ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

forward

F AO1 R W ER0 D   
135 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -forward-, *forward*, forwar
English-Thai: Longdo Dictionary
look forward to seeing you soon(phrase) ตั้งตารอคอยที่จะพบกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
forward[ADV] โดยไปข้างหน้า, See also: โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า, Syn. ahead, forth, onward
forward[ADV] ก้าวหน้า, See also: คืบหน้า
forward[ADJ] ซึ่งไปข้างหน้า
forward[ADJ] เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า, See also: เกี่ยวกับวันข้างหน้า
forward[N] ตำแหน่งกองหน้า, See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
forward[VT] ส่งต่อ (จดหมาย)
forward[VT] สนับสนุน, See also: ส่งเสริม, Syn. advance, assist, promote
forward to[PHRV] ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) ไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
forwards(ฟอร์'เวิร์ดซ) adv. ดูforward
henceforwardadv. ดูhenceforth
straightforward(สเทรทฟอร์'เวิร์ด) adj.,adv. ตรงไปข้างหน้า,โดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ไม่คดโกง, See also: straightforwardly adv. straightforwardness n., Syn. honest,candid

English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว
forward(adv) ไปข้างหน้า,ล้ำหน้า,ต่อไป,ก้าวหน้า,ล่วงหน้า
forward(vt) ทำต่อไป,ส่งออก,ส่งต่อไป,ล่วงหน้า,เร่งรัด
forwardness(n) ความทะลึ่ง,ความอาจหาญ,ความแก่แดด,ความไม่มีมารยาท
henceforward(adv) ต่อแต่นี้ไป,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,นับจากนี้ไป
straightforward(adj) ตรงไปข้างหน้า,ซื่อตรง,ไม่อ้อมค้อม
thenceforward(adv) นับตั้งแต่นั้นมา,ดังนั้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward curved blade fanพัดลมใบโค้งเอียงหน้า [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward differenceผลต่างข้างหน้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
forward exchange rate coverความคุ้มครองอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
forward forceแรงผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward pressureความดันผลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forward survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพเดินหน้า [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
forward welding; leftward weldingการเชื่อมเดินหน้า [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
forwarding chargesค่าขนส่งต่อ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Forwardคำนำ

คือ หน้าที่ผู้เขียนต้องการชี้แจงผู้อ่านเบื้องต้นเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่เขียนหนังสือ วิธีการใช้หนังสือ กลุ่มผู้อ่าน ขอบเขตเนื้อเรื่องโดยย่อ ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับการอ่านเพื่อทำความเข้าใจ รวมถึงอาจเป็นคำกล่าวขอบคุณแก่ผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือในการเขียนหรือจัดทำหนังสือ

ความต่างระหว่าง Foreword และ Preface คือ โดยปกติ Foreword มักเขียนโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช้ผู้แต่งหรือบรรณาธิการ ส่วนใหญ่มักเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง หรือประสบความสำเร็จ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหนังสือนั้นๆ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้แก่หนังสือ

