Search result for

*支*

(203 entries)
(0.0888 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-支-, *支*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
[しぶ, shibu] (n) สำนักงานย่อย, สาขาย่อย, See also: A. 本部,
配人[しはいにん, shihainin] (n) ผู้จัดการทั่วไป (มักใช้กับโรงแรม หรือร้านอาหาร)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
気管[きかんしえん, kikanshien] (n ) โรคหลอดลมอักเสบ (Bronchitis)
[しゅうし, shuushi] รายรับรายจ่าย
[してん, shiten] สาขา
[しきゅう, shikyuu] (vt ) payment, allowance

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
[しえん, shien] Thai: การสนับสนุน English: support (vs)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[伎, jì, ㄐㄧˋ] talent, skill, craft, ability
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  支 (zhī ) 
Etymology: [ideographic] A man 亻 who can support 支 someone
[吱, zhī, ] to chirp; to hiss; to squeak
Radical: Decomposition: 口 (kǒu ㄎㄡˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] mouth
[妓, jì, ㄐㄧˋ] prostitute
Radical: Decomposition: 女 (nǚ ㄋㄩˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [ideographic] A working 支 woman 女; 支 also provides the pronunciation
[屐, jī, ㄐㄧ] wooden clogs
Radical: Decomposition: 尸 (shī )  彳 (chì ㄔˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[岐, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to branch; the name of a mountain
Radical: Decomposition: 山 (shān ㄕㄢ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] mountain
[庋, guǐ, ㄍㄨㄟˇ] cupboard, pantry
Radical: 广Decomposition: 广 (guǎng ㄍㄨㄤˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] house
[忮, zhì, ㄓˋ] stubborn; perverse; aggressive
Radical: Decomposition: 忄 (xīn ㄒㄧㄣ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] heart
[技, jì, ㄐㄧˋ] ability, talent; skill, technique
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] hand
[支, zhī, ] to support, to sustain; to withdraw, to pay; a branch (of a bank)
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] A hand 又 holding a branch 十 for support
[枝, zhī, ] branches, limbs; to branch off
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] tree
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[翅, chì, ㄔˋ] wings; fins
Radical: Decomposition: 支 (zhī )  羽 (yǔ ㄩˇ) 
Etymology: [pictophonetic] wings
[肢, zhī, ] limbs
Radical: Decomposition: 支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] flesh
[芰, jì, ㄐㄧˋ] water caltrop
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] plant
[豉, shì, ㄕˋ] fermented beans
Radical: Decomposition: 豆 (dòu ㄉㄡˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] beans
[跂, qí, ㄑㄧˊ] to creep, to crawl
Radical: Decomposition: 足 (zú ㄗㄨˊ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] foot
[鼓, gǔ, ㄍㄨˇ] drum; to beat, to strike; to rouse
Radical: Decomposition: 壴 (zhù ㄓㄨˋ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] drum

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラマクロ変換援プログラム[アセンブラマクロへんかんしえんプログラム, asenburamakuro henkanshien puroguramu] (n) {comp} assembler macro conversion aid [Add to Longdo]
コンピュータ援協調作業[コンピュータしえんきょうちょうさぎょう, konpyu-ta shienkyouchousagyou] (n) {comp} computer supported cooperative work; CSCW [Add to Longdo]
システム[システムしえん, shisutemu shien] (n) {comp} system support; system aids [Add to Longdo]
シナチベット語族;那チベット語族[シナチベットごぞく(シナチベット語族);しなチベットごぞく(那チベット語族), shinachibetto gozoku ( shinachibetto gozoku ); shina chibetto gozoku ( shina chibet] (n) Sino-Tibetan (family of languages) [Add to Longdo]
シナチベット諸語;那チベット諸語[シナチベットしょご(シナチベット諸語);しなチベットしょご(那チベット諸語), shinachibetto shogo ( shinachibetto shogo ); shina chibetto shogo ( shina chibetto ] (n) Sino-Tibetan languages [Add to Longdo]
ソフトウェア[ソフトウェアしえん, sofutouea shien] (n) {comp} software support [Add to Longdo]
テロ援国[テロしえんこく, tero shienkoku] (n) state sponsor of terrorism [Add to Longdo]
