ math. ]forward substitution [Add to Longdo]
Vorwärtspass { m } [ sport ]forward pass [Add to Longdo]
Vorwärtswiderstand { m } (einer Diode)forward resitance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
転送[てんそう, tensou] (n, vs) transfer; transmission; (telephone call, e-mail, etc.) forwarding #545 [Add to Longdo]
楽しみ(P);愉しみ[たのしみ, tanoshimi] (adj-na, n) (1) (See 御楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby; (2) (See 楽しみにする) anticipation; looking forward to; (P) #562 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
進出[しんしゅつ, shinshutsu] (n, vs) advance (into a new market or stage of progress); launching (a new career or venture); expanding (into a new market); stepping forward; emerging; (P) #1,838 [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P) #2,855 [Add to Longdo]
進む[すすむ, susumu] (v5m, vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P) #4,338 [Add to Longdo]
フォワード[fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P) #5,530 [Add to Longdo]
前方[まえかた, maekata] (n, adj-no) forward; frontward; (P) #6,126 [Add to Longdo]
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t, vt, vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P) #7,781 [Add to Longdo]
ストレート[sutore-to] (adj-na, n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P) #7,825 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
回送要求[かいそうようきゅう, kaisouyoukyuu] forwarding-request [Add to Longdo]
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
自動回送[じどうかいそう, jidoukaisou] auto-forward [Add to Longdo]
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
順読み[じゅんよみ, junyomi] forward reading [Add to Longdo]
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top