ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

外れ

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -外れ-, *外れ*
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
外れ[はずれる, hazureru] Thai: หลุด English: to be disconnected
外れ[はずれる, hazureru] Thai: ผิดแผกไป English: to get out of place (vi)

Japanese-English: EDICT Dictionary
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
外れ[はずれる, hazureru] (v1,vi) to be disconnected; to get out of place; to be off; to be out (e.g. of gear); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two hundred fifty kilograms is an extraordinary weight even for a sumo wrestler.250キロというのは相撲取りとしても並外れた体重だ。
Your remark is irrelevant to our argument.あなたの発言は私たちの議論には的外れである。
The arrow fell wide of the mark.その矢は的から大きく外れた。
That's beside the point.それは的外れだ。
A button is off the coat.ボタンがコートから外れている。
Outside the mainstream of orthodox Judaism the apocalyptic books were more successful with certain movements.ユダヤ正統派の主流から外れた部分においては、黙示録はある種の運動に対して、より成功を収めたのである。
The spaceship is out of orbit around the moon.宇宙船は月を回る軌道を外れている。
Our calculations show that the rocket is off its course.我々の計算によるとロケットは起動を外れている。
Your guess is entirely off the mark.君の推測はまったく的外れだ。 [M]
The result was rather disappointing.結果はかなり期待外れだった。
The result proved disappointing.結果は期待外れだった。
The first attack missed the target.最初の攻撃は目標を外れた。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't meet many ex-musicians. Technically he's not an ex, he's a failed musician.[JA] 僕は町外れのホテルで アワード・ディナーがいい The Widow Maker (2017)
I said nothing's off the table.[JA] 議論から外れないでって 言ったのよ Sock Puppets (2017)
He's out.[JA] 外れ Life (2017)
a "Young Man with a Singular Vision."[JA] "並外れた目を持つ青年"として The Space Between Us (2017)
Just once, we sit one out.[JA] 一度でいい 一度 外れ The First Day of the Rest of Your Life (2017)
At 0630 UTC, Pilgrim was struck by debris and veered off course.[JA] 標準時 06: 30に探査機は 宇宙ゴミに当ってコースから外れ Life (2017)
I think sometimes we get so absorbed with... what we're doing individually, we go off on our own track and so forth, we lose the fact that how important family is.[JA] 私は思うのですが 私たちは時々 没頭してしまう 個別に何かをやったり 我々の道を外れてしまうことなど それが The Discovery (2017)
The torpedo's missed, they are gonna reach lock before the sub does[JA] 魚雷は外れました 潜水艦より先に到着します The Fate of the Furious (2017)
He could be halfway out of the city by now.[JA] 彼は途中にいるかもしれない 今は街から外れています。 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2017)
You're on a radio feed, and we do not want to move beyond range of your signal.[JA] " 君の通信エリアから 外れたくない " The Wall (2017)
It's obvious you're on the outside looking in.[JA] 君が外れているのは明らかだ The Return (2017)
Ty Lafitte's been off the grid for years.[JA] Ty Lafitteは何年もグリッドから外れています。 The Circle (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
外れ[はずれる, hazureru] loesen, sich_loesen, verfehlen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top