ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

let up

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -let up-, *let up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
let up[PHRV] ปล่อยให้ขึ้นไป, See also: ให้ขึ้นไป
let up[PHRV] ทำให้น้อยลง, See also: ค่อยๆหยุด, ค่อยๆเลิก
let up[PHRV] ทำงานหนักน้อยลง, See also: พยายามน้อยลง, เหนื่อยน้อยลง, Ant. let down
let up[PHRV] หยุด, Syn. cease
let up on[PHRV] เข้มงวดกับ, See also: กวดขันกับ, เคร่งครัดกับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My dance teacher, she just won't let up on me.เธอไม่ยอมเลิกจิกฉันซะที Britney 2.0 (2012)
I need to see how it falls. She's not gonna let up until she knows that it's perfect.เธอไม่ยอมปล่อยผ่านจนกวา่จะรู้ว่ามันเพอร์เฟค Never Letting Go (2011)
♪ yeah, and it'll let upyeah, and it'll let up Now What? (2010)
I don't think they're gonna let up till they get me.ฉันไม่คิดว่าพวกนั้นจะปล่อยฉันไป New World in My View (2009)
Gu Jun Pyo, we won't let up just because she's a girl.กู จุน พโย พวกเราจะไม่ยอมแพ้ เพียงแค่เธอเป็นผู้หญิงนะ Episode #1.7 (2009)
He's never gonna let up on you.เขาไม่เคยปล่อยให้มันขึ้นกับคุณ Ice Age: The Meltdown (2006)
I'm gonna call Maya over, and then I just want you to let up ever so lightly, all right?ผมจะเรียกมายา จากนั้นผมอยากให้คุณ ปล่อยเบรคช้าๆ ตกลงมั้ย Eight Below (2006)
You just have to let up that inner lion!นายก็แค่เลิกเข้าไปหาสิงโต! Madagascar (2005)
- Winds are gonna let up a tad next couple of hours.ลมจะสงบนิดหน่อย ใน 2 ชั่วโมง The Thing (1982)
But his personal secretary died, so they let up on restrictions.เลขาฯส่วนตัวของเขาตาย พวกเขาจึงยืดหยุ่นให้ Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
let upAfter the rain had let up a bit, we made a dash for the car.
let upFrom the look of the sky I'm afraid the rain won't let up for a while.
let upThen, if so, why were the like of Kyouou let upon the throne?
let upThe rain never let up all night.
let upThe work should let up by a week from today.
let upWhen will this rain let up?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchūa) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage   FR: aller mieux ; se remettre
เพลามือ[v. exp.] (phēlā meū = phlao meū) EN: let up ; go easy ; take it easy   
ซา[v.] (sā) EN: decrease ; diminish ; abate ; let up   FR: diminuer
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken   FR: faiblir
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 let up
   v 1: become less in amount or intensity; "The storm abated";
      "The rain let up after a few hours" [syn: {abate}, {let
      up}, {slack off}, {slack}, {die away}]
   2: reduce pressure or intensity; "he eased off the gas pedal and
     the car slowed down" [syn: {ease up}, {ease off}, {let up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top