Search result for

send

(146 entries)
(0.0115 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -send-, *send*, sen
Longdo Dictionary ภาษาเยอรมัน (DE) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
Sendemast (n ) broadcasting tower

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
send[VI] ส่ง, See also: นำส่ง, จัดส่ง, Syn. transmit, forward
send[VT] ปล่อยออก, See also: เปล่งออกมา, ขับออก, Syn. fling, hurl, propel
send[VI] ส่งข่าว, See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send[VT] ส่งข่าว, See also: ให้ข้อมูล, ส่งสัญญาณ, กระจายเสียง
send[VT] ทำให้ปิติยินดี, See also: ทำให้ตื่นเต้น
sender[N] ผู้ส่ง, See also: เครื่องส่ง, Syn. consignor
send in[PHRV] ส่งเข้าไปใน, See also: ส่งเข้า
send in[PHRV] ส่งให้พิจารณา
send on[PHRV] ส่งไปล่วงหน้า
send on[PHRV] ส่งไปทำ (กิจกรรม)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
send(เซนดฺ) { sent,sent,sending,sends} vt.,vi. ส่ง,ส่งออก,นำส่ง,ขับ,ไล่,ปล่อยออก,เปล่ง,ส่งสัญญาณ -Phr. (send for เรียก,ตามหา), See also: sender n., Syn. transmit ###A. receive
send receive setชุดรับ/ส่งใช้ตัวย่อว่า ASR (เอเอสอาร์) หมายถึงเครื่องโทรพิมพ์ ซึ่งสามารถเจาะและอ่านบัตร และสามารถส่งข้อมูลจากแป้นพิมพ์ได้
send-off(เซนดฺ'ออฟ) n. การไปส่ง,การให้กำลังใจ,การเริ่มต้น, Syn. start
disendow(ดิสเอนเดา') vt. ยึดเงินบริจาค,
godsendn. สิ่งหรือเหตุการณ์ที่ได้มาอย่างเหมาะเจาะ (ยังกับพระเจ้าประทานให้), Syn. blessing,boon
resend(รีเซนดฺ') vt. ส่งใหม่,ส่งกลับ,ส่งอีก

