ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

一時停止

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -一時停止-, *一時停止*
Japanese-English: EDICT Dictionary
一時停止[いちじていし, ichijiteishi] (n,vs) suspension; pause [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The President suspended the constitution and imposed martial law.大統領は憲法を一時停止し、戒厳令をしきました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pause.[JA] 一時停止 Dodger (2013)
Kidnapping. Baltimore. Point of contact is a Detective Cho.[JA] 一時停止 Kidnapping 2.0 (2015)
Okay, that's what I wanted to show you. Can we pause this, please?[JA] そう、これを見せたかったんだ 一時停止してくれ Zero Dark Thirty (2012)
Yeah, that, and we needed a stop sign.[JA] ただの一時停止 Dans L'Ombre (2014)
And when you pulled even with the stop sign, did you see Miss Reynolds?[JA] 一時停止線を越えた時 レノルズさんは? Blame the Victim (2007)
- Rolled a stop.[JA] - 一時停止違反 Nothing to Hide (2013)
Okay, you can leave it paused for now, but we're gonna[JA] 一時停止にしておいてくれ Zero Dark Thirty (2012)
Fermin's taking a pit stop, Finch.[JA] フェルミンは一時停止してる、フィンチ C.O.D. (2012)
The movement of our land masses comes to a halt.[JA] プレートの活動が 一時停止するようです 2012 (2009)
As soon as the sensors pick up any kind of a heat source 90 degrees or more, system goes into standby, a yellow light comes on.[JA] センサーが30度以上の熱を感知したら、 システムが一時停止の状態になる。 それで黄色のライトが点滅する。 Quiet Riot (2008)
Stop the tape![JA] 一時停止してくれ Sound of Noise (2010)
- Dad, there's a thing you can pause[JA] - 一時停止とか Don Jon (2013)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top