Search result for

defer

(109 entries)
(0.0622 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -defer-, *defer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
defer[VT] ยืดเวลา, See also: เลื่อนออกไป, ถ่วงเวลา, เหนี่ยวรั้ง, Syn. delay, put off
defer to[PHRV] ยอมทำตาม, See also: เชื่อ, คล้อยตาม, Syn. submit to
defer to[PHRV] คล้อยตาม, See also: ยอมจำนน, Syn. yield
deferent[ADJ] ซึ่งอนุโลมได้, See also: เกี่ยวกับการคล้อยตาม, ซึ่งยอมให้ได้
deferred[ADJ] ยืดเวลา, See also: ยอมผ่อนผัน, ยอมอนุโลม, เลื่อนไปก่อน, Syn. ignore, postpone, waive
deference[N] การเชื่อฟัง, See also: การยอมคล้อยตาม, Syn. submission, yielding
deference[N] การแสดงความเคารพนับถือ, Syn. respect, homage
deferential[ADJ] ซึ่งแสดงความเคารพ, See also: ยอมเชื่อฟัง, ยอมผ่อนผัน, คล้อยตาม, Syn. obeisant, respectful, submissive

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
defer(ดีเฟอร์') {deferred,deferring,defers} v. คล้อย,อนุโลม,เชื่อตาม,ทำตาม,ยึดเวลา,หน่วงเหนี่ยว,ผลัดผ่อน,ทำให้ล่าช้า, See also: deferable adj. ดูdefer deference n. ดูdefer
deferent(เดฟ'เฟอเรินทฺ) adj. เกี่ยวกับการยอมตาม,เกี่ยวกับการคล้อยตาม,ซึ่งอนุโลม,ซึ่งนำส่ง,เกี่ยวกับการส่งออก,เกี่ยวกับท่อน้ำกาม
deferential(เดฟฟะเริน'เชิล) adj. น่าเคารพนับถือ,ซึ่งอนุโลม
deferment(ดิเฟอร์'เมินทฺ) n. การเลื่อน,การยึดเวลาออกไป,การยกเว้น,การถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว
deferrableadj. ดูdefer
deferral(ดิเฟอ'เริล) n. ดูdefilement
deferred(ดิเฟอร์ดฺ') adj. ซึ่งเลื่อนไป,ซึ่งยึดเวลาออกไป,ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหารชั่วคราว

English-Thai: Nontri Dictionary
defer(vi) คล้อยตาม,ยอมตาม,อนุโลม,เชื่อตาม
defer(vt) ผัดผ่อน,ผัดวันประกันพรุ่ง,เลื่อนไป,ทำให้ล่าช้า
deference(n) การคล้อยตาม,การยอมตาม,การอนุโลม,การเชื่อฟัง,ความเคารพ
deferential(adj) ซึ่งยอมตาม,ซึ่งอนุโลม,ว่าง่าย,นอบน้อม,น่าเคารพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
deferred accountบัญชีผ่อนจ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred addressingการกำหนดเลขที่อยู่แบบประวิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
deferred annuityเงินรายปีที่เลื่อนการรับ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred debtหนี้ชำระลำดับหลัง [ดู preferential debt ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred periodระยะรอรับผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
deferred sentenceการเลื่อนการพิพากษา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
defervescenceระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defervescent-ทำให้ไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defervescent stageระยะทุเลา, ระยะไข้สร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Deferoxamineดีเฟอรอกซามีน [การแพทย์]
Deferred chargeรายจ่ายรอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred charge incomeรายได้รอการรับรู้รายได้ [การบัญชี]
Deferred debitค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี, ลูกหนี้รอตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred expenseค่าใช้จ่ายรอดตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred income taxภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred revenueรายได้รอดการตัดบัญชี [การบัญชี]
Deferred taxภาษีรอชำระ [TU Subject Heading]
Defervesgencesการลดของไข้ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deferred goodwill (n) ค่าความนิยมรอตัดบัญชี
deferred royalty (n) ค่าลิขสิทธิ์รอตัดบัญชี