Forword

แหล่งข้อมูล

McNees, Pat. (n.d). The difference between a preface, foreword, and introduction. [Online] Available from: http://www.patmcnees.com/the_difference_between_a_preface__foreword__and_introduction_52536.htm [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Forwardไปทางข้างหน้า,ด้านหน้า [การแพทย์]
Forward contractสัญญาการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward Engagement การทูตเชิงรุก ยุทธศาสตร์กรอบใหญ่ในนโยบายต่างประเทศของไทย ที่มีเป้าหมายที่จะขยายกรอบความร่วมมือให้ครอบคลุมทุกมิติความร่วมมือกับ ต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์กับทุกประเทศทั่วโลก เพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนและความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจสำหรับประชาคมโลก [การทูต]
Forward exchange contractสัญญาการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rateอัตราการซื้อขายล่วงหน้า [การบัญชี]
Forward rate agreementสัญญาอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้า [การบัญชี]
forward reactionปฏิกิริยาไปข้างหน้า, ปฏิกิริยาที่สารตั้งต้นเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์หรือสารใหม่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Forwarded for your informationจึงเรียนมาเพื่อทราบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I look forward to it.รบกวนด้วยนะคะ Emotions (2017)
I am so looking forward to his next one.ฉันรออ่านเรื่องต่อไปของเขาอยู่ Emotions (2017)
Sir, I'm looking forward to seeing how you visualize Mr. Hanaki's novel.ผมจะรอชมว่าคุณจะสร้างนิยาย ของคุณฮานากิออกมายังไงนะครับ Confrontation (2017)
I'm looking forward to it.ฉันจะรออ่านนะคะ Confrontation (2017)
Among those people, there are a few who look forward to reading my novels.ในจำนวนคนเหล่านี้ มีคนกลุ่มเล็ก ๆ ที่รออ่านนิยายของผมอยู่ Disbanded (2017)
I'm looking forward to today.วันนี้รบกวนด้วยนะคะ Absolute (2017)
I look forward to it.ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ The Mysterious Million Yen Women (2017)
Before you top yourself, can you forward me the rest of the commission on the retirement home?ก่อนที่นายจะฆ่าตัวตาย ช่วยโอนเงินค่านายหน้า บ้านพักคนชราที่เหลือให้ฉันได้ไหม Smell the Weakness (2017)
Just move forward slowly and they'll clear. They're not fucking deer.แล้วคุณเห็นผู้หญิงแถวนี้บ้างไหม Sexy Rollercoasters (2017)
I'm looking forward to it. I'll see you Friday.จะจัดงานเลี้ยงส่งที่น่าจดจำให้ฉัน ในวันศุกร์นี้ Sexy Rollercoasters (2017)
Don't remember any meal but the last, can't see forward to any but the next.ไม่เคยจำได้ว่าวันๆนึงกินอะไรเข้าไปบ้าง แล้วในที่สุด... ก็ไม่มีอนาคต แค่ใช้ชีวิตไปวันๆนึง Dragonstone (2017)
She is making us fall in love with a creature that we are already looking forward to eating."เธอกำลังทำให้เรา หลงรักสัตว์ชนิดหนึ่ง ที่เราเฝ้ารอจะได้กิน" Okja (2017)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
forwardAren't you looking forward to your next chance to speak?
forwardAre you for or against the plan he put forward at the meeting?
forwardAt the risk of sounding too forward, I'd like to make a comment.
forwardBarry Taylor's name has been put forward for the post of chairman.
forwardBeth was looking forward to meeting him, but he never showed up.
forwardChildren are really looking forward to summer vacation.
forwardCould you move forward so we can close the door?
forwardCrawl forward is done much more agilely - scuttle like a cockroach!
forwardDespite the problems of excessive commercialization, etc. the Olympics will go forward into the new century.
forwardEverybody is in a good mood looking forward to the five-day holiday that starts tomorrow.
forwardHe brought forward a strong objection to my proposal.
forwardHe came forward as a candidate for Congress.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้เล่นกองหน้า[N] forward
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า
หัวก้าวหน้า[ADJ] progressive, See also: forward thinking, planning ahead, planning for the future, Ant. หัวเก่า, หัวล้าหลัง, Example: ผู้นำรัสเซียคิดใช้กำลังเข้าปราบปรามพวกคอมมิวนิสต์หัวก้าวหน้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริษัทขนส่ง[n. exp.] (børisat khonsong) EN: transport company ; freight forwarder ; forwarding agency ; haulage firm   FR: compagnie de transport [f] ; société de transport [f]
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward   
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue   FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway   FR: avancer ; progresser
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect   FR: attendre
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūakāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future   
หัวเรือ[n.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship   FR: proue (d'un navire) [f]
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēnkāonā) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress   FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēnrungreūang) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead   FR: avancer
การจัดส่งสินค้า[n. exp.] (kān jatsong sinkhā) EN: shipping ; forwarding ; delivery   

CMU English Pronouncing Dictionary
FORWARD    F AO1 R W ER0 D
FORWARDS    F AO1 R W ER0 D Z
FORWARDED    F AO1 R W ER0 D IH0 D
FORWARDER    F AO1 R W ER0 D ER0
FORWARDERS    F AO1 R W ER0 D ER0 Z
FORWARDING    F AO1 R W ER0 D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
forward    (v) fˈɔːwəd (f oo1 w @ d)
forwards    (v) fˈɔːwədz (f oo1 w @ d z)
forwarded    (v) fˈɔːwədɪd (f oo1 w @ d i d)
forwarding    (v) fˈɔːwədɪŋ (f oo1 w @ d i ng)
forwardness    (n) fˈɔːwədnəs (f oo1 w @ d n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向前[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward; onward, #4,334 [Add to Longdo]
在前[zài qián, ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ, ] forward, #6,648 [Add to Longdo]
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ, / ] forward looking and ambitious, #15,790 [Add to Longdo]
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, ] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook, #31,127 [Add to Longdo]
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, / ] Forward Explicit Congestion Notification; FECN [Add to Longdo]
向前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, / ] forward somersault [Add to Longdo]
行进挡[xíng jìn dǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, / ] forward gear [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung {f}forward bias [Add to Longdo]
vorwärts gerichtete Fehlerkorrektur (Empfangsende)forward error correction [Add to Longdo]
Schließkraft {f} (Kontakt)forward force [Add to Longdo]
Schließzeit {f}forward time [Add to Longdo]
Stürmer {m}; Stürmerin {f} [sport] | Stürmer {pl}; Stürmerinnen {pl}forward | forwards [Add to Longdo]
Sturm {m} [sport]forward line [Add to Longdo]
Sturmreihe {f} [sport]forward line [Add to Longdo]
Vorausplanung {f}forward planning [Add to Longdo]
Vormarsch {m}forward march [Add to Longdo]
Vorposten {m} [mil.]forward post [Add to Longdo]
Vorwärts-Richtung {f}forward direction [Add to Longdo]
Vorwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]forward error analysis [Add to Longdo]
Vorwärtseinsetzen {n} [math.]forward substitution [Add to Longdo]
Vorwärtspass {m} [sport]forward pass [Add to Longdo]
Vorwärtswiderstand {m} (einer Diode)forward resitance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans [Add to Longdo]
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape [Add to Longdo]
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on [Add to Longdo]
ずい;ずいっ[, zui ; zuitsu] (adv-to) straightforwardly; readily; without hesitation [Add to Longdo]
ずばずば[, zubazuba] (adv) (on-mim) straightforwardly [Add to Longdo]
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward [Add to Longdo]
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
ストレート[, sutore-to] (adj-na,n) (1) straight; (2) straightforward; direct; straight out; blunt; (P) [Add to Longdo]
スローフォワード[, suro-fowa-do] (n) throw forward [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication [Add to Longdo]
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR [Add to Longdo]
回送要求[かいそうようきゅう, kaisouyoukyuu] forwarding-request [Add to Longdo]
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS [Add to Longdo]
自動回送[じどうかいそう, jidoukaisou] auto-forward [Add to Longdo]
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication [Add to Longdo]
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, ) [Add to Longdo]
順読み[じゅんよみ, junyomi] forward reading [Add to Longdo]
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel [Add to Longdo]
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, a.
   1. Near, or at the fore part; in advance of something else;
    as, the forward gun in a ship, or the forward ship in a
    fleet.
    [1913 Webster]
 
