Search result for

intermittent

(67 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intermittent-, *intermittent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intermittent[ADJ] เป็นพักๆ, See also: เป็นช่วงๆ, ไม่ต่อเนื่อง, Syn. irregular, spasmodic, sporadic, Ant. regular
intermittently[ADV] อย่างไม่ต่อเนื่อง, See also: พลอมแพลม, Syn. irregularly, spasmodically, sporadically, Ant. regularly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intermittent(อินเทอมิท'เทินทฺ) adj. เดิน ๆ หยุด ๆ ,เป็นพัก ๆ ,ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ,มีลักษณะหมุนเวียน., See also: intermittence,intermittency n.

English-Thai: Nontri Dictionary
intermittent(adj) ไม่ต่อเนื่อง,ไม่สม่ำเสมอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intermittent-เป็น ๆ หาย ๆ, -มีเว้นระยะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent claudicationอาการปวดขาเป็นระยะเหตุขาดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent diabetesเบาหวานชนิดเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent feverไข้เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent pulse; pulse, dropped-beatชีพจรตกจังหวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilisation; sterilisation, fractional; sterilization, fractional; sterilization, intermittentการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent sterilization; sterilisation, fractional; sterilisation, intermittent; sterilization, fractionalการทำไร้เชื้อเป็นช่วง ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent strabismusตาเหล่เป็นพัก ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intermittent streamธารน้ำไหลไม่ตลอดปี [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะ [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intermittentสลับ, เป็นระยะ, เป็นๆหายๆ, เป็นระยะๆ [การแพทย์]
Intermittent Claudicationปวดชาน่องเวลาเดินมากๆหรือออกกำลัง, ปวดขาหรือแขนเมื่อออกแรง [การแพทย์]
Intermittent Regimensการใช้ยาแบบเว้นระยะ [การแพทย์]
intermittent streamintermittent stream, ธารน้ำไหลเป็นพักๆ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Intermittent Typeแบบเป็นๆหายๆ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The anomaly would have to be intermittent Or they all would have died within a day.ความแปรปรวนต้องเกิดขึ้นฉับพลัน ดังนั้นพวกเขาตายใน 1 วัน Not Cancer (2008)
Even if she did, Kutner's theory is that the thing's intermittent.จนกระทั่งถ้าเธอเป็นทฤษฎีของคัทเนอร์ เป็นสิ่งที่ถูกฝังซ่อนเอาไว้ Not Cancer (2008)
He could have recently gotten an intermittent arrhythmia.He could have recently gotten an intermittent arrhythmia. Adverse Events (2008)
Drugs could have caused intermittent tachycardia.ยาหลายตัวมีผลให้หัวใจ เต้นเร็วผิดปกติเป็นครั้งคราว Emancipation (2008)
An intermittent rash- Could be 100 things.มีผื่นเป็นๆหายๆ อาจเป็นอะไรก็ได้ 100 อย่าง Last Resort (2008)
Plus intermittent rashes.บวกกับผื่นขึ้นเป็นพักๆ Last Resort (2008)
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน Look What He Dug Up This Time (2009)
Rachel Solando was on a combination of drugs meant to keep her from becoming violent, but it was only intermittently effective.เราให้ยาหลายประเภทก้บ ราเชล โซแลนโด เพื่อป้องกันไม่ให้เธอมีพฤติกรรมรุนแรง แต่ทว่า มันได้ผลแค่บางช่วงเท่านั้นเอง Shutter Island (2010)
You have an intermittent tremor in your left hand.มือซ้ายคุณสั่นตลอดเวลา A Study in Pink (2010)
Are you the guys that keep staring at me and intermittently yelling out, "books"?พวกคุณใช่คนที่ชอบจ้องฉัน และตะโกนว่า "หนังสือ" รึเปล่า? Early 21st Century Romanticism (2011)
Okay, so how did you shoot down intermittently swollen lymph node?โอเค แล้วนายทำอะไรไปแล้วอีก ได้หาดูต่อมน้ำเหลืองโตไหม? Out of the Chute (2011)
Um, the first stage of the disease is intermittent memory loss.อ่า ระยะแรกเริ่มของโรคนี้ มีการหลงลืมเป็นบางครั้ง What Remains (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นช่วง[ADV] intermittently, See also: periodically, sporadically, occasionally, spasmodically, Syn. เป็นตอน, เป็นช่วงๆ, เป็นตอนๆ, Example: สัญญาณที่ได้รับมักขาดหายเป็นช่วง ช่วงหนึ่งๆ หายไปเกือบ 10 วินาที, Thai definition: ระยะหนึ่งๆ เป็นพักๆ ที่ต่อเนื่องกัน
เป็นจังหวะ[ADV] intermittently, See also: periodically, Syn. เป็นช่วง, เป็นพักๆ, Example: ด้านส่งต้องหยุดเป็นจังหวะ เพื่อให้ทางด้านรับได้มีโอกาสโต้ตอบ
เป็นช่วงๆ[ADV] periodically, See also: intermittently, Syn. เป็นพักๆ, เป็นระยะๆ, เป็นจังหวะ
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] at intervals, See also: intermittently, periodically, Example: เสาไฟฟ้าใหม่เอี่ยมปักเป็นระยะๆ, Thai definition: เว้นช่วงระยะทางเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป
เป็นระยะๆ[ADV] intermittently, See also: sporadically, spasmodically, fitfully, Syn. เป็นช่วงๆ, Example: พิธีสวดอ้อนวอนของหมอผีดังขึ้นเป็นระยะๆ หน้าลานบ้าน, Thai definition: เว้นเป็นช่วงๆ สม่ำเสมอต่อเนื่องกันไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
เป็นช่วง ๆ[adv.] (pen chūang-chūang) EN: periodically; intermittently   FR: par intermittence ; périodiquement
เป็นจังหวะ[adv.] (pen jangwa) EN: intermittently ; periodically   
เป็นพัก ๆ[adj.] (pen phak-phak) FR: intermittent ; discontinu
วาบแวบ[adv.] (wāp waēp) EN: intermittently   

