Search result for

*上*

(323 entries)
(0.2667 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ,-上-, *上*.
Longdo Dictionary ภาษาญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
取り扱いの注意[Toriatsukaijo no chui] (n ) Precaution
See also: R. 予防

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[zǎo shang] (n ) เช้าตรู่,ตอนเช้า
[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ] สวัดดีตอนเช้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[かみ, kami] (n) ยอด, ส่วนบน, ข้างบน
半期[かみはんき, kamihanki] (n) ครึ่งปีแรก
[じょうし, joushi] (n) หัวหน้า,เจ้านาย
[じょうず, jouzu] (adj) เก่ง (ในเรื่องนั้นๆ )
[じょうきゅう, joukyuu] (n) ขั้นสูง, See also: Related: 初級, 中級
[じょうぶ, joubu] (n) ส่วนบน ท่อนบน
[しじょう, shijou] (adv) เป็นประวัติการณ์,ในประวัติศาตร์ เช่น 史最高(しじょうさいこう) สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์
[ちじょう, chijou] (n) พื้นดิน
地球[ちきゅうじょう, chikyuujou] (adj) บนพื้นโลก, บนโลก
[うりあげ, uriage] (n) ยอดขาย
[おくじょう, okujou] (n) ดาดฟ้า, บนหลังคา
買い[かいあげ, kaiage] (vt) ซื้อสินค้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんじょう, sanjou] (n vi vt) (การ)เยี่ยม, เยือน, แวะ, มาหา , See also: S. 訪問、伺う,
棚にげる[たなにあげる, tananiageru] (vi) ลืมข้อบกพร่องของตนเอง
お手げだ[おてあげだ, oteageda] หมดตำราแล้ว, ทำอะไรไม่ได้แล้ว
開発途[かいはつとじょうこく, kaihatsutojoukoku] (n) ประเทศกำลังพัฒนา
[みなかみ, minakami] (n) กระแสน้ำช่วงต้นน้ำ
[じょうき, jouki] การเขียนมาแล้วข้างต้น
[じょうきょう, joukyou] 1.การไปโตเกียว 2.การไปเมืองหลวง
笑い[わらいじょうご, waraijougo] (n) คนเส้นตื้น เส้นต้น พวกเส้นตื้น
打ち[うちあげ, uchiage] (n vi vt ) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
[ずじょう, zujou] (n ) บนศีรษะ,เหนือศีรษะ See :http://dic.siamkane.com/dict.php?keyword=%E9%A0%AD%E4%B8%8A
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการเข้าอยู่บ้านใหม่
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] พิธีการขึ้นเสาเอกบ้านใหม่
打ち[うちあげ, uchiage] (n ) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
盛りがる[もりあがる, moriagaru] Thai: ครื้นเครง English: to rouse
差しげる[さしあげる, sashiageru] Thai: ยกขึ้น English: to hold up
げる[あげる, ageru] Thai: ยกให้ English: to give
げる[あげる, ageru] Thai: ยกขึ้น
げる[あげる, ageru] Thai: ทำให้ดีขึ้น
げる[みあげる, miageru] Thai: แหงนมอง English: look up at
げる[みあげる, miageru] Thai: เหลือบตามอง English: raise one's eyes
げる[みあげる, miageru] Thai: ชื่นชม English: admire
回る[うわまわる, uwamawaru] Thai: มากกว่า, เหนือกว่า English: to exceed
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ยกขึ้นมา English: to take up
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: หยิบขึ้นมา English: to pick up
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบ English: to disqualify
取りげる[とりあげる, toriageru] Thai: ริบขึ้นมา English: to confiscate
[いじょう, ijou] Thai: มากกว่า English: more than
[いじょう, ijou] Thai: เกินกว่า
[いじょう, ijou] Thai: ยิ่งกว่า English: greater than
[いじょう, ijou] Thai: (ที่กล่าวมา)ข้างต้น English: the above
[いじょう, ijou] Thai: จบ
重量[じゅうりょうあげ, juuryouage] Thai: กีฬาประเภทยกน้ำหนัก English: weight lifting
召しがる[めしあがる, meshiagaru] Thai: รับประทาน(รูปสุภาพใช้กับประธานที่เป็นผู้อื่น ไม่ใช่ผู้พูด) English: to eat (pol)
申しげる[もうしあげる, moushiageru] Thai: ขอกล่าว
出来がり[できあがり, dekiagari] Thai: เป็นคำพูดบอกว่าทำงานหรือบางสิ่งบางอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว English: be finished
出来がり[できあがり, dekiagari] Thai: เสร็จแล้ว, พร้อมที่จะทำสิ่งต่อไป English: ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เสร็จสิ้น English: to be finished
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready
出来がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เมาแอ๋ English: to be very drunk
[ねあげ, neage] Thai: การขึ้นราคา English: price raising
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] Thai: ลุกขึ้นยืน English: to stand up
