ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

prorogue

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -prorogue-, *prorogue*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
prorogue[VT] ปิดประชุม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
prorogue(โพรโรก') vt. ยุติการประชุม,ปิดการประชุม., See also: prorogation n., Syn. defer

English-Thai: Nontri Dictionary
prorogue(vi) ปิดการประชุม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
prorogue (v) prˈourˈoug (p r ou1 r ou1 g)
prorogued (v) prˈourˈougd (p r ou1 r ou1 g d)
prorogues (v) prˈourˈougz (p r ou1 r ou1 g z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Prorogue \Pro*rogue"\, v. t. [imp. & p. p. {Prorogued}; p. pr. &
   vb. n. {Proroguing}.] [F. proroger, L. prorogare, prorogatum;
   pro forward + rogare to ask, to ask one for his opinion or
   vote, or about a law. See {Rogation}.]
   1. To protract; to prolong; to extend. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He prorogued his government.     --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To defer; to delay; to postpone; as, to proroguedeath; to
    prorogue a marriage. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To end the session of a parliament by an order of the
    sovereign, thus deferring its business.
    [1913 Webster]
 
       Parliament was prorogued to [meet at] Westminster.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
       The Parliament was again prorogued to a distant day.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To adjourn; postpone; defer. See {Adjourn}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 prorogue
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: adjourn by royal prerogative; without dissolving the
     legislative body

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top