Search result for

*少*

(240 entries)
(0.0703 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-少-, *少*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しょうしょう, shoushou] (adj adv) เล็กๆ น้อยๆ
[すこし, sukoshi] (adj) (ปริมาณ) น้อยๆ, นิดหน่อย
[しょうじょ, shoujo] (n) เด็กผู้หญิง
[しょうねん, shounen] (n) เด็กผู้ชาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょうねん, ] (n ) หนุ่มสาว, ยุวชน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] Thai: ทีละเล็กทีละน้อย

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[劣, liè, ㄌㄧㄝˋ] low-quality, inferior, bad
Radical: Decomposition: 少 (shǎo ㄕㄠˇ)  力 (lì ㄌㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] inadequate
[吵, chǎo, ㄔㄠˇ] to argue, to dispute; to annoy, to disturb
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妙, miào, ㄇㄧㄠˋ] mysterious, subtle; clever, exquisite, wonderful
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] woman
[少, shǎo, ㄕㄠˇ] few, little; less; inadequate
Radical: Decomposition: 小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  丿 (piě ㄆㄧㄝˇ) 
Etymology: [pictographic] Grains of sand; 小 provides the pronunciation and meaning
[抄, chāo, ㄔㄠ] copy, plagiarism; to confiscate, to seize
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[杪, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] twig, branch tip; the top of a tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The tip 少 of a branch 木; 少 also provides the pronunciation
[沙, shā, ㄕㄚ] sand, gravel, pebbles; granulated
Radical: Decomposition: 氵 (shuǐ ㄕㄨㄟˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] water
[炒, chǎo, ㄔㄠˇ] to boil, to fry, to roast, to sauté; to trade stock
Radical: Decomposition: 火 (huǒ ㄏㄨㄛˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] fire
[省, shěng, ㄕㄥˇ] province; frugal; to save, to leave out
Radical: Decomposition: 少 (shǎo ㄕㄠˇ)  目 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [pictophonetic] division
[眇, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] blind in one eye; subtle, minute, minuscule
Radical: Decomposition: 目 (mù ㄇㄨˋ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Too small 少 to be seen by the naked eye 目
[砂, shā, ㄕㄚ] sand, pebbles, gravel; gritty
Radical: Decomposition: 石 (shí ㄕˊ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] Many small 少 stones 石; 少 also provides the pronunciation
[秒, miǎo, ㄇㄧㄠˇ] a second; a corn kernel; measure word for time
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] grain
[紗, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[纱, shā, ㄕㄚ] gauze, muslin, yarn
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] thread
[耖, chào, ㄔㄠˋ]
Radical: Decomposition: 耒 (lěi ㄌㄟˇ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] plow
[鈔, chāo, ㄔㄠ] bank note, paper money; to counterfeit
Radical: Decomposition: 釒 (jīn ㄐㄧㄣ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money
[钞, chāo, ㄔㄠ] bank note, paper money; to counterfeit
Radical: Decomposition: 钅 (jīn ㄐㄧㄣ)  少 (shǎo ㄕㄠˇ) 
Etymology: [pictophonetic] money

Japanese-English: EDICT Dictionary
