ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -核-, *核*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
大国[かくたいこく] (n ) a nuclear power nation

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[核, hé, ㄏㄜˊ] core, kernel; nut, seed; atom
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  亥 (hài ㄏㄞˋ) 
Etymology: [pictophonetic] tree,  Rank: 828

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄏㄜˊ, ] pit; stone; nucleus, #1,867 [Add to Longdo]
[, ㄏㄜˊ, / ] to investigate thoroughly, #1,867 [Add to Longdo]
[hé xīn, ㄏㄜˊ ㄒㄧㄣ, ] core; nucleus, #1,384 [Add to Longdo]
[kǎo hé, ㄎㄠˇ ㄏㄜˊ, / ] to examine; to check up on; to assess; to review; appraisal; review; evaluation, #3,225 [Add to Longdo]
[shěn hé, ㄕㄣˇ ㄏㄜˊ, / ] to audit; to investigate thoroughly, #5,163 [Add to Longdo]
[hé suàn, ㄏㄜˊ ㄙㄨㄢˋ, / ] an audit; a valuation, #7,503 [Add to Longdo]
武器[hé wǔ qì, ㄏㄜˊ ㄨˇ ㄑㄧˋ, ] nuclear weapon, #8,068 [Add to Longdo]
[hé shí, ㄏㄜˊ ㄕˊ, / ] to verify; to check, #8,070 [Add to Longdo]
[hé zhǔn, ㄏㄜˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] to authorise; to investigate then ratify, #9,388 [Add to Longdo]
[hé tao, ㄏㄜˊ ㄊㄠ˙, ] walnut; CL:個|个[ge4],棵[ke1], #10,648 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かく, kaku] (n,adj-no) (1) pit (of a fruit); stone; (2) core; (n,n-pref) (3) nucleus; nuclear; (4) (See 兵器) nuclear weaponry; (P) [Add to Longdo]
の傘[かくのかさ, kakunokasa] (n) nuclear umbrella [Add to Longdo]
の冬[かくのふゆ, kakunofuyu] (n) nuclear winter [Add to Longdo]
の番人[かくのばんにん, kakunobannin] (n) (See 国際原子力機関) nuclear watchdog (i.e. the IAEA) [Add to Longdo]
アレルギー[かくアレルギー, kaku arerugi-] (n) nuclear allergy; antipathy shown by the Japanese to nuclear weapons [Add to Longdo]
エネルギー[かくエネルギー, kaku enerugi-] (n) nuclear energy [Add to Longdo]
クラブ[かくクラブ, kaku kurabu] (n) nuclear club [Add to Longdo]
シェルター[かくシェルター, kaku shieruta-] (n) nuclear bomb shelter [Add to Longdo]
テロ[かくテロ, kaku tero] (n) (abbr) nuclear terrorism [Add to Longdo]
ミサイル[かくミサイル, kaku misairu] (n) nuclear missile [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If a nuclear war were to break out, mankind would perish.かりに戦争が起こったとすれば、人類は滅亡するだろう。
No country under the sun is safe in this nuclear age.この時代にあっては、世界中どこの国だって安全ではない。
This is the core of the problem.これがその問題の心である。
That country has openly threatened to go nuclear.その国は公然と武装するとおどしている。
The assembly voted to protest against any nuclear armament.その集会はいかなる武装にも抗議することを決議した。
The war affected the way the Japanese view nuclear weapons.その戦争は日本人の兵器に対する見方に影響を与えた。
There are a few nuclear bomb shelters in the city.その都市には数カ所のシェルターがある。
The physicist was aware of the potential danger of nuclear fusion.その物理学者は融合の潜在的な危険性に気づいていた。
It will be a push-button war of nuclear missiles.それはミサイルをボタン一つで操作し合う戦争になるだろう。
DNA is a complex chemical that makes up a gene.デオキシリボ酸は、遺伝子を作っている複雑な化学物質である。
We have to avoid the nuclear war by all means.なんとしても私たちは戦争を避けなければならない。
What will become of our offspring if a nuclear war breaks out.もし戦争になったら、われわれの子孫はどうなるのでしょう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Read it.[CN] 看看 实一下 Read it. This Gun for Hire (1942)
I'm for going with the radiation scenario.[JA] 兵器シナリオがいい The Crazies (1973)
We've got to get a nuclear weapon in the air above that town.[JA] ミサイルで街を破壊することも 考えなければ The Crazies (1973)
Well, I haven't given it much thought, but I wouldn't imagine there'd be an overabundance of Soda Citys on the map.[CN] 我未曾详细查过 梳打市已废置应已在地图上消失 Saboteur (1942)
- Wasn't that the dame that died of consumption[JA] - 結で死んだって女? - そうさ Detour (1945)
This guy's a killer, all right.[CN] 这男人是杀手 我实了布儒斯特的情报 This guy's a killer, all right. This Gun for Hire (1942)
But he didn't mean physically... because, Sister... you have a touch of tuberculosis.[CN] 但是他并非只是说你的身体... 因为,修女... 你有轻微的肺结 The Bells of St. Mary's (1945)
. ..would have to be made of solid nuclear material.[JA] ・・体は個体物質で組成 されなければなりません Forbidden Planet (1956)
Doc, an invisible being that cannot be disintegrated by atomic fission.[JA] ドクター、見えない敵は 原子分解砲が効かないのか Forbidden Planet (1956)
The only thing is to check up with the War Office, sir.[CN] 现在唯一能做的就是 跟陆军部对了,长官 Night Train to Munich (1940)
We say there were nuclear weapons on the plane when it went down.[JA] 兵器を積んだ飛行機が 墜落したと The Crazies (1973)
The radiation scenario covers us.[JA] 汚染シナリオなら うまく隠蔽できる The Crazies (1973)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[かく, kaku] kernel, nucleus [Add to Longdo]
具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かく, kaku] KERN [Add to Longdo]
兵器[かくへいき, kakuheiki] Kernwaffen, Atomwaffen [Add to Longdo]
反応炉[かくはんのうろ, kakuhannouro] Atomreaktor, Kernreaktor [Add to Longdo]
[かくしん, kakushin] -Kern [Add to Longdo]
燃料[かくねんりょう, kakunenryou] atomarer_Brennstoff [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top