ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*正*

   
306 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -正-
Longdo Dictionary จีน (ZH) - ไทย (TH)
如意 新年发财[xīn zhèng rú yì xīn nián fā cái] (phrase ) คำอวยพรสวัสดีปีใหม่ของชาวจีนในวันตรุษจีน ความหมายคือ ขอให้ปีใหม่นี้สมหวังทุกประการ และร่ำรวยมั่งคั่ง คนไทยมักอ่านว่า ซินเจียยู่อี่ซินนี้ฮวดใช้ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสำเนียงแต้จิ๋ว

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一,  Rank: 129
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script,  Rank: 150
[证, zhèng, ㄓㄥˋ] to prove, to verify; certificate, proof
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] To speak 讠 the truth 正; 正 also provides the pronunciation,  Rank: 373
[整, zhěng, ㄓㄥˇ] neat, orderly, whole; to repair, to mend
Radical: Decomposition: 敕 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] order,  Rank: 416
[征, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step,  Rank: 739
[症, zhèng, ㄓㄥˋ] ailment, disease, illness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness,  Rank: 1,258
[怔, zhēng, ㄓㄥ] frightened, startled, terrified
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 2,191
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正,  Rank: 2,239
[焉, yān, ㄧㄢ] why? where? how?; strange; thereupon, then
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ) 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 with a strange head,  Rank: 2,526
[罡, gāng, ㄍㄤ] the stars at the end of the Big Dipper
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net,  Rank: 3,980
[钲, zhēng, ㄓㄥ] an army's marching gong
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bell,  Rank: 6,935

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhèng zài, ㄓㄥˋ ㄗㄞˋ, ] in the process of (doing something or happening); while (doing), #342 [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] Chinese 1st month of year, #379 [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle, #379 [Add to Longdo]
[zhēn zhèng, ㄓㄣ ㄓㄥˋ, ] real; true; genuine, #620 [Add to Longdo]
[zhèng cháng, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] regular; normal; ordinary, #711 [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] formal; official, #767 [Add to Longdo]
[zhèng què, ㄓㄥˋ ㄑㄩㄝˋ, / ] correct; proper, #1,379 [Add to Longdo]
[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right), #2,794 [Add to Longdo]
[zhèng hǎo, ㄓㄥˋ ㄏㄠˇ, ] just (in time); just right; just enough; to happen to; to chance to; by chance; it just so happens that, #3,592 [Add to Longdo]
[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable, #4,247 [Add to Longdo]
[zhèng miàn, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄢˋ, ] front; positive; direct; open, #4,767 [Add to Longdo]
[zhèng dāng, ㄓㄥˋ ㄉㄤ, / ] honest; reasonable; fair; sensible; timely; just (when needed), #4,949 [Add to Longdo]
[zhèng rú, ㄓㄥˋ ㄖㄨˊ, ] be just like, #5,024 [Add to Longdo]
[jiū zhèng, ㄐㄧㄡ ㄓㄥˋ, / ] to correct; to make right, #5,153 [Add to Longdo]
[zhèng yì, ㄓㄥˋ ㄧˋ, / ] justice; righteous; righteousness, #5,630 [Add to Longdo]
[zhèng guī, ㄓㄥˋ ㄍㄨㄟ, / ] regular; according to standards, #6,352 [Add to Longdo]
[xiū zhèng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ, ] to revise; to amend, #7,417 [Add to Longdo]
主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism, #8,202 [Add to Longdo]
[gǎi zhèng, ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ, ] to correct; to amend; to put right; correction, #9,965 [Add to Longdo]
[zhēng yuè, ㄓㄥ ㄩㄝˋ, ] first month of the lunar new year, #10,457 [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] honest; upright, #10,521 [Add to Longdo]
[Jīn Zhèng rì, ㄐㄧㄣ ㄓㄥˋ ㄖˋ, ] Kim Jong Il (1942-) the Dear Leader of North Korea, #11,293 [Add to Longdo]
