ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*豆*

   
212 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -豆-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[登, dēng, ㄉㄥ] to rise, to mount, to board, to climb
Radical: Decomposition: 癶 (bō ㄅㄛ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] legs,  Rank: 817
[短, duǎn, ㄉㄨㄢˇ] brief, short; deficient, lacking
Radical: Decomposition: 矢 (shǐ ㄕˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] dart,  Rank: 889
[豆, dòu, ㄉㄡˋ] beans, peas; bean-shaped
Radical: Decomposition: 一 (yī )  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  丷 (ha ㄏㄚ˙)  一 (yī ) 
Etymology: [pictographic] An old serving dish 口 on a stand with a lid 一,  Rank: 1,793
[厨, chú, ㄔㄨˊ] kitchen; closet, cupboard
Radical: Decomposition: 厂 (chǎng ㄔㄤˇ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  寸 (cùn ㄘㄨㄣˋ) 
Etymology: [pictophonetic] building,  Rank: 2,132
[逗, dòu, ㄉㄡˋ] to entice, to tempt; to arouse, to stir
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 2,587
[痘, dòu, ㄉㄡˋ] smallpox
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 4,106
[豌, wān, ㄨㄢ] peas
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  宛 (wǎn ㄨㄢˇ) 
Etymology: [pictophonetic] peas,  Rank: 4,215
[壹, yī, ] one (bankers' anti-fraud numeral)
Radical: Decomposition: 士 (shì ㄕˋ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 4,652
[頭, tóu, ㄊㄡˊ] head; chief, boss; first, top
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  頁 (yè ㄧㄝˋ) 
Etymology: [pictophonetic] head,  Rank: 5,331
[豉, shì, ㄕˋ] fermented beans
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] beans,  Rank: 6,021
[豇, jiāng, ㄐㄧㄤ] kidney bean; black-eyed pea
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  工 (gōng ㄍㄨㄥ) 
Etymology: [pictophonetic] beans,  Rank: 6,173
[豐, fēng, ㄈㄥ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  丰 (fēng ㄈㄥ)  丰 (fēng ㄈㄥ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A bean plant 豆 with much fruit 丰; 丰 also provides the pronunciation,  Rank: 7,011
[豎, shù, ㄕㄨˋ] perpendicular, vertical; to erect
Radical: Decomposition: 臤 (qiān ㄑㄧㄢ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [pictophonetic] stern,  Rank: 7,849
[豈, qǐ, ㄑㄧˇ] what; how
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [] ,  Rank: 7,884
[豊, lǐ, ㄌㄧˇ] abundant, lush, bountiful, plenty
Radical: Decomposition: 曲 (qū ㄑㄩ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A stalk bent crooked 曲 by the weight of its beans 豆,  Rank: 9,757
[戲, xì, ㄒㄧˋ] play, show, theater
Radical: Decomposition: 虍 (hū ㄏㄨ)  豆 (dòu ㄉㄡˋ)  戈 (gē ㄍㄜ) 
Etymology: []
[豔, yàn, ㄧㄢˋ] beautiful, plump, voluptuous
Radical: Decomposition: 豐 (fēng ㄈㄥ)  盍 (hé ㄏㄜˊ) 
Etymology: [pictophonetic] lush

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dòu, ㄉㄡˋ, / ] bean; peas, #2,763 [Add to Longdo]
