Search result for

*正*

(305 entries)
(0.0206 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -正-
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ふせい, fusei] (adj adv) ไม่ถูกต้อง
[しゅうせい, shuusei] (n) แก้ไข
しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
[せいしき, seishiki] (adv) อย่างเป็นทางการ
[せいとう, seitou] (n) ถูกต้องด้วยกฎหมาย
[しょうがつ, shougatsu] (n) ปีใหม่,เดือนแรกของปี, See also: S. 新年,
[しょうじき, shoujiki] (adj) ซื่อสัตย์, ตรงไปตรงมา
面玄関[しょうめんけんかん, shoumenkenkan] (n) ทางเข้าหลัก, ประตูใหญ่
[ていせい, teisei] (n vt) แก้ไขให้ถูกต้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) การแจกแจงปกติ
[せいじょう, seijou] (n adj) ปกติ
[せいぎ, seigi] (n) ความยุติธรรม ความถูกต้อง
社員[せいしゃいん, seishain] พนังงานประจำ
論理[せいろんり, seironri] (n) Positive logic
弦波[せいげんは, seigenha] (n) คลื่นรูปซายน์ , See also: R. 三角波、矩形波
建物[たてものしょうめん, tatemonoshoumen] สิ่งก่อสร้างแนวหน้า
[せいかく, seikaku] แน่นอน ถูกต้อง แม่นยำ เที่ยงตรง
方形[せいほうけい, seihoukei] สี่เหลี่ยม
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ (เครื่องมือวัดต่างๆ)
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ
[しょうじき, shoujiki] (n ) honesty,truthfulness

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
反対[せいはんたい, seihantai] Thai: ตรงกันข้าม English: bipolar
[せいかい, seikai] Thai: คำเฉลยที่ถูกต้อง English: correct
[せいかい, seikai] Thai: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว English: right
[せいかい, seikai] Thai: การเลือกที่ถูกต้องเหมาะสม English: correct interpretation (vs)
会員[せいかいいん, seikaiin] Thai: สมาชิกประจำของสมาคม หรือ ชมรม

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[征, zhēng, ㄓㄥ] to summon, to recruit; levy, tax; journey; invasion
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[怔, zhēng, ㄓㄥ] frightened, startled, terrified
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[政, zhèng, ㄓㄥˋ] government, politics
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ)  攵 (pū ㄆㄨ) 
Etymology: [pictophonetic] script
[整, zhěng, ㄓㄥˇ] neat, orderly, whole; to repair, to mend
Radical: Decomposition: 敕 (chì ㄔˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] order
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正
[焉, yān, ㄧㄢ] why? where? how?; strange; thereupon, then
Radical: Decomposition: 正 (zhèng ㄓㄥˋ) 灬 (huǒ ㄏㄨㄛˇ) 
Etymology: [ideographic] A bird 鳥 with a strange head
[症, zhèng, ㄓㄥˋ] ailment, disease, illness
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness
[罡, gāng, ㄍㄤ] the stars at the end of the Big Dipper
Radical: Decomposition: 罒 (wǎng ㄨㄤˇ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] net
[证, zhèng, ㄓㄥˋ] to prove, to verify; certificate, proof
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] To speak 讠 the truth 正; 正 also provides the pronunciation
[钲, zhēng, ㄓㄥ] an army's marching gong
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [pictophonetic] bell

Japanese-English: EDICT Dictionary
エラーの検出と訂[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] (n) {comp} Error Checking and Correcting; ECC [Add to Longdo]
エラー訂[エラーていせい, era-teisei] (n) {comp} error correction [Add to Longdo]
エラー訂エンコーディング[エラーていせいエンコーディング, era-teisei enko-deingu] (n) {comp} error-correcting encoding [Add to Longdo]
エラー訂プロトコル[エラーていせいプロトコル, era-teisei purotokoru] (n) {comp} error-correcting protocol [Add to Longdo]
