ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

短所

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -短所-, *短所*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
短所[たんしょ, tansho] (n ) ข้อเสีย

Japanese-English: EDICT Dictionary
短所[たんしょ, tansho] (n) (ant [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Everybody has his merits and demerits.すべての人は長所と短所を持っている。
The proposal has its good points as well as its bad ones.その提案には短所ばかりでなく長所もある。
There are both merits and demerits in anything.なんにでも、長所と短所の両方がある。
Reflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.決心する前に長所短所についてよく考えなさい。
I like him all the better for his faults.私は彼に短所があるから、かえっていっそう好きだ。
Everyone has both strong and weak points.誰にでも長所と短所がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You know, it's my job to analyze each NAT's strengths and weaknesses,[JA] 訓練生の短所長所を 調べるのが任務でね Found (2015)
Cons.. It is a control mechanism for the rich.[JA] 短所は金持ちのための コントロール・メカニズムだ Rampage: Capital Punishment (2014)
The site suggested making a list of your strengths and weaknesses. What am I good at? What am I not good at?[JA] 長所と短所のリスト付き 得意か不得意か Nightcrawler (2014)
- There were pros and cons.[JA] - 長所と短所がありました A War (2015)
We've made a list of our strengths and weaknesses.[JA] - 何だ? みんなの長所と短所を リストにしたんだ Monsters University (2013)
Members of a family support each other regardless of all their imperfections.[JA] 家族はお互いの短所を 乗り越えて助け合うものよ 8 Women (2002)
If you want to make it here, if you want to make it out there, you're going to have to accept the fact that we all have strengths... and weaknesses.[JA] 捜査官になるにしろ 他の分野に進むにしろ― 事実は 受け入れないといけない 長所と短所が 人にはあることを... Fast (2016)
And that's a demerit.[JA] それは短所でもある Goodbye to All That (2008)
He knows all our strengths and weaknesses.[JA] 彼は私たちのすべての 長所と短所を知っている Underworld: Blood Wars (2016)
Weakness?[JA] [ハーバー] 短所は? The Discovery (2017)
and most disappointing weakness.[JA] 最も失望している短所は? The Discovery (2017)
Is that a serious flaw?[JA] それって、重大な短所なの? Emperor (2012)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
短所[たんしょ, tansho] Schwaeche, Fehler [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top