ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短处

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短处-, *短处*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, / ] shortcoming; defect; fault; one's weak points, #33,013 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must speak by the card, or equivocation will undo us.[CN] 说话得留点神 不然就被他抓住短处 Hamlet (1948)
You don't got one redeeming defect, do you, son, huh?[CN] 你有长处可以补短处吗,小子, 嗯? Land of the Dead (2005)
Mom wrote down dad's best and worst qualities.[CN] 有一天妈妈在日记上 写了爸爸的长处和短处 My Brilliant Life (2014)
Happy are they that hear their detractions and can put them to mending.[CN] 一个人知道了自己的短处能改过自新,就是有福的 Much Ado About Nothing (1993)
You hated in me the things he hates.[CN] 你和上帝都同样憎恶我的短处 The End of the Affair (1955)
I recognize that confidence is not my short suit.[CN] 我认为信心不是我的短处 Damned If You Do (2004)
Don't rub it in![CN] {\1cHFF8000}别老是说我的短处 The Scarlet Letter (2004)
Nor from mine own weak merits shall I draw the smallest fear or doubt of her revolt, for she had eyes and chose me.[CN] 我想到自己有多少短处,也不会... ...生那么一丁点疑虑,担心她不忠,她是有眼看中我的 Othello (1995)
His worst were... 'too tall, and too kind'.[CN] 爸爸的短处是 个子太高和心地太善良 My Brilliant Life (2014)
And she loves disguising her weaknesses as strengths.[CN] 她爱掩饰 她的短处为长处. World War Z (2013)
You get something on everybody, and then you use it.[CN] 你拿着我们每个人的短处,然后你加以利用 Favors (2005)
- Yes. And it would be important, would it not, in your position to have some sense...[CN] 了解他们的长短处,很重要? White Squall (1996)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top