テロ援国家[テロしえんこっか, tero shienkokka] (n) state sponsor of terrorism; state that sponsors or supports terrorism [Add to Longdo]
意思決定援システム;意志決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] (n) {comp} decision support system; DSS [Add to Longdo]
移転[いてんししゅつ, itenshishutsu] (n) transfer payment [Add to Longdo]
移転収[いてんしゅうし, itenshuushi] (n) balance of transfer account [Add to Longdo]
一家をえる[いっかをささえる, ikkawosasaeru] (exp,v1) to support one's family [Add to Longdo]
一党[いっとうしはい, ittoushihai] (n) one-party rule [Add to Longdo]
印度那(ateji)[インドシナ, indoshina] (n) (uk) Indochina; (P) [Add to Longdo]
隠れキリシタン;隠れ切丹(ateji)[かくれキリシタン, kakure kirishitan] (n) clandestine Christian (during the Tokugawa period); secret Christian [Add to Longdo]
度;雨仕度[あまじたく, amajitaku] (n,vs) preparation for rain [Add to Longdo]
営業収[えいぎょうしゅうし, eigyoushuushi] (n) operating balance [Add to Longdo]
[したざさえ, shitazasae] (n,vs) support; backup; prop; backstay; underpinning [Add to Longdo]
嫁入り[よめいりじたく, yomeirijitaku] (n) wedding preparations [Add to Longdo]
火力[かりょくしえん, karyokushien] (n) fire support [Add to Longdo]
火力援計画[かりょくしえんけいかく, karyokushienkeikaku] (n) fire support plan [Add to Longdo]
火力援調整線[かりょくしえんちょうせいせん, karyokushienchouseisen] (n) fire support coordination line [Add to Longdo]
火力援部隊[かりょくしえんぶたい, karyokushienbutai] (n) fire support element [Add to Longdo]
[かんし;えと, kanshi ; eto] (n) sexagenary cycle; Chinese astrology [Add to Longdo]
基礎的財政収[きそてきざいせいしゅうし, kisotekizaiseishuushi] (n) (See プライマリーバランス) primary balance [Add to Longdo]
帰り[かえりじたく, kaerijitaku] (n) preparations for returning (home) [Add to Longdo]
気管[きかんし, kikanshi] (n) bronchial tube; (P) [Add to Longdo]
気管[きかんしえん, kikanshien] (n,adj-no) bronchitis [Add to Longdo]
気管肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]
気管喘息[きかんしぜんそく, kikanshizensoku] (n) bronchial asthma [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつしえん, gijutsushien] (n) {comp} technical support [Add to Longdo]
給料払小切手[きゅうりょうしはらいこぎって, kyuuryoushiharaikogitte] (n) paycheck [Add to Longdo]
共同[きょうどうしはい, kyoudoushihai] (n) joint control; joint rule [Add to Longdo]
教育[きょういくしえん, kyouikushien] (n) educational support; assistance in education; educational assistance [Add to Longdo]
業務援委託契約書[ぎょうむしえんいたくけいやくしょ, gyoumushien'itakukeiyakusho] (n) support services agreement contract [Add to Longdo]
近接航空[きんせつこうくうしえん, kinsetsukoukuushien] (n) close air support [Add to Longdo]
金融[きんゆうしえん, kinyuushien] (n) financial assistance; financial support [Add to Longdo]
軍事[ぐんじししゅつ, gunjishishutsu] (n) military spending; military expenditure [Add to Longdo]
軍事[ぐんじしはい, gunjishihai] (n) military rule [Add to Longdo]
経常収[けいじょうしゅうし, keijoushuushi] (n) current account balance [Add to Longdo]
月氏;月[げっし, gesshi] (n) Yuezhi; Rouzhi; an ancient Central Asian people [Add to Longdo]
現金自動払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] (n) cash dispenser [Add to Longdo]
現金自動預金払機[げんきんじどうよきんしはらいき, genkinjidouyokinshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現金自動預入払機[げんきんじどうあずけいれしはらいき, genkinjidouazukeireshiharaiki] (n) automatic teller machine; ATM [Add to Longdo]
現物[げんぶつしきゅう, genbutsushikyuu] (n,adj-no) payment in kind [Add to Longdo]
後方[こうほうしえん, kouhoushien] (n,adj-no) logistical support [Add to Longdo]
公共[こうきょうししゅつ, koukyoushishutsu] (n) public expenditure; public outlay; public spending [Add to Longdo]
公的[こうてきしえん, koutekishien] (n) public support; official support; public aid [Add to Longdo]
広い[ひろいしじ, hiroishiji] (n) broad support; wide-ranging support [Add to Longdo]
国際収[こくさいしゅうし, kokusaishuushi] (n) international balance of payments [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
1998年10月28日までに、この請求書に対するお払いをお願いします。Please settle this account by October 28, 1998.
6つの先端技術の会社がその県に社を設立した。Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.
7月10日より札幌店を開設いたします。On July 10, we will open our Sapporo branch.
