ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remission

R IY0 M IH1 SH AH0 N   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remission-, *remission*
Possible hiragana form: れみっしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remission[N] การผ่อนคลาย, See also: การบรรเทา, Syn. abatement, lessening, release

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remission(รีมิช'เชิน) n. การอภัยโทษ,การให้อภัย,การยกหนี้,การยกเว้นภาษี,การบรรเทา,การลดน้อยลง,การปลดหนี้, See also: remissive adj. remissiveness n., Syn. pardon,amnesty,abatement

English-Thai: Nontri Dictionary
remission(n) การลดหย่อน,การหลุดพ้น,การอภัยโทษ,การละเว้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remission๑. การทุเลา, การสงบ๒. ระยะโรคทุเลา, ระยะโรคสงบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้๒. การลดโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remission๑. การลดหนี้, การปลดหนี้ (ก. แพ่ง)๒. การลดโทษ, การยกโทษ (ก. อาญา)๓. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง (ก. วิ.) [ดู remand ความหมายที่ ๑] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She was in remission a week before she died.เธอมีอาการแย่ลงหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่เธอจะเสียชีวิต Page Turner (2008)
I want to clarify. There are some misconceptions about what remission signifies.มีความเข้าใจผิดบางอย่าง เกี่ยวกับอาการทุเลาลง 4 Days Out (2009)
I've been in remission since the middle of august. But lily didn't come home till october.เขา้อภัยให้ฉันตั้งแต่กลางเดือนสิงหา แต่ลิลลี่ไม่ได้มาบ้านจนถึงตุลา The Treasure of Serena Madre (2009)
Then, by the almighty and merciful God, I grant you pardon, absolution and remission of your sins.ดังนั้น ด้วยอำนาจสิ่งศักสิทธิ์ของพระผู้เป็นเจ้า และความเมตตาของพ่อ พ่อยกโทษให้ลูก ยกโทษให้ ให้พ้นจากบาป และล้างบาปของลูก Oiled (2010)
We've achieved complete remission in patients with advanced metastatic cancer,เราสามารถบรรเทาอาการ ของผู้ป่วยโรคมะเร็งที่เนื้อร้ายแพร่กระจายไปทั่ว Love & Other Drugs (2010)
That's in remission now.กับโรคไต นั่นคือการให้อภัยในขณะนี้ We Bought a Zoo (2011)
It went into remission when he was 12, but a few months ago he was diagnosed with stage 4 and he's been given 3 months to live.มันเริ่มบรรเทาลงตอนเขาอายุ 12 แต่เมื่อไม่กี่เดือนมานี้ เขาถูกตรวจพบว่าเป็นระยะที่ 4 และหมอบอกว่าเขาอยู่ได้อีก 3 เดือน Epilogue (2011)
What's wrong is that I came out of remission two weeks before my son was born.มีอะไรผิดปกติกับการที่ผมกลับมาเป็นใหม่ สองอาทิตย์ก่อนลูกชายผมเกิด Collateral Beauty (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การลดหนี้[n. exp.] (kān lot nī) EN: remission   
การลดโทษ[n. exp.] (kān lot thōt) EN: remission   

CMU English Pronouncing Dictionary
REMISSION R IY0 M IH1 SH AH0 N
REMISSIONS R IY0 M IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remission (n) rˈɪmˈɪʃən (r i1 m i1 sh @ n)
remissions (n) rˈɪmˈɪʃənz (r i1 m i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Straferlass {m}remission of punishment [Add to Longdo]
Vergebung {f} | Vergebungen {pl}remission | remissions [Add to Longdo]
Remission {f} [med.]remission [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
緩解[かんかい, kankai] (n,vs) relief (remission) (of pain, symptoms) [Add to Longdo]
減免[げんめん, genmen] (n,vs) reduction and exemption (e.g. taxes); mitigation and remission (e.g. in criminal law); (P) [Add to Longdo]
赦免[しゃめん, shamen] (n,vs) remission; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remission \Re*mis"sion\ (r?-m?sh"?n), n. [F. r['e]mission, L.
   remissio. See {Remit}.]
   1. The act of remitting, surrendering, resigning, or giving
    up.
    [1913 Webster]
 
   2. Discharge from that which is due; relinquishment of a
    claim, right, or obligation; pardon of transgression;
    release from forfeiture, penalty, debt, etc.
    [1913 Webster]
 
       This is my blood of the new testament, which is shed
       for many for the remission of sins.  --Matt. xxvi.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       That ples, therefore, . . .
       Will gain thee no remission.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Diminution of intensity; abatement; relaxation.
    [1913 Webster]
 
   4. (Med.) A temporary and incomplete subsidence of the force
    or violence of a disease or of pain, as destinguished from
    intermission, in which the disease completely leaves the
    patient for a time; abatement.
    [1913 Webster]
 
   5. The act of sending back. [R.] --Stackhouse.
    [1913 Webster]
 
   6. Act of sending in payment, as money; remittance.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remission
   n 1: an abatement in intensity or degree (as in the
      manifestations of a disease); "his cancer is in remission"
      [syn: {remission}, {remittal}, {subsidence}]
   2: a payment of money sent to a person in another place [syn:
     {remittance}, {remittal}, {remission}, {remitment}]
   3: (law) the act of remitting (especially the referral of a law
     case to another court) [syn: {remission}, {remitment},
     {remit}]
   4: the act of absolving or remitting; formal redemption as
     pronounced by a priest in the sacrament of penance [syn:
     {absolution}, {remission}, {remittal}, {remission of sin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top