立ちがる[たちあがる, tachiagaru] Thai: เริ่มดำเนินการ English: start
げる[しあげる, shiageru] Thai: ทำให้เสร็จ English: to finish up
げる[しあげる, shiageru] Thai: ทำให้สมบูรณ์ English: to complete
[めうえ, meue] Thai: ผู้ที่อยู่ในสถานะที่สูงกว่า เช่น เจ้านาย หัวหน้า อาจารย์ เป็นต้น English: superior(s)
[かみ, kami] Thai: ชื่อสกุลของคนญี่ปุ่น English: Kami(pl)
作りげる[つくりあげる, tsukuriageru] Thai: แต่งขึ้น English: to make up
がる[あがる, agaru] Thai: เข้าบ้านหรือห้อง
がる[あがる, agaru] Thai: ขึ้นไปข้างบน English: to go up
がる[あがる, agaru] Thai: ลอยขึ้น English: to rise
[どうじょう, doujou] Thai: เหมือนข้างบน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[上, shàng, ㄕㄤˋ] above, on top, superior; to go up; to attend; previous
Radical: Decomposition: 一 (yī ) 
Etymology: [ideographic] One stroke on top of another; compare 下 (below)
[卡, kǎ, ㄎㄚˇ] card, punch card; calorie
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  卜 (bo ㄅㄛ˙) 
Etymology: [ideographic] A card squeezed between 上 and 下
[叔, shū, ㄕㄨ] uncle; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ)  又 (yòu ㄧㄡˋ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 brother
[尗, shū, ㄕㄨ] younger brother; father's younger brother
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  小 (xiǎo ㄒㄧㄠˇ) 
Etymology: [ideographic] The smaller 小 of two brothers
[忐, tǎn, ㄊㄢˇ] nervous, timorous
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A weight on 上 the heart 心
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot
[让, ràng, ㄖㄤˋ] to allow, to permit, to yield
Radical: Decomposition: 讠 (yán ㄧㄢˊ)  上 (shàng ㄕㄤˋ) 
Etymology: [pictophonetic] speech

Japanese-English: EDICT Dictionary
2部場企業[にぶじょうじょうきぎょう, nibujoujoukigyou] (n) Second Section company (on the Tokyo Stock Exchange) [Add to Longdo]
あがり症;がり症;がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
あごが干がる;顎が干がる[あごがひあがる, agogahiagaru] (exp,v5r) to lose one's means of livelihood; to become unable to earn a living [Add to Longdo]
いやがに;弥がに;嫌がに(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやがにも) (See いやがにも) even more; all the more [Add to Longdo]
いやがにも;弥がにも;嫌がにも(iK)[いやがうえにも, iyagauenimo] (adv) all the more [Add to Longdo]
うだつががらない;卯建ががらない;梲ががらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつのがらない) no hope of getting ahead [Add to Longdo]
うだつのがらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつががらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
うなぎり;うなぎ登り;鰻り;鰻登り;うなぎ昇り[うなぎのぼり, unaginobori] (n,adj-no) rapid promotion; soaring; going through the roof [Add to Longdo]
うまく行く(P);手くいく(P);手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
おまんまの食い[おまんまのくいあげ, omanmanokuiage] (exp) (See 食いげ) losing the means of livelihood [Add to Longdo]
お悔やみ申しげます[おくやみもうしあげます, okuyamimoushiagemasu] (exp) my condolences; my deepest sympathy [Add to Longdo]
お願い申しげる[おねがいもうしあげる, onegaimoushiageru] (exp,v1) (pol) (very polite) please [Add to Longdo]
お見舞い申しげる[おみまいもうしあげる, omimaimoushiageru] (exp,v1) (hum) you have my deepest sympathy [Add to Longdo]
お手げ(P);御手[おてあげ, oteage] (n) all over; given in; given up hope; bring to knees; (P) [Add to Longdo]
さん;お内儀さん;御さん;御内儀さん[おかみさん, okamisan] (n) (uk) missus (orig. honorific, now familiar); missis [Add to Longdo]
りさん[おのぼりさん, onoborisan] (n) countryside people (in town); visitor from the country; out-of-towner; country bumpkin (visiting the big city); yokel [Add to Longdo]
[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
手を言う[おじょうずをいう, ojouzuwoiu] (exp,v5u) to flatter; to boot-lick; to curry favour (favor) [Add to Longdo]
お買いげ;お買げ;御買いげ;御買[おかいあげ, okaiage] (n) (hon) (See 買いげ) buying; purchasing [Add to Longdo]