English-Thai: Nontri Dictionary
send(vt) ขับ,ส่ง,ปล่อย,ไล่,เปล่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sendส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
senderผู้ส่ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Senderผู้ส่งสาร [การจัดการความรู้]
senderผู้ส่ง, คนหรืออุปกรณ์ที่ใช้สำหรับส่งข้อมูล/ข่าวสาร ซึ่งอาจเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ กล้องวีดิทัศน์ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I saved your ass. You didn't have to send them after Dan.ฉันน่ะช่วยแกไว้/ แต่แกไม่จำเป็นต้องใช้แดน New Haven Can Wait (2008)
Good. I'll send the car at 8:00.เยี่ยม จะให้คนไปรับตอน 8 โมงนะ Chuck in Real Life (2008)
Well, they send their love.พ่อผมติดธุระสำคัญที่ลอนดอน Committed (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
- We'll take him back. - And send me to the Sahara?เราจะพาเค้ากลับไป และส่งชั้นไปซาฮาร่า? Odyssey (2008)
Jor-El knew he was sending you on an impossible odyssey...โจเอล รู้ว่าเขากำลังส่ง ไปสู่ทิศทางหนึ่งที่เป็นไปไม่ได้ Odyssey (2008)
We need to send a security team down there now, Captain.ตอนนี้เราต้องรีบส่งคนลงไปแล้วนะกัปตัน Dead Space: Downfall (2008)
You secure enough in that theory to send her home?คุณกล้ารับประกันทฤษฎีนี้ ถึงขนาดปล่อยให้เธอกลับบ้านรึปล่าว? Not Cancer (2008)
What do you think House would send, the "gentle comfort" arrangement or the "warm thoughts" bouquet?คุณคิดว่าจะเฮาส์จะมีคำสดุดี\ ที่สุภาพและอบอุ่นไหม? Birthmarks (2008)
Send one of those giant cookies shaped like a coffin.ส่งคุกกี้ยักษ์รูปโลงไปให้แม่เค้า Birthmarks (2008)
I didn't tell you so you could send anything.ฉันยังไม่ได้บอกคุณ\ คุณควรส่งอะไรไปบ้างนะ Birthmarks (2008)
Send him home.ส่งเขากลับบ้่าน Joy (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sendTom never fails to send a birthday present to his father.
sendThey are going to send up a rocket.
sendThose who send in jumble will, without exception, receive a present.
sendSend me a new catalog.
sendHe could not send his son to college because of poverty.
sendSend a wire to your father right now.
sendHave them send you an application form over the Internet.
sendSend this by sea mail.
sendHow many days will it take if I send this as registered mail?
sendI must send for the doctor.
sendShe is going to Sendai this spring.
sendWould you please send me a brochure and price information?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่งข้าม[V] bypass, See also: send around, Example: ท่านสั่งลูกน้องให้หยิบเอกสารส่งข้ามมาให้, Thai definition: ส่งโดยผ่านเหนือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ส่งข่าว[V] send, See also: transmit, Syn. แจ้งข่าว, ส่งข่าวสาร, ส่งข่าวคราว
การส่งออก[N] exporting, See also: sending out, Ant. การนำเข้า, Example: รัฐบาลควรปรับโครงสร้างการผลิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในการส่งออก, Thai definition: การส่งผลผลิต หรือสินค้าออกไปขายยังต่างประเทศ
จัดส่ง[V] send, See also: transfer, Example: ภายหลังสงครามอ่าวเปอร์เซีย สหประชาชาติได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาไปตรวจสอบอาวุธทำลายมวลชนของอิรัก, Thai definition: เตรียมการและจัดการส่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ส่งข่าวสาร[V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. ส่งสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: การใช้ดาวเทียมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น, Thai definition: ส่งข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
ส่ง[V] send, See also: dispatch, hand, deliver, remit, forward, transmit, Ant. รับ, Example: สถาปนิกกลุ่มนี้ส่งแบบแปลนถึงกันและกันผ่านทางสายโทรศัพท์, Thai definition: ทำให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเคลื่อนพ้นจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เพื่อให้ถึงผู้รับหรือเป้าหมาย
ส่งข่าว[V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. บอกข่าว, Example: หัวหน้าจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมเพื่อเขียนข่าวหรือส่งข่าว, Thai definition: ติดต่อบอกข่าว
ส่งจดหมาย[V] send a letter, Ant. รับจดหมาย, Example: ประธานาธิบดีของอเมริกาส่งจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ
ส่งสาร[V] send a message, See also: send words, go and tell, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับสาร, Example: ท่านต้องส่งสารไปยังสัมพันธมิตรให้ระมัดระวังในการทิ้งระเบิด
ตีกลับ[V] send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญชาให้[v. exp.] (banchā hai) EN: send for   
บรรทุกเรือ[v. exp.] (banthuk reūa) EN: ship ; send by boat   
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
จัดส่ง[v. exp.] (jatsong) EN: send   FR: livrer
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; send out   
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off   FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ลำเลียง[v.] (lamlīeng) EN: transport ; deliver ; send ; convey (by vehicle/ship) ; carry ; haul   FR: transporter ; transborder
เงียบฉี่[v.] (ngīepchī) EN: not say anything ; not send information   FR: ne rien dire
ผู้ส่ง[n.] (phūsong) EN: sender   FR: expéditeur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SEND    S EH1 N D
SENDO    S EH1 N D OW0
SENDS    S EH1 N D Z
SENDAK    S EH1 N D AE0 K
SENDER    S EH1 N D ER0
SENDERO    S EH0 N D EH1 R OW0
SENDERS    S EH1 N D ER0 Z
SENDING    S EH1 N D IH0 NG
SENDELBACH    S EH1 N D AH0 L B AA0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
send    (v) (s e1 n d)
sends    (v) (s e1 n z)
sender    (n) (s e1 n d @ r)
send-up    (n) - (s e1 n d - uh p)
senders    (n) (s e1 n d @ z)
sending    (v) (s e1 n d i ng)
sendoff    (n) (s e1 n d o f)
send-ups    (n) - (s e1 n d - uh p s)
sendoffs    (n) (s e1 n d o f s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Einsendeschluss(n) |der, pl. Einsendeschlüsse| กำหนดส่ง, See also: S.; der Abgabetermin
Tausendfuß(n) |der, pl. Tausendfüße| ตะขาบ
abstoßend(adj) น่ารังเกียจ, ไม่น่าคบ, น่าชัง เช่น Ich finde diese Leute nur abstoßend.
etw. findet reißenden Absatzสิ่งใดสิ่งหนึ่งขายดีเป็นเทน้ำเทท่า
Fernsehsendung(n ) |die, pl. Fernsehsendungen| การออกอากาศทางโทรทัศน์, การแพร่ภาพทางโทรทัศน์ เช่น Darf ich fremde Inhalte wie Fernsehsendungen oder Bilder auf YouTube hochladen?