7月10日以降なら、いつでも請求次第に払います。We'll pay you on demand any day after July 10th.
あえて彼の意見を持した。I dared to support his opinion.
あなたにいくら給料を払うかは、あなたの腕次第ですね。How much we pay you depends on your skill.
あなたのロボットは食事の度、掃除、皿洗いその他の家事ができるでしょう。Your robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.
あなたの安定的な援がなければ、私の任務は失敗に終わっていたでしょう。But for your steady support, my mission would have resulted in failure.
あなたの計画で、彼の援をあてにすることは出来ない。You cannot depend on his support for your project.
あなたの払から10%を税として天引きします。A 10% tax will be withheld from the payment to you.
あなたの働きに応じて賃金が払われる。You will be paid according as you work.
あなたを持します。I'm on your side.
あの部は炭鉱労働組合に属している。That branch is affiliated to the miners' union.
アパートの払いは前もってする必要はない。You don't have to pay for an apartment in advance.
アマゾン川には多くの流がある。The Amazon is fed by a large number of tributaries.
アメリカでは多くの夫婦が収をあわせるため共稼ぎをしている。Many couples in America both work to make ends meet.
いつかは君の配が終わると思っていたのに。 [M]I guess I'm always hoping that you'll end this reign.
インカ帝国の配者でした。The ruler of the Inca Empire.
インドは大英帝国の配下にあった。India was subject to the British Empire.
インドは長年にわたって英国に配されていた。India was governed by Great Britain for many years.
オーナーの人達は彼を配人に任命した。The owners appointed him manager.
オリンピックへの夢が彼をえていた。The vision of the Olympics had kept him going.
払いが2ヶ月遅れています。Your payment is now two months overdue.
払いの期日を二ヶ月間延長していただけませんでしょうか。May we therefore ask you for a two months' extension of credit?
払いは60日以内という条件だったと思いますが。We remind you that our terms are 60 days net.
払いはどのようにしますか。How would you like to pay for it?
払いはどのようになさいますか。How would you like to pay?
払日が先月末の請求書56789について、まだお払いを受けておりません。With reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.
カードで払えますか。Can I pay by credit card?
かつてその国に残酷な配者がいた。There was once a cruel ruler in the country.
かつては恐竜が地球を配していた。Dinosaurs used to rule the earth.
キング牧師と彼の持者は脅迫された。(Rev. Martin Luther) King and his supporters were threatened.
キング牧師の持者の中には、平和的に抗議するという彼の信念に疑いの念を持つ物も現れ始めた。Some of (Rev. Martin Luther) King's supporters began to question his belief in peaceful protests.
クレジットカードで払いたいのですが。I'd like to pay by credit card.
クレジットとは将来の払を前提に品物またはお金を受入れる一定額または限度である。Credit is an amount or limit to the extent of which a person may receive goods or money for payment in the future.
こういうと一部の人たちには、ピンとこないかもしれないが、私はサラリーマンのままでいるほうがいい。収を償わせることで、頭を悩ます必要がないからだ。It may not appeal to some, but I prefer to remain a salaried man; I don't have to worry so much about making both ends meet.
こういう特典に対して私達はどんな代償を払わなければならないのか。What price do we have to pay for these advantages?
ここでの賃金はこなした仕事量に応じて払われる。Here the wages are paid in proportion to the amount of work done.
このお払いがまだでしたら、ご連絡ください。If you have not yet paid this bill, please let us hear from you.
このお払いが清算できないご事情がおありでしたら、ご連絡ください。If you have any reasons for not clearing this payment, please let us know.
このお払いの問題が解決できるよう、ご指摘の件を改善すべく努力いたします。We will try to correct it in order to straighten out our finances.
このカウンターで払ってください。Please pay at this counter.
このくらいの収穫量では、そこの経済をえるのに十分ではありません。The quantity of crops is not enough to support the economy.
このはしごはわたしの体重をえるのに十分なほど丈夫なのですか。Is this ladder strong enough to bear my weight?
この学校は、生徒に教科書を給します。This school supplies students with textbooks.
この橋は10本の柱でえられている。The bridge is supported by 10 posts.
この橋は重さ10トンしかえられません。This bridge bears only ten tons.
この橋をえるには重い柱が必要だ。Heavy posts are needed to sustain this bridge.
この近くに日本の銀行の店はありますか。Is there a nearby branch of a Japanese bank?