[jiǎo zhèng, ㄐㄧㄠˇ ㄓㄥˋ, / ] to correct; to rectify (e.g. a physical defect such as hearing or vision); to cure; rectification; correction; to straighten, #12,694 [Add to Longdo]
[zhèng jīng, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] decent; honorable; proper; serious; according to standards, #12,964 [Add to Longdo]
[zhèng shì, ㄓㄥˋ ㄕˋ, / ] to face squarely; to meet head on; to face up to, #13,217 [Add to Longdo]
[Fāng zhèng, ㄈㄤ ㄓㄥˋ, ] (N) Fangzheng (place in Heilongjiang); upright; four-square, #13,418 [Add to Longdo]
[zhèng qì, ㄓㄥˋ ㄑㄧˋ, / ] healthy environment; healthy atmosphere; righteousness; vital energy (in Chinese medicine), #14,020 [Add to Longdo]
[duān zhèng, ㄉㄨㄢ ㄓㄥˋ, ] upright; regular; proper; correct, #14,446 [Add to Longdo]
[zhèng wén, ㄓㄥˋ ㄨㄣˊ, ] main text (as opposed to footnotes); main body (of a book), #15,029 [Add to Longdo]
[chún zhèng, ㄔㄨㄣˊ ㄓㄥˋ, / ] genuine, #15,263 [Add to Longdo]
[gēng zhèng, ㄍㄥ ㄓㄥˋ, ] to correct; to make a correction, #16,031 [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] upright; upstanding; honest, #16,046 [Add to Longdo]
之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, / ] unhealthy tendency, #16,322 [Add to Longdo]
[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft, #16,716 [Add to Longdo]
[fēi zhèng shì, ㄈㄟ ㄓㄥˋ ㄕˋ, ] unofficial, #17,641 [Add to Longdo]
[jiào zhèng, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ, ] to proofread and correct; to edit and rectify, #17,916 [Add to Longdo]
常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, ] normalization (of diplomatic relations etc), #20,668 [Add to Longdo]
[Yōng zhēng, ㄩㄥ ㄓㄥ, ] Yongzheng, reign name of Qing emperor (1722-1735), #21,159 [Add to Longdo]
[zhèng tǒng, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] orthodox, #21,510 [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] sternly; solemn, #22,704 [Add to Longdo]
光明[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, ] just and honorable, #23,383 [Add to Longdo]
[zhèng sè, ㄓㄥˋ ㄙㄜˋ, ] stern; grim; resolute; firm; unflinching; fundamental colors, #23,843 [Add to Longdo]
[zhèng pài, ㄓㄥˋ ㄆㄞˋ, ] upright, #23,905 [Add to Longdo]
[zhèng diǎn, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] on time; punctual (of train etc), #24,255 [Add to Longdo]
[zhèng mén, ㄓㄥˋ ㄇㄣˊ, / ] the formal entrance, main gate (to a university etc); portal, #24,459 [Add to Longdo]
[zhèng míng, ㄓㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, ] official name; proper title; to attain a formal title, #25,126 [Add to Longdo]
一本[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] in deadly earnest; deadpan, #25,414 [Add to Longdo]
[zhèng qiǎo, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄠˇ, ] just by chance; to happen to (just at the right time); opportune, #27,380 [Add to Longdo]
吴官[Wú Guān zhèng, ㄨˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] Wu Guanzheng, #29,437 [Add to Longdo]
言顺[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight, #30,098 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, See also: S. 新年,
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่
[ていせい, teisei] (n vt) แก้ไขให้ถูกต้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
論理[せいろんり, seironri] (n) Positive logic
弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
建物[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ (เครื่องมือวัดต่างๆ)
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーの検出と訂[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー訂[エラーていせい, era-teisei] (n) {comp} error correction [Add to Longdo]
エラー訂エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エラー訂プロトコル[エラーていせいプロトコル, era-teisei purotokoru] (n) {comp} error-correcting protocol [Add to Longdo]
エラー訂メモリ[エラーていせいメモリ, era-teisei memori] (n) {comp} error-correcting memory [Add to Longdo]