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sendeleiter {m}production director [Add to Longdo]
Sendbote {m} | Sendboten {pl}emissary | emissaries [Add to Longdo]
Sende-Empfangs-Betrieb {m}send-receive mode [Add to Longdo]
Sendeanlage {f}; Sender {m} | Sendeanlagen {pl}; Sender {pl}transmitter | transmitters [Add to Longdo]
Sendeaufruf {m}polling [Add to Longdo]
Sendebereich {m} | Sendebereiche {pl}transmission range | transmission ranges [Add to Longdo]
Sendedatum {n} (Radio; TV)air date [Add to Longdo]
Sendefeld {n}sending field [Add to Longdo]
Sendemast {m}transmitter mast [Add to Longdo]
Sendeplan {m}broadcasting schedule [Add to Longdo]
Sendeprogramm {n} | Sendeprogramme {pl}broadcasting program | broadcasting programs [Add to Longdo]
Sender {m} (drahtlos)radio transmitter [Add to Longdo]
Sender {m}; Emitter {m}emitter [Add to Longdo]
Sender {m}; Zeichengeber {m}transmitter [Add to Longdo]
Sender-Empfänger {m}transceiver [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
せん断;剪断[せんだん, sendan] (n,vs) shear; shearing [Add to Longdo]
せん断強さ;剪断強さ[せんだんつよさ, sendantsuyosa] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断強度;剪断強度[せんだんきょうど, sendankyoudo] (n) shear strength [Add to Longdo]
せん断効果;剪断効果[せんだんこうか, sendankouka] (n) shear effect; shearing effect [Add to Longdo]
せん断剛性;剪断剛性[せんだんごうせい, sendangousei] (n) shear modulus [Add to Longdo]
せん断弾性係数;剪断弾性係数[せんだんだんせいけいすう, sendandanseikeisuu] (n) elastic shear modulus [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
せん断破壊;剪断破壊[せんだんはかい, sendanhakai] (n) shear failure [Add to Longdo]
せん断箱;剪断箱[せんだんばこ, sendanbako] (n) shear box [Add to Longdo]
のけ者にする;除け者にする[のけものにする, nokemononisuru] (exp,vs-i) to shun somebody; to send a person to Coventry; to ignore someone [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仙台[Xiān tái, ㄒㄧㄢ ㄊㄞˊ, ] Sendai (city in northeast Japan) [Add to Longdo]
出兵[chū bīng, ㄔㄨ ㄅㄧㄥ, ] send troops [Add to Longdo]
分送[fēn sòng, ㄈㄣ ㄙㄨㄥˋ, ] send; distribute [Add to Longdo]
寄件人[jì jiàn rén, ㄐㄧˋ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, ] sender [Add to Longdo]
[chāi, ㄔㄞ, ] send; a messenger; a mission; to commission [Add to Longdo]
派出[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, ] send; dispatch [Add to Longdo]
派遣[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, ] send (on a mission); dispatch [Add to Longdo]
发件人[fā jiàn rén, ㄈㄚ ㄐㄧㄢˋ ㄖㄣˊ, / ] sender (of mail); From: (email header) [Add to Longdo]
发回[fā huí, ㄈㄚ ㄏㄨㄟˊ, / ] send back; return [Add to Longdo]
致函[zhì hán, ㄓˋ ㄏㄢˊ, ] send a letter [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セグメント優先度[せぐめんとゆうせんど, segumentoyuusendo] segment priority [Add to Longdo]
ビュー変換入力優先度[ビューへんかんにゅうりょくゆうせんど, byu-henkannyuuryokuyuusendo] view transformation input priority [Add to Longdo]
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation [Add to Longdo]
出側[しゅつがわ, shutsugawa] sending side [Add to Longdo]
送り手[おくりて, okurite] sending side [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off [Add to Longdo]
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]
送信[そうしん, soushin] transmission (vs), sending [Add to Longdo]
送信者[そうしんしゃ, soushinsha] sender [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
仙台[せんだい, sendai] (Stadt_in_Tohoku) [Add to Longdo]
使命[しめい, shimei] Sendung, Beruf, Auftrag, Mission [Add to Longdo]
先導[せんどう, sendou] Fuehrung, Leitung [Add to Longdo]
宣伝[せんでん, senden] Werbung, Reklame, Propaganda [Add to Longdo]
扇動[せんどう, sendou] Anstiftung, Aufhetzung, Agitation [Add to Longdo]
[ゆ, yu] SENDEN, TRANSPORTIEREN [Add to Longdo]
送る[おくる, okuru] senden, schicken [Add to Longdo]
鮮度[せんど, sendo] (Grad der) Frische [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Send \Send\, n. (Naut.)
   The impulse of a wave by which a vessel is carried bodily.
   [Written also {scend}.] --W. C. Russell. "The send of the
   sea". --Longfellow.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Send \Send\, v. t. [imp. & p. p. {Sent}; p. pr. & vb. n.
   {Sending}.] [AS. sendan; akin to OS. sendian, D. zenden, G.
   senden, OHG. senten, Icel. senda, Sw. s[aum]nda, Dan. sende,
   Goth. sandjan, and to Goth. sinp a time (properly, a going),
   gasinpa companion, OHG. sind journey, AS. s[imac]?, Icel.
   sinni a walk, journey, a time. W. hynt a way, journey, OIr.
   s?t. Cf. {Sense}.]
   1. To cause to go in any manner; to dispatch; to commission
    or direct to go; as, to send a messenger.
    [1913 Webster]
 
