ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remittent

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remittent-, *remittent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remittent[ADJ] ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ, Syn. discontinuous, intermittent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence,remittency n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remittentเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittent feverไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remittent    (j) rˈɪmˈɪtnt (r i1 m i1 t n t)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remittent \Re*mit"tent\ (r?-m?t"tent), a. [L. remittens, p. pr.
   : cf. F. r['e]mittent.]
   Remitting; characterized by remission; having remissions.
   [1913 Webster]
 
   {Remittent fever} (Med.), a fever in which the symptoms
    temporarily abate at regular intervals, but do not wholly
    cease. See {Malarial fever}, under {Malarial}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 decreased \decreased\ adj.
   made less in size or amount or degree. Opposite of
   {increased}. [Narrower terms: {attenuate, attenuated, faded,
   weakened}; {belittled, diminished, small}; {cut, cut-rate};
   {diminished, lessened}; {minimized}; {remittent};
   {attenuated}]
 
   Syn: reduced.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remittent
   adj 1: (of a disease) characterized by periods of diminished
       severity; "a remittent fever"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top