[dòu, ㄉㄡˋ, ] bean; sacrificial vessel, #2,763 [Add to Longdo]
[dà dòu, ㄉㄚˋ ㄉㄡˋ, / ] soy bean, #4,293 [Add to Longdo]
[dòu fu, ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] tofu; bean curd, #6,282 [Add to Longdo]
[tǔ dòu, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ, ] potato, #6,543 [Add to Longdo]
[dòu jiāng, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄤ, / 漿] soy milk, #10,593 [Add to Longdo]
[hóng dòu, ㄏㄨㄥˊ ㄉㄡˋ, / ] azuki bean; red bean, #12,045 [Add to Longdo]
绿[lǜ dòu, ㄌㄩˋ ㄉㄡˋ, 绿 / ] mung bean, #13,298 [Add to Longdo]
[dòu yóu, ㄉㄡˋ ㄧㄡˊ, ] soy bean oil, #15,610 [Add to Longdo]
[huáng dòu, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄡˋ, / ] soy bean, #15,763 [Add to Longdo]
[dòu lèi, ㄉㄡˋ ㄌㄟˋ, / ] bean, #19,655 [Add to Longdo]
[wān dòu, ㄨㄢ ㄉㄡˋ, ] pea (Pisum sativum), #20,736 [Add to Longdo]
[dòu zi, ㄉㄡˋ ㄗ˙, ] bean; pea, #21,739 [Add to Longdo]
[dòu yá, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ, ] bean sprout, #23,887 [Add to Longdo]
[chòu dòu fu, ㄔㄡˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] stinky tofu (Japanese natto 納|纳); strong-smelling fermented soybeans; fig. rough exterior but lovable person, #26,215 [Add to Longdo]
[dòu jiǎo, ㄉㄡˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] bean, #31,174 [Add to Longdo]
[tǔ dòu ní, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄋㄧˊ, ] mashed potato, #32,614 [Add to Longdo]
[cán dòu, ㄘㄢˊ ㄉㄡˋ, / ] broad bean (Vicia faba); fava bean, #34,640 [Add to Longdo]
[dòu huā, ㄉㄡˋ ㄏㄨㄚ, ] douhua; type of bean curd, #35,808 [Add to Longdo]
[dòu nǎi, ㄉㄡˋ ㄋㄞˇ, ] soy milk, #37,030 [Add to Longdo]
[máo dòu, ㄇㄠˊ ㄉㄡˋ, / ] green soy bean, #37,998 [Add to Longdo]
[biǎn dòu, ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] hyacinth bean; haricot, #38,578 [Add to Longdo]
[dòu chǐ, ㄉㄡˋ ㄔˇ, ] black bean; black bean sauce, #41,176 [Add to Longdo]
[chī dòu fu, ㄔ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to eat tofu; to flirt; to tease, #41,572 [Add to Longdo]
四季[sì jì dòu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ, / ] kidney bean, #47,365 [Add to Longdo]
咖啡[kā fēi dòu, ㄎㄚ ㄈㄟ ㄉㄡˋ, / ] coffee beans, #48,098 [Add to Longdo]
[jiāng dòu, ㄐㄧㄤ ㄉㄡˋ, / ] cowpea; black-eyed bean, #53,022 [Add to Longdo]
[dòu zhī, ㄉㄡˋ ㄓ, ] soya bean milk, #54,153 [Add to Longdo]
麻婆[má pó dòu fǔ, ㄇㄚˊ ㄆㄛˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨˇ, ] ma po tofu; stir-fried beancurd in chili sauce, #54,306 [Add to Longdo]
[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty, #57,009 [Add to Longdo]
[dòu miáo, ㄉㄡˋ ㄇㄧㄠˊ, ] pea shoots; bean seedling, #59,959 [Add to Longdo]
芽菜[dòu yá cài, ㄉㄡˋ ㄧㄚˊ ㄘㄞˋ, ] bean sprouts, #60,004 [Add to Longdo]
[dòu kē, ㄉㄡˋ ㄎㄜ, ] fabaceae, #63,661 [Add to Longdo]
[dòu zhā, ㄉㄡˋ ㄓㄚ, ] soya bean dregs, #68,303 [Add to Longdo]