エラー訂メモリ[エラーていせいメモリ, era-teisei memori] (n) {comp} error-correcting memory [Add to Longdo]
エラー訂符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] (n) {comp} Error-Correcting Code; ECC [Add to Longdo]
エラー補[エラーほせいご, era-hoseigo] (n-adv,n-t) {comp} after error correction [Add to Longdo]
ガンマ補[ガンマほせい, ganma hosei] (n) {comp} gamma correction [Add to Longdo]
ギリシャ教;ギリシア[ギリシャせいきょう(ギリシャ教);ギリシアせいきょう(ギリシア教), girisha seikyou ( girisha sei kyou ); girishia seikyou ( girishia sei kyou )] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ギリシャ教会;ギリシア教会[ギリシャせいきょうかい(ギリシャ教会);ギリシアせいきょうかい(ギリシア教会), girisha seikyoukai ( girisha seikyoukai ); girishia seikyoukai ( girishia seikyouka] (n) Greek Orthodox Church [Add to Longdo]
ハリストス教会[ハリストスせいきょうかい, harisutosu seikyoukai] (n) (1) (See ハリストス) Eastern Orthodox Church; (2) Japan Orthodox Church [Add to Longdo]
ロシア教会[ロシアせいきょうかい, roshia seikyoukai] (n) Russian Orthodox Church [Add to Longdo]
悪人[あくにんしょうき, akuninshouki] (exp) The evil persons are the right object of Amida's salvation; The evil persons have the unique opportunity to go to heaven [Add to Longdo]
[えいしょう, eishou] (n) Eishou era (1504.2.30-1521.8.23) [Add to Longdo]
下方修[かほうしゅうせい, kahoushuusei] (n,vs) downward adjustment; downward revision [Add to Longdo]
[がしょう(P);がせい, gashou (P); gasei] (n) A Happy New Year!; (P) [Add to Longdo]
解説真貸付法[かいせつしんせいかしつけほう, kaisetsushinseikashitsukehou] (n) truth in lending act [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] (n,vs,adj-no) revision; amendment; alteration; (P) [Add to Longdo]
[かいせいあん, kaiseian] (n) reform bill; reform proposal [Add to Longdo]
[かいせいほう, kaiseihou] (n) revised law [Add to Longdo]
海面更[かいめんこうせい, kaimenkousei] (n) reduction of mean sea level [Add to Longdo]
[かんしょう, kanshou] (n) Kanshou era (1460.12.21-1466.2.28) [Add to Longdo]
[きせい, kisei] (n,vs) correction [Add to Longdo]
規則しい;規則い(io)[きそくただしい, kisokutadashii] (adj-i) regular; well-regulated; systematic [Add to Longdo]
規律しい[きりつただしい, kiritsutadashii] (adj-i) well-ordered; systematic [Add to Longdo]
軌道修[きどうしゅうせい, kidoushuusei] (n) course correction; trajectory change; orbital adjustment [Add to Longdo]
[きゅうしょうがつ, kyuushougatsu] (n) lunisolar New Year; Chinese New Year; Vietnamese Tet; (P) [Add to Longdo]
共同[きょうどうせいはん, kyoudouseihan] (n) crime committed together by two or more people (in which each is known as a co-principal) [Add to Longdo]
共謀共同[きょうぼうきょうどうせいはん, kyouboukyoudouseihan] (n) criminal conspiracy (participation in the planning a crime, but not its execution) [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] (n,vs) reform; correction; training [Add to Longdo]
(P);きょう[きょうせい, kyousei] (n,vs,adj-no) correction; remedy; (P) [Add to Longdo]
視力[きょうせいしりょく, kyouseishiryoku] (n) corrected eyesight [Add to Longdo]
職員[きょうせいしょくいん, kyouseishokuin] (n) (See 刑務官) correctional officer; corrections officer [Add to Longdo]
業績下方修[ぎょうせきかほうしゅうせい, gyousekikahoushuusei] (n) profit warning [Add to Longdo]
襟を[えりをただす, eriwotadasu] (exp,v5s) to straighten oneself; to straighten one's clothes and one's posture; to adopt a more serious attitude [Add to Longdo]
訓民[くんみんせいおん, kunminseion] (n) Hunmin-jongum; the Hankul (Hangul) alphabet (of Korea); the Onmun (Enmun) [Add to Longdo]
警視[けいしせい, keishisei] (n) senior superintendent; police inspector [Add to Longdo]
