ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*短*

   
240 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -短-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[短, duǎn, ㄉㄨㄢˇ] brief, short; deficient, lacking
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dart,  Rank: 889

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
[duǎn zàn, ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, / ] short, #5,588 [Add to Longdo]
[suō duǎn, ㄙㄨㄛ ㄉㄨㄢˇ, / ] to curtail; to cut down, #5,622 [Add to Longdo]
[duǎn quē, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄝ, ] shortage, #8,293 [Add to Longdo]
[cháng duǎn, ㄔㄤˊ ㄉㄨㄢˇ, / ] length; duration; accident; right and wrong; good and bad, #12,114 [Add to Longdo]
[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration, #12,511 [Add to Longdo]
[duǎn kù, ㄉㄨㄢˇ ㄎㄨˋ, / ] shorts; breechcloth; knee breeches, #13,441 [Add to Longdo]
[duǎn lù, ㄉㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, ] short circuit, #21,385 [Add to Longdo]
[duǎn xùn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄩㄣˋ, / ] SMS, text message, #26,889 [Add to Longdo]
取长补[qǔ cháng bǔ duǎn, ㄑㄩˇ ㄔㄤˊ ㄅㄨˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. use others' strengths to make up for one's weak points (成语 saw from Mencius); to use this in place of that; what you lose on the swings, you win on the roundabouts, #29,692 [Add to Longdo]
[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] shortcoming; defect; fault; one's weak points, #33,013 [Add to Longdo]
[duǎn pǎo, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄠˇ, ] sprint (race), #34,137 [Add to Longdo]
[duǎn shì, ㄉㄨㄢˇ ㄕˋ, / ] to lack foresight, #35,898 [Add to Longdo]
篇小说[duǎn piān xiǎo shuō, ㄉㄨㄢˇ ㄆㄧㄢ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨㄛ, / ] narrative; short story, #37,256 [Add to Longdo]
[duǎn chéng, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄥˊ, ] short range, #37,884 [Add to Longdo]
[duǎn cù, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨˋ, ] short in time; fleeting; brief, #38,581 [Add to Longdo]
距离[duǎn jù lí, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] short distance; a stone's throw away, #39,180 [Add to Longdo]
[chāo duǎn qún, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄣˊ, ] miniskirt, #40,970 [Add to Longdo]
兵相接[duǎn bīng xiāng jiē, ㄉㄨㄢˇ ㄅㄧㄥ ㄒㄧㄤ ㄐㄧㄝ, ] lit. short-weaponed soldiery fight one another (成语 saw); fierce hand-to-hand infantry combat; to fight at close quarters, #48,044 [Add to Longdo]
目光[mù guāng duǎn qiǎn, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧㄢˇ, / ] shortsighted, #53,340 [Add to Longdo]
[hù duǎn, ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] to shield (one's shortcoming); to cover up (errors), #53,732 [Add to Longdo]
[duǎn bō, ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, ] short-wave (radio), #54,107 [Add to Longdo]
三长两[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death, #58,135 [Add to Longdo]
[duǎn chuán, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨㄢˊ, / ] short pass (in ball game), #60,663 [Add to Longdo]