エラー訂符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] (n) {comp} Error-Correcting Code; ECC [Add to Longdo]
エラー補[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction [Add to Longdo]
ガンマ補[ガンマほせい, ganma hosei] (n) {comp} gamma correction [Add to Longdo]
ギリシャ教;ギリシア[ギリシャせいきょう(ギリシャ教);ギリシアせいきょう(ギリシア教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ教会;ギリシア教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ハリストス教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church [Add to Longdo]
ロシア教会[ロシアせいきょうかい, roshia seikyoukai] (n) Russian Orthodox Church [Add to Longdo]
悪人[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
[えいしょう, eishou] (n) Eishou era (1504.2.30-1521.8.23) [Add to Longdo]
下方修[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision [Add to Longdo]
[がしょう(P);がせい, gashou (P); gasei] (n) A Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
解説真貸付法[かいせつしんせいかしつけほう, kaisetsushinseikashitsukehou] (n) truth in lending act [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P) [Add to Longdo]
[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal [Add to Longdo]
[かいせいほう, kaiseihou] (n) revised law [Add to Longdo]
海面更[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] (n) Kanshou era (1460.12.21-1466.2.28) [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (n,vs) correction [Add to Longdo]
規則しい;規則い(io)[きそくただしい, kisokutadashii] (adj-i) regular; well-regulated; systematic [Add to Longdo]
規律しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
軌道修[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
[きゅうしょうがつ, kyuushougatsu] (n) lunisolar New Year; Chinese New Year; Vietnamese Tet; (P) [Add to Longdo]
共同[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal) [Add to Longdo]
共謀共同[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] (n,vs) reform; correction; training [Add to Longdo]
(P);きょう[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) correction; remedy; (P) [Add to Longdo]
視力[きょうせいしりょく, kyouseishiryoku] (n) corrected eyesight [Add to Longdo]
職員[きょうせいしょくいん, kyouseishokuin] (n) (See 刑務官) correctional officer; corrections officer [Add to Longdo]
業績下方修[ぎょうせきかほうしゅうせい, gyousekikahoushuusei] (n) profit warning [Add to Longdo]
襟を[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
訓民[くんみんせいおん, kunminseion] (n) Hunmin-jongum; the Hankul (Hangul) alphabet (of Korea); the Onmun (Enmun) [Add to Longdo]
警視[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]
憲法を改する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]
憲法改[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
検事[けんじせい, kenjisei] (n) chief public prosecutor; (P) [Add to Longdo]
[けんしょう;けんせい, kenshou ; kensei] (n) {Buddh} revealing or demonstrating the truth [Add to Longdo]
[がんしょう, ganshou] (n) (obsc) (See 元日) New Year's Day [Add to Longdo]
[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
科学[げんせいかがく, genseikagaku] (n) exact science [Add to Longdo]
中立[げんせいちゅうりつ, genseichuuritsu] (adj-na,n) strict neutrality [Add to Longdo]
現金[げんきんせいか, genkinseika] (n) cash price [Add to Longdo]
誤り訂[あやまりていせい, ayamariteisei] (n) {comp} error correction [Add to Longdo]
誤り訂符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] (n) {comp} error-correcting code [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
取引[こうせいとりひき, kouseitorihiki] (n) fair trade [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしはしかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
"Is he right?" "I don't think so."「彼はしいですか」「そうは思いません」
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
What is the precise meaning of precise?preciseという語の確な意味は何ですか。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に不行為をしていて見つけられた。
For all you say, I still believe in the truth of the theory.あなたがなんと言おうと、私はやはりその説がしいと思う。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は自分がしいと確信している。
