ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短期

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短期-, *短期*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
短期[duǎn qī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ, ] short-term, #2,317 [Add to Longdo]
短期投资[duǎn qī tóu zī, ㄉㄨㄢˇ ㄑㄧ ㄊㄡˊ ㄗ, / ] short term investment [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短期[たんき, tanki] (vt adj adv) ระยะส้น , See also: A. 長期, R. 中期
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] (n) ปวช., วิทยาลัยเทคนิค, อาชีวศึกษา
短期[たんき, tanki] (adj adv) ช่วงเวลาส้นๆ , See also: A. 長期, R. 中期
短期投資[たんきとうし, tankitoushi] เงินลงทุนระยะสั้น

Japanese-English: EDICT Dictionary
短期[たんき, tanki] (n,adj-no) short term; (P) [Add to Longdo]
短期ローン[たんきローン, tanki ro-n] (n) short-term loan [Add to Longdo]
短期[たんきかん, tankikan] (n) short term; short time; (P) [Add to Longdo]
短期記憶[たんききおく, tankikioku] (n) short-term memory [Add to Longdo]
短期金利[たんききんり, tankikinri] (n) short-term rate of interest [Add to Longdo]
短期計画[たんきけいかく, tankikeikaku] (n) short-term plan; short-run project [Add to Longdo]
短期決戦[たんきけっせん, tankikessen] (n) decisive battle of brief duration [Add to Longdo]
短期国債[たんきこくさい, tankikokusai] (n) treasury bill; TB [Add to Longdo]
短期手形[たんきてがた, tankitegata] (n) short-term bill [Add to Longdo]
短期集中講座[たんきしゅうちゅうこうざ, tankishuuchuukouza] (n) short, intensive course [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Whatever language you study, it takes time.どんな語学も短期では無理だ。
First they think that they will escape (although no smoker escapes at least the short-term effects).まず第1に、喫煙者は、自分はタバコの害を免れるだろうと思っている(もっとも、どんな喫煙者でも少なくとも短期的な影響を免れることはないのだが)。
It is impossible to master English in a short time.英語を短期間にマスターすることは不可能です。
You can't master a foreign language in a short time; you have to study it step by step.外国語は短期間には習得できない。少しずつ勉強しなければならない。
It is almost impossible to learn a foreign language in a short time.外国語を短期間に習得することはほとんど不可能だ。
Short-term effects of smoking include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness, bad breath, bad skin and so on.喫煙による短期的な影響には、体調が悪いこと、ぜいぜい息をすること、病気に対する抵抗力の全般的な低下、口臭、肌荒れなどが含まれる。
Some people find it easier to grasp the short-term effects of smoking.喫煙による短期的な影響の方が分かり易いと思う人もいる。
As the recession set in, temporary employees were laid off one after another.景気の減退が始まると、短期契約社員達は次々に一時解雇を言い渡された。
The management tended to be too concerned about short-term improvement of the bottom line to have any long-term design for the future.経営陣は収益の短期的改善に気を取られすぎて、長期的な将来計画に気が回らない傾向があった。
A glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.図表2を見ると、これらの貿易サイクルのいくつかは非常に短期のものであることが判明する。
You can not master English in a short time.短期間で英語を習得することはできない。
Money market deposit.短期間金融市場預金勘定。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks like we better put the KY wrestling on hold for a while.[CN] 短期内别办润滑摔跤比赛了 Old School (2003)
It was both disappointing and good that it was over so quickly so not a lot of Danes fell.[JA] それは双方共に 拍子抜けでした... そして極短期間で終わって 良かったことは デンマーク人の死者が 少なかったことです April 9th (2015)
Half of your short-selling profits on the New York exchanges the day they reopen for trade.[JA] N. Y証券取引所での 短期販売利益の半分だ Survivor (2015)
But we firmly believe that... within a short period, we could round up the whole group...[CN] 不过我地警方很有信心 在短期之内 一定会把所有贼人绳之于法! Heroic Duo (2003)
I'll have a short visit with my daughter before my journey home with my guards.[JA] 私は娘と短期訪問します 私の護衛と祖国に帰る前に Last Knights (2015)
He starts to take command early here... and now he kinda moves his feet along the side of the ring.[JA] 短期決戦を狙う 素早いフットワーク Creed (2015)
Off and on, I went to the BunnyRanch for a minute and worked.[JA] ムーンライト・バニー牧場 バニー牧場で短期間 働いたわ After Porn Ends 2 (2017)
The short term slimming effect of growth hormone is well known to doctors.[CN] 这生长激素带来的短期纤体效果 广为医生熟识 Forever Young (2002)
-Elodi's brother.[CN] 伊乐蒂的哥哥需要短期借款 五万元 Everybody Hurts (2002)
We offer highly lucrative short-term contracts.[CN] 我们提供你这种人 高獲利的短期合约 Ripley's Game (2002)
I mean, if anybody understands that sometimes short-term compromises have to be made for the greater good...[JA] 誰かが分かっていれば 時には短期間 妥協する必要があります より良いもののために作られた... 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
We release transients to Peter all the time.[JA] いつもピーターには 短期拘留者は解放してます Julie (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短期大学[たんきだいがく, tankidaigaku] zweijaehrige_Hochschule [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top