小精悍[duǎn xiǎo jīng hàn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄢˋ, ] small but robust (成语 saw); concise and forceful, #62,764 [Add to Longdo]
[duǎn jù, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ, ] clause, #66,647 [Add to Longdo]
[duǎn wà, ㄉㄨㄢˇ ㄨㄚˋ, / ] sock, #70,112 [Add to Longdo]
[chāo duǎn bō, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄅㄛ, ] ultra short wave (radio); UHF, #70,690 [Add to Longdo]
[duǎn qiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧㄢˇ, / ] narrow and shallow, #73,250 [Add to Longdo]
流长[fēi duǎn liú cháng, ㄈㄟ ㄉㄨㄢˇ ㄌㄧㄡˊ ㄔㄤˊ, / ] lit. flies near and flows far (成语 saw); fig. malicious gossip-mongering; to calumny, #79,542 [Add to Longdo]
[duǎn cū, ㄉㄨㄢˇ ㄘㄨ, ] stocky (short and robust), #94,266 [Add to Longdo]
说长道[shuō cháng dào duǎn, ㄕㄨㄛ ㄔㄤˊ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. to discuss sb's merits and demerits (成语 saw); to gossip, #113,307 [Add to Longdo]
[zàn duǎn, ㄗㄢˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief (in time), #124,252 [Add to Longdo]
人穷志[rén qióng zhì duǎn, ㄖㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄓˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] poor and with low expectations; poverty stunts ambition, #135,616 [Add to Longdo]
打扮[duǎn dǎ ban, ㄉㄨㄢˇ ㄉㄚˇ ㄅㄢ˙, ] shorts; tight-fitting clothes, #138,496 [Add to Longdo]
[duǎn zhǐ, ㄉㄨㄢˇ ㄓˇ, ] brachydactylism (genetic abnormality of short or missing fingers), #168,143 [Add to Longdo]
[duǎn jiǎn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˇ, / ] brief, #238,569 [Add to Longdo]
[qiǎn duǎn, ㄑㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] narrow and shallow (knowledge or skill); superficial, #244,932 [Add to Longdo]
争长论[zhēng cháng lùn duǎn, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄨㄢˇ, / ] lit. to argue who is right and wrong (成语 saw); to quibble; a storm in a teacup, #406,981 [Add to Longdo]
人生暂,学术无涯[rén shēng duǎn zàn, ㄖㄣˊ ㄕㄥ ㄉㄨㄢˇ ㄗㄢˋ, xue2 shu4 wu2 ya2, / ] Life is short, learning is limitless; Ars longa, vita brevis [Add to Longdo]
垂直和距起落飞机[chuí zhí hé duǎn jù qǐ luò fēi jī, ㄔㄨㄟˊ ㄓˊ ㄏㄜˊ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄑㄧˇ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄟ ㄐㄧ, / ] vertical or short take-off and landing aircraft [Add to Longdo]
[nòng duǎn, ㄋㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˇ, ] shorten; shortening [Add to Longdo]
[dǎ duǎn r, ㄉㄚˇ ㄉㄨㄢˇ ㄖ˙, / ] casual labor; to work for a bit [Add to Longdo]
眼光[yǎn guāng duǎn, ㄧㄢˇ ㄍㄨㄤ ㄉㄨㄢˇ, ] short-sighted [Add to Longdo]
[duǎn xìn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄣˋ, ] SMS text message [Add to Longdo]
[duǎn jiàn, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] dagger [Add to Longdo]
时储存[duǎn shí chǔ cún, ㄉㄨㄢˇ ㄕˊ ㄔㄨˇ ㄘㄨㄣˊ, / ] short-term storage; store [Add to Longdo]
时语音记忆[duǎn shí yǔ yīn jì yì, ㄉㄨㄢˇ ㄕˊ ㄩˇ ㄐㄧˋ ㄧˋ, / ] short-term phonological memory [Add to Longdo]
时间[duǎn shí jiān, ㄉㄨㄢˇ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] short term; short time [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいたん, saitan] (adj) ใกล้ที่สุด, See also: A. 最長,