What you said was in the main right.あなたが言ったことはおおむねしかった。
Either you or I am right.あなたか私か、どちらかがしい。
It has dawned upon my mind that you are in the right.あなたがしいということが私の心にわかりはじめた。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが直だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが直だと思う人の言う事を聞きなさい。
You're right in a sense.あなたのいうことはある意味でしい。
Your opinions are right in a way.あなたの意見はある意味ではしい。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは反対です。
I can not but admit the truth of your remarks.あなたの言うことがしいと認めざるを得ません。
You are right in a way.あなたの言うことはある意味ではしい。
You could be right, I suppose.あなたの言うことはしいかもしれない。
What you said is right in a sense, but it made her angry.あなたの言ったことはある意味ではしいが、彼女を怒らせてしまった。
What you said is not true.あなたの言ったことはしくない。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に直に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい状況説明で、私はしく、理解できた。
Your analysis of the situation is accurate.あなたの状況分析は確なものである。
You need not prepare a formal speech.あなたの式なスピーチを用意する必要はありません。
Acting on your advice, I've decided to exercise more regularly.あなたの忠告に従い、私は運動をもっと規則しくすることに決めました。
Your answer is correct.あなたの答えはしい。
Your pronunciation is more or less correct.あなたの発音はほとんどしいです。
You are correct in your judgement.あなたの判断はしい。
You are right to a certain extent.あなたはある程度までしい。
You may be right, but we have a slightly different opinion.あなたはたぶんしいでしょう。しかし、私どもは少し違った意見を持っています。
You are absolutely right.あなたはまったくしい。
Everything you said in your mail is just right-except the price.あなたはメールでしいことをおっしゃっています。価格以外は。
You will soon be convinced that I am right.あなたは私がしいことをすぐに納得するだろう。
Can you justify your action?あなたは自分の行為を当化できますか。
I have faith in your ability to do the right thing.あなたはしいことができると信じています。
Are you correct?あなたはしいですか。
You need not prepare a formal speech.あなたは式なスピーチを用意する必要がありません。
You must answer honestly.あなたは直に答えなければなりません。
In a sense you are right in refusing to join that club.あのクラブに入る事をあなたが断ったのはある意味しかった。
His abilities were not appreciated in that school.あの学校では彼の能力はしく評価されなかった。
That nurse is very kind and polite.あの看護婦さんはとてもやさしくて礼儀しいです。
It seems that he believes what he said is right.あの人は自分の言った事がしいと信じているらしい。
That baby will have slept five hours by noon.あの赤ちゃんは、午までで5時間眠っていたことになる。
The clock on that tower is accurate.あの塔の時計は確だ。
If he is corrected too much, he will stop talking.あまりに訂されると、話すのをやめてしまうのである。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの修論主義者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
In a sense you are right.ある意味であなたの言う事はしい。
It is true in a sense.ある意味でそれはしい。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bingo[CN] -回答 Kakuto (2002)
If it isn't, we should both know it as soon as possible.[JA] しくないなら お互い早く気付くべき D.O.A. (1949)
Pain made me lose my head, I guess...[JA] 痛みのせいで 気を失い... Detour (1945)
- You might tell her the truth.[JA] 直に言うんだ Pinocchio (1940)
But I'm gonna do right.[JA] しいことをするよ Pinocchio (1940)
Justice had triumphed once again.[JA] 義はふたたび 勝利を収めました And Then There Were None (1945)
You were right.[JA] 解だ Red Menace (2014)
Exactly.[CN]  Recount (2008)
- Otake.[CN] 一切 Nichiro sensô shôri no hishi: Tekichû ôdan sanbyaku-ri (1957)
I'm still not clear as to the purpose of our unknown host in getting us to assemble here.[JA] どうも解せませんな 体不明の主人が 私たちをここに集めた目的が And Then There Were None (1945)
Yes.[JA] -  Chapter 11 (2013)
Good.[CN] 好 Good. Bridge of Spies (2015)
I should have told you earlier.[CN] 好是我的理想对象 Episode #1.7 (2004)
Mr Owen's orders were what exactly?[JA] オウエン氏の命令は 確にはどういうものだね? And Then There Were None (1945)
Just now, it opens the door and enters.[CN] 现在它在开门进来了 咚咚咚 Episode #1.5 (2004)
I've worked hard the past 3 years[CN] 式宣布成为情侣 在过去三年里 Episode #1.4 (2004)
I also had an accident.[CN] 如果他有钱真希望可以嫁给他 超点的 Episode #1.2 (2004)