憲法を改する[けんぽうをかいせいする, kenpouwokaiseisuru] (exp,vs-i) to revise the constitution; to amend the constitution [Add to Longdo]
憲法改[けんぽうかいせい, kenpoukaisei] (n) constitutional reform; constitutional amendment [Add to Longdo]
検事[けんじせい, kenjisei] (n) chief public prosecutor; (P) [Add to Longdo]
[けんしょう;けんせい, kenshou ; kensei] (n) {Buddh} revealing or demonstrating the truth [Add to Longdo]
[がんしょう, ganshou] (n) (obsc) (See 元日) New Year's Day [Add to Longdo]
[げんせい, gensei] (adj-na,n) strictness; impartiality; exactness; rigidness [Add to Longdo]
科学[げんせいかがく, genseikagaku] (n) exact science [Add to Longdo]
中立[げんせいちゅうりつ, genseichuuritsu] (adj-na,n) strict neutrality [Add to Longdo]
現金[げんきんせいか, genkinseika] (n) cash price [Add to Longdo]
誤り訂[あやまりていせい, ayamariteisei] (n) {comp} error correction [Add to Longdo]
誤り訂符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] (n) {comp} error-correcting code [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] (adj-na,n) justice; fairness; impartiality; (P) [Add to Longdo]
取引[こうせいとりひき, kouseitorihiki] (n) fair trade [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一本[yī běn zhèng jīng, ㄧ ㄅㄣˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] in deadly earnest; deadpan [Add to Longdo]
不公[bù gōng zhèng, ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] injustice [Add to Longdo]
不务[bù wù zhèng yè, ㄅㄨˋ ˋ ㄓㄥˋ ㄧㄝˋ, / ] not engage in honest work; ignore one's proper occupation; not attend to one's proper duties [Add to Longdo]
之风[bù zhèng zhī fēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄓ ㄈㄥ, / ] unhealthy tendency [Add to Longdo]
[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, ] abnormal [Add to Longdo]
常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, / ] abnormal state [Add to Longdo]
当竞争[bù zhèng dāng jìng zhēng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄉㄤ ㄐㄧㄥˋ ㄓㄥ, / ] unfair competition; illicit competition [Add to Longdo]
[Zhōng zhèng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] posthumous name of Chiang Kai-shek 蔣介石 蒋介石 (former Kuomintang leader) [Add to Longdo]
[Zhōng zhèng qū, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄩ, / ] (N) Chungcheng (area in Taiwan) [Add to Longdo]
纪念堂[Zhōng zhèng jì niàn táng, ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄊㄤˊ, / ] Jiang Kai-shek memorial hall in Taibei [Add to Longdo]
丙醚[èr zhèng bǐng mí, ㄦˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄥˇ ㄇㄧˊ, ] di-n-propyl ether [Add to Longdo]
[xiū zhèng, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ, ] to revise; to amend [Add to Longdo]
主义[xiū zhèng zhǔ yì, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] revisionism [Add to Longdo]
[xiū zhèng àn, ㄒㄧㄡ ㄓㄥˋ ㄢˋ, ] amendment; revised draft [Add to Longdo]
[jiǎ zhèng jīng, ㄐㄧㄚˇ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄥ, / ] hypocrite [Add to Longdo]
式合成词[piān zhèng shì hé chéng cí, ㄆㄧㄢ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄏㄜˊ ㄔㄥˊ ㄘˊ, / ] modified compound word [Add to Longdo]
光明[guāng míng zhèng dà, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄉㄚˋ, ] just and honorable [Add to Longdo]
[gōng zhèng, ㄍㄨㄥ ㄓㄥˋ, ] just; fair; equitable [Add to Longdo]
[gāng zhèng, ㄍㄤ ㄓㄥˋ, / ] honest; upright [Add to Longdo]
