ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

continually

K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -continually-, *continually*, continual
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
continually(adv) เป็นประจำ
continually(adv) อย่างต่อเนื่อง, Syn. uninterruptedly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
continually(คันทิน'นิวอัลลี) adv. ไม่ขาดสาย, ไม่หยุด, ต่อเนื่อง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why continually repeat this cycle?ทำไมถึงเป็นวัฏจักร? Ghost in the Shell (1995)
And I'm sorry, Papa, but she's always on Nola's case, continually discouraging her via innuendos.ผมไม่ตั้งใจจะเถียงแม่นะครับ ผมขอโทษครับคุณพ่อ แต่คุณแม่พยายามหาเรื่องโนล่าอยู่เรื่อย มันจะทำให้เธอท้อ เพราะคำพูด... ...เสียดสีแบบนั้น Match Point (2005)
Continually regenerate, สิ่งที่เราไม่รู้ คือว่า ถ้าเซลล์ของคุณ Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
As a safety precaution, we'll need to continually monitor your speech and sensory activity to insure the tissue being removed will not leave you impaired in any way.เพื่อความปลอดภัย เราจะดูจอมอนิเตอร์อยู่ตลอด การตอบสนองทางการพูดและประสาทของคุณเพื่อรับประกันว่าก้อนเนื้อนั้น จะถูกนำออกไปโดยไม่เกิดผลร้ายใดๆอีก Going Under (2008)
Sources report the destruction in Kyrgyzstan... of a 1, 000-year-old convent... one of the oldest continually functioning convents in Central Asia.แหล่งข่าวรายงานว่าโบสถ์ คีร์กิซสถาน... อายุกว่า 1000 ปี ถูกทำลาย หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สุด ที่ยังใช้งานได้ในเอเซียกลาง Babylon A.D. (2008)
You have to continually update it every month.ถ้าเป็นไปได้คุณก็ทำ สัญญากับเราเป็นเดือน The Girlfriend Experience (2009)
I've continually done everything that you guys have asked me to do, but once my dad gets kidnapped, all you can say is sorry?ผมทำทุกอย่าง ตามที่คุณขอให้ทำ แต่พอพ่อผมถูกลักพาตัว Chuck Versus the First Kill (2009)
Leonard, it astonishes me how you continually fixate on the trivial.เลนเนิร์ด ฉันทึ่งมาก ที่นายติดใจกับเรื่องไร้สาระพรรค์นั้น The Jiminy Conjecture (2009)
Why else would I be continually led into situations where you delibrately, withhold your plans from me?ทำไมผมจึงถูกชักนำ ให้ทำอะไรๆอยู่เรื่อย แต่ในขณะที่คุณคอย ปิดบังแผนเอาไว้จากผม? Sherlock Holmes (2009)
We've got agents continually checking the Liberty ferry -- nothing so far.เราส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบทุกรอบ ของเรือลิเบอร์ตี้เฟอร์รี่- - แต่ยังไม่ได้ความเลย Dentist of Detroit (2011)
Ashley has continually alerted me of your interest in all my causes.แอชลีย์บอกฉันอยู่เสมอ ว่าเธอสนใจงานของฉัน Guilt (2011)
We are close to an offensive that will shake the planet, yet we are continually delayed because you cannot outwit a simpleton with a shield!เราอยู่ใกล้กับความรุนแรงที่จะเขย่าโลก และเรามีความล่าช้าอย่างต่อเนื่องเพราะ ...คุณไม่สามารถชิงไหวชิงพริบคนโง่ที่มีโล่ Captain America: The First Avenger (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
continuallyHe became bad-tempered, continually criticized his wife's cooking and complained of a pain in his stomach.
continuallyHuman beings, whether they realise it or not, continually seek after happiness.
continuallyMr Morikawa's continually complaining about something.
continuallyShe complained continually that there was no money left.
continuallyThe fun thing about this job is that the technology is continually advancing so it continues to be stimulating.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สืบกันมา(adv) continuously, See also: continually, Syn. สืบมา, Example: ท่านทรงเป็นราชสกุลของบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่ชาติบ้านเมืองสืบกันมา