[bā dòu, ㄅㄚ ㄉㄡˋ, ] (purging) croton, #72,680 [Add to Longdo]
蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, ] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty, #75,318 [Add to Longdo]
[ròu dòu kòu, ㄖㄡˋ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] nutmeg (Myristica fragrans Houtt); mace; Myristicaceae (family of plants producing aromatic or halucinogenic oils), #99,730 [Add to Longdo]
[mò dòu fu, ㄇㄛˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] to grumble; to chatter away incessantly, #101,666 [Add to Longdo]
小扁[xiǎo biǎn dòu, ㄒㄧㄠˇ ㄅㄧㄢˇ ㄉㄡˋ, / ] lentil, #182,836 [Add to Longdo]
[dòu shǔ, ㄉㄡˋ ㄕㄨˇ, ] yam bean (Pachyrhizus erosus), a vine with sweet edible root, #246,268 [Add to Longdo]
罗汉[luó hàn dòu, ㄌㄨㄛˊ ㄏㄢˋ ㄉㄡˋ, / ] broad bean (Vicia faba); fava bean; same as 蠶|蚕, #320,771 [Add to Longdo]
目光如[mù guāng rú dòu, ㄇㄨˋ ㄍㄨㄤ ㄖㄨˊ ㄉㄡˋ, / ] short-sighted; limited vision, #332,782 [Add to Longdo]
四季[sì jì dòu fu, ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] four seasons beancurd [Add to Longdo]
[tǔ dòu sī, ㄊㄨˇ ㄉㄡˋ ㄙ, / ] shredded potato [Add to Longdo]
家常[jiā cháng dòu fu, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] home-style tofu [Add to Longdo]
[xiǎo dòu kòu, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] Indian cardamom (Amomum cardamomum) [Add to Longdo]
[liào dòu r, ㄌㄧㄠˋ ㄉㄡˋ ㄖ˙, / ] cooked black soya bean as animal fodder [Add to Longdo]
杏仁[xìng rén dòu fu, ㄒㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄉㄡˋ ㄈㄨ˙, ] almond junket [Add to Longdo]
[bái dòu kòu, ㄅㄞˊ ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, ] cardamom (Elettaria cardamomum) [Add to Longdo]
种瓜得瓜,种[zhòng guā dé guā, ㄓㄨㄥˋ ㄍㄨㄚ ㄉㄜˊ ㄍㄨㄚ, zhong4 dou4 de2 dou4, / ] lit. Sow melon and you get melon, sow beans and you get beans (成语 saw); fig. As you sow, so shall you reap.; One must live with the consequences of one's actions.; You've made your bed, now must lie on it. [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[とうふ, toufu] (n) เต้าหู้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
莢豌[さやえんどう, sayaendou] (n adj) ถั่ว,ที่ใช้ถั่ว , See also: S. bead,pill,
[まめ, mame] (n ) ถั่ว
[だいず, daizu] (n ) ถั่วเหลือง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[えだまめ, edamame] Thai: ถั่วแระ(ที่ญี่ปุ่นนิยมต้มเกลือทานเป็นกับแกล้มเบียร์)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ごま腐;ゴマ腐;胡麻[ごまどうふ(ごま腐;胡麻腐);ゴマどうふ(ゴマ腐), gomadoufu ( goma toufu ; goma toufu ); goma doufu ( goma toufu )] (n) crushed sesame seeds boiled in water and chilled like tofu [Add to Longdo]
そら;空;蚕[そらまめ, soramame] (n) broad bean; horse bean; fava bean [Add to Longdo]
コーヒー[コーヒーまめ, ko-hi-mame] (n) coffee bean [Add to Longdo]
マメ科;科;荳科[マメか(マメ科);まめか(科;荳科), mame ka ( mame ka ); mameka ( mameka ; mame ka )] (n) (See ・1) Fabaceae (pea family of plants) [Add to Longdo]