[fǎn zhèng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, ] to put things back in order; to return to the correct path; in any event; come what may; whatever happens (I'm still sure it's right) [Add to Longdo]
一样[fǎn zhèng yī yàng, ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ ㄧ ㄧㄤˋ, / ] whether it's right or wrong doesn't make a lot of difference; six of one and half a dozen of the other; as broad as it is long [Add to Longdo]
言顺[míng zhèng yán shùn, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄥˋ ㄧㄢˊ ㄕㄨㄣˋ, / ] right and proper; authoritative and fair; (modified from Confucian Analects) with the right title (or reputation), the words carry weight [Add to Longdo]
吴官[Wú Guān zhèng, ˊ ㄍㄨㄢ ㄓㄥˋ, / ] Wu Guanzheng [Add to Longdo]
[yán zhèng, ㄧㄢˊ ㄓㄥˋ, / ] sternly; solemn [Add to Longdo]
寿终[shòu zhōng zhèng qǐn, ㄕㄡˋ ㄓㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄑㄧㄣˇ, 寿 / ] to die of old age; to die in one's bed at a ripe old age [Add to Longdo]
[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, ] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge [Add to Longdo]
[dà zhèng, ㄉㄚˋ ㄓㄥˋ, ] Taishō period [Add to Longdo]
建构义理论[jiàn gòu zhèng yì lǐ lùn, ㄐㄧㄢˋ ㄍㄡˋ ㄓㄥˋ ㄧˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] constructivist theory [Add to Longdo]
建立式外交关系[jiàn lì zhèng shì wài jiāo guān xì, ㄐㄧㄢˋ ㄌㄧˋ ㄓㄥˋ ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] formally establish diplomatic relations [Add to Longdo]
[zhǐ zhèng, ㄓˇ ㄓㄥˋ, ] to point out mistakes or weak points for correction; to comment; criticism [Add to Longdo]
拨乱反[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, / ] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder [Add to Longdo]
[bō zhèng, ㄅㄛ ㄓㄥˋ, / ] set right; correct [Add to Longdo]
[gǎi zhèng, ㄍㄞˇ ㄓㄥˋ, ] to correct; to amend; to put right; correction [Add to Longdo]
改邪归[gǎi xié guī zhèng, ㄍㄞˇ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] (saying) to give up evil and return to good [Add to Longdo]
[Fāng zhèng, ㄈㄤ ㄓㄥˋ, ] (N) Fangzheng (place in Heilongjiang); upright; four-square [Add to Longdo]
[gēng zhèng, ㄍㄥ ㄓㄥˋ, ] to correct; to make a correction [Add to Longdo]
[Dōng zhèng jiào, ㄉㄨㄥ ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠˋ, / ] Eastern Orthodox Church [Add to Longdo]
林丰[lín fēng zhèng, ㄌㄧㄣˊ ㄈㄥ ㄓㄥˋ, / ] Lin Feng-cheng (Taiwan Minister of the Interior) [Add to Longdo]
[jiào zhèng, ㄐㄧㄠˋ ㄓㄥˋ, ] to proofread and correct; to edit and rectify [Add to Longdo]
弃邪归[qì xié guī zhèng, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄝˊ ㄍㄨㄟ ㄓㄥˋ, / ] to give up evil and return to virtue [Add to Longdo]
[zhēng, ㄓㄥ, ] Chinese 1st month of year [Add to Longdo]
[zhèng, ㄓㄥˋ, ] just (right); main; upright; straight; correct; positive; greater than zero; principle [Add to Longdo]
丁醚[zhèng dīng mí, ㄓㄥˋ ㄉㄧㄥ ㄇㄧˊ, ] butyl ether [Add to Longdo]
五边形[zhèng wǔ biān xíng, ㄓㄥˋ ˇ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular pentagon [Add to Longdo]
[zhèng jiāo, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄠ, ] orthogonality [Add to Longdo]
仓院[Zhēng cāng yuàn, ㄓㄥ ㄘㄤ ㄩㄢˋ, / ] Shōsō-in, treasure house belonging to Tōdai-ji 東大寺, Nara 奈良, Japan, an extensive repository of imperial treasures from Tang times; described as the east-most end of the Silk road [Add to Longdo]
[zhèng zhí, ㄓㄥˋ ㄓˊ, ] honest; upright [Add to Longdo]