[みじかい, mijikai] (adj) สั้น
[たんき, tanki] (adj) 1.ใจร้อน 2.อารมณ์ร้อน 3.ฉุนเฉียว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
[たんだい, tandai] วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น
[たんしょ, tansho] (n ) ข้อเสีย
時日[たんじじつ, tanjijitsu] (exp ) วันเวลาไม่นาน

Japanese-English: EDICT Dictionary
調[イたんちょう, i tanchou] (n) A minor [Add to Longdo]
オープン最パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] (n) {comp} open shortest path first; OSPF [Add to Longdo]
調[トたんちょう, to tanchou] (n) G minor [Add to Longdo]
調[ニたんちょう, ni tanchou] (n) D minor [Add to Longdo]
調[ハたんちょう, ha tanchou] (n) C minor [Add to Longdo]
調[ヘたんちょう, he tanchou] (n) F minor [Add to Longdo]
調[ホたんちょう, ho tanchou] (n) E minor [Add to Longdo]
ローレンツ[ローレンツたんしゅく, ro-rentsu tanshuku] (n) Lorentz contraction [Add to Longdo]
調[ロたんちょう, ro tanchou] (n) B minor [Add to Longdo]
一長一[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一徹[いってつたんりょ, ittetsutanryo] (n,adj-na) stubborn and short-tempered [Add to Longdo]
栄養[えいようたん, eiyoutan] (n) Junior College of Nutrition [Add to Longdo]
簡単(P);簡(oK)[かんたん, kantan] (adj-na,n) simple; easy; brief; uncomplicated; (P) [Add to Longdo]
企業期経済観測調査[きぎょうたんきけいざいかんそくちょうさ, kigyoutankikeizaikansokuchousa] (n) (See 日銀観・にちぎんたんかん) the Bank of Japan's quarterly Short-term Economic Survey of Principal Enterprise in Japan; Tankan survey [Add to Longdo]
気が[きがみじかい, kigamijikai] (exp,adj-i) quick-tempered; having little patience; impatient [Add to Longdo]
気の[きのみじかい, kinomijikai] (adj-i) (See 気がい) quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
[きみじか, kimijika] (adj-na,n) short-tempered; quick-tempered; impatient [Add to Longdo]
軌道半径[きどうたんはんけい, kidoutanhankei] (n) semi-minor axis (esp. in orbital matters) [Add to Longdo]
極超[ごくちょうたんぱ;きょくちょうたんぱ, gokuchoutanpa ; kyokuchoutanpa] (n) ultrahigh frequency; UHF; ultrashort waves [Add to Longdo]
軽薄[けいはくたんしょう, keihakutanshou] (n) small and light [Add to Longdo]
芸術は長く人生は[げいじゅつはながくじんせいはみじかし, geijutsuhanagakujinseihamijikashi] (exp) (id) Art is long, life is short [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] (n,adj-no) shortest; (P) [Add to Longdo]
距離[さいたんきょり, saitankyori] (n) shortest distance (to) [Add to Longdo]
採長補[さいちょうほたん, saichouhotan] (n,vs) compensating for one's shortcomings by incorporating others' strong points [Add to Longdo]
[じたん, jitan] (n) shortening of time [Add to Longdo]
自然的音階[しぜんてきたんおんかい, shizentekitan'onkai] (n) natural minor scale [Add to Longdo]
車高[しゃこうたん, shakoutan] (n) car with the body lowered; lowrider [Add to Longdo]
[てみじか, temijika] (adj-na) (See 手い) short; brief [Add to Longdo]
[てみじかい, temijikai] (adj-i) short; brief [Add to Longdo]
に言うと[てみじかにいうと, temijikaniiuto] (exp) in brief; to put it succinctly [Add to Longdo]
に言えば[てみじかにいえば, temijikaniieba] (exp) briefly; in short; in a nutshell; in summary; to put it briefly [Add to Longdo]
女子期大学[じょしたんきだいがく, joshitankidaigaku] (n) women's junior college [Add to Longdo]
女子[じょしたんだい, joshitandai] (n) women's junior college [Add to Longdo]
