Search result for

ชะงัก

(40 entries)
(0.0499 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ชะงัก-, *ชะงัก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชะงัก[V] stop short, See also: stop, cease, get stuck, pause, bog down, halt, Syn. หยุด, สะดุด, Example: ตำรวจยังต้องชะงักเมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชนกันต่อหน้าต่อตา, Thai definition: หยุดกลางคัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชะงักก. หยุดลงกลางคันทันที.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I was paralyzed.ผมชะงักงันเหมือนเป็นอัมพาต The Breath (2009)
See jerkface grab damsel, See adam jackson--ดูสิอัศวินชะงัก Conflicted (2009)
I lived there all year round for seven years.แต่สิ่งที่ทำให้ผมต้องชะงัก The Cove (2009)
Bad news stops us for a while,but then you move on.เรื่องร้าย ๆ จะทำให้เราชะงักไปพักนึง จากนั้นเราก็จะก้าวต่อไปได้ To Hell... And Back (2009)
Your mind freezes.ความคิดคุณหยุดชะงัก Invest in Love (2009)
Keeps you lucid, but it also hampers memory retention for the hours just before and after you take it.ทำให้คุณตาสว่าง แต่มันทำให้ความทรงจำหยุดชะงักลง หลาย ชม. ก่อนและหลังการใช้มัน Dude, Where's My Groom? (2009)
All those liberals and intellectuals and smooth talkers and all of a sudden, nobody can think of anything to say.เหล่าเสรีชน และปราชญ์เมธี และผู้มีวาจาคมคาย ต่างจะชะงักงัน ไม่มีผู้ใดสามารถปริคำได้ Watchmen (2009)
Traffic has been halted as police search for survivors.การจราจรหยุดชะงัก ตำรวจกำลังหาผู้ที่รอดชีวิต Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Her allegations are false, but the allegations alone could derail the peace process.ข้ออ้างของเธอไม่ถูกต้อง แต่ข้ออ้างเพียงข้อเดียวนั้น อาจจะทำให้กระบวนการ สันติภาพชะงักได้ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)
Proceeded by temporary disruptionเกิดจากการหยุดชะงักชั่วคราว Incursion: Part 1 (2010)
Day one of the race begins in 10 minutes, and will be brought to you without commercial interruption by Weyland International.วันหนึ่งของการแข่งขันจะเริ่มขึ้นใน 10 นาที และจะมาถึงคุณ without การหยุดชะงักทางการค้า Death Race 2 (2010)
I thought she was just having a moment.ฉันว่าเหมือนเธอชะงักไปแป๊ปนึงนะ The Bishop Revival (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-gnak) EN: stop short ; stop ; cease ; get stuck ; pause ; bog down ; halt   
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชะงักงัน[v. exp.] (cha-ngak ngan) EN: stun   

English-Thai: Longdo Dictionary
political deadlock(n) ภาวะชะงักงันทางการเมือง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
balk[VI] หยุดอย่างกระทันหัน, See also: ชะงัก, Syn. hesitate
catch[VT] ชะงัก, Syn. check, restrain

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
balk(บอล์ค) vi.,vt. หยุด,ชะงัก,ขัดขวาง,คัดค้าน n. การหยุดยั้ง,ความพ่ายแพ้,ความผิดหวัง,ที่ดินที่ไม่ได้ไถ,ไม้ขนาดใหญ่สำหรับก่อสร้าง, See also: balker n. ดูbalk, Syn. frustrate
bog(บอก) {bogged,bogging,bogs} n. ห้วย,บึง,หนอง vt.,vi. จมลงในโคลน,ติดตม,ติดปลัก,ทำให้จมอยู่ในปลัก -Phr. (bog down ทำให้อยู่ในภาวะที่ลำบาก,ทำให้หยุดชะงัก), See also: bogginess n. ดูbog boggish adj. boggish adj. ดูbog คำที่มีความหมายเหมือนกั
breakpointn. หยุดชะงักงัน,จุดเปลี่ยนแปลง
cessation(ซิเซ'เชิน) n.การหยุด (ชั่วคราวหรือสมบูรณ์) ,การชะงัก, Syn. rest
crane(เครน) {craned,craning,cranes} n. ปั้นจั่นยกของหนัก,นกกระ-เรียน vt. เอาปั้นจั่นยกของขึ้นลง,ยืดคอ vi. ยืดคอ,ชะงัก, See also: cranelike,cranely adj.
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
discontinuance(ดิสคันทิน'นิวเอินซฺ) n. ความไม่ต่อเนื่องกัน,ความไม่สม่ำเสมอ,ความหยุดชะงัก,การเลิกล้ม, Syn. termination
discontinuationn. การเลิกล้ม,ความแตกแยก,การแตกความสามัคคี,ความหยุดชะงัก, Syn. termination
discontinue(ดิสคันทิน'นิว) {discontinued,discontinuing,discontinues} vt. ทำให้หยุด,หยุดยั้ง,เลิก,ถอนฟ้อง. vi. หยุด,ชะงัก., See also: discontinuer n. ดูdiscontinue, Syn. cease,stop,drop
discontinuity(ดิสคอนทินิว'อิที) n. การหยุดชะงัก,การไม่ต่อเนื่องกัน,การเลิก,ความไม่สม่ำเสมอ,การขาดตอน, Syn. gap

English-Thai: Nontri Dictionary
arrest(vt) จับกุม,กั้น,ทำให้หยุด,ยับยั้ง,เหนี่ยวรั้ง,ทำให้ชะงัก
balk(n) การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง,การชะงักงัน
balk(vi,vt) หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
balky(adj) ซึ่งหยุดชะงัก,ซึ่งชะงักงัน,ซึ่งหยุดนิ่ง
baulk(n) การชะงักงัน,การหยุดชะงัก,การหยุดยั้ง
baulk(vi,vt) ชะงักงัน,หยุดชะงัก,หยุดนิ่ง
check(vt) ทำให้ชะงัก,ดึง,ทำให้หยุด,ทัดทาน,ว่ากล่าว,ตรวจสอบ
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
discontinue(vi,vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,ชะงัก,หยุด
halt(n) การหยุด,การชะงัก,ที่หยุดรถไฟ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top