さぶる[さぶるおとめ, saburuotome] (n) (arch) (See さぶる児・さぶるこ) prostitute and entertainer [Add to Longdo]
もう[もうすこし, mousukoshi] (exp) a bit more; a bit longer [Add to Longdo]
もうしで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
もうしのところで;もうしの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to [Add to Longdo]
医療年院[いりょうしょうねんいん, iryoushounen'in] (n) medical reformatory [Add to Longdo]
乙女子;女子[おとめご, otomego] (n) (arch) (See 乙女) young lady; little girl [Add to Longdo]
家出[いえでしょうじょ, iedeshoujo] (n) runaway girl [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (adj-na,n,adj-no) little; few; scanty [Add to Longdo]
[かしょう, kashou] (adj-na,n) too few [Add to Longdo]
資本[かしょうしほん, kashoushihon] (n) inadequate capital; undercapitalization [Add to Longdo]
申告[かしょうしんこく, kashoushinkoku] (n) under-reporting (e.g. income on a tax return) [Add to Longdo]
額がない[がくがすくない, gakugasukunai] (exp,adj-i) insufficient (money, etc.) [Add to Longdo]
(P);稀[きしょう, kishou] (adj-na,n) scarce; rare; (P) [Add to Longdo]
価値[きしょうかち, kishoukachi] (n) rare; very precious [Add to Longdo]
[きしょうしゅ, kishoushu] (n) rare species [Add to Longdo]
[きんしょう, kinshou] (adj-no,adj-na) (See 僅か) (a) few; (a) little; trifling; insignificant; small (amount); scarce (stocks) [Add to Longdo]
[きんしょうさ, kinshousa] (n) narrow majority; shade of difference [Add to Longdo]
虞犯[ぐはんしょうねん, guhanshounen] (n) juvenile likely to commit a crime; juvenile with a criminal bent; pre-delinquent juvenile; status offender [Add to Longdo]
[けいしょう, keishou] (adj-na,n) trifling; slight [Add to Longdo]
[げんしょう, genshou] (n,vs,adj-no) decrease; reduction; decline; (P) [Add to Longdo]
口数がない[くちかずがすくない, kuchikazugasukunai] (exp) (See 口数のない) (ant [Add to Longdo]
口数のない[くちかずのすくない, kuchikazunosukunai] (adj-i) (See 口数がない) taciturn [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
慌てる乞食は貰いがない[あわてるこじきはもらいがすくない, awaterukojikihamoraigasukunai] (exp) (id) slow and steady wins the race; there is luck in the last helping [Add to Longdo]
[いますこし, imasukoshi] (adv) a little more [Add to Longdo]
些と;[ちっと;ちと, chitto ; chito] (adv) (1) (uk) a little bit; (2) a little while [Add to Longdo]
[さしょう, sashou] (adj-na,n,adj-no) trifling; little; few; slight [Add to Longdo]
[さいしょう, saishou] (n) smallest; minimum; least; (P) [Add to Longdo]
最年[さいねんしょう, sainenshou] (adj-no) youngest; (P) [Add to Longdo]
残りない;残りすくない[のこりすくない, nokorisukunai] (adj-i) scarce; few remaining [Add to Longdo]
弱小;弱[じゃくしょう, jakushou] (adj-na,n) puniness; youth [Add to Longdo]
需要減[じゅようげんしょう, juyougenshou] (n) reduced demand; decline in demand [Add to Longdo]
純な[じゅんなしょうじょ, junnashoujo] (n) virgin; maiden pure in heart [Add to Longdo]
小雨決行;雨決行(iK)[しょううけっこう, shouukekkou] (exp,n) canceled only in case of heavy rain [Add to Longdo]
小数点(P);数点(iK)[しょうすうてん, shousuuten] (n) decimal point; radix point; (P) [Add to Longdo]
小童;[しょうどう, shoudou] (n) (arch) young person; young servant [Add to Longdo]
小妹;[しょうまい, shoumai] (pn) little sister; younger sister [Add to Longdo]
小量(P);量(P)[しょうりょう, shouryou] (adj-na,n-adv,n) small dose; small quantity; narrowmindedness; (P) [Add to Longdo]