儿八经[zhèng r bā jīng, ㄓㄥˋ ㄖ˙ ㄅㄚ ㄐㄧㄥ, / ] sincere; serious [Add to Longdo]
六边形[zhèng liù biān xíng, ㄓㄥˋ ㄌㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ ㄒㄧㄥˊ, / ] regular hexagon [Add to Longdo]
[zhèng qiē, ㄓㄥˋ ㄑㄧㄝ, ] tangent (of angle), written tan θ [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Does your watch keep good time?" "No, it gains ten minutes a day."「君の時計は確ですか」「いいえ、1日に10分も進むんです」 [M]
"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."「どうだ」と兄はいった。「わたしはしかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、多くの苦労をした。」
What is the precise meaning of precise?preciseという語の確な意味は何ですか。
"Is he right?" "I don't think so."「彼はしいですか」「そうは思いません」
When the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.CFITは乗務員が航空機を完全にコントロールし、すべてが常に作動しているにもかかわらず、地面に激突する場合に起こるものである。
You're crazy if you think he's on the up-and-up. The only reason you can say that is because you don't know what he's doing behind the scenes.あいつが品行方だって。とんでもない。裏で何をやってるか知らないからそんなこと言えるんだよ。
To my dismay, he was caught cheating in the examination.あきれたことに、彼は試験中に不行為をしていて見つけられた。
For all you say, I still believe in the truth of the theory.あなたがなんと言おうと、私はやはりその説がしいと思う。
What you said was in the main right.あなたが言ったことはおおむねしかった。
No matter what you say, I am convinced that I am right.あなたが何を言おうとも、私は自分がしいと確信している。
It has dawned upon my mind that you are in the right.あなたがしいということが私の心にわかりはじめた。
Granting that you are honest, that is no proof of your innocence.あなたが直だとしても、それはあなたの無罪を証明するものではない。
Listen to those whom you think to be honest.あなたが直だと思う人の言う事を聞きなさい。
Either you or I am right.あなたか私か、どちらかがしい。
You're right in a sense.あなたのいうことはある意味でしい。
Your views are quite opposite to mine.あなたの見解は私とは反対です。
I can not but admit the truth of your remarks.あなたの言うことがしいと認めざるを得ません。
You are right in a way.あなたの言うことはある意味ではしい。
You could be right, I suppose.あなたの言うことはしいかもしれない。
What you said is right in a sense, but it made her angry.あなたの言ったことはある意味ではしいが、彼女を怒らせてしまった。
What you said is not true.あなたの言ったことはしくない。
Your detailed explanation of the situation has let me see the light.あなたの詳しい状況説明で、私はしく、理解できた。
Your opinions are right in a way.あなたの意見はある意味ではしい。
Your analysis of the situation is accurate.あなたの状況分析は確なものである。
It is a matter of principle with him to answer your questions honestly.あなたの質問に直に答えるかどうかは、彼の主義の問題だ。
You need not prepare a formal speech.あなたの式なスピーチを用意する必要はありません。
Your answer is correct.あなたの答えはしい。
Your pronunciation is more or less correct.あなたの発音はほとんどしいです。
You are correct in your judgement.あなたの判断はしい。
You are right to a certain extent.あなたはある程度までしい。
Acting on your advice, I've decided to exercise more regularly.あなたの忠告に従い、私は運動をもっと規則しくすることに決めました。
I have faith in your ability to do the right thing.あなたはしいことができると信じています。
You may be right, but we have a slightly different opinion.あなたはたぶんしいでしょう。しかし、私どもは少し違った意見を持っています。
You are absolutely right.あなたはまったくしい。
Everything you said in your mail is just right-except the price.あなたはメールでしいことをおっしゃっています。価格以外は。
You will soon be convinced that I am right.あなたは私がしいことをすぐに納得するだろう。
Are you correct?あなたはしいですか。
You need not prepare a formal speech.あなたは式なスピーチを用意する必要がありません。
You must answer honestly.あなたは直に答えなければなりません。
It seems that he believes what he said is right.あの人は自分の言った事がしいと信じているらしい。
In a sense you are right in refusing to join that club.あのクラブに入る事をあなたが断ったのはある意味しかった。