政府期証券[せいふたんきしょうけん, seifutankishouken] (n) financing bill; FB [Add to Longdo]
;赤丹;赤タン[あかたん(赤;赤丹);あかタン(赤タン), akatan ( aka tan ; akatan ); aka tan ( aka tan )] (n) (See 花札) (in hanafuda) the collection of the three red poetry ribbon cards [Add to Longdo]
旋律的音階[せんりつてきたんおんかい, senritsutekitan'onkai] (n) melodic minor scale [Add to Longdo]
操業[そうぎょうたんしゅく, sougyoutanshuku] (n) curtailment of operations [Add to Longdo]
[そうたん, soutan] (n) curtailed operations [Add to Longdo]
帯にし襷に長し[おびにみじかしたすきにながし, obinimijikashitasukininagashi] (exp) neither one thing nor the other (lit [Add to Longdo]
単刀直入;刀直入(iK)[たんとうちょくにゅう, tantouchokunyuu] (adj-na,n,adj-no) going right to the point; point-blank; without beating about the bush; frankness [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (n) (1) (See 長・ちょう・2) fault; defect; weak point; (2) (See 長・ちょう・4) minor (music) [Add to Longdo]
[みじか, mijika] (pref,suf) short; brief [Add to Longdo]
い(P);かい(io)[みじかい, mijikai] (adj-i) short; (P) [Add to Longdo]
すぎる;過ぎる[みじかすぎる, mijikasugiru] (v1) to be too short [Add to Longdo]
め(P);目;かめ(io);か目(io)[みじかめ, mijikame] (n) (ant [Add to Longdo]
を補う[たんをおぎなう, tanwooginau] (exp,v5u) to remedy one's defects [Add to Longdo]
パン[たんパン, tan pan] (n) shorts; short pants [Add to Longdo]
[たんおん, tan'on] (n) short sound [Add to Longdo]
音階[たんおんかい, tan'onkai] (n) minor scale [Add to Longdo]
[たんか(P);みじかうた, tanka (P); mijikauta] (n) (See 長歌・ちょうか・1) tanka; 31-mora Japanese poem; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えばい距離ではない。
Ten years is a short time when we look back at it.10年というのは、振り返ってみるとい年月だ。
Three months is too short a time to finish the experiment.3か月というのは、その実験を終わらせるにはすぎる時間だ。
Three students made short speeches and introduced themselves and their countries.3人の生徒がいスピーチを言い、自己紹介をしたり自分の国について話した。
"Doc" is an abbreviation of "doctor".Docはdoctorの縮形である。
That dog has a short tail.あの犬はしっぽがい。
If there are too many irons in the fire in too short a time, good strategy cannot result.あまりにも時間に、あまりにもたくさんのことを盛り込むと、よい戦術は生れない。
You must be a good athlete to have run a mile in such a short time.あんなに時間で1マイル走ったなんて、君はすぐれた運動選手に違いない。 [M]
Put the words in parentheses into abbreviated form.カッコ内の言葉を縮形にしなさい。
The period of hot weather is very short here.ここでは暑い天気の続く期間はごくい。
This coat is too short on me.このコートは私にはすぎる。
This writer is at his best in his short stories.この作家が本領を発揮しているのは編小説だ。
This drama consists of just two short scenes.この芝居は2つのい場面で構成されている。
This story is short enough to read in one lesson.この物語はいので1回の授業で読めます。
Make this sentence a little shorter.この文はもう少しくしてください。
This book contains a lot of short stories.この本には編小説がたくさん入っている。
This is too short.これはすぎます。
Instead of laying off these workers, why don't we just cut their hours?これらの労働者を一時解雇するかわりに、彼等の労働時間を縮すればよいじゃないか。
The concert was short but it was really good.コンサートはかったしかしそれはとても良かった。
Jane had her hair cut short before the athletic meeting.ジェーンは運動会の前に髪をく切ってもらいました。
I saw a dog and its tail was cut short.しっぽがく切られた犬を見た。
Jim is short for James.ジムというのはジェームスをくしたものだ。
Everybody has his merits and demerits.すべての人は長所と所を持っている。