สืบมา(adv) continuously, See also: continually, Example: ฐานะของเขาดีสืบมานับแต่เขาทำธุรกิจร้านอาหาร, Thai Definition: ต่อเนื่องมา
ต่อไป(adv) continually, See also: further, afterward, Syn. ต่อเนื่อง, Example: คนในสังคมไทยไม่มีการดิ้นรนเพื่อให้ตนเองไปสู่สภาพที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้คนที่จนก็ต้องจนต่อไปในขณะที่คนรวยกลับรวยขึ้นเรื่อยๆ
ต่อเนื่อง(adv) continually, See also: continuously, constantly, unceasingly, Syn. สม่ำเสมอ, Example: ในทางเกษตรกรรมการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินส่งผลต่อความเจริญงอกงามแก่พืชพรรณอย่างต่อเนื่องและยืนยาว
ติดต่อ(adv) continually, See also: consecutively, Syn. ต่อเนื่อง, Example: หากคุณต้องทำงานติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ควรมีช่วงเวลาพักบ้างเป็นระยะ, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเป็นลำดับไม่มีขาดตอน, อย่างติดๆ กัน
ติดต่อกัน(adv) consecutively, See also: continually, Syn. ต่อเนื่อง, Example: เขารู้สึกเมื่อยล้าเพราะขับรถติดต่อกันมาหลายชั่วโมงแล้ว, Thai Definition: อย่างต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ ไม่ขาดสาย, ไม่ขาดตอน
เจื้อย(adv) smoothly, See also: continually, freely, fluently, Syn. คล่อง, Example: ไก่ตบปีกขันเจื้อยจนพ่อนอนไม่หลับ, Thai Definition: เรื่อยไปไม่มีติดขัด
แจ้ว(adv) incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ(adv) continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai Definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
ติดพัน(adv) continuously, See also: continually, unceasingly, constantly, Example: ความมั่นคงของชาติถูกขัดขวางด้วยการรบอย่างติดพันของชนกลุ่มน้อย, Thai Definition: อย่างเกี่ยวเนื่องต่อๆ กันเรื่อยมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ร่ำ[ram] (v) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly  FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำ[ram] (adv) EN: repeatedly ; continually ; persistently ; forever ; always  FR: continuellement
เรื่อย[reūay] (x) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently  FR: continuellement ; constamment ; sans cesse
ต่อไป[tøpai] (adv) EN: later ; continually ; further; afterward ; henceforth  FR: à l'avenir ; désormais ; dorénavant ; ensuite ; puis
ยันเต[yantē] (adv) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTINUALLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 AH0 L IY0
CONTINUALLY K AH0 N T IH1 N Y UW0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
continually (a) kˈəntˈɪnjuəʳliː (k @1 n t i1 n y u@ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のべつ[nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
絶えず[たえず, taezu] (adv) constantly; always; continually; steadily; (P) [Add to Longdo]
通奏[つうそう, tsuusou] (n) playing an entire composition without break; continually playing (in the background of a melody) [Add to Longdo]
念々;念念[ねんねん, nennen] (n) continually thinking about something [Add to Longdo]
頻りと[しきりと, shikirito] (adv) (1) (uk) frequently; repeatedly; incessantly; continually; (2) very; awfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Continually \Con*tin"u*al*ly\, adv.
   1. Without cessation; unceasingly; continuously; as, the
    current flows continually.
    [1913 Webster]
 
       Why do not all animals continually increase in
       bigness?               --Bentley.
    [1913 Webster]
 
   2. In regular or repeated succession; very often.
    [1913 Webster]
 
       Thou shalt eat bread at my table continually. --2
                          Sam. ix. 7.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 continually
   adv 1: seemingly without interruption; "complained continually
       that there wasn't enough money"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top