この国は隣国の配下にあった。This country was subject to a neighboring country.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俾路[Bǐ lù zhī, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ ㄓ, ] Balochi (national minority of Pakistan and Afghanistan) [Add to Longdo]
俾路[Bǐ lù zhī shěng, ㄅㄧˇ ㄌㄨˋ ㄓ ㄕㄥˇ, ] Balochistan (Pakistan) [Add to Longdo]
[jiè zhī, ㄐㄧㄝˋ ㄓ, ] to get an advance on one's pay [Add to Longdo]
[fēn zhī, ㄈㄣ ㄓ, ] branch (of company, river etc); to branch; to diverge; to ramify; to subdivide [Add to Longdo]
敦士登[liè zhī dūn shì dēng, ㄌㄧㄝˋ ㄓ ㄉㄨㄣ ㄕˋ ㄉㄥ, ] Liechtenstein [Add to Longdo]
十二地[shí èr dì zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal numbers) [Add to Longdo]
十二[shí èr zhī, ㄕˊ ㄦˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
印度[Yìn dù zhī nà, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ, ] Indo-China (transliteration) [Add to Longdo]
印度那半岛[Yìn dù zhī nà bàn dǎo, ˋ ㄉㄨˋ ㄓ ㄋㄚˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula (old term, esp. colonial period); now written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
半岛[Yìn zhī bàn dǎo, ˋ ㄓ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Indo-China peninsula (abbr. for colonial term 印度那半島|印度那半岛); now written 中南半島|中南半岛 [Add to Longdo]
[Yìn Zhī qī, ˋ ㄓ ㄑㄧ, ] Indo-Chinese epoch (geol. period in early Triassic, c. 240 million years ago); Indosinian orogeny [Add to Longdo]
[shòu zhī pèi, ㄕㄡˋ ㄓ ㄆㄟˋ, ] subject to (foreign domination, emotions etc) [Add to Longdo]
付性[kě zhī fù xìng, ㄎㄜˇ ㄓ ㄈㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, ] affordability [Add to Longdo]
[dì zhī, ㄉㄧˋ ㄓ, ] the 12 earthly branches 子, 丑, 寅, 卯, 辰, 巳, 午, 未, 申, 酉, 戌, 亥 (used cyclically in the calendar and as ordinal number) [Add to Longdo]
[diàn zhī, ㄉㄧㄢˋ ㄓ, / ] to pay first; advanced payment [Add to Longdo]
多种语言[duō zhǒng yǔ yán zhī chí, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓ ㄔˊ, / ] multilingual support [Add to Longdo]
大月[dà yuè zhī, ㄉㄚˋ ㄩㄝˋ ㄓ, ] Tokhara; Tokharians (historic people of central asia) [Add to Longdo]
巴伦[Bā lún zhī Hǎi, ㄅㄚ ㄌㄨㄣˊ ㄓ ㄏㄞˇ, / ] Barents Sea [Add to Longdo]
[gān zhī, ㄍㄢ ㄓ, ] the 10 heavenly trunks 十天干 and 12 earthly branches 十二枝; sexagenary cycle [Add to Longdo]
[zhī, , ] to support; to sustain; to erect; to raise; branch; division; to draw money; surname Zhi; classifier for rods such as pens and guns, for army divisions and for songs or compositions; watt, classifier for power of light bulbs [Add to Longdo]
[zhī fù, ㄓ ㄈㄨˋ, ] to pay (money) [Add to Longdo]
付不起[zhī fù bù qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄅㄨˋ ㄑㄧˇ, ] to be unable to pay; unaffordable [Add to Longdo]
付得起[zhī fù dé qǐ, ㄓ ㄈㄨˋ ㄉㄜˊ ㄑㄧˇ, ] to be able to pay; affordable [Add to Longdo]
[zhī chū, ㄓ ㄔㄨ, ] to spend; to pay out; expense [Add to Longdo]
努干[zhī nǔ gān, ㄓ ㄋㄨˇ ㄍㄢ, ] Chinook (helicopter) [Add to Longdo]
原体[zhī yuán tǐ, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ, / ] Mycoplasma (parasitic bacteria without cell wall) [Add to Longdo]
原体肺炎[zhī yuán tǐ fèi yán, ㄓ ㄩㄢˊ ㄊㄧˇ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, / ] Mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]
吾其词[zhī wú qí cí, ㄓ ˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, / ] (成语 saw) to talk in a roundabout way to cover up the truth; evasive [Add to Longdo]
[zhī chāi, ㄓ ㄔㄞ, ] to assign corvée duties (forced labor) [Add to Longdo]
[zhī diàn, ㄓ ㄉㄧㄢˋ, ] branch store [Add to Longdo]