[しょう, shou] (pref) small; little; few [Add to Longdo]
々(P);[しょうしょう, shoushou] (exp,n-adv,n) just a minute; small quantity; (P) [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] (adv,n) (1) small quantity; little; few; something; (2) little while; (3) short distance; (P) [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] (adv) little by little [Add to Longdo]
しずつ違う[すこしずつちがう, sukoshizutsuchigau] (exp,v5u) to differ a little (esp. of two or several versions) [Add to Longdo]
しの損で済む[すこしのそんですむ, sukoshinosondesumu] (v5m) to get off with a little loss [Add to Longdo]
しも[すこしも, sukoshimo] (exp,adv) anything of; not one bit (with negative sentence); (P) [Add to Longdo]
しも気にならない[すこしもきにならない, sukoshimokininaranai] (exp,adj-i) (See 気になる) not be concerned at all; not mind at all; not care a bit [Add to Longdo]
し宛;しづつ[すこしづつ, sukoshidutsu] (exp) little by little; a little for each; gradually [Add to Longdo]
ない(P);い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) [Add to Longdo]
ない時間[すくないじかん, sukunaijikan] (n) limited time [Add to Longdo]
なからず(P);尠からず[すくなからず, sukunakarazu] (adv) considerably; not a little; in no small numbers; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不可缺[bù kě quē shǎo, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] indispensable [Add to Longdo]
[bù shǎo, ㄅㄨˋ ㄕㄠˇ, ] not (just) a few [Add to Longdo]
中国年先锋队[Zhōng guó Shǎo nián Xiān fēng duì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄕㄠˇ ㄋㄧㄢˊ ㄒㄧㄢ ㄈㄥ ㄉㄨㄟˋ, / ] Young Pioneers of China [Add to Longdo]
人烟稀[rén yān xī shǎo, ㄖㄣˊ ㄧㄢ ㄒㄧ ㄕㄠˇ, / ] no sign of human habitation (成语 saw); desolate [Add to Longdo]
凶多吉[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster [Add to Longdo]
[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution [Add to Longdo]
多多[duō duō shǎo shǎo, ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ ㄕㄠˇ, ] to some extent; more or less [Add to Longdo]
[duō shǎo, ㄉㄨㄛ ㄕㄠˇ, ] number; amount; somewhat [Add to Longdo]
[duō shao, ㄉㄨㄛ ㄕㄠ˙, ] how much; how many; which (number); as much as [Add to Longdo]
[shǎo, ㄕㄠˇ, ] few; little; lack [Add to Longdo]
[shào, ㄕㄠˋ, ] young [Add to Longdo]
先队[shào xiān duì, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ, / ] Young Pioneers (primary school league, a preparation for Communist Youth League) [Add to Longdo]
先队员[shào xiān duì yuán, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄢ ㄉㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member of the Young Pioneers [Add to Longdo]
[shào ér, ㄕㄠˋ ㄦˊ, / ] child [Add to Longdo]
[shǎo kè, ㄕㄠˇ ㄎㄜˋ, ] a short while; soon [Add to Longdo]
啰唆[shǎo luō suō, ㄕㄠˇ ㄌㄨㄛ ㄙㄨㄛ, / ] Shut up!; Stop grumbling!; Give me a break! [Add to Longdo]
[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, ] maiden [Add to Longdo]
女露笑脸,婚事半成全[shào nǚ lù xiào liǎn, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ ㄌㄨˋ ㄒㄧㄠˋ ㄌㄧㄢˇ, hun1 shi4 ban4 cheng2 quan2, / ] when the girl smiles, the matchmaker's job is half done (谚语 proverb) [Add to Longdo]
[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] major general; rear admiral; air vice marshal [Add to Longdo]
