ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -距-, *距*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[距, jù, ㄐㄩˋ] distance, gap
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  巨 (jù ㄐㄩˋ) 
Etymology: [pictophonetic] foot,  Rank: 1,202

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄩˋ, ] at a distance of; distance; to be apart, #2,463 [Add to Longdo]
[jù lí, ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] distance; to be apart, #1,571 [Add to Longdo]
[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, ] disparity; gap, #2,382 [Add to Longdo]
[jiāo jù, ㄐㄧㄠ ㄐㄩˋ, ] focal length; focal distance, #19,022 [Add to Longdo]
[duǎn jù lí, ㄉㄨㄢˇ ㄐㄩˋ ㄌㄧˊ, / ] short distance; a stone's throw away, #39,180 [Add to Longdo]
[shì jù, ㄕˋ ㄐㄩˋ, / ] visible range, #55,513 [Add to Longdo]
[cè jù yí, ㄘㄜˋ ㄐㄩˋ ㄧˊ, / ] distance measuring equipment, #81,537 [Add to Longdo]
[luó jù, ㄌㄨㄛˊ ㄐㄩˋ, ] pitch of spiral; pitch of screw, #86,184 [Add to Longdo]
[guǐ jù, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄩˋ, / ] gauge, #138,128 [Add to Longdo]
秒差[miǎo chā jù, ㄇㄧㄠˇ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, ] parallax second or parsec or pc, astronomic unit of distance, approx 3.26 light years, #598,478 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょり, kyori] (n) ระยะทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きょ, kyo] (n) tubular nectary; spur (botanical term) [Add to Longdo]
[きょこつ, kyokotsu] (n,adj-no) talus; astragalus; anklebone [Add to Longdo]
[きょそう, kyosou] (n) cockspur [Add to Longdo]
[きょり, kyori] (n) distance; range; (P) [Add to Longdo]
離を開く[きょりをひらく, kyoriwohiraku] (exp,v5k) to open the distance [Add to Longdo]
離感[きょりかん, kyorikan] (n) sense of distance (physical or emotional); feeling of distance [Add to Longdo]
離空間[きょりくうかん, kyorikuukan] (n) {math} metric space [Add to Longdo]
離計[きょりけい, kyorikei] (n) range finder [Add to Longdo]
離標[きょりひょう, kyorihyou] (n) distance mark; milepost [Add to Longdo]
跋渉毛[きょけつしょうげ, kyoketsushouge] (n) rope weapon with a sickle on one end and a ring on the other [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."「ここから駅までどのくらい離がありますか」「約2マイルです」
Ten miles is not a short distance.10マイルと言えば短い離ではない。
Twenty miles is a long distance to walk.20マイルは、歩くのに長い離だ。
Forty miles is a good distance.40マイルといえばかなりの離だ。
Four miles is a good distance.4マイルはかなりの離だ。
Five miles is a suitable distance for a picnic.5マイルはピクニックに適した離だ。
Five miles is a long distance to walk.5マイルは歩くには長い離だ。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行離を出してみたかったのだが、高速道路で故障してしまった。修理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
How far is it from here to your house?ここからあなたの家までどれくらいの離がありますか。
How far is it from here to the hotel?ここからそのホテルまでどのくらいの離ですか。
How far is it from here to the station?ここからその駅までどれくらいの離がありますか。
How far is it from here?ここからどのくらいの離がありますか。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- It'll make the whole thing more impersonal. - Exactly.[CN] 一这样可以保持离 一没错 Design for Living (1933)
These shoes are not made for long walks. That explains why.[JA] この靴は長離用ではない、 なぜかを説明します。 La Grande Vadrouille (1966)
Come here in 1 minute, run if you have to Right now?[CN] 一分钟之内马上赶回来 小允我现在离家有一段 Episode #1.7 (2004)
No. It's a short-range fighter.[JA] いや あれは短離型だ Star Wars: A New Hope (1977)
He wasn't close enough to see our license.[JA] 離があったから 見えてないわ Too Late for Tears (1949)
"Eyes far apart indicates cruelty to animals.[CN] 双眼相较远 说明对动物很残忍 'G' Men (1935)
-I want a clear field of fire.[JA] - 有効射程離を保持してくれ Forbidden Planet (1956)
If your archer captain wins at that distance...[CN] 如果你的队长在这个离能赢 The Adventures of Robin Hood (1938)
The rebel base will be in firing range... in seven minutes.[JA] 反乱軍基地は7分で 射程離に入ります Star Wars: A New Hope (1977)
Distance from Montreal: 1,424 miles.[CN] 蒙特利尔1454英里 The 39 Steps (1935)
- How far is Winnipeg from Montreal?[CN] 温尼伯离蒙特利尔多远 The 39 Steps (1935)
I found that not 100 yards from where we are.[CN] 我在我们这里不到100码的地方发现的 The Mummy (1932)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょ, kyo] ENTFERNUNG [Add to Longdo]
[きょり, kyori] Entfernung, Distanz, Abstand [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top