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We're going to issue a statement to the press that we'll be deferring...เราจะออกแถลงข่าวว่า เราจะคล้อยตามนายกรัฐมนตรีกูเตียเรซ... Vantage Point (2008)
Deferring, that's great.คล้อยตามหรอ ยอดเลย... Vantage Point (2008)
Everyone's been kind and deferred fees.ทุกคนล้วนใจดีแล้วก็ ยืดเวลาชำระออกไป Frost/Nixon (2008)
I defer to my attorney.ฉันทำตามทนายของฉัน A Pretty Girl in a Leotard (2009)
No, I deferred.เปล่า ไม่เอาแล้ว Dare (2009)
I called Brown and deferred for a year.หนูโทรไป Brown แล้วก็เลื่อนเวลาไป ปีหนึ่ง The Freshmen (2009)
"Momentum Deferred"FRINGE S02E04 "Momentum Deferred" Momentum Deferred (2009)
Momentum can be deferred, but it must always be paid back in full.แรงโมเมนตัมสามารถ ยืดออกไปได้ แต่มันต้องมีการจ่ายคืนไป ให้เต็มที่ด้วยเสมอ Momentum Deferred (2009)
they used to be polite and deferential.พวกเขาเคยชินกับการแสดงความสุภาพและความเคารพ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I was against it at first, but I think there are benefits to Serena deferring a year.ฉันต่อต้านกับมันครั้งแรก\\แต่ฉันคิดว่านี่เป็นประโยชน์ Dan de Fleurette (2009)
I deferred for a year.ฉันเลื่อนเวลาออกไปปีหนึ่ง Dan de Fleurette (2009)
Everyone falls down Around, defers to.เมื่อทุกคนตกอยู่ในสภาพแบบนี้ คนทั่วไปจะยอมรับสารภาพ The Performer (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
deferI defer to your judgement.
deferThe contract provides for a deferred payment over three years.
deferThe payment will be deferred for two years.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวิง[V] delay, See also: defer, impede, retard, encumber, detain, prolong, drag out, Syn. หน่วง, ถ่วง, Example: ทนายจำเลยพยายามประวิงความ
การคล้อยตาม[N] deference, See also: conformance, Example: การคล้อยตามความคิดผู้อื่นมากเกินไปทำให้เราไม่เป็นตัวของตัวเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การชะลอ[n.] (kān chalø) EN: delay ; postponement ; deferring ; procrastination ; retardation   
การถวาย[n.] (kān thawāi) EN: homage ; obeisance ; curtsy ; deference ; offering   FR: offrande [f]
การยืดเวลา[n. exp.] (kān yeūt wēlā) EN: deferral ; prolongation ; postponement ; extension   
การยืดเวลาการชำระหนี้[n. exp.] (kān yeūt wēlā ān chamra nī) EN: deferral of payment   
คารวะ[n.] (khārawa) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration   FR: respect [m] ; déférence [f]
เกรงใจ [X] (krēngjai) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth   FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
เลื่อน[v.] (leūoen) EN: postpone ; defer ; put off ; adjourn ; call off   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
เลื่อนเวลา[v. exp.] (leūoen wēlā) EN: postpone ; adjourn ; delay ; suspend ; put off ; defer   FR: ajourner ; postposer ; différer ; reporter ; remettre ; repousser
นอบน้อม[v.] (nøpnøm) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent
ประวิง[v.] (prawing) EN: delay ; use delaying tactics ; defer ; hold back   FR: retarder ; différer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEFER    D AH0 F ER1
DEFERS    D AH0 F ER1 Z
DEFERRED    D AH0 F ER1 D
DEFERRAL    D AH0 F ER1 AH0 L
DEFERRALS    D AH0 F ER1 AH0 L Z
DEFERMENT    D AH0 F ER1 M AH0 N T
DEFERENCE    D EH1 F R AH0 N S
DEFERENCE    D EH1 F ER0 AH0 N S
DEFERRING    D AH0 F ER1 IH0 NG
DEFERMENTS    D AH0 F ER1 M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
defer    (v) (d i1 f @@1 r)
defers    (v) (d i1 f @@1 z)
deferred    (v) (d i1 f @@1 d)
deference    (n) (d e1 f @ r @ n s)
deferment    (n) (d i1 f @@1 m @ n t)
deferring    (v) (d i1 f @@1 r i ng)
deferments    (n) (d i1 f @@1 m @ n t s)
deferential    (j) (d e2 f @ r e1 n sh l)
deferentially    (a) (d e2 f @ r e1 n sh @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
延べ払い;延払い[のべばらい, nobebarai] (n) deferred payment [Add to Longdo]
延べ払い輸出[のべばらいゆしゅつ, nobebaraiyushutsu] (n) exporting on a deferred-payment basis [Add to Longdo]
延納[えんのう, ennou] (n,vs) deferred payment [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
強持て;恐持て[こわもて, kowamote] (n) deferential treatment (out of fear) [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
繰り延べる;繰延べる[くりのべる, kurinoberu] (v1,vt) to postpone; to defer [Add to Longdo]
繰り下げる;繰下げる[くりさげる, kurisageru] (v1,vt) to defer; to postpone [Add to Longdo]
繰延税金[くりのべぜいきん, kurinobezeikin] (n) deferred tax; deferred taxation [Add to Longdo]
繰延税金資産[くりのべぜいきんしさん, kurinobezeikinshisan] (n) deferred tax asset; DTA [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
恭敬[gōng jìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] deferential; with respect, #18,055 [Add to Longdo]
恭顺[gōng shùn, ㄍㄨㄥ ㄕㄨㄣˋ, / ] deferent, #64,005 [Add to Longdo]
恭敬不如从命[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
敬服[jìng fú, ㄐㄧㄥˋ ㄈㄨˊ, ] deference; esteem; to admire, #84,797 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
遅延モード[ちえんモード, chien mo-do] deferral mode [Add to Longdo]
遅延更新[ちえんこうしん, chienkoushin] deferred update [Add to Longdo]
遅延処理[ちえんしょり, chienshori] deference [Add to Longdo]
遅延配信[ちえんはいしん, chienhaishin] deferred delivery [Add to Longdo]
遅延配信取消し[ちえんはいしんとりけし, chienhaishintorikeshi] deferred delivery cancellation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defer \De*fer"\, v. i.
   To put off; to delay to act; to wait.
   [1913 Webster]
 