[shào wèi, ㄕㄠˋ ㄨㄟˋ, ] second lieutenant (army rank) [Add to Longdo]
[shào nián, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ, ] juvenile; youngster [Add to Longdo]
年犯[shào nián fàn, ㄕㄠˋ ㄋㄧㄢˊ ㄈㄢˋ, ] young criminal; juvenile delinquent [Add to Longdo]
成多[shǎo chéng duō, ㄕㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄨㄛ, ] Many little things add up to sth great (成语 saw); many a mickle makes a muckle [Add to Longdo]
[shǎo fàng, ㄕㄠˇ ㄈㄤˋ, ] add less (of a spice etc) [Add to Longdo]
[shǎo shù, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] small number; few; minority [Add to Longdo]
数民族[shǎo shù mín zú, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, / ] national minority; ethnic group [Add to Longdo]
数民族乡[shǎo shù mín zú xiāng, ㄕㄠˇ ㄕㄨˋ ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄒㄧㄤ, / ] ethnic township (formal village level subdivision of PRC county) [Add to Longdo]
[shǎo yǒu, ㄕㄠˇ ㄧㄡˇ, ] rare; infrequent [Add to Longdo]
[Shào lín, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ, ] the Shaolin monastery and martial arts school [Add to Longdo]
林寺[shào lín sì, ㄕㄠˋ ㄌㄧㄣˊ ㄙˋ, ] Buddhist monastery famous for its kungfu monks [Add to Longdo]
[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, ] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander [Add to Longdo]
突胶质[shǎo tū jiāo zhì, ㄕㄠˇ ㄊㄨ ㄐㄧㄠ ㄓˋ, / ] oligodendrocytes (Greek: cells with few branches), a type of cell in central nervous system; oligodendroglia [Add to Longdo]
管闲事[shǎo guǎn xián shì, ㄕㄠˇ ㄍㄨㄢˇ ㄒㄧㄢˊ ㄕˋ, / ] Mind your own business!; Don't interfere! [Add to Longdo]
[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] rare; not familiar (to the speaker); sth rarely experience; hard to see [Add to Longdo]
见多怪[shǎo jiàn duō guài, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ ㄉㄨㄛ ㄍㄨㄞˋ, / ] lit. rarely seen, very strange (成语 saw); to express amazement due to lack of experience; naive expression of excitement due to ignorance [Add to Longdo]
[shǎo liàng, ㄕㄠˇ ㄌㄧㄤˋ, ] a smidgen; a little bit; a few [Add to Longdo]
[shǎo jiàn, ㄕㄠˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] soon; a short while; a narrow gap; slightly better (state of health) [Add to Longdo]
[nián shào, ㄋㄧㄢˊ ㄕㄠˋ, ] young; junior [Add to Longdo]
[hěn shǎo, ㄏㄣˇ ㄕㄠˇ, ] very little; seldom [Add to Longdo]
必不可[bì bù kě shǎo, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ, ] absolutely necessary; indispensable; essential [Add to Longdo]
必不可组成[bì bù kě shǎo zǔ chéng, ㄅㄧˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄕㄠˇ ㄗㄨˇ ㄔㄥˊ, / ] absolute necessity; sine qua non [Add to Longdo]
[è shào, ㄜˋ ㄕㄠˋ, / ] young thug; malicious young ruffian [Add to Longdo]
或多或[huò duō huò shǎo, ㄏㄨㄛˋ ㄉㄨㄛ ㄏㄨㄛˋ ㄕㄠˇ, ] more or less [Add to Longdo]
[zuì shǎo, ㄗㄨㄟˋ ㄕㄠˇ, ] smallest; least [Add to Longdo]
比较[bǐ jiǎo shǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄠˇ, / ] lesser [Add to Longdo]
海军[hǎi jūn shǎo xiào, ㄏㄞˇ ㄐㄩㄣ ㄕㄠˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] lieutenant commander (= UK and US Navy equivalent) [Add to Longdo]
