ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ภาคทัณฑ์

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ภาคทัณฑ์-, *ภาคทัณฑ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคทัณฑ์[V] put on probation, See also: remit punishment, Syn. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, Example: ที่ประชุมพรรคมีมติภาคทัณฑ์เขา กรณีออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงโครงการเอสดีเอช, Thai definition: ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ภาคทัณฑ์(พากทัน) ก. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, ลงโทษเพียงว่ากล่าว, ลงโทษข้าราชการพลเรือนโดยตำหนิโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นการลงโทษขั้นเบาที่สุด.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- 'Cause we're already on probation.-เพราะตอนนี้เรายังถูกภาคทัณฑ์ไว้นะ American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
It is the finding of this panel that warden pope, you'll be docked two weeks, placed on three months probation.ข้อสรุปออกมาแล้วว่าพัสดีโป๊ป คุณถูกพักงาน 2 อาทิตย์ ถูกภาคทัณฑ์ 3 เดือน Otis (2006)
I'm on probation.ผมโดนภาคทัณฑ์อยุ่ The Sunshine State (2008)
So she sees ex-cons and probationers?ถ้าอย่างนั้น เธอก็มีคนไข้เป็นอดีตนักโทษ กับพวกติดภาคทัณฑ์ด้วย And How Does That Make You Kill? (2008)
Now if you would like me to call your probation officer,I can have you sent back to prison.ถ้าคุณอยากให้ผมโทรไปหาเจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ล่ะก็ ผมให้คุณกลับไปอยู่ในคุกได้ And How Does That Make You Kill? (2008)
Dude, I almost lost 2 grand. Besides I'm still on probation.เพื่อน ฉันเสียเกือบ 2,000 เชียวนะ แลัวฉันก็โดนภาคทัณฑ์ WarGames: The Dead Code (2008)
Has granted Ms. Bennet a probation for now.ได้ให้ภาคทัณฑ์กับเธอไว้ก่อน Chapter Three 'Building 26' (2009)
Defendant is given probation, but if it happens again, it will be jail time.จำเลยได้รับการภาคทัณฑ์ ถ้าเกิดขึ้นอีกต้องจำคุก New York Sucks (2009)
Of course not. He was on parole. Tell you something, though.ไม่รู้อยู่แล้ว เขาโดนภาคทัณฑ์อยู่ จะบอกคุณบางอย่างนะ The Dwarf in the Dirt (2009)
My probation officer says hanging out with you isn't real community service, so if I don't spend the next six weeks picking up garbage on the highway, they're gonna send me back to juvie.เจ้าหน้าที่ภาคทัณฑ์ของฉัน บอกว่าการดูแลนาย มันไม่ใช่การบริการสังคม และพวกเค้าบอกว่า ถ้าหากฉันไม่ไปเก็บขยะบนถนน ในอีก 6 อาทิตย์ข้างหน้า Never Been Kissed (2010)
Probation doesn't just mean " don't screw up."- ไม่ครับ ภาคทัณฑ์ ไม่ได้แปลว่า "อย่าทำพลาด" แต่แปลว่า... Signals Crossed (2010)
But the incident earned the fraternity probation from its national chapter.แต่เหตุการณ์นั้นนำไปสู่การภาคทัณฑ์ของสมาคม จากสำนักงานใหญ่ Middle Man (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคทัณฑ์[v.] (phākthan) EN: put on probation ; remit punishment ; bind over on probation ; award probation ; place on probation   FR: mettre à l'épreuve

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
probate(โพร'เบท) n. การพิสูจน์พินัยกรรมโดยศาล. adj. เกี่ยวกับการพิสูจน์ดังกล่าว,เกี่ยวกับศาลดังกล่าว. vt. พิสูจน์พินัยกรรม,ภาคทัณฑ์ผู้กระทำผิด
probation(โพรเบ'เชิน) n. การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ,ช่วงระยะเวลาการทดสอบ., See also: probational probationary adj. probationship n., Syn. test
probationer(โพรเบ'เชินเนอะ) n. ผู้ที่อยู่ในระหว่างการทดสอบ,ผู้ที่อยู่ในระหว่างการภาคทัณฑ์
probative(โพรเบ'ทิฟว) adj. เป็นการทดสอบ,เป็นการทดลอง,เป็นการภาคทัณฑ์,เกี่ยวกับการสืบสวน, Syn. probatory

English-Thai: Nontri Dictionary
parole(vt) ทำทัณฑ์บน,ภาคทัณฑ์
probate(vt) พิสูจน์ว่าพินัยกรรมถูกต้อง,ภาคทัณฑ์
probation(n) การทดลอง,การภาคทัณฑ์,การพิสูจน์,การทดสอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top