レンズ[レンズまめ;レンズマメ, renzu mame ; renzumame] (n) lentil [Add to Longdo]
阿多福;お多福[おたふくまめ, otafukumame] (n) (1) large broad bean; (2) (boiled and sweetened) broad bean [Add to Longdo]
杏仁[あんにんどうふ;きょうにんどうふ, annindoufu ; kyounindoufu] (n) dessert of powdered and jellied apricot kernels with fruit [Add to Longdo]
隠元;いんげん[いんげんまめ, ingenmame] (n) kidney bean; wax bean [Add to Longdo]
烏野豌[からすのえんどう, karasunoendou] (n) vetch; tare [Add to Longdo]
[しおまめ, shiomame] (n) salted beans [Add to Longdo]
[はなまめ, hanamame] (n) (1) scarlet runner bean; (2) flower bean [Add to Longdo]
甘納[あまなっとう, amanattou] (n) sugared red beans [Add to Longdo]
金時[きんときまめ, kintokimame] (n) red kidney bean [Add to Longdo]
[ちまめ, chimame] (n) blood blister [Add to Longdo]
絹ごし腐;絹漉し腐;きぬごし[きぬごしどうふ, kinugoshidoufu] (n) silken tofu; soft tofu [Add to Longdo]
狐に小[きつねにあずきめし, kitsuneniazukimeshi] (exp) (id) (See 猫に鰹節) risky thing to do (like feeding a fox) [Add to Longdo]
高野[こうやとうふ;こうやどうふ, kouyatoufu ; kouyadoufu] (n) freeze-dried tofu [Add to Longdo]
[くろまめ, kuromame] (n) black soy bean [Add to Longdo]
四角[しかくまめ;シカクマメ, shikakumame ; shikakumame] (n) (uk) winged bean (Psophocarpus tetragonolobus) [Add to Longdo]
[えだまめ, edamame] (n) edamame (green soybeans); (P) [Add to Longdo]
[にまめ, nimame] (n) cooked beans [Add to Longdo]
[しゅうどうふ;ちょうどうふ;チョウドウフ, shuudoufu ; choudoufu ; choudoufu] (n) fermented tofu; stinky tofu; smelly tofu [Add to Longdo]
[あずき(gikun), azuki (gikun)] (n) adzuki beans; (P) [Add to Longdo]
[あずきがゆ, azukigayu] (n) rice gruel with adzuki beans [Add to Longdo]
象虫[あずきぞうむし;アズキゾウムシ, azukizoumushi ; azukizoumushi] (n) (uk) adzuki bean weevil (Callosobruchus chinensis) [Add to Longdo]
[あずきいろ, azukiiro] (n) reddish-brown [Add to Longdo]
[あずきめし, azukimeshi] (n) rice boiled with adzuki beans [Add to Longdo]
[あずきます, azukimasu] (n) rock cod; black-saddled grouper [Add to Longdo]
焼き[やきどうふ, yakidoufu] (n) grilled tofu [Add to Longdo]
;ひよこ[ひよこまめ, hiyokomame] (n) chickpea (Cicer arietinum); garbanzo bean [Add to Longdo]
[あおまめ, aomame] (n) variety of soy bean; green bean [Add to Longdo]
青豌[あおえんどう, aoendou] (n) green peas [Add to Longdo]
煎り;炒り;炒(io)[いりまめ, irimame] (n) parched or roasted beans (or soybeans) [Add to Longdo]
煎り腐;炒り腐;煎腐(io)[いりどうふ, iridoufu] (n) boiled and seasoned tofu [Add to Longdo]
大角;豇(oK)[ささげ(gikun), sasage (gikun)] (n) black-eyed pea (Vigna unguiculata); cowpea [Add to Longdo]
[だいず, daizu] (n) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (P) [Add to Longdo]
[だいずかす, daizukasu] (n) soybean cake [Add to Longdo]
[だいずこ, daizuko] (n) soy flour [Add to Longdo]
[だいずゆ;だいずあぶら, daizuyu ; daizuabura] (n) soybean oil [Add to Longdo]
弾け[はじけまめ, hajikemame] (n) pop beans [Add to Longdo]
[ちょうまめ;チョウマメ, choumame ; choumame] (n) (uk) butterfly pea (Clitoria ternatea); Asian pigeonwings [Add to Longdo]