[jiǎn shǎo, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄠˇ, / ] to lessen; to decrease; to reduce; to lower [Add to Longdo]
狼多肉[láng duō ròu shǎo, ㄌㄤˊ ㄉㄨㄛ ㄖㄡˋ ㄕㄠˇ, ] many wolves and not enough meat; not enough to go around [Add to Longdo]
男女老[nán nǚ lǎo shào, ㄋㄢˊ ㄋㄩˇ ㄌㄠˇ ㄕㄠˋ, ] men, women, young and old; all kinds of people; people of all ages; each and everyone [Add to Longdo]
[xī shǎo, ㄒㄧ ㄕㄠˇ, ] rare; rarely [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Who is that girl?" "She is Keiko."「あの女は誰ですか」「ケイコです」
"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのはなめ、弟のには多めについでね」 [M]
"Do you mind if I smoke?" "No, I don't mind at all."「たばこを吸ってもかまいませんか」「ええ、しも」
"What's wrong with you?" "Leave me alone for a while. It's none of your business."「どうしたの」「しほうっておいて。あなたには関係ないことなの。」 [F]
"Why?" asked the daughter, a trifle irritated.「なぜ?」しいらだって、娘はたずねた。
You are almost out of time, said the teacher.「もうしで時間ぎれだからね」と先生は言った。
I am Japanese, answered the boy.「私は日本人です」とその年は答えた。
"Please give me some water." "All right."「水をしください」「いいですよ」
Few people live to be one hundred years old.100歳の長寿をまっとうする人はない。
He is very clever for a boy of ten.10歳の年としては彼は利口だ。
It is a little after a quarter to eleven.11時十五分前をし過ぎています。
Don't you think it is rather warm for December?12月にしては々暖かいと思いませんか。
Many boys and girls ranging from 12 to 18 entered the contest.12歳から18歳にわたるたくさんの女たちがそのコンテストに応募した。
As is often the case for 13 to 19 year olds she fell in love.13歳から19歳の女によくあることだが彼女はうぬぼれている。
A girl drowned in the pond yesterday.1人の女が昨日池で溺れ死んだ。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の年だけが交通事故から一命をとりとめた。
A boy was walking with his hands in his pocket.1人年が両手をポケットにつっこんで歩いていた。
Twenties and some smaller bills, please.20ドル札と、あとそれより額の札を何枚か入れて下さい。
The two boys became intimate friends at the camp.2人の年はキャンプで親しい友達になった。
A quarrel estranged one boy from the other.2人の年は口論がもとで不和になった。
Of the three boys, the youngest is the most attractive.3人のうちで最年年が一番魅力的だ。
Each of the three boys won a prize.3人の年たちはめいめい賞を得た。
Each of the three boys got a prize.3人の年のそれぞれが賞をもらった。
Three boys climbed the trees like a bunch of monkeys.3人の年はさながら猿のように木に登った。
The three boys opened the doors of the building.3人の年達はその建物の扉を開けました。
Four boys are making their way along the street.4人の年たちが道を歩いている。
Four boy amused themselves playing cards.4人の年たちはトランプをして楽しんだ。
5 is less than 8.5は8よりない。
Not a few people live to be over eighty.80歳以上に長生きする人はなくありません。
Few people live to be ninety years old.90歳まで生きる人はない。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言令色なし仁とはよくいったもんだ。
I'm always bored with films that have little action.アクション場面のない映画にはいつも退屈してしまう。
The girl singing over there is my sister.あそこで歌っている女は私の妹です。
The boy standing over there is my son.あそこに立っている年は私の息子です。
I'm afraid that place is a little too expensive.あそこはし高すぎると思います。
See the boy and his dog that are running over there.あそこを走っている年と彼の犬を見なさい。
It makes no difference to me whether you go or not.あなたが行こうが行くまいが、ぼくはしもかまわない。 [M]
I know that boy whom you don't know.あなたが知らないあの年を私は知っている。
