ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relent

R IH0 L EH1 N T   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relent-, *relent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent[VI] ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
relent[VI] ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relentless[ADJ] ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless[ADJ] ซึ่งไม่หยุดความแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften,weaken
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant

English-Thai: Nontri Dictionary
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's a terrible, debilitating... relentless, you know, kind of--มันแย่มากเลย อ่อนแรง อย่างต่อเนื่อง ประมาณว่า Junior (1994)
I haven't been able to restrain myself from continuing to tinker with the relentlessly unfashionable android technology.ไม่เคยห้ามใจให้เลิกยุ่งทำโน่นทำนี่ กับเทคโนโลยีที่ล้าสมัยของหุ่นยนต์ได้ Bicentennial Man (1999)
Kusano has been relentlessly harassing Ms. Asanoคุซาโนะไม่ลดละที่จะ ตามราวีอาซาโนะซัง GTO (1999)
My pursuit of perfection was relentless.ความพยายามของผมไม่เคยสิ้นสุด Rock Star (2001)
Because you were relentless. You kept coming at me.เพราะคุณดื้อดึง คุณบังคับให้ผมทำตาม Mr. Monk Gets Fired (2004)
-It's, it's relentless.- มัน ดังไม่หยุดเลย Mr. Monk Takes Manhattan (2004)
It just keeps going up. It is relentless.มันได้แต่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ มันไม่หยุดหย่อน An Inconvenient Truth (2006)
My best hope of losing him is to act relentlessly normal.หวังว่าทำตัวให้เหมือนคนปกติคงสลัดเขาได้ It's Alive! (2007)
God. This obsession with him is relentless,เรื่องคลั่งหมอนี่มันไม่จบเสียที See-Through (2007)
Goethe saw that it was Faust's relentless search for objectives...เกอเธ่ เห็นว่าการค้นหาอย่างไม่หยุดยั้ง เฟาสต์ สำหรับวัตถุประสงค์ Sex Trek: Charly XXX (2007)
- Relentlessly.- ทรหดมากค่ะ The Nanny Diaries (2007)
Who was relentless in her psychological and physical abuse.ผู้ซึ่งถูกทารุณทั้งทางร่างกาย และจิตใจอย่างไม่ปราณี Paradise (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentThe tropical sun glared down relentlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนข้อ[V] yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[v.] (ønkhø) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession   
รส[n.] (rot) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang   FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[n.] (rotchāt) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)   FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
ยกโทษ[v.] (yok thōt) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate   FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
RELENT    R IH0 L EH1 N T
RELENTED    R IH0 L EH1 N T IH0 D
RELENTED    R IY0 L EH1 N T IH0 D
RELENTING    R IH0 L EH1 N T IH0 NG
RELENTLESS    R IH0 L EH1 N T L IH0 S
RELENTED(2)    R AH0 L EH1 N AH0 D
RELENTED(3)    R IY0 L EH1 N AH0 D
RELENTLESSLY    R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relent    (v) rˈɪlˈɛnt (r i1 l e1 n t)
relents    (v) rˈɪlˈɛnts (r i1 l e1 n t s)
relented    (v) rˈɪlˈɛntɪd (r i1 l e1 n t i d)
relenting    (v) rˈɪlˈɛntɪŋ (r i1 l e1 n t i ng)
relentless    (j) rˈɪlˈɛntləs (r i1 l e1 n t l @ s)
relentlessly    (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[, bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\, v. t.
   1. To slacken; to abate. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And oftentimes he would relent his pace. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To soften; to dissolve. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   3. To mollify; to cause to be less harsh or severe. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), v. i. [imp. & p. p. {Relented}; p.
   pr. & vb. n. {Relenting}.] [F. ralentir, fr. L. pref. re- re-
   + ad to + lentus pliant, flexible, slow. See {Lithe}.]
   1. To become less rigid or hard; to yield; to dissolve; to
    melt; to deliquesce. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He stirred the coals till relente gan
       The wax again the fire.        --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       [Salt of tartar] placed in a cellar will . . . begin
       to relent.              --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       When opening buds salute the welcome day,
       And earth, relenting, feels the genial ray. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. To become less severe or intense; to become less hard,
    harsh, cruel, or the like; to soften in temper; to become
    more mild and tender; to feel compassion.
    [1913 Webster]
 
       Can you . . . behold
       My sighs and tears, and will not once relent?
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Relent \Re*lent"\ (r?-l?nt"), n.
   Stay; stop; delay. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      Nor rested till she came without relent
      Unto the land of Amazons.        --Spenser.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relent
   v 1: give in, as to influence or pressure [syn: {yield},
      {relent}, {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top