Search result for

ปลาย

(106 entries)
(0.078 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ปลาย-, *ปลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลาย[N] tip, See also: point, tail, Example: อย่าใช้ปากกาขีดเขียนแผ่นดิสก์ แรงกดจากปลายปากกาที่เขียนลงบนแผ่นจะทำให้เนื้อดิสก์เป็นรอยได้, Thai definition: ตอนยอด, ตอนที่สุด
ปลายปี[ADV] end of a year, Syn. สิ้นปี, ท้ายปี, Example: สุดาพรจะกลับมาจากเมืองนอกปลายปีนี้, Thai definition: ช่วงสุดท้ายของปี
ปลายตีน[N] tiptoe, Syn. ปลายเท้า, Example: เมื่อเด็กทุกคนถูกสั่งให้ยกปลายตีนมาดูก็ทำหน้าเสียกัน เพราะเพิ่งไปย่ำโคลนเล่นกันมา, Thai definition: ตอนสุดของเท้า
ปลายทาง[N] destination, See also: terminal point, end-point, end of the journey, Syn. จุดหมาย, ที่หมาย, สุดทาง, Ant. ต้นทาง, Example: พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าปลายทางแห่งชีวิตที่มนุษย์ไม่สามารถหนีพ้นก็คือความตาย
ปลายน้ำ[N] river mouth, See also: mouth of the stream, source of stream or river, end of the river, Example: เด็กๆ เล่นปล่อยเรือใบไม้กัน แล้วก็วิ่งแข่งกันไปที่ปลายน้ำเพื่อไปเก็บเรือของตน แล้วนำมาลอยใหม่, Thai definition: สุดลำน้ำ
ปลายมือ[ADV] in the long run, Ant. ต้นมือ, Example: เขาชอบทำงานแบบเสร็จปลายมือเสมอ ก็คือทำให้เสร็จก่อนวันส่งงานเพียงวันเดียว, Thai definition: ถึงที่สุด, ในที่สุด
ปลายมือ[N] end, See also: later period, late stage, later life, Example: สมชายตั้งความหวังไว้ว่าตอนปลายมือเขาจะมีชีวิตอย่างสงบสุข, Thai definition: บั้นปลายของชีวิต
ปลายแถว[N] the last in a row, See also: the end of a queue, Syn. หางแถว, Ant. หัวแถว, Example: ผู้บังคับกองทหารบกรถยนต์นำผู้เชิญธงเดินผ่านแถวทหารตั้งแต่ปลายแถวสู่หัวแถว, Thai definition: ส่วนที่อยู่ตอนท้ายของแถว
ปลายแถว[N] underling, See also: menial, flunky, lackey, hireling, Syn. ลูกน้อง, ลิ่วล้อ, Example: สถานะของแหล่งข่าวคนนี้จะต้องมีน้ำหนักความน่าเชื่อถือพอสมควร ไม่ใช่พวกปลายแถว, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ไม่มีความสำคัญ
ปลายข้าว[N] broken-milled rice, Example: ถ้าข้าวเหลือไม่พอก็ซื้อปลายข้าวมาต้มข้าวหมาแทน, Thai definition: ข้าวสารที่เมล็ดแตก หรือ แหลก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ปลาย(ปฺลาย) น. ตอนยอด, ตอนที่สุด.
ปลายข้าวน. ข้าวสารที่เมล็ดแตกหรือแหลก.
ปลายตีนน. ด้านปลายเท้าของผู้นอน, ตรงข้ามกับ หัวนอน.
ปลายทางน. สุดทาง.
ปลายนาการ(ปะลายะนากาน) ก. หนีไป.
ปลายน้ำน. สุดลำนํ้า.
ปลายมือน. บั้นปลายของชีวิต.
ปลายมือว. ในที่สุด.
ปลายอ้อปลายแขมว. ที่ยังอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้, ที่ยังอยู่ห่างไกล.
ปลายเชือกน. ตำแหน่งมหาดเล็กชั้นหุ้มแพร ทำหน้าที่กำกับท้ายขบวนเสด็จพระราชดำเนิน, คู่กับ ต้นเชือก.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
electrode tipปลายขั้วเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
teleneuron; nerve endingปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve ending; teleneuronปลายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pressoreceptorปลายประสาทรับความดันเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
neuroreceptorปลายประสาทรับความรู้สึก, ปลายประสาทรับรู้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