[zhī chéng, ㄓ ㄔㄥˊ, ] to support; to bear the weight of (a building) [Add to Longdo]
[zhī chí, ㄓ ㄔˊ, ] to be in favor of; to support; to back; support; backing; to stand by [Add to Longdo]
持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, ] degree of support; percentage of vote [Add to Longdo]
持率[zhī chí lǜ, ㄓ ㄔˊ ㄌㄩˋ, ] support level; popularity rating [Add to Longdo]
持者[zhī chí zhě, ㄓ ㄔˊ ㄓㄜˇ, ] supporter [Add to Longdo]
[zhī yuán, ㄓ ㄩㄢˊ, ] provide assistance or backing; to support; to back [Add to Longdo]
[zhī chēng, ㄓ ㄔㄥ, / ] to prop up; to support; strut; brace [Add to Longdo]
撑架[zhī chēng jià, ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄚˋ, / ] bracket [Add to Longdo]
[zhī zú, ㄓ ㄗㄨˊ, ] subfamily [Add to Longdo]
[zhī jià, ㄓ ㄐㄧㄚˋ, ] trestle; support; frame; to prop sth up [Add to Longdo]
[zhī zhù, ㄓ ㄓㄨˋ, ] mainstay [Add to Longdo]
柱产业[zhī zhù chǎn yè, ㄓ ㄓㄨˋ ㄔㄢˇ ㄧㄝˋ, / ] mainstay industry [Add to Longdo]
气管炎[zhī qì guǎn yán, ㄓ ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, / ] bronchitis [Add to Longdo]
[zhī liú, ㄓ ㄌㄧㄡˊ, ] tributary (river) [Add to Longdo]
[zhī piào, ㄓ ㄆㄧㄠˋ, ] (bank) check; check [Add to Longdo]
线[zhī xiàn, ㄓ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] branch line; side road; spur; fig. secondary plot (in a story) [Add to Longdo]
与流裔[zhī yǔ liú yì, ㄓ ㄩˇ ㄌㄧㄡˊ ㄧˋ, / ] lit. branches and descendants; of a similar kind; related [Add to Longdo]
[Zhī nà, ㄓ ㄋㄚˋ, ] phonetic transcription of China (Japanese: Shina), colonial term, generally considered discriminatory [Add to Longdo]
[zhī bù, ㄓ ㄅㄨˋ, ] branch, esp. grass root branches of a political party [Add to Longdo]
[zhī pèi, ㄓ ㄆㄟˋ, ] dominate; allocate [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム[システムしえん, shisutemu shien] system support, system aids [Add to Longdo]
ソフトウェア[そふとうえあしえん, sofutoueashien] software support [Add to Longdo]
意志決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System (DSS) [Add to Longdo]
意思決定援システム[いしけっていしえんシステム, ishiketteishien shisutemu] Decision Support System, DSS [Add to Longdo]
技術[ぎじゅつしえん, gijutsushien] technical support [Add to Longdo]
現金自動払機[げんきんじどうしはらいき, genkinjidoushiharaiki] cash dispenser [Add to Longdo]
援グループ[しえんグループ, shien guru-pu] support group [Add to Longdo]
自動資料作成援システム[じどうしりょうさくせいしえんシステム, jidoushiryousakuseishien shisutemu] ADCAS, Auto Documentation Aid System [Add to Longdo]
自動預金払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しゅうし, shuushi] Einnahmen_und_Ausgaben [Add to Longdo]
差し[さしつかえ, sashitsukae] Hindernis, Einwand [Add to Longdo]
[し, shi] Zweig, Unterstuetzung [Add to Longdo]
える[ささえる, sasaeru] unterstuetzen, stuetzen [Add to Longdo]
[ししゅつ, shishutsu] Ausgabe, Auslagen [Add to Longdo]
[してん, shiten] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
店網[してんもう, shitenmou] Zweigstellennetz, Filialnetz [Add to Longdo]
[したく, shitaku] Vorbereitung [Add to Longdo]
[しはらい, shiharai] Zahlung, Bezahlung [Add to Longdo]
[しじ, shiji] Unterstuetzung [Add to Longdo]
[しちゅう, shichuu] Stuetze, Pfahl, Saeule [Add to Longdo]
[しりゅう, shiryuu] Nebenfluss [Add to Longdo]
[ししゃ, shisha] Zweiggeschaeft, Filiale [Add to Longdo]
[しきゅう, shikyuu] Lieferung, Gewaehrung, Versorgung [Add to Longdo]
[しぶ, shibu] Ortsgruppe, Unterabteilung [Add to Longdo]
[しはい, shihai] Herrschaft, Fuehrung, Verwaltung [Add to Longdo]
[ししょう, shishou] Hindernis, Schwierigkeit [Add to Longdo]
貿易収[ぼうえきしゅうし, bouekishuushi] Handelsbilanz [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top