      Pius was able to defer and temporize at leisure. --J.
                          A. Symonds.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defer \De*fer"\, v. t. [F. d['e]f['e]rer to pay deference, to
   yield, to bring before a judge, fr. L. deferre to bring down;
   de- + ferre to bear. See {Bear} to support, and cf. {Defer}
   to delay, {Delate}.]
   1. To render or offer. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Worship deferred to the Virgin.    --Brevint.
    [1913 Webster]
 
   2. To lay before; to submit in a respectful manner; to refer;
    -- with to.
    [1913 Webster]
 
       Hereupon the commissioners . . . deferred the matter
       to the Earl of Northumberland.    --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defer \De*fer"\, v. i.
   To yield deference to the wishes of another; to submit to the
   opinion of another, or to authority; -- with to.
   [1913 Webster]
 
      The house, deferring to legal right, acquiesced.
                          --Bancroft.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Defer \De*fer"\, v. t. [imp. & p. p. {Deferred}; p. pr. & vb. n.
   {Deferring}.] [OE. differren, F. diff['e]rer, fr. L. differre
   to delay, bear different ways; dis- + ferre to bear. See
   {Bear} to support, and cf. {Differ}, {Defer} to offer.]
   To put off; to postpone to a future time; to delay the
   execution of; to delay; to withhold.
   [1913 Webster]
 
      Defer the spoil of the city until night. --Shak.
   [1913 Webster]
 
      God . . . will not long defer
      To vindicate the glory of his name.   --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 defer
   v 1: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
      {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
      {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   2: yield to another's wish or opinion; "The government bowed to
     the military pressure" [syn: {submit}, {bow}, {defer},
     {accede}, {give in}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top