[そこまめ, sokomame] (n) blister (on the sole of the foot); corn [Add to Longdo]
田楽[でんがくどうふ, dengakudoufu] (n) skewered pieces of tofu baked and coated with miso [Add to Longdo]
[やっこどうふ, yakkodoufu] (n) cubed tofu (often served cold) [Add to Longdo]
腐;氷[こおりどうふ;しみどうふ(凍腐), kooridoufu ; shimidoufu ( tou toufu )] (n) (1) frozen tofu; (2) dried bean curd [Add to Longdo]
[ゆどうふ, yudoufu] (n) boiled tofu [Add to Longdo]
湯葉;湯波;油皮;腐皮[ゆば, yuba] (n) tofu skin; dried beancurd; delicacy made from the skin of gently boiled soybean milk [Add to Longdo]
;鵲[ふじまめ;フジマメ, fujimame ; fujimame] (n) (uk) hyacinth bean (Lablab purpureus) [Add to Longdo]
(P);荳;菽[まめ, mame] (n) (1) legume (esp. edible legumes or their seeds, such as beans, peas, pulses, etc.); beans; peas; (2) (See 大) soya bean (soybean); soy (Glycine max); (3) (col) female genitalia (esp. the clitoris); (4) (col) {food} kidney; (n-pref) (5) miniature; tiny; (6) child; (P) [Add to Longdo]
の筋を取る[まめのすじをとる, mamenosujiwotoru] (exp,v5r) to string peas [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Natto" smells awful, but tastes delicious.「納」の臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Do you know which of okra and natto are more gooey?あなたはオクラと納はどちらがよりねばねばしているかわかりますか。
Emily ate tofu at dinner.エミリーは夕食に腐をたべた。
Kate stays in Izu over the weekend.ケイトは週末の間、伊に滞在する。
I'll have rice, miso soup and natto.ご飯に味噌汁と納です。
Sandra eats any Japanese food except natto.サンドラは日本食は何でも食べますが、納だけは食べません。
The twins are as like as two peas in a pod.その双子はさやの中の2つのえんどうのように似ている。
Chocolate is made from cocoa beans.チョコレートはココアのから作られる。
Foods rich in Vitamin E include dark-green, leafy vegetables, beans, nuts and whole-grain cereals.ビタミンEを豊富に含む食物には、濃い緑色の葉の野菜・・木の実・全粒穀類がある。
Brazil supplies the world with coffee beans of quality.ブラジルは世界に良質のコーヒーを供給しています。
Lisa told me that she had tried nattou.リサは納を食べたことがあると私に伝えた。
I really shouldn't ask, but could you go get some tofu for me?悪いけどお腐買ってきてくれない?
There's a pea in my right nostril.右の鼻にが入ってしまいました。
As is often the case with foreigners, John dislikes nattou.外人にはよくあることだが、ジョンは納が好きではない。
I'll boil you the beans.君にを煮てあげよう。 [M]
Look. This is natto.見て、これは納です。
I'm going to Izu over the weekend.私は週末にかけて伊へ行くつもりだ。
A can of beans.のかん詰め。
Tofu is a good accompaniment for sake.腐は良い酒の肴になる。
He looked blank when he heard the announcement of his promotion.突然の昇進の発表で、彼、鳩が鉄砲を食らったような顔をしていたよ。
Natto reminds me of a bad experience.には嫌な思い出があってね。
"Natto" smells awful but tastes terrific.の匂いは酷いけれど味は最高。
Natto smells awful but tastes delicious.は、臭いはひどいが、食べるととてもおいしい。
Although natto smells awful, it is delicious.はくさいが、美味い。
Natto is sticky.はねばねばしている。
He is roasting coffee beans.彼はコーヒーをいっている。
A blister rose on one of her left fingers.彼女は左手の指にができてしまった。
I am looking forward to walking around the Ise Peninsula with some of my friends during summer vacation.僕はこの夏休みに数人の友達と、伊半島を歩いて一周するのを楽しみにしています。 [M]
