ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

缩短

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -缩短-, *缩短*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
缩短[suō duǎn, ㄙㄨㄛ ㄉㄨㄢˇ, / ] to curtail; to cut down, #5,622 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Is it likely to wear me out or shorten my sex life?"[CN] "有可能让我精尽人亡或缩短我的性生活吗?" The Roommates (1973)
The six-inch-gun cruisers before long turned directly towards the Graf Spee so as to close the range still faster and the captain of the Graf Spee did not follow up the Exeter entirely, but indeed before very long started heading towards Montevideo.[CN] 这几艘装备六英寸主炮的巡洋舰不久 向"格拉夫·施佩"号直接开去 以便更快地缩短射程 "格拉夫·施佩"号的舰长 Distant War: September 1939-May 1940 (1973)
How can a being who isn't even alive shorten her life to seven days?[CN] 她怎么能把生命缩短成七天呢? Kuroneko (1968)
The general asked me to cut my rehearsal short to come here.[CN] 总监让我缩短预演,过来一下 A Face in the Crowd (1957)
I thought it's best to shorten the time of surgery.[CN] 所以觉得更需要缩短时间 The Great White Tower (1966)
. It is not possible![CN] 她这么做是为了缩短围城带来的恐慌 Augustine of Hippo (1972)
They won't shorten the ballet-- not even ten seconds.[CN] 他们不会缩短芭蕾~哪怕十秒钟 Bye Bye Birdie (1963)
She shortened her life to seven days... so that she could pledge her love to you.[CN] 她为了爱 把自己的生命缩短成了七天 Kuroneko (1968)
They cut it down and paid 20 crowns.[CN] 他们把文章缩短了 支付给了我20克朗 322 (1969)
I want to reduce the time for the boats to the beach.[CN] 我要缩短划艇到海滩的时间 Away All Boats (1956)
It has connected the banks of the river that, until recently, used to separate the north and south of China.[CN] 缩短了不久前 还一分为二的中国南北的距离 Chung Kuo - Cina (1972)
- Trying to shorten the war by yourself?[CN] 想要一个人缩短这场战争? Battle of the Bulge (1965)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top