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERMITTENT    IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T
INTERMITTENTLY    IH2 N T ER0 M IH1 T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intermittent    (j) (i2 n t @ m i1 t n t)
intermittently    (a) (i2 n t @ m i1 t n t l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aussetzbetrieb {m}intermittent service [Add to Longdo]
Blinkfeuer {n}intermittent light [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちらちら(P);チラチラ[, chirachira (P); chirachira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) fluttering; flickering; intermittently; (P) [Add to Longdo]
ポツリポツリ;ぽつりぽつり[, potsuripotsuri ; potsuripotsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) intermittently; bit by bit; little by little; by ones and twos; (2) (on-mim) in drops (e.g. of rain) [Add to Longdo]
間を置いて[あいだをおいて;まをおいて, aidawooite ; mawooite] (exp) intermittently; at intervals (of); after a pause [Add to Longdo]
間欠;間歇[かんけつ, kanketsu] (adj-na,n) intermittence; intermittent [Add to Longdo]
間欠的;間歇的[かんけつてき, kanketsuteki] (adj-na) intermittent [Add to Longdo]
間欠熱;間歇熱;間けつ熱[かんけつねつ, kanketsunetsu] (n) an intermittent fever [Add to Longdo]
結滞[けったい, kettai] (n,vs) arrhythmia; intermittent pulse [Add to Longdo]
五月雨式[さみだれしき, samidareshiki] (n) intermittent (off and on) manner; dragging on and on [Add to Longdo]
陣々;陣陣[じんじん, jinjin] (n) (1) each encampment; (adj-t,adv-to) (2) strong (wind); fierce; (3) intermittent [Add to Longdo]
断続[だんぞく, danzoku] (n,vs) intermittent; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忽隐忽现[hū yǐn hū xiàn, ㄏㄨ ˇ ㄏㄨ ㄒㄧㄢˋ, / ] intermittent; now you see it, now you don't [Add to Longdo]
断断续续[duàn duàn xù xù, ㄉㄨㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent; off and on; discontinuous; stop-go; stammering; disjointed; inarticulate [Add to Longdo]
断续[duàn xù, ㄉㄨㄢˋ ㄒㄩˋ, / ] intermittent [Add to Longdo]
隐显目标[yǐn xiǎn mù biāo, ˇ ㄒㄧㄢˇ ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, / ] intermittent target [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
間欠的に[かんけつてきに, kanketsutekini] intermittently [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermittent \In`ter*mit"tent\, n. (Med.)
   An intermittent fever or disease. --Dunglison.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intermittent \In`ter*mit"tent\, a. [L. intermittens, -entis, p.
   pr. of intermittere: cf. F. intermittent.]
   Coming and going at intervals; alternating; recurrent;
   periodic; as, an intermittent fever. --Boyle.
   [1913 Webster]
 
   {Intermittent fever} (Med.), a disease with fever which
    recurs at certain intervals; -- applied particularly to
    fever and ague. See {Fever}.
 
   {Intermittent gearing} (Mach.), gearing which receives, or
    produces, intermittent motion.
 
   {Intermittent springs}, springs which flow at intervals, not
    apparently dependent upon rain or drought. They probably
    owe their intermittent action to their being connected
    with natural reservoirs in hills or mountains by passages
    having the form of a siphon, the water beginning to flow
    when it has accumulated so as to fill the upper part of
    the siphon, and ceasing when, by running through it, it
    has fallen below the orifice of the upper part of the
    siphon in the reservoir.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intermittent
   adj 1: stopping and starting at irregular intervals;
       "intermittent rain showers"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top