proprioceptorปลายประสาทรับรู้อากัปกิริยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thermoreceptorปลายประสาทรับร้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baroceptor; baroreceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
baroreceptor; baroceptorปลายประสาทรับแรงดัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pla-yorปลาย[TU Subject Heading]
Probarbus jullieniปลายี่สก [TU Subject Heading]
Tooth apexปลายรากฟัน [TU Subject Heading]
Year endปลายปีปฏิทิน [การบัญชี]
Abdomen, Tip ofปลายก้น [การแพทย์]
Adrenergic Nerve Endingปลายประสาทแอดรีเนอร์จิค [การแพทย์]
Afferent Fiber Endปลายเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Afferent Nerve Endingsปลายประสาทอัฟเฟอเรนท์ [การแพทย์]
Amino Terminalปลายอะมิโน [การแพทย์]
Bayonet Appositionปลายกระดูกเกยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
To show me lily's poliform kitchen?/ เพื่อโชว์ผมว่าสเนห์ปลายจวักของลิลี่เก่งแค่ไหนอะเหรอ Chuck in Real Life (2008)
Soon it'll be too late.โดยเร็วก่อนที่มันจะบานปลาย There Might be Blood (2008)
Not too much. If it is the end and we-ไม่มากเกินไป ถ้ามันอยู่ตรงปลายและเรา... Not Cancer (2008)
Chinese surgeons cut out a foot of bowel, but the pain is worse now than it was before.ศัลยแพทย์จีนตัดปลายของลำไส้ไป แต่อาการปวดกลับมากขึ้นกว่าแต่ก่อน Birthmarks (2008)
Female, late 20s, tonic-clonic seizure.เพศหญิง อายุ20ปลายๆ มีอาการชักเกร็ง กระตุกทั้งตัว Lucky Thirteen (2008)
You're through the sigmoid, into the descending colon.คุณเป็นกลับกัน ปลายลำไส้ใหญ่หย่อน Dying Changes Everything (2008)
Just a while. was thinking of getting into the same high school as Mei.แีค่แปบเดียว ฉัน ฉันคิดว่าอยากจะเข้าม.ปลายที่เดียวกับเมอิ Akai ito (2008)
Maybe I should go around wearing a pointy hat.บางทีผมน่าจะหาหมวกที่ปลายแหลมๆเหมือนพ่อมดมาใส่นะ The Mark of Nimueh (2008)
All depends on the tip of his brushทุกสิ่งขึ้นอยู่กับปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
I convey through the tip of the brushข้าถ่ายทอดความรู้สึกนั้น บรรจงจรดลงปลายพู่กัน Portrait of a Beauty (2008)
And this high schooler is running around making a baby.แต่ไอ้เด็กม.ปลาย วิ่งทำลูกไปเรื่อย Baby and I (2008)
My daughter, who is a high school senior, has this friend who had a baby.ลูกสาวผม ตอนนี้เธอเรียนมัธยมปลายอยู่ เธอมีเพื่อนที่มีลูกแล้ว Baby and I (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลาย[n.] (plāi) EN: end ; extremity ; tip ; point ; tale   FR: fin [f] ; extrémité [f] ; bout [m] ; terminaison [f] ; pointe [f]
ปลาย[adj.] (plāi) EN: apical   FR: apical
ปลาย[X] (plāi-plāi) EN: late   
ปลายข้าว[n.] (plāikhāo) EN: broken-milled rice ; rice brokens ; broken rice   
ปลายข้าวเจ้าขาว[n. exp.] (plāikhāo jao khāo = plāikhāo jāo khāo) EN: broken non-glutinous rice   
ปลายจมูก[n. exp.] (plāi jamūk) EN: nose tip   FR: bout du nez [m]
ปลายตีน[n.] (plāitīn) EN: tiptoe   
ปลายตีนเตียง[n. exp.] (plāitīn tīeng) EN: foot of the bed   
ปลายทาง[n.] (plāithāng) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey   FR: destination [f] ; terminus [m] ; point de chute [m] ; but [m]
ปลายน้ำ[n.] (plāinām) EN: river mouth ; mouth of the stream ; source of stream or river ; end of the river   