If it's right, and I believe it is, we'll have something really wonderful together.[JA] その上で しいと思えたら... 二人で幸せに なりましょう D.O.A. (1949)
But Mr. Honest John gave me...[JA] 直ジョンが... Pinocchio (1940)
Halt.[CN] 立 Gods and Generals (2003)
Yes.[CN]  Scent of a Woman (1992)
Then he drove Palmer's car to San Diego.[JA] 君がしければ 遺体がもう上がるだろう Too Late for Tears (1949)
Now you're being sensible.[JA] やっと気に戻ったな He Walked by Night (1948)
- Oh, no, Jiminy. - That's Mr. Honest John![JA] 違う あれは直ジョンだ Pinocchio (1940)
I left nothing in the car that would give me away as Roberts.[JA] 自分の体がバレないように 自分の物を捨てた Detour (1945)
I should have returned it earlier. Thank you.[CN] 找一个真不错的对象 Episode #1.7 (2004)
Really?[CN] 真 Whatcha Wearin'? (2012)
Answer this San Francisco APB, send it direct to inspector Banner at Homicide, tell him we've found Frank Bigelow.[JA] サンフランシスコに 連絡しろ 殺人課の バナー警視に ビグローが見つかったと D.O.A. (1949)
Prove yourself brave, truthful and unselfish and someday you will be a real boy.[JA] 勇敢で直で 思いやりがあれば 本当の子供になれます Pinocchio (1940)
Look Vera, it's almost noon. So what?[JA] もう午だぞ Detour (1945)
Exactly.[CN] 是如此。 Tom and Jerry Meet Sherlock Holmes (2010)
Go and see.[CN] 先生我们现在在拍片 Episode #1.2 (2004)
Every minute, I know exactly what you are.[JA] あなたの体も Hollow Triumph (1948)
If we play our cards right, we'll be on easy street, or my name isn't Honest John.[JA] うまくやれば いい思いができるぞ 直ジョンの腕の見せ場だ Pinocchio (1940)
Honestly?[JA] 直にだ! Enter Nowhere (2011)
Sit Ho Ching[CN] 薛可 Golden Brother (2014)
This is it.[CN] 是这样 Can We Live Forever? (2011)
All four of us should go out for dinner sometime[CN] 其实我本来也打算 介绍给你认识 Episode #1.7 (2004)
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.[JA] 勇敢で直で 思いやりがあれば いつかなれるわ Pinocchio (1940)
- Yes.[CN] -  The Extra Man (2010)
Achtung![CN] 立 Pursuit of the Graf Spee (1956)
- Honest John?[JA] 直ジョン? Pinocchio (1940)
- YUP.[CN] -  Join the Club (2006)
Salute![CN] 立 Dreadnaught (1981)
Whoa![CN] - 它在发生突变 Knight Fever (2008)
For real![CN] 对于真的! My Normal (2009)
sir.[CN] 在联系中,请稍等 Tae Guk Gi: The Brotherhood of War (2004)
He had such a fine face.[JA] 彼は端な顔立ちだ He Walked by Night (1948)
Then if anyone asked me questions I could give the right answers.[JA] 質問された際に... . しい答えが 言えるように Detour (1945)
Go ahead, tell her.[JA] 直に言え Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
誤り訂[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]
誤り訂符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code [Add to Longdo]
最大許容規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最繁[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]
色補[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution [Add to Longdo]
誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
書法[せいしょほう, seishohou] reference format [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal (an), regular [Add to Longdo]
常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
符号[せいふごう, seifugou] plus (+) [Add to Longdo]
負条件[せいふじょうけん, seifujouken] sign condition [Add to Longdo]
方行列[せいほうぎょうれつ, seihougyouretsu] square matrix [Add to Longdo]
[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct [Add to Longdo]
則行列[ひせいそくぎょうれつ, hiseisokugyouretsu] singular matrix [Add to Longdo]
標準規分布[ひょうじゅんせいきぶんぷ, hyoujunseikibunpu] standard normal distribution, z-distribution [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
時データ[ごとせいじデータ, gotoseiji de-ta] hourly data [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Korrektur, Korrekturlesen [Add to Longdo]
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]
[せいき, seiki] regulaer, legitim, vorgeschrieben [Add to Longdo]
[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
現金[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
礼儀しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
[ていせい, teisei] Verbesserung, Korrektur [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top