   2. Ready; prompt; strongly inclined; in an ill sense,
    overready; too hasty.
    [1913 Webster]
 
       Only they would that we should remember the poor;
       the same which I also was forward to do. --Gal. ii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       Nor do we find him forward to be sounded. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Ardent; eager; earnest; in an ill sense, less reserved or
    modest than is proper; bold; confident; as, the boy is too
    forward for his years.
    [1913 Webster]
 
       I have known men disagreeably forward from their
       shyness.               --T. Arnold.
    [1913 Webster]
 
   4. Advanced beyond the usual degree; advanced for the season;
    as, the grass is forward, or forward for the season; we
    have a forward spring.
    [1913 Webster]
 
       The most forward bud
       Is eaten by the canker ere it blow.  --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, n. [OE., fr. AS. foreweard; fore before +
   weard a ward. See {Ward}, n.]
   An agreement; a covenant; a promise. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Tell us a tale anon, as forward is.   --Chaucer.
   Forward

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, Forwards \For"wards\, adv. [AS. forweard,
   foreweard; for, fore + -weardes; akin to G. vorw[aum]rts. The
   s is properly a genitive ending. See {For}, {Fore}, and
   {-ward}, {-wards}.]
   Toward a part or place before or in front; onward; in
   advance; progressively; -- opposed to backward.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Forward \For"ward\, v. t. [imp. & p. p. {Forwarded}; p. pr. &
   vb. n. {Forwarding}.]
   1. To help onward; to advance; to promote; to accelerate; to
    quicken; to hasten; as, to forward the growth of a plant;
    to forward one in improvement.
    [1913 Webster]
 
   2. To send forward; to send toward the place of destination;
    to transmit; as, to forward a letter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 forward
   adv 1: at or to or toward the front; "he faced forward"; "step
       forward"; "she practiced sewing backward as well as
       frontward on her new sewing machine"; (`forrad' and
       `forrard' are dialectal variations) [syn: {forward},
       {forwards}, {frontward}, {frontwards}, {forrad},
       {forrard}] [ant: {back}, {backward}, {backwards},
       {rearward}, {rearwards}]
   2: forward in time or order or degree; "from that time forth";
     "from the sixth century onward" [syn: {forth}, {forward},
     {onward}]
   3: toward the future; forward in time; "I like to look ahead in
     imagination to what the future may bring"; "I look forward to
     seeing you" [syn: {ahead}, {forward}] [ant: {back},
     {backward}]
   4: in a forward direction; "go ahead"; "the train moved ahead
     slowly"; "the boat lurched ahead"; "moved onward into the
     forest"; "they went slowly forward in the mud" [syn: {ahead},
     {onward}, {onwards}, {forward}, {forwards}, {forrader}]
   5: near or toward the bow of a ship or cockpit of a plane; "the
     captain went fore (or forward) to check the instruments"
     [syn: {fore}, {forward}] [ant: {abaft}, {aft}, {astern}]
   adj 1: at or near or directed toward the front; "the forward
       section of the aircraft"; "a forward plunge down the
       stairs"; "forward motion" [ant: {backward}]
   2: used of temperament or behavior; lacking restraint or
     modesty; "a forward child badly in need of discipline" [ant:
     {backward}]
   3: of the transmission gear causing forward movement in a motor
     vehicle; "in a forward gear" [ant: {reverse}]
   4: moving forward [syn: {advancing}, {forward}, {forward-
     moving}]
   n 1: the person who plays the position of forward in certain
      games, such as basketball, soccer, or hockey
   2: a position on a basketball, soccer, or hockey team
   v 1: send or ship onward from an intermediate post or station in
      transit; "forward my mail" [syn: {forward}, {send on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top