ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eremite

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eremite-, *eremite*
Possible hiragana form: えれみて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eremite[N] ฤๅษี, See also: คนถือสันโดษ (เพื่อปฏิบัติธรรม), Syn. hermit, recluse, anchorite

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eremite    (n) ˈɛrɪmaɪt (e1 r i m ai t)
eremites    (n) ˈɛrɪmaɪts (e1 r i m ai t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Eremite \Er"e*mite\, n. [See {Hermit}.]
   A hermit.
   [1913 Webster]
 
      Thou art my heaven, and I thy eremite.  --Keats.
   Eremitic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eremite
   n 1: a Christian recluse [ant: {cenobite}, {coenobite}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top