His abilities were not appreciated in that school.あの学校では彼の能力はしく評価されなかった。
That nurse is very kind and polite.あの看護婦さんはとてもやさしくて礼儀しいです。
Can you justify your action?あなたは自分の行為を当化できますか。
The clock on that tower is accurate.あの塔の時計は確だ。
In a sense you are right.ある意味であなたの言う事はしい。
That baby will have slept five hours by noon.あの赤ちゃんは、午までで5時間眠っていたことになる。
If he is corrected too much, he will stop talking.あまりに訂されると、話すのをやめてしまうのである。
U.S. revisionists take a hard-line approach to Japanese relations.アメリカの修論主義者は日本との関係について強硬な態度をとっています。
In a sense, it is true.ある意味ではそれはしい。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
[priest speaking in English] ...use this place either as buyers or sellers that are respecting justice and trying to consider themselves as working for the common good.[JA] この地で商売をする 全ての者に祝福を この者たちは義を尊重し 善き行いのために働き Barbecue (2017)
They said he didn't send any fax.[CN] "真的赎罪..." Reason (2017)
But to be perfectly honest,[JA] でも 直に言います Ready (2017)
It ran away.[CN] 反很闲 要不要邀小道去约会呢? Values (2017)
So, was this all worth it?[CN] 傲森现在式入选 美国奥运男子拳击队 CounterPunch (2017)
I decided to legally change my name and become a new person, new attitude, new way of life.[JA] 式に自分の名前を変えて 生まれ変わろうと決めた CounterPunch (2017)
We are very happy to be supplying windows to the old people's home but in order cut the lead-time we need to get the contract signed and the deposit paid.[JA] 納品までの時間短縮のために 式な契約と前金が必要です Smell the Weakness (2017)
To logic.[CN] 如您所说 逻辑就是一切 Confrontation (2017)
And Peter Quillin can answer you and say,[CN] 哪个常人会放弃冠军头衔 就因为不想面对 他那个级别的最强对手? CounterPunch (2017)
Don't you think the committee members need to be changed?[CN] 反不管是怎么样的作品 只要得奖就能蔚为话题 Appeal (2017)
It's as good as decided.[CN] 即使是你的推荐 我们也会做出公的评断 Appeal (2017)
He's lost his marbles.[JA] 気じゃない The Secret of Sales (2017)
Who in the world...[CN] 虽然还很模糊 但现在是时候看清真凶的目标 Reason (2017)
Because it's a very long commitment, and I'll be straight with you, last couple of gigs we've had some unwelcome attention from National Front thugs.[JA] 本当にいいのか? 長期間だし 直に言うと最近のライブは 国民戦線からにらまれてる Smell the Weakness (2017)
So, even if you recommend this, we will give it a fair judgment.[JA] たとえ あなたの推薦だとしても 我々は 当な判断を させていただきますからね Appeal (2017)
See you later.[CN] 在我经营的应召女郎俱乐部里工作 还身兼偶像呢 Values (2017)
But I'm also the idiot dying here, trying to find a way to make it right.[JA] 間違いをそうと 必死になってるバカだ The Secret of Sales (2017)
Mr. Michima's novel was judged fairly, that's all.[JA] 道間さんの小説が 当に評価されただけの話です Appeal (2017)
But just because you have a reason, is that justification for killing someone?[JA] けど... 理由があれば 人を殺すことは 当化していいのだろうか? Values (2017)
Until now, I didn't know who sent the invitations or what their objective was.[JA] 招待状の送り主の体も その目的も いまだに 分からないままだが Ready (2017)
Unfortunately, I'm not crazy.[JA] 私は気ですよ Resident Evil: Vendetta (2017)
Then who did?[CN] (真的赎罪才刚开始 笑) Reason (2017)
I'm just going to the bar. I'm all right, thanks, love.[JA] 君は確に言うと クズ野郎だね The Widow Maker (2017)
I'd rather reap a harvest of ill-gotten gains than fight over a handful of slim pickings with the rest of you fucking plebs.[JA] だが俺が刈るのは 庶民の僅かな収入ではなく 不なカネだ The Secret of Sales (2017)
Your husband is an influence peddler.[CN] 因如此 Emotions (2017)
If you wanna say that advice is bad for somebody, then people can say what they want, but I feel like I made the right decision for me.[JA] 批判したい奴はすればいい 俺は自分の判断が しいと思ってる CounterPunch (2017)
