ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exculpate

EH2 K S K AH1 L P EY0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exculpate-, *exculpate*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exculpate(เอคซฺ'คัลเพท) vt. ทำให้พ้นความผิด,ล้าง,ทำให้พ้นข้อกล่าวหา., See also: exculpable adj. ดูexculpate exculpation n. ดูexculpate, Syn. clear

English-Thai: Nontri Dictionary
exculpate(vt) พิสูจน์ว่าบริสุทธิ์,ทำให้พ้นผิด,ล้างบาป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยกโทษ[yok thōt] (v) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate  FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCULPATE EH2 K S K AH1 L P EY0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exculpate (v) ˈɛkskʌlpɛɪt (e1 k s k uh l p ei t)
exculpated (v) ˈɛkskʌlpɛɪtɪd (e1 k s k uh l p ei t i d)
exculpates (v) ˈɛkskʌlpɛɪts (e1 k s k uh l p ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exculpate \Ex*cul"pate\, v. t. [imp. & p. p. {Exculpated}, p.
   pr. & vb. n.. {Exculpating} (?).] [L. ex out + culpatus, p.
   p. of culpare to find fault with, to blame, culpa fault. See
   {Culpable}.]
   To clear from alleged fault or guilt; to prove to be
   guiltless; to relieve of blame; to acquit.
   [1913 Webster]
 
      He exculpated himself from being the author of the
      heroic epistle.             --Mason.
   [1913 Webster]
 
      I exculpate him further for his writing against me.
                          --Milman.
 
   Syn: To exonerate; absolve; clear; acquit; excuse; vindicate;
     justify.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exculpate
   v 1: pronounce not guilty of criminal charges; "The suspect was
      cleared of the murder charges" [syn: {acquit}, {assoil},
      {clear}, {discharge}, {exonerate}, {exculpate}] [ant:
      {convict}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top