ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

incessantly

IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -incessantly-, *incessantly*, incessant
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
incessantly[ADV] อย่างเรื่อยๆ, See also: อย่างไม่หยุดหย่อน, อย่างต่อเนื่อง, Syn. ceaselessly, continuously

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've been freaking out, calling you incessantly.พอดีฉันปิดเครื่องเองล่ะ The Girlfriend Experience (2009)
That snotty, Jesus-freak office aide I have has been bitching about her incessantly.สาวมั่นบ้าพระเจ้า เด็กผู้ช่วยที่ออฟฟิตฉัน... ...เม้าท์เรื่องเธอคนนี้ ไม่หยุดเลย Easy A (2010)
Kristin remembered in the ambulance that the unsub listens to news radio incessantly.ตอนที่อยู่ในรถพยาบาล คริสตินจำได้ว่า ผู้ต้องสงสัยฟังข่าวทางวิทยุเสมอ The Longest Night (2010)
You must be suspicious, incessantly so.พระองค์ควรจะต้องสงสัย Tree with Deep Roots (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
incessantlyThree babies crying incessantly gave me a headache.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่หยุดหย่อน[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, constantly, continuously, unceasingly, repeatedly, Example: โรงงานผลิตสินค้าอย่างไม่หยุดหย่อนเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาด, Thai definition: อย่างต่อเนื่องกันไปไม่หยุดพัก
น้ำไหลไฟดับ[ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดแบบน้ำไหลไฟดับจนผู้ฟังตามไม่ทัน, Thai definition: อย่างพร่างพรูออกมาไม่ขาดตอน (ใช้แก่การพูด)
เป็นน้ำ[ADV] fluently, See also: incessantly, eloquently, Syn. คล่อง, เรื่อยๆ, น้ำไหลไฟดับ, Ant. ตะกุกตะกัก, สะดุด, ติดขัด, Example: วิทยากรพูดเป็นน้ำจนผู้ฟังตามไม่ทัน
อะเอื้อย[ADV] continuously, See also: incessantly, endlessly, ceaselessly, Syn. เจื้อยแจ้ว, เอื่อยๆ
ไม่ว่างเว้น[ADV] incessantly, See also: ceaselessly, steadily, perpetually, continually, continuously, constantly, Syn. สม่ำเสมอ, ต่อเนื่อง, Example: ช่วงนี้โรงแรมดังต่างๆ มีงานแต่งงานแทบทุกวันไม่ว่างเว้น
กระปอดกระแปด[ADV] grumblingly, See also: incessantly, murmurously, Syn. ร่ำไร, Example: ถึงแม้แม่จะรู้สึกเป็นสุขแต่ก็ยังอดบ่นกระปอดกระแปดไม่ได้, Thai definition: อาการที่บ่นปอดๆ แปดๆ, อาการที่บ่นร่ำไร
จ้อย[ADV] incessantly, See also: endlessly, continuously, unendingly, Syn. คล่อง, Example: เด็กอายุแค่ 3 ขวบเท่านั้นพูดจ้อยทั้งวัน
แจ้ว[ADV] incessantly, See also: continually, Example: ลูกสาวคนเล็กของอาพูดแจ้วเสียงชัดเจน, Thai definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ
แจ้วๆ[ADV] continually, See also: incessantly, Example: ท่านมักจะเห็นเด็กท่องหนังสือกันแจ้วๆ ทุกวัน, Thai definition: มีเสียงดังติดต่อกันไปเป็นระยะๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ว่างเว้น[adv.] (mai wāngwēn) EN: incessantly   
เป็นน้ำ[adv.] (pennām) EN: fluently ; incessantly ; eloquently   FR: couramment
ร่ำ[v.] (ram) EN: talk repeatedly ; murmur continually/incessantly ; speak continually/incessantly   FR: ressasser ; rabâcher
ร่ำไห้[v.] (ramhai) EN: cry ; weep and wail incessantly   
เถียงคำไม่ตกฟาก[v. exp.] (thīeng kham mai tokfak) EN: argue incessantly ; dispute every word   FR: discuter sans relâche
ยันเต[adv.] (yantē) EN: always ; constantly ; invariably ; continuously ; periodically ; continually ; incessantly   

CMU English Pronouncing Dictionary
INCESSANTLY    IH2 N S EH1 S AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
incessantly    (a) ˈɪnsˈɛsntliː (i1 n s e1 s n t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不止[bù zhǐ, ㄅㄨˋ ㄓˇ, ] incessantly; without end; more than; not limited to, #4,887 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐじゃぐじゃ[, gujaguja] (adj-no,adj-na,adv,adv-to) (1) soggy; soaking; drenched; (adv,adv-to) (2) incessantly (complaining) [Add to Longdo]
たらたら[, taratara] (adv) (1) (on-mim) drop-by-drop; dribbling; in a trickle; (2) incessantly; in great profusion; (P) [Add to Longdo]
どかどか[, dokadoka] (adv,adv-to) (1) (on-mim) noisily; with loud footsteps; (2) in a crowd; incessantly; all together [Add to Longdo]
のべつ[, nobetsu] (adv) ceaselessly; continually; all the time; incessantly [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
アルコール漬け;アルコール漬[アルコールづけ, aruko-ru duke] (n) (1) preserving in alcohol; (2) pickling one's liver; drinking incessantly; being a souse [Add to Longdo]
引きも切らず[ひきもきらず, hikimokirazu] (exp) incessantly; without a break [Add to Longdo]
引っ切り無し;ひっきり無し[ひっきりなし, hikkirinashi] (adj-na) (uk) continually; continuously; incessantly [Add to Longdo]
間断なく[かんだんなく, kandannaku] (adv) continuously; constantly; incessantly [Add to Longdo]
休みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Incessantly \In*ces"sant*ly\, adv.
   Unceasingly; continually. --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 incessantly
   adv 1: with unflagging resolve; "dance inspires him ceaselessly
       to strive higher and higher toward the shining pinnacle
       of perfection that is the goal of every artiste" [syn:
       {endlessly}, {ceaselessly}, {incessantly}, {unceasingly},
       {unendingly}, {continuously}]
   2: without interruption; "the world is constantly changing"
     [syn: {constantly}, {always}, {forever}, {perpetually},
     {incessantly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top