けたげ数;桁げ数[けたあげすう, ketaagesuu] (n) {comp} carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機;桁げ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] (n) {comp} carry-save adder [Add to Longdo]
この[このうえ, konoue] (exp) besides; moreover; in addition; further [Add to Longdo]
このない[このうえない, konouenai] (exp) the most; the best; peerless; the greatest; first-rate [Add to Longdo]
このなく;このもなく[このうえなく(このなく);このうえもなく(このもなく), konouenaku ( kono jouna ku ); konouemonaku ( kono ue monaku )] (exp) most of all; extremely [Add to Longdo]
こみげる;込みげる;込げる(io)[こみあげる, komiageru] (v1,vi) (1) to fill (one's heart); to experience a welling up of feelings or sensations; (2) to feel nauseated [Add to Longdo]
ご連絡申しげます[ごれんらくもうしあげます, gorenrakumoushiagemasu] (exp) I am writing ....; we are contacting ... [Add to Longdo]
しゃくりげる[しゃくりあげる, shakuriageru] (v1) to sob convulsively; to heave with sobs [Add to Longdo]
ずりがる[ずりあがる, zuriagaru] (v5r,vi) to creep up; to ride up [Add to Longdo]
その(P);其の[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P) [Add to Longdo]
そので;其の[そのうえで, sonouede] (exp) moreover; in addition [Add to Longdo]
そりげる;剃りげる[そりあげる, soriageru] (v1) to shave off [Add to Longdo]
それ以[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore [Add to Longdo]
たくしげる[たくしあげる, takushiageru] (v1) to roll up or pull up (sleeves, skirt, etc.) [Add to Longdo]
はげがる;禿げがる;禿がる(io);禿げ[はげあがる, hageagaru] (v5r) to become bald from the forehead; to recede [Add to Longdo]
まくりげる;捲りげる[まくりあげる, makuriageru] (v1) to tuck (e.g. sleeves); to roll up [Add to Longdo]
よじ登る;攀じ登る;よじる;攀じ[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] (n) {comp} upper window edge [Add to Longdo]
ウェブ[ウェブじょう, uebu jou] (adv) over the Web [Add to Longdo]
エロ[エロじょうご, ero jougo] (n) (derog) (sl) horny drunkard [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] (n) {comp} cascaded carry [Add to Longdo]
サムエル記[サムエルきじょう, samueru kijou] (n) Samuel I (book of the Bible) [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] (n) {comp} system initialization; system start up [Add to Longdo]
ノルマンディー陸作戦[ノルマンディーじょうりくさくせん, norumandei-jourikusakusen] (n) Invasion of Normandy (June-July 1944); Normandy Invasion [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎベクトル, byu-jouhoukouteigi bekutoru] (n) {comp} view up vector [Add to Longdo]
モル沸点[モルふってんじょうしょう, moru futtenjoushou] (n) molar elevation [Add to Longdo]
リップルけた[リップルけたあげ, rippuru ketaage] (n) {comp} ripple carry [Add to Longdo]
悪人は畳のでは死ねない[あくにんはたたみのうえではしねない, akuninhatataminouedehashinenai] (exp) (id) A bad person does not deserve to die in his own bed [Add to Longdo]
梓にせる[しにのぼせる, shininoboseru] (exp,v1) to bring (a book) into the world; to publish [Add to Longdo]
安くがる;安くあがる[やすくあがる, yasukuagaru] (exp,v5r) to cost little; to come cheap [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「でも、俺たち兄妹だろ!」「名目ではね」 [M]"But, we're brother and sisters aren't we!?" "In name we are."
中国語においては「テンス」を表す場合には述のように「助詞」か「時を表す語」または文脈によるものが多い。When indicating 'tense' in Chinese, as shown above, there are 'particles', 'time-specifying words' and also many cases where it depends on context.
「お先に失礼しま〜す」「お、なんだ、また定時がりかよ」"Bye, see you tomorrow." "Oh, what's this? Leaving on the dot again?"
級者が英語力(特に読解力)をつけたければ、語彙を増やすのが王道ですね。If the more advanced want to improve English ability (especially reading comprehension) increasing vocabulary is the way to go.
司がいくら立派なことを言っても、部下は、見るところはちゃんと見ている。However fine the words of the management, those working for them see what is to be seen.
英語を学習するで不可欠な、不規則動詞の活用。Conjugation of irregular verbs - essential for those learning English.
ノートパソコンの電源を入れ、ブラウザを立ちげて、もう覚えてしまったアドレスを打ち込む。I switch on my laptop, start up the browser, and type in the address I've already learnt by heart.
ドルが円をはじめとする主要なアジア通貨に対して急