ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

简短

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -简短-, *简短*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简短[jiǎn duǎn, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ, / ] brief; short-duration, #12,511 [Add to Longdo]
简短介绍[jiǎn duǎn jiè shào, ㄐㄧㄢˇ ㄉㄨㄢˇ ㄐㄧㄝˋ ㄕㄠˋ, / ] brief introduction [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Would you care to make a short statement... for the American Forces Network?[CN] 请您对美国军备网络 做一个简短声明如何? One, Two, Three (1961)
It was a brief encounter.[CN] 这是一次简短的交谈 La Jetée (1962)
I'll need a short statement I can forward to the proper authority.[CN] 我还需要一些简短的证词 才好向上级汇报 The 39 Steps (1935)
- In that case, we'll make it extra-brief.[CN] 那样的话, 我们会很简短 Compulsion (1959)
-I thank you for a short and honest answer.[CN] 我很感谢你简短而诚实的回答。 The Best Years of Our Lives (1946)
We interrupt this broadcast briefly to bring you a special police bulletin.[CN] 现在插播一条简短的警署特别公告 Raw Deal (1948)
My Lord, I will dispose of the evidence of this gentleman, with the brevity it merits.[CN] 庭上,我要反驳这位先生的证词 简短而掷地有声 Libel (1959)
I ased the priest to mae it short.[CN] 我已经叫他们尽量简短 The Brothers and Sisters of the Toda Family (1941)
Short. But make them so they can be heard all over the room.[CN] 简短,但是要让每个人都听到 Paths of Glory (1957)
A short speech. Why, sure![CN] 简短演说 当然! Bye Bye Birdie (1963)
My lord, members of the jury, I will be brief in my final speech because I think we've proved so obvious a case of murder against Leonard Vole, that a verdict of guilty must be the only possible conclusion.[CN] 法官大人,各位陪审员, 我的结案陈词将很简短, 因为我认为我们已经很清楚地 论证了对伦纳德·沃尔的谋杀指控, 有罪的裁决 将是唯一的选择。 Witness for the Prosecution (1957)
Lord knows why they call it a brief. It never is.[CN] 天晓得为什么称作"起诉书"("brief") 根本就不简短("brief") Lord knows why they call it a brief. Victim (1961)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top