Search result for

perpetual

(49 entries)
(0.0071 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perpetual-, *perpetual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
perpetual[ADJ] ตลอดไป, See also: ชั่วกัลปาวสาน, ตลอดกาล, ชั่วนิจนิรันดร, ไม่สิ้นสุด, Syn. ageless, eternal, everlasting, unending, Ant. intermitten, temporary
perpetual[ADJ] ที่ต่อเนื่อง, See also: ที่ไม่ขาดสาย, Syn. ceaseless, incessant, endless, Ant. discontinuous, intermitten
perpetual[ADJ] ตลอดปี, See also: ตลอดฤดู
perpetually[ADV] อย่างตลอดกาล, See also: อย่างนิรันดร, อย่างชั่วกัลปวสาน, อย่างตลอดไป, Syn. constantly, Ant. inconstantly
perpetually[ADV] อย่างต่อเนื่อง, See also: อย่างไม่ขาดสาย, Syn. constantly, Ant. inconstantly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
perpetual(เพอเพช'ชวล) adj. ตลอดไป,ถาวร,ตลอดกาล,ต่อเนื่อง,ตลอดฤดู,ตลอดปี., Syn. unceasing,continual

English-Thai: Nontri Dictionary
perpetual(adj) ตลอดไป,อยู่เสมอ,เป็นนิจ,ตลอดกาล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
perpetualตลอดกาล, ตลอดชีวิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
perpetual insuranceการประกันภัยแบบตลอดไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Perpetual inventory methodวิธีการบัญชีสินค้าคงเหลือที่บันทึกแบบต่อเนื่อง [การบัญชี]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Perpetual Inventory Methodระบบบัญชีของสินค้าคงเหลือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
They are the only natural element in perpetual movement toward the sky.เป็นวัตถุทางธรรมชาติชนิดเดียวที่เติบโตขึ้นสู่ท้องฟ้า Home (2009)
That you have perpetually lied to me, brought loaded guns into the home, endangered the lives of our children.คุณหลอกลวงฉันมาตลอดเวลา นำปืนที่พร้องยิงเข้ามาในบ้าน เอาชีวิตลูกๆ เข้าไปเสี่ยง Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
- It's perpetually moist. - Okay, we're three hours in, so let's review what we've seen.และตั้งใจดูจุดปรอทแตกของแต่ละคนกัน Social Psychology (2009)
Are you perpetually on your way to the gym?- ถ้างั้นก็ 'Sup? - 'Sup แล้วไง? - 'Sup? Comparative Religion (2009)
You know Rhiannon. She's perpetually angry.เธอรู้จัก รีฮานนอน ใช่ไหม คนที่หน้าบูดตลอดกาล Easy A (2010)
Global warming, perpetual war, toxic waste, child labor, torture, genocide.ภาวะโลกร้อน, สงครามอันยาวนาน, ขยะเป็นพิษ แรงงานเด็ก, การทรมาน, การทำลายชนชาติ เงินเล็กน้อยที่ต้องการใช้จ่าย Everything Is Broken (2010)
Eternal rest grant unto her, O Lord, and let perpetual light shine upon her.ขอพระองค์ส่องแสงนำเธอไป สุ่การพักผ่อนชั่วนิรันดร์ The Rite (2011)
And perpetually ill-Tempered.เป็นผีดิบอารมณ์เสียตลอดเวลา Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
His family used to resemble something out of a holiday greeting card but now seems to be in perpetual mourning.ครอบครัวของเขาใช้ในการคล้ายคลึงกับสิ่งที่ออกจากบัตรอวยพรวันหยุด แต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นในระหว่างการไว้ทุกข์ตลอด The Beaver (2011)
Oh, look, Indiana Jones and the apartment of perpetual virginity.โอ้ ดูสิ Indiana Jones Remedial Chaos Theory (2011)
And now, from Our Lady of Perpetual Sorrow High School, the Golden Goblets!และตอนนี้จากโรงเรียน Our Lady of Perpetual Sorrow ทีม"เดอะ โกลเด้น กอบเบล็ท" On My Way (2012)
In third place, from Our Lady of Perpetual Sorrow, the Golden Goblets!ที่สาม สุภาพสตรีจาก Perpetual Sorrow เดอะ โกลเด้น กอบเล็ท On My Way (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
perpetualA contented mind is a perpetual feast.
perpetualLifelong education means perpetual retraining.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
นิรันดร[adv.] (nirandøn) EN: always ; for ever ; perpetually ; eternally   FR: éternellement ; perpétuellement ; pour toujours ; à jamais
นิจ = นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often   FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel
ยง[adj.] (yong) EN: eternal ; perpetual ; lasting ; for ever   