I've never seen you cook. Can you cook anything at all?あなたが料理するのを見た事が無いけど、本当にしは出来るのですか。
I would like to have a word with you.あなたとし個人的に話をする必要がある。
There are a few mistakes in your report.あなたの報告書にはし間違いがあります。
You are an American boy.あなたはアメリカの年です。
Do you make friends with these boys?あなたはこれらの年たちと仲よくなりますか。
You'll find some difficulty carrying out the plan.あなたはその案を実行するのに々苦労するでしょう。
You have a lot of money, and I have none.あなたはたくさんお金をもっているが私はしももっていない。
You may be right, but we have a slightly different opinion.あなたはたぶん正しいでしょう。しかし、私どもはし違った意見を持っています。
Where did you see the boy?あなたはどこでその年に会いましたか。
You should have been more careful.あなたはもうし注意すべきだったのに。
You remind me of a boy I used to know.あなたは私に昔知っていた年のことを思い出させる。
Do you have any money?あなたはしお金を持っていますか。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I want to set myself up for life.[CN] 他签了很多最优秀的拳手 但很跟竞赛承办者及其拳击手... (奥斯卡德拉霍亚 伯纳德霍普金斯) ...做生意 CounterPunch (2017)
Keep it up.[CN] 我现在已经写了不 Choices (2017)
It's absolutely inconceivable considering who I was not long ago.[JA] し前の自分では 絶対 考えられない Absolute (2017)
Are they selling a little?[JA] しは売れてるの? Choices (2017)
Have you lost weight?[JA] (慎)し痩せた? Values (2017)
Like my mom always said, it's not about how many times you've been knocked down.[CN] 我唯一害怕的是 看到现在有多人在这看着我 一旦我输了 他们就都消失了" CounterPunch (2017)
And I think it can be done, but... even if it can't... we gotta try.[CN] 至 这是我用过最好的办法了 Divide and Conquer (2017)
I have some ideas.[JA] し考えていることがあるので Confrontation (2017)
It might take me a little while.[JA] し時間が必要かもしれません Ready (2017)
Congratulations on being the youngest author to receive the Japan Outstanding Literature Prize.[JA] (森口(もりぐち)) 日本最優秀文学賞 最年受賞 おめでとう Appeal (2017)
That's ancient.[CN] 没关系的 至还吃得出是炖牛肉 The Mysterious Million Yen Women (2017)
You have nothing to do with this case.[CN] 至有二十名囚犯投诉 未能在预定日期顺利出狱 Brooklyn Housing (2017)
Look, Uncle Brian is going to keep an eye on you for a couple of hours, all right?[JA] ブライアンおじさんが しの間 面倒見てくれるぞ Smell the Weakness (2017)
"Cute little Karen Clarke was a topless beauty at an early age[JA] "トップレス美人の カレン女が" Close Encounters (2017)
I'm gradually learning who these women are.[JA] 女たちの素性は しずつ分かってきたが Absolute (2017)
I'm working late to pay for it.[CN] 所以我希望 能说多算多 Divide and Conquer (2017)
Conservatism as formulated today admits changes as long as they are very slow.[JA] 〝トランプの王座〞 最近の保守主義は し変わってきてる 最近の保守主義は し変わってきてる  ()
Well, nothing a little lemonade can't cure.[JA] 不良年につける薬はない Find This Thing We Need To (2017)
IS MURIEL STAYING OR GOING?[CN] 他现在很以雨果的样子出现了  ()
Sorry, Maureen.[JA] しね こんな夜は特に The Widow Maker (2017)
Why is that fair?[CN] "至現在我能跟理查在一起 直到永遠" Louis C.K. 2017 (2017)
I am not at all comfortable with recording here. I think I need more time.[JA] "ここで撮影するには もうし時間がほしい"  ()
I'm not talking about a real merger.[CN] 按我听说的话 你得谈话 多照看你的律所才是 Divide and Conquer (2017)
I'll work on my cooking.[JA] 僕も もうし料理 頑張るよ Ready (2017)
Shouldn't we at least wait around, like, a little bit longer?[JA] なくとも もっと時間をかけてみたら? Find This Thing We Need To (2017)