That's a brilliant idea.[CN] 再加上《世界论》电影化的式发表 来进行现场直播 一定会引发话题的 Disbanded (2017)
Yes.[CN] 应该没有任何理由 是可以把杀人当化的 Reason (2017)
Or you can not fight for the belt and get what you said you want, which is time with your family, which, I would say, you don't get that time back."[CN] 他跟唐金好相反 CounterPunch (2017)
No, it's not like that. I told you, I'm going to make sure you get your cut from this deal. Just has to go through the right channels first.[JA] ボーナスは渡すが まず規のルートを通せ Smell the Weakness (2017)
I will give it a proper judgment.[JA] 僕が 当に評価してあげますよ Appeal (2017)
To be honest, I don't have a clue either.[JA] 直 僕にも分からない Choices (2017)
-That's right.[CN] 反就是很讨厌他 Values (2017)
To be honest, it was tiring.[JA] 直 疲れました Affection (2017)
Until now, I didn't know who sent the invitations or what their objective was.[JA] 招待状の送り主の体も その目的も いまだに 分からないままだが Disbanded (2017)
Yeah, yeah. Seeing as you're asking so nicely. What are we shooting?[JA] 礼儀しく頼まれたら 断れないね Close Encounters (2017)
There's no need to apologize.[CN] 我在准备啊 Appeal (2017)
I read the other candidates, they're not even close to Yuzu Hanaki in terms of content or sales.[CN] 我也认为这样才是最公的评价 Appeal (2017)
Why did you kill them?[CN] (真的赎罪才刚开始 笑) Affection (2017)
Anyway, let's enjoy waiting for the announcement.[CN] 都还没式决定呢 Appeal (2017)
Well, you know, cos of the saying, "He could sell ice to the Eskimos." You're the fucking opposite, ain't ya?[JA] 有能なセールスマンの例えだ お前は反対だろ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Michi, can I join you?[CN] 真的才能 在一开始会是完全相反的东西 Absolute (2017)
Does anyone else have a question?[CN] 我会给你公的评价 Appeal (2017)
Ta-da![CN] 真的评价现在才要开始呢 Appeal (2017)
I never once felt like I fit in at the orphanage.[JA] 直 施設になじむことは 一度もなかったです Choices (2017)
Subtitle translation by Brian Athey[CN] 我会给你公的评价 Absolute (2017)
Okay? So just slow down.[CN] 反跟客户收到钱就行了 对吧 Mudmare (2017)
I believe that is the fairest judgment possible.[JA] 私も それが 最も当な評価だと思います Appeal (2017)
Did you find out something suspicious?[CN] 因为佑希你一本经地叫"小道"啊 Reason (2017)
I honestly thought you were weird.[JA] 直 何この子って驚きました Ready (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
エラーの検出と訂[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC) [Add to Longdo]
エラー訂[エラーていせい, era-teisei] error correction [Add to Longdo]
エラー訂符号[エラーていせいふごう, era-teiseifugou] Error-Correcting Code (ECC) [Add to Longdo]
誤り訂[あやまりていせい, ayamariteisei] error correction [Add to Longdo]
誤り訂符号[あやまりていせいふごう, ayamariteiseifugou] error-correcting code [Add to Longdo]
最大許容規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage [Add to Longdo]
最大作動規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage [Add to Longdo]
最大規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage [Add to Longdo]
最繁[さいぱんせいじ, saipanseiji] busy hour, busy period [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
モード[しゅうせいモード, shuusei mo-do] modification mode [Add to Longdo]
時間[すうせいじかん, suuseijikan] modification time (of a file, e.g.) [Add to Longdo]
[しゅうせいばん, shuuseiban] revised version [Add to Longdo]
色補[いろほせい, irohosei] color correction [Add to Longdo]
・写し受信者表示[せいうつしじゅしんしゃひょうじ, seiutsushijushinshahyouji] primary and copy recipients indication [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] accuracy [Add to Longdo]