The boat was tied with a short line.そのボートはい紐でつながれていた。
The end of which there were two little sketches of rhetoric and logic, the latter finishing with a specimen of a dispute in the Socratic method.その巻末には修辞学と論理学の技法についての2編のい大要があり、後者はソクラテス式論争方の見本で結ばれていた。
The time spent to see the monument is short.その記念碑を見るために使われる時間はい。
The bridge saved us a lot of time.その橋のおかげで、私達は大いに時間が縮できた。
The key of the symphony is G minor.その交響曲はト調である。
The proposal has its good points as well as its bad ones.その提案には所ばかりでなく長所もある。
The effects of the drug are intense but brief.その薬の効果は強烈だがい。
Don't be such a hothead. A short temper will cost you.そんなにカッカするなよ。気は損気って言うだろ。
I can't finish the job in so short a time.そんない時間ではその仕事は終えられません。
A dachshund is a dog from Germany with a very long body and short legs.ダックスフントは、非常に長い胴とい足をしたドイツ犬である。
Don't get all bent out of shape over little things. A short temper can make you poor.つまらないことで腹を立てるなよ。気は損気っていうだろ。
Whatever language you study, it takes time.どんな語学も期では無理だ。
There are both merits and demerits in anything.なんにでも、長所と所の両方がある。
Take the shortest route to Paris.パリへの最コースを行く。
Margaret is called Meg for short.マーガレットはくメグと呼ばれている。
First they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).まず第1に、喫煙者は、自分はタバコの害を免れるだろうと思っている(もっとも、どんな喫煙者でも少なくとも期的な影響を免れることはないのだが)。
Mozart's life was very short.モーツアルトの一生は大変かった。
There is a short program of local news on the radio.ラジオでその土地のいニュース番組がある。
The candle grew shorter and shorter, until at last it went out.ろうそくはだんだんくなって、ついに消えてしまった。
The rope was a couple of meters too short.ロープは、2〜3メーターすぎた。
Three hours is too short for us to discuss that matter.われわれがその問題を論じるには、3時間はすぎます。
Great geniuses have the shortest biographies.偉大な天才は最の伝記を有する。
It is impossible to master English in a short time.英語を期間にマスターすることは不可能です。
When summer is over, the days grow shorter and shorter.夏がすぎると日がますますくなって行きます。
You can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.外国語は期間には習得できない。少しずつ勉強しなければならない。
It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.外国語を期間に習得することはほとんど不可能だ。
Short pleasure, long repentance.喜びはく、後悔は長し。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't sum up in a few minutes... what you've learned in eight years.[CN] 在的几分钟我无法总结... 你们在这8年里,所学到的知识 The Bells of St. Mary's (1945)
Gossip?[CN] 蜚流长? Rebecca (1940)
Whenever I run across a funny name, I like to find a rhyme.[CN] 我每次听到可笑的名字 就会帮它做一首 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
A ceremonial knife with a large jewel at the hilt.[JA] 柄に大きな宝石が はまった儀式用の剣です The Mummy (2017)
- That's just being stupid.[JA] 絡的だ Sing Me a Song (2016)
A short life, Baron, and a gay one.[CN] 人生苦, 男爵, 還有及時行樂. Grand Hotel (1932)
No one's quick as Gaston[JA] No one's quick as Gaston 誰よりも Beauty and the Beast (2017)
I could do it in less time, with luck and no pack.[CN] - 我可以在更时间内到达, 运气好的话,不带背包 For Whom the Bell Tolls (1943)
-Shortsighted, you know.[CN] -你知道,那是目光浅的 Night Train to Munich (1940)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間縮のために 正式な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
Come on, shortpants. Push. Push![JA] パン 押せ! Murphy's Miracle (2016)