-It's a little rich.[JA] (佑希(ゆき))し濃いですね The Mysterious Million Yen Women (2017)
I'm gradually learning who these women are.[JA] 素性は しずつ分かってきたが Choices (2017)
Let's get a little more... a little more physical. Let's make this physical.[JA] もうし打ち合え 体をぶつけて CounterPunch (2017)
Well, after watching you ladies, I've been able to write a little more.[JA] (慎)う〜ん 何かさ みんなのこと見てたら しずつ書けるようになってきた Choices (2017)
I gave up.[CN] 你却很看到有动作 像是提出指控或报案  ()
I worry about checking which way I am leaning towards and then I play with...[CN] 多都有吧  ()
My values?[CN] 在我这里工作的女孩子 都知道自己有多价值 Values (2017)
These dreams are still born every day in gyms like Atlas Cops and Kids.[CN] 就像我妈妈经常说的 关键不是你被打倒多 CounterPunch (2017)
I'm 116 fights. 113-3.[CN] 拉索中士 泰迪阿特拉斯 和纽约市警察局拳击队 明白每从街头拉回一个孩子 就一个最后会陷入麻烦的孩子 CounterPunch (2017)
It was... my father.[CN] 你觉得我和多人上过床? Ready (2017)
What's normal?[CN] 那至把你的电话 或通讯软件账号给我吧 Choices (2017)
Thank you![CN] 要多 Values (2017)
So, here to discuss this is our panel of experts.[CN] 至阿富汗與巴基斯坦現在在打仗 Do Some Shots, Save the World (2017)
"What do we have here?"[CN] 至我们现在的社会 已经不容许这样的话语  ()
But killing yourself solves all your problems.[CN] 你知道一扇用垃圾袋封住的窗 背後有多辛酸血淚嗎? Louis C.K. 2017 (2017)
I did it at a time when the cost was very low.[JA] 払う犠牲は すごくなかったと思うわ  ()
Bit bigger, and smells of piss more.[JA] し大きめで小便臭い Smell the Weakness (2017)
It seems that you live 407[CN] 这糖很安全 没加多 The Villainess (2017)
It's a pity that my works sit side-by-side with that thing.[JA] ああいったものと並べられるのは し残念です Ready (2017)
But I've seen you do things no other lawyer could.[CN] 而且如果我不这么做 又有多人会像克里斯・雷耶斯一样 Brooklyn Housing (2017)
That's too expensive?[CN] 你猜她一晚多钱? Values (2017)
Winning the gold medal, nothing surpasses that.[CN] 拳击手都看着弗洛伊德梅威瑟 他们只在乎他能赚多 CounterPunch (2017)
Tandy, I think it's pretty obvious it's a little boy.[JA] タンディ かなりイカしてるけど 年よ Find This Thing We Need To (2017)
I guess it was a little difficult for you.[JA] し内容が難しかったかな? Affection (2017)
The passion is gone.[CN] 但赢得奥运金牌的人 很能那么说 CounterPunch (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
多品種中量生産システム[たひんしゅちゅうしょうりょうせいさんシステム, tahinshuchuushouryouseisan shisutemu] Flexible Manufacturing System, FMS [Add to Longdo]
浮動数点数[ふどうしょうすうてんすう, fudoushousuutensuu] floating point number [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
[しょうしょう, shoushou] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
[すこし, sukoshi] ein_wenig, etwas [Add to Longdo]
しずつ[すこしずつ, sukoshizutsu] nach_und_nach [Add to Longdo]
ない[すくない, sukunai] wenig, gering [Add to Longdo]
[しょうさ, shousa] Major, Korvettenkapitaen [Add to Longdo]
[しょうじょ, shoujo] (kleines) Maedchen [Add to Longdo]
[しょうねん, shounen] Junge, Kind [Add to Longdo]
年法[しょうねんほう, shounenhou] Jugendgesetz [Add to Longdo]
[しょうけい, shoukei] kleine_Pause, kurze_Pause, kleine_Rast, kurze_Rast [Add to Longdo]
[きしょう, kishou] selten, knapp [Add to Longdo]
価値[きしょうかち, kishoukachi] Seltenheitswert [Add to Longdo]
[ようしょう, youshou] Kindheit [Add to Longdo]
[げんしょう, genshou] Verminderung, Abnahme [Add to Longdo]
[せいしょうねん, seishounen] Jugend [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top