確さ[せいかくさ, seikakusa] accuracy [Add to Longdo]
確度[せいかくど, seikakudo] accuracy [Add to Longdo]
規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization [Add to Longdo]
規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC [Add to Longdo]
規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC [Add to Longdo]
規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation [Add to Longdo]
規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form [Add to Longdo]
規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage [Add to Longdo]
規表現[せいきひょうげん, seikihyougen] regular expression [Add to Longdo]
規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution [Add to Longdo]
誤表[せいごひょう, seigohyou] errata, corrigenda, erratum, corrigendum [Add to Longdo]
書法[せいしょほう, seishohou] reference format [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal (an), regular [Add to Longdo]
常動作精度[せいじょうどうさせいど, seijoudousaseido] mean rate accuracy [Add to Longdo]
[せいとう, seitou] legal (an), just, right, due [Add to Longdo]
符号[せいふごう, seifugou] plus (+) [Add to Longdo]
負条件[せいふじょうけん, seifujouken] sign condition [Add to Longdo]
方行列[せいほうぎょうれつ, seihougyouretsu] square matrix [Add to Longdo]
[いせい, isei] fix (vs), correction, amendment [Add to Longdo]
表示状態[てきせいひょうじじょうたい, tekiseihyoujijoutai] visually correct [Add to Longdo]
則行列[ひせいそくぎょうれつ, hiseisokugyouretsu] singular matrix [Add to Longdo]
標準規分布[ひょうじゅんせいきぶんぷ, hyoujunseikibunpu] standard normal distribution, z-distribution [Add to Longdo]
[ふせい, fusei] illegal (a-no), invalid [Add to Longdo]
タイミングの試験事象[ふせいたいみんぐのしけんじしょう, fuseitaimingunoshikenjishou] inopportune test event [Add to Longdo]
文字[ふせいもじ, fuseimoji] illegal character [Add to Longdo]
時データ[ごとせいじデータ, gotoseiji de-ta] hourly data [Add to Longdo]
[せいふ, seifu] sign (plus or minus) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふせい, fusei] Unrecht, Ungerechtigkeit [Add to Longdo]
[しゅうせい, shuusei] Verbesserung, Abaenderung, Retusche [Add to Longdo]
[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
[かいせい, kaisei] Verbesserung, Revision, Aenderung [Add to Longdo]
[ぜせい, zesei] verbessern, berichtigen [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Korrektur, Korrekturlesen [Add to Longdo]
[まさ, masa] genau, sicher [Add to Longdo]
しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
[しょうみ, shoumi] Netto, -rein [Add to Longdo]
[せいじょう, seijou] normal [Add to Longdo]
[せいしき, seishiki] vorgeschriebene_Form [Add to Longdo]
弦曲線[せいげんきょくせん, seigenkyokusen] Sinuskurve [Add to Longdo]
方形[せいほうけい, seihoukei] Quadrat [Add to Longdo]
[しょうがつ, shougatsu] Januar, Neujahr [Add to Longdo]
[しょうじき, shoujiki] ehrlich, aufrichtig, rechtschaffen [Add to Longdo]
[せいかく, seikaku] Genauigkeit, Praezision, Richtigkeit [Add to Longdo]
[せいき, seiki] regulaer, legitim, vorgeschrieben [Add to Longdo]
[しょうめん, shoumen] Front, Vorderseite [Add to Longdo]
面衝突[しょうめんしょうとつ, shoumenshoutotsu] Frontalzusammenstoss [Add to Longdo]
現金[げんきんせいか, genkinseika] Barpreis [Add to Longdo]
[きょうせい, kyousei] verbessern, korrigieren [Add to Longdo]
礼儀しい[れいぎただしい, reigitadashii] hoeflich [Add to Longdo]
[ほせい, hosei] Verbesserung, Berichtigung [Add to Longdo]
[ていせい, teisei] Verbesserung, Korrektur [Add to Longdo]
[がしょう, gashou] Neujahrsgruss, Neujahrswunsch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top