       I have not sent these prophets, yet they ran. --Jer.
                          xxiii. 21.
    [1913 Webster]
 
       I proceeded forth and came from God; neither came I
       of myself, but he sent me.      --John viii.
                          42.
    [1913 Webster]
 
       Servants, sent on messages, stay out somewhat longer
       than the message requires.      --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To give motion to; to cause to be borne or carried; to
    procure the going, transmission, or delivery of; as, to
    send a message.
    [1913 Webster]
 
       He . . . sent letters by posts on horseback.
                          --Esther viii.
                          10.
    [1913 Webster]
 
       O send out thy light an thy truth; let them lead me.
                          --Ps. xliii.
                          3.
    [1913 Webster]
 
   3. To emit; to impel; to cast; to throw; to hurl; as, to send
    a ball, an arrow, or the like.
    [1913 Webster]
 
   4. To cause to be or to happen; to bestow; to inflict; to
    grant; -- sometimes followed by a dependent proposition.
    "God send him well!" --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The Lord shall send upon thee cursing, vexation, and
       rebuke.                --Deut.
                          xxviii. 20.
    [1913 Webster]
 
       And sendeth rain on the just and on the unjust.
                          --Matt. v. 45.
    [1913 Webster]
 
       God send your mission may bring back peace. --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Send \Send\, v. i.
   1. To dispatch an agent or messenger to convey a message, or
    to do an errand.
    [1913 Webster]
 
       See ye how this son of a murderer hath sent to take
       away my head?             --2 Kings vi.
                          32.
    [1913 Webster]
 
   2. (Naut.) To pitch; as, the ship sends forward so violently
    as to endanger her masts. --Totten.
    [1913 Webster]
 
   {To send for}, to request or require by message to come or be
    brought.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 send
   v 1: cause to go somewhere; "The explosion sent the car flying
      in the air"; "She sent her children to camp"; "He directed
      all his energies into his dissertation" [syn: {send},
      {direct}]
   2: to cause or order to be taken, directed, or transmitted to
     another place; "He had sent the dispatches downtown to the
     proper people and had slept" [syn: {send}, {send out}]
   3: cause to be directed or transmitted to another place; "send
     me your latest results"; "I'll mail you the paper when it's
     written" [syn: {mail}, {post}, {send}]
   4: transport commercially [syn: {transport}, {send}, {ship}]
   5: assign to a station [syn: {station}, {post}, {send}, {place}]
   6: transfer; "The spy sent the classified information off to
     Russia" [syn: {send}, {get off}, {send off}]
   7: cause to be admitted; of persons to an institution; "After
     the second episode, she had to be committed"; "he was
     committed to prison" [syn: {commit}, {institutionalize},
     {institutionalise}, {send}, {charge}]
   8: broadcast over the airwaves, as in radio or television; "We
     cannot air this X-rated song" [syn: {air}, {send},
     {broadcast}, {beam}, {transmit}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top