English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)
safety pin(n) เข็มกลัดซ่อนปลาย
collect call(n) โทรศัพท์เรียกเก็บเงินปลายทาง
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apex[N] ปลายสุด, Syn. tip
apical[ADJ] ยอด, See also: ปลาย
fingertip[N] ปลายนิ้ว
grist[N] ปลายข้าว, See also: เมล็ดข้าวที่จะบด, Syn. seed
grits[N] ข้าวซึ่งสีเอาเปลือกออกแล้ว, See also: ปลายข้าว
needlepoint[N] ปลายเข็ม
nib[N] ปลาย, See also: ปลายปากกา, ส่วนปลายแหลม, Syn. apex, point
palm[N] ปลายเหล็กสมอเรือ
peak[N] ปลายแหลมรูปตัววี (V)
pinpoint[N] ปลายเข็ม, See also: หัวเข็มหมุด, Syn. point

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acrocarpous(แอคโคคาร์' พัส) adj. ซึ่งมีผลไม้ที่ปลายของแกนแรก (เช่นในต้นเฟิร์น)
acromegaly(แอคโรเมก' กาลี) n. การที่ส่วนปลายของโครงกระดูกคือ จมูก ขากรรไกร นิ้วมือนิ้วเท้าโตเกินปกติ, เนื่องจากต่อม pituitary gland หลังฮอร์โมนมากเกินไป
acromion(อะโคร' เมียน) n., (pl. -mia) ปลายนอกของกระดูกไหปลาร้า -acromial, adv.
acropathyโรคของส่วนปลายโครงกระดูก
acrosomeปลายหน้าของหัวอสุจิ
acuminate(อะคู' มิเนท) adj.,vt. ซึ่งมีปลายแหลมเรียว,ทำให้คม, ทำให้มีไหวพริบ
ad fin. Latin สู่ปลาย, ปลาย (at the end)
alpenstockผแอล' เพนสทอค) n. ด้ามไม้ยาวมีปลายเป็นเหล็กใช้ในการปืนเขา
anaglyph(แอน' นะกลิฟ) n. ของประดับที่มีปลายนูน, ภาพสามมิติ. -anaglyphic (al) , anaglyptic adj., -anaglyphy (อะแนก' ลิฟิ) n. (as a cameo)
anglo- french(แอง' โกลเฟรนซฺ) adj. เกี่ยวกับอังกฤษและฝรั่งเศส. -n. ภาษาฝรั่งเศสี่ใช้ในอังกฤษโดยชาวนอร์มันในปลายยุคกลาง., Syn. Anglo-Norman

English-Thai: Nontri Dictionary
apex(n) ปลาย,ยอดแหลม
ballet(n) การฟ้อนรำ,ระบำปลายเท้า,การเต้นบัลเล่ย์
barb(n) เงี่ยง,เหล็กปลายแหลม,ลวดหนาม,ขวากหนาม
bayonet(n) ดาบปลายปืน,มีดปลายปืน
crest(n) ยอด,ปลาย,หงอน,โหนก,ตราประจำตระกูล
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
ending(n) ตอนจบ,การจบ,ตอนปลาย,การสิ้นสุด,ความตาย
endways(adv) ปลายทาง,ปลายสุด,ตามยาว,เรียงกัน,ต่อกัน
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
bottom of the ninth (n) ปลายอินนิ่งที่ 9 (ในการแข่งเบสบอล)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
指先[ゆびさき, yubisaki] (n ) ปลายนิ้ว

German-Thai: Longdo Dictionary
Ziel(n) |das, pl. Ziele| จุดหมาย ปลายทาง
Füller(n) |der, pl. Füller| ปากกาหมึกซึมประเภทปลายแหลมทำจากโลหะ
Schlussverkauf(n) |der, pl. Schlussverkäufe| การลดราคาครั้งใหญ่ เพื่อโละสินค้าของฤดูกาลที่กำลังจะผ่านไป เช่น Sommerschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูร้อน ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนกรกฏาคม, Winterschlussverkauf การลดราคาสินค้าฤดูหนาว ซึ่งอยู่ในช่วงปลายเดือนมกราคม
Fachoberschule(n) |die, pl.Fachoberschulen| สถาบันวิชาชีพ, สถานศึกษาด้านอาชีพหรือโรงเรียนอาชีวะซึ่งเทียบเท่ากับโรงเรียนมัธยมปลาย จบไปได้ประกาศนียบัตรเป็น Fachhochschulreife

French-Thai: Longdo Dictionary
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
en fin de(phrase) ตอนปลาย, ช่วงท้าย เช่น en fin de journée, en fin de mois, en fin de compte, See also: A. au début, dès le début,
aiguille(n) n.f. เข็ม หรือสิ่งที่มีส่วนปลายแหลมคล้ายเข็ม ex: aiguille à tricoter = เข็มเย็บผ้า, talon aiguille = รองเท้าส้นสูง
sur(prep) 1)อยู่บนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 2) คำแสดงจุดหมายปลายทาง เช่น Je reviens sur Strasbourg ce weekend.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top