- Not right now.[CN] 你会在时间内上床睡吗? Casablanca (1942)
And every time you send my shipment over it's a little short.[CN] 每次你磅来给我的货 都少了一点 Casablanca (1942)
Lannister, you small-fingered fool.[JA] レニスター い指野郎 Election Day (2016)
We've been searching for something called "The dagger of Seth".[JA] 私たちは"セスの剣"と 呼ばれるものを探してきました The Mummy (2017)
But life is short.[JA] しかし、人生はい。 Strange Visitor from Another Planet (2016)
That's a honey of an anklet you're wearing, Mrs. Dietrichson.[CN] 你穿了裤子 Double Indemnity (1944)
- Short wire.[JA] - いワイヤ。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
Short wave, long wave, dark wave, broadband, x-band, two cups and a string.[JA] 波、長波、闇周波数 ブロードバンド、Xバンド、糸電話 Murphy's Miracle (2016)
Why don't you just leave, short fingers.[JA] い指で指すな Election Day (2016)
What's gonna happen to me and baby if anything happens to you?[CN] 要是你有个三长两, 我和孩子怎么办 Cavalcade (1933)
I will get there as well as another. And something could happen to anyone.[CN] 我跟别人一样,也能赶到那里 如果有什么三长两,别人也可能发生 For Whom the Bell Tolls (1943)
- Swapping lies over the back fence?[CN] -在后院东家长西家 His Girl Friday (1940)
and most disappointing weakness.[JA] 最も失望している所は? The Discovery (2017)
She has the dagger.[JA] 彼女が逃げた! 剣を持っている The Mummy (2017)
I wore a little dress that was absolutely slutty.[JA] この前 すごく丈のい ドレスを着たの きわどいのよ  ()
And legend has it that the dagger and the stone, together... had the power to give Seth physical form.[JA] 伝説によると その剣と 宝石が一緒になれば セスに肉体の姿を 与える力を持つとされています The Mummy (2017)
We'll wait till he gives up the ghost. He's an old geezer and he won't pull through.[CN] 他命 他不会熬过这次的 Detour (1945)
Emma... very hot... real nice, short hair... chillin' the... '00 party Emma G, Isak gets us in, I-sak, gets us in at Emma, '00.[JA] エマちゃん、超美人、髪の♪ イサックが♪ エマちゃんちに♪ 俺たちを♪ Samme tid et helt annet sted (2016)
Kara has been a tremendous assistant, as I'm sure you observed during your brief time here.[JA] ケーラは、 いいアシスタントだわ。 あなた、い時間の間に 彼女を観察したと思うわ。 Manhunter (2016)
It seemed like such a short life.[JA] 「い人生だった」 A Dog's Purpose (2017)
I went to a junior college and dropped out after a year.[JA] 大まで行って 1年ちょっとで 辞めちゃったんですよ Rocket Girl Dives Into Love (2016)
I mean, if anybody understands that sometimes short-term compromises have to be made for the greater good...[JA] 誰かが分かっていれば 時には期間 妥協する必要があります より良いもののために作られた... 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
a short life and a gay one.[CN] 人生苦, 及時行樂. Grand Hotel (1932)
I'll make it very brief.[CN] 我会长话说的 The Bells of St. Mary's (1945)
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.[CN] 凌驾于我们之上的悲惨 只不过是暂的贪婪, 只不过是那些害怕人类进步 的人的痛苦而已 The Great Dictator (1940)
Do you want to put the stone in the dagger and stab him with it?[JA] それは気ちがい沙汰です 剣に宝石を組み込んで それで彼を突き刺すつもりですか? The Mummy (2017)
- It's a short life, but a gay one.[CN] - 人生苦, 及時行樂. Grand Hotel (1932)
Short, dark hair. Don't know what she's called. But she's hot.[JA] 髪、黒髪、名前は知らないけどめっちゃ美人。 Lykke til, Isak (2016)
Weakness?[JA] [ハーバー] 所は? The Discovery (2017)
Well, well. A curtal friar, and a mighty fat one at that.[CN] 你瞧 袍的修道士 很胖 The Adventures of Robin Hood (1938)
