ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -裙-, *裙*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[裙, qún, ㄑㄩㄣˊ] skirt, petticoat, apron
Radical: Decomposition: 衤 (yī )  君 (jūn ㄐㄩㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] clothes,  Rank: 2,431

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qún, ㄑㄩㄣˊ, ] skirt, #3,780 [Add to Longdo]
[qún zi, ㄑㄩㄣˊ ㄗ˙, ] skirt, #8,783 [Add to Longdo]
连衣[lián yī qún, ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ, / ] woman's dress; frock; gown, #30,292 [Add to Longdo]
[wéi qún, ㄨㄟˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] apron, #33,767 [Add to Longdo]
超短[chāo duǎn qún, ㄔㄠ ㄉㄨㄢˇ ㄑㄩㄣˊ, ] miniskirt, #40,970 [Add to Longdo]
迷你[mí nǐ qún, ㄇㄧˊ ㄋㄧˇ ㄑㄩㄣˊ, ] miniskirt, #53,621 [Add to Longdo]
百褶[bái zhě qún, ㄅㄞˊ ㄓㄜˇ ㄑㄩㄣˊ, ] pleated skirt, #60,688 [Add to Longdo]
[tào qún, ㄊㄠˋ ㄑㄩㄣˊ, ] woman's suit; dress worn over a petticoat, #67,629 [Add to Longdo]
[chèn qún, ㄔㄣˋ ㄑㄩㄣˊ, / ] petticoat, #113,873 [Add to Longdo]
[cháng qún, ㄔㄤˊ ㄑㄩㄣˊ, / ] cheong sam (long skirt) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Look at that dress.[CN] 看看那 One Hour with You (1932)
What? You're wearing a red dress?[CN] 什么.你穿红色的子? One Hour with You (1932)
What about that skirt of yours? It's still pretty damp.[CN] 看到你的子了吗 都湿透了 The 39 Steps (1935)
What is it?[CN] 若我有内我会用 Gone with the Wind (1939)
No.[CN] 穿这条 Dramatics, Your Honor (2014)
Off with that wet skirt, and I'll have it dried in the kitchen.[CN] 亲爱的 脱下子 让我拿到厨房烘干吧 The 39 Steps (1935)
Oh, darling.[CN] 撕下你的内,把牛绑在车后 Gone with the Wind (1939)
- Those dresses - how thrilling![CN] 这些子,真美啊! One Hour with You (1932)
I'm going home to have a bath and to put on my new Redfern model,[CN] 你这就回去洗个澡, 换上我的红长 Cavalcade (1933)
Why are you dressed up in a silk dress?[CN] 为什么你穿着 丝绸 Wuthering Heights (1939)
Oh, gorgeous. I'm simply crazy about that dress.[CN] 好漂亮啊. 我非常喜欢那条 One Hour with You (1932)
Have you seen a French court when a beautiful woman sits on the stand... and raises her skirt a little?[CN] 当一个美丽的女人 坐在证人席上 并且把子向上掀起来一点 你见过这样的法国法庭吗? Ninotchka (1939)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top