Please simmer the beans for a while over a low heat.とろ火で時間をかけてを炊いてください。
We roast just enough beans for the amount we're going to drink, and grind them in the coffee mill.飲む分だけをローストして、ミルで挽くんです。
Trivia of the day.今日の知識。
Lightly weigh the tofu down, leave it for about 20 minutes then drain.腐は軽く重しをして、20分ほどおいて水切りする。
Today's trivia corner! Today it's about the origin of Calpis.今日の知識コーナー! 今日は「カルピス」の由来について。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just one shot and he fell like a sack of potatoes.[CN] 就中了一枪,他就像袋土一样倒了 Paisan (1946)
You is barking up the wrong dog, There ain't no bean here.[JA] 見当違いだ ここにはない The BFG (2016)
- Oh, really, Snoodles?[CN] 一真的吗,小 The Palm Beach Story (1942)
- Beans?[CN] - Red River (1948)
I hates vegeterribles. I eats only beans.[JA] そうだ 野菜は嫌いだ しか食べない The BFG (2016)
- I'm awfully sorry about Snoodles. - You still have your airport.[CN] 一我真的很抱歉,小 一你还有机场 The Palm Beach Story (1942)
Oh, crops-- soy, corn, hemp, sorghum.[JA] 収穫は... 大 コーン 麻 モロコシ Knots Untie (2016)
Really?[JA] (みのり)で その後 伊大島 行って Late Night Poolside (2015)
She put a carrot in one, an egg in another, and ground coffee beans in the last one.[JA] 一つにはニンジン 他のには卵 最後のには 挽いたコーヒー The Same Boat (2016)
-We'll take a ferry to Izu Oshima.[JA] フェリーで 伊大島のほうかな Eenie Meenie Miney Mo (2015)
I brought you some things - some meal and beans and a good canteen.[CN] 我给你带来些东西 一些肉、子和其它好吃的 Pursued (1947)
Beans![CN] 子嗎? East of Eden (1955)
They's swallowpin' up human beans like they's sugar lumps.[JA] 彼らは 角砂糖のように 人間を飲み込む The BFG (2016)
Uh... two fruit cocktails two trout with au gratin potatoes two orders of salad, thousand island dressing got that?[CN] 兩份什錦水果 兩份鱒魚焗土 兩份千島醬沙拉 Ride the Pink Horse (1947)
- Yeah, I was figuring on having sow belly and beans.[CN] 我想吃猪肉及黄 Red River (1948)
-The first day...[JA] (をひく音) (アルマン)最初はね (政子)え? (をひく音) Rocket Girl Dives Into Love (2016)
-What? I can't hear.[JA] (をひく音) Rocket Girl Dives Into Love (2016)
With the peas and onions?[JA] - エンドウとオニオンのやつ? - うん Book of the Stranger (2016)
Couple of days out, all we got to show are two guns, dented cans of beans, and some football jerseys, pretty much.[JA] この数日で見つかったのは 銃2丁と潰れたの缶詰 ジャージだけ Say Yes (2017)
Well, I wouldn't do anything too surprising if I were you, Snoodles.[CN] 如果我是你,小 我不会做太惊喜的事情 The Palm Beach Story (1942)
Coffee beans?[JA] (繭子(まゆこ))えっ コーヒー Ranwei shô (2015)
-Chili beans.[CN] -是智利 It's a Wonderful Life (1946)
We're talking beans, we're talking broccoli.[JA] やブロッコリー Silent Night (2015)
Mameha.[CN]  Memoirs of a Geisha (2005)
But after seeing me go to Izu Oshima with Uchi, he no longer felt the same way.[JA] "ウッチーと 伊大島 行ったりしたの見て" "気持ちなくなっちゃったんだよね っていう話を..." Late Night Poolside (2015)
I take it back. That thing is useful.[JA] 鉄砲も役に立つな Justice League Dark (2017)