It's the dagger of Seth.[JA] セスの剣です The Mummy (2017)
I found reference to it in a manuscript written by a crusader knight... that suggested the dagger was broken apart.[JA] 私は 十字軍の記事を記録した筆写本で その内容を偶然発見したのですが 暗示しているのは その剣から宝石が外され The Mummy (2017)
I'll ring four times, long, short, long, short.[CN] 我会按四声门铃... 长... ... The Maltese Falcon (1941)
I've gotten the sackeroo in many ways, but never in rhyme.[CN] 我常常被人开除 但没有人还会念首 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Drink to life... to the magnificent, dangerous... brief, wonderful life.[CN] 為生活幹杯... 敬這高尚, 危險... 暫和美妙的人生. Grand Hotel (1932)
We're talking two-year college.[JA] 大出だって話しだ 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2016)
Life's too short not to get cheeky.[JA] 人生はいからね Barbecue (2017)
It's too short.[JA] 過ぎます。 Kong: Skull Island (2017)
I'll need a short statement I can forward to the proper authority.[CN] 我还需要一些简的证词 才好向上级汇报 The 39 Steps (1935)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オープン最パスファースト[オープンさいたんパスファースト, o-pun saitan pasufa-suto] open shortest path first, OSPF [Add to Longdo]
縮アドレス呼出し[たんしゅくアドレスよびだし, tanshuku adoresu yobidashi] abbreviated address calling [Add to Longdo]
縮ダイヤル[たんしゅくダイヤル, tanshuku daiyaru] speed dialing [Add to Longdo]
縮参照区切り子機能[たんしゅくさんしょうくぎりしきのう, tanshukusanshoukugirishikinou] short reference delimiter role [Add to Longdo]
縮参照使用宣言[たんしゅくさんしょうしようせんげん, tanshukusanshoushiyousengen] short reference use declaration [Add to Longdo]
縮参照集合[たんしゅくさんしょうしゅうごう, tanshukusanshoushuugou] short reference set [Add to Longdo]
縮参照対応表宣言[たんしゅくさんしょうたいおうひょうせんげん, tanshukusanshoutaiouhyousengen] short reference mapping declaration [Add to Longdo]
縮参照列[たんしゅくさんしょうれつ, tanshukusanshouretsu] short reference (string) [Add to Longdo]
[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly [Add to Longdo]
符号縮法[ふごうたんしゅくほう, fugoutanshukuhou] compaction method [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
操業[そうぎょうたんしゅく, sougyoutanshuku] Kurzarbeit [Add to Longdo]
[そうたん, soutan] Kurzarbeit [Add to Longdo]
[みじかい, mijikai] -kurz [Add to Longdo]
[たんざく, tanzaku] Papierstreifen_zum_Aufschreiben, eines_Gedichts [Add to Longdo]
[たんとう, tantou] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんけん, tanken] Kurzschwert, Dolch [Add to Longdo]
[たんめい, tanmei] das_kurze_Leben, von_kurzer_Dauer [Add to Longdo]
[たんだい, tandai] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんしょ, tansho] Schwaeche, Fehler [Add to Longdo]
期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]
[たんか, tanka] das_31-silbige_japanische_Gedicht [Add to Longdo]
[たんき, tanki] heftiges_Temperament, Jaehzorn [Add to Longdo]
[たんぱ, tanpa] Kurzwelle [Add to Longdo]
編小説[たんぺんしょうせつ, tanpenshousetsu] Novelle, Kurzgeschichte [Add to Longdo]
[たんしゅく, tanshuku] Verkuerzung, Kuerzung [Add to Longdo]
距離[たんきょり, tankyori] kurze_Strecke, kurze_Entfernung [Add to Longdo]
[たんしん, tanshin] der_kleine_Zeiger, Stundenzeiger [Add to Longdo]
[たんじゅう, tanjuu] Pistole, Revolver [Add to Longdo]
[ちょうたん, choutan] Laenge, Vor- und Nachteile [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top