CMU English Pronouncing Dictionary
PERPETUAL    P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L
PERPETUALS    P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L Z
PERPETUALLY    P ER0 P EH1 CH UW0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perpetual    (j) (p @1 p e1 ch u@ l)
perpetually    (a) (p @1 p e1 ch u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久機関[えいきゅうきかん, eikyuukikan] (n) perpetual motion [Add to Longdo]
永久公債[えいきゅうこうさい, eikyuukousai] (n) perpetual bond [Add to Longdo]
永子作;永小作[えいこさく, eikosaku] (n) perpetual land lease; perpetual tenant farmer [Add to Longdo]
永子作権[えいこさくけん, eikosakuken] (n) perpetual land lease [Add to Longdo]
永続的[えいぞくてき, eizokuteki] (adj-na) permanent; perpetual; persistent; lasting [Add to Longdo]
永代借地[えいたいしゃくち, eitaishakuchi] (n) perpetual lease [Add to Longdo]
恒久的[こうきゅうてき, koukyuuteki] (adj-na) permanent; perpetual; lasting [Add to Longdo]
絶え間ない[たえまない, taemanai] (adj-i) incessant; constant; continuous; perpetual; everlasting [Add to Longdo]
不断の斬新さ[ふだんのざんしんさ, fudannozanshinsa] (n) perpetual novelty [Add to Longdo]
不老長寿[ふろうちょうじゅ, furouchouju] (n) perpetual youth and longevity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perpetual \Per*pet"u*al\, a. [OE. perpetuel, F. perp['e]tuel,
   fr. L. perpetualis, fr. perpetuus continuing throughout,
   continuous, fr. perpes, -etis, lasting throughout.]
   Neverceasing; continuing forever or for an unlimited time;
   unfailing; everlasting; continuous.
   [1913 Webster]
 
      Unto the kingdom of perpetual night.   --Shak.
   [1913 Webster]
 
      Perpetual feast of nectared sweets.   --Milton.
   [1913 Webster]
 
   {Circle of perpetual apparition}, or {Circle of perpetual
   occultation}. See under {Circle}.
 
   {Perpetual calendar}, a calendar so devised that it may be
    adjusted for any month or year.
 
   {Perpetual curacy} (Ch. of Eng.), a curacy in which all the
    tithes are appropriated, and no vicarage is endowed.
    --Blackstone.
 
   {Perpetual motion}. See under {Motion}.
 
   {Perpetual screw}. See {Endless screw}, under {Screw}.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Continual; unceasing; endless; everlasting; incessant;
     constant; eternal. See {Constant}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perpetual
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: uninterrupted in time and indefinitely long continuing; "the
     ceaseless thunder of surf"; "in constant pain"; "night and
     day we live with the incessant noise of the city"; "the
     never-ending search for happiness"; "the perpetual struggle
     to maintain standards in a democracy"; "man's unceasing
     warfare with drought and isolation"; "unremitting demands of
     hunger" [syn: {ceaseless}, {constant}, {incessant}, {never-
     ending}, {perpetual}, {unceasing}, {unremitting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top