Well, chige and natto, both are soybeans, so I'm sure it went together.[JA] チゲと納やから 大であれやから 合わないはずはないけどね Anywhere for You (2016)
And if those whuppsie belly poppers out there does their job, then I think we stands a chance.[JA] そして 武器と人間が 自分の仕事をうまくできればと 私たちは チャンスがあると思う The BFG (2016)
Bean.[JA]  The BFG (2016)
If there's anything i can do for you- if there's anything at all, Mr. Bean, i'll send for you at once.[CN] 如果有什么我可以为你做的事- 如果有任何事情,先生 憨先生,我会立刻喊你 Saratoga Trunk (1945)
-Chige and natto. -Yeah.[JA] (山里)チゲと納ですよ? Anywhere for You (2016)
I hand-pressed it myself using beans grown in the shade of guava trees on the slope of Mount Baru in Panama.[JA] パナマのバル山の傾斜で日陰で 大きくなるグァバ木のを、 自分で挽いてきました。 Truth, Justice and the American Way (2016)
So you're not going to Izu?[CN] 你不是要去伊 A Mother Should Be Loved (1934)
We're down to our last day of grease and... two days of flour and... ten potatoes.[CN] 我们只剩下一天的黄油 两天的面粉... 十只土 The Grapes of Wrath (1940)
Snoodles will give it to him, all right. And why not?[CN] 小会给他,没事 为何不? The Palm Beach Story (1942)
Hello there, Snoodles. How's every little thing?[CN] 你好,小 一切还好吗? The Palm Beach Story (1942)
Yeah, yeah, yeah. Soybeans, yeah.[CN] 没错,大能制塑料 It's a Wonderful Life (1946)
I'll have the roast pork tenderloin with the applesauce and mashed potatoes.[CN] 我想吃点烤肉再来点苹果酱和土 The Killers (1946)
Then on the other hand, Mars ain't no bigger than a bean.[CN] 另一方面火星对于地球来说 就像是豌和足球一样大小 The Killers (1946)
Why responsible? It's just tofu.[JA] お腐ごときに 責任も何もないでしょ! Bakêshon (2015)
- Oh, I didn't hear anything. Good night, Snoodles. - I'll see you in a little while.[CN] 一我什么也没听到,晚安,小 一待会儿见 The Palm Beach Story (1942)
The Black Bean.[JA] 〈黒だ〉 CounterPunch (2017)
But the coffee beans changed the water itself."[JA] コーヒーは水を変えた The Same Boat (2016)
I always thought human beans was full of brains, but you is not very clever.[JA] 本能か 私は人間は 考える脳があると思った しかし お前さんは賢くない The BFG (2016)
-And I'll have some tofu too. -Sure.[JA] その お腐も (店主)はい Bakêshon (2015)
Mac is delighted with it, Snoodles.[CN] 麦很喜欢它,小 The Palm Beach Story (1942)
C'mon, Eugene, spill the beans.[CN] 尤金, 就竹筒倒子吧 Quai des Orfèvres (1947)
You hates vegetables, you eats only beans.[JA] お前は 野菜が嫌いで しか食べないんだろ The BFG (2016)
And one more tofu.[JA] 腐 もう1丁ね はい Bakêshon (2015)
No, no. My family came from Boston, the home of the bean, you know?[CN] 不, 不,我的家在波士顿, 大的故乡, 听说过吗? I Wake Up Screaming (1941)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
コーヒー[コーヒーまめ, ko-hi-mame] Kaffeebohne [Add to Longdo]
[だいず, daizu] Sojabohne [Add to Longdo]
[あずき, azuki] kleine_rote_Bohne [Add to Longdo]
[えだまめ, edamame] gruene_Sojabohne [Add to Longdo]
[まめ, mame] Huelsenfruechte, Bohnen, (Praefix [Add to Longdo]
[まめほん, mamehon] Miniaturausgabe_eines_Buches [Add to Longdo]
[とうふ, toufu] Bohnengallerte (Tofu) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top