ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -悍-, *悍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[悍, hàn, ㄏㄢˋ] courageous, brave; violent
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  旱 (hàn ㄏㄢˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,073

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiáng hàn, ㄑㄧㄤˊ ㄏㄢˋ, / ] valiant, #9,684 [Add to Longdo]
[hàn, ㄏㄢˋ, ] heroic; intrepid; valiant; dauntless; fierce; ferocious; violent, #14,901 [Add to Longdo]
[xiōng hàn, ㄒㄩㄥ ㄏㄢˋ, / ] violent; fierce and tough; shrewish (woman), #28,333 [Add to Longdo]
[hàn rán, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ, ] outrageous; brazen; flagrant, #38,579 [Add to Longdo]
[piāo hàn, ㄆㄧㄠ ㄏㄢˋ, ] swift and fierce, #50,755 [Add to Longdo]
短小精[duǎn xiǎo jīng hàn, ㄉㄨㄢˇ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄥ ㄏㄢˋ, ] small but robust (成语 saw); concise and forceful, #62,764 [Add to Longdo]
[hàn fù, ㄏㄢˋ ㄈㄨˋ, / ] violent woman; shrew, #77,733 [Add to Longdo]
[hàn yǒng, ㄏㄢˋ ㄩㄥˇ, ] intrepid; valiant; dauntless, #85,135 [Add to Longdo]
然不顾[hàn rán bù gù, ㄏㄢˋ ㄖㄢˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨˋ, / ] outrageous and unconventional (成语 saw); flying in the face of (authority, convention, public opinion etc), #196,434 [Add to Longdo]
[mán hàn, ㄇㄢˊ ㄏㄢˋ, / ] rude and violent; fierce and reckless, #373,524 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ましい[おぞましい, ozomashii] (adj-i) (uk) disgusting; repulsive [Add to Longdo]
馬;駻馬[かんば, kanba] (n) bronco; unruly horse [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's cute. I bet he's real rough, too.[CN] 很聪明 应该也很凶 Rebel Without a Cause (1955)
Tough or tender?[CN] 凶还是温柔的? Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Bald men are so sexy. Virile.[JA] スキンヘッドって セクシーで精 RED 2 (2013)
You see, I think... you can't just go around proving things and pretending like you're tough.[CN] 你瞧 我认为 你不能任意去证实什么 假装自己很强 Rebel Without a Cause (1955)
And I am strong, do you hear?[CN] 我是个强的国王,懂了吗? The King and I (1956)
They're not even tough enough to be classified as delinquents.[CN] 他们甚至不够强到能被视为 Battle of the Bulge (1965)
In Italy, we're facing a solid wall of mountain defended by the best troops in the German army.[CN] 在意大利, 我們面臨了堅實的山堡 以及來自德國強精銳的部隊 The Devil's Brigade (1968)
And don't think you're a tough guy, Prewitt.[CN] 别以为你很强 普威特 From Here to Eternity (1953)
Strong![CN] 强的国王! The King and I (1956)
- Oh-ho-ho! She's a regular little tartar, ain't she, Horace?[CN] 呵呵 她可凶得紧哪 不是吗 霍勒斯 101 Dalmatians (1961)
Let me tell you, your barbarous Briton is as worthy an opponent as I've ever engaged.[CN] 那些英国野蛮人真是强的对手 Quo Vadis (1951)
He tries to act tough but there's a look in his eye.[CN] 他只是想装强 但他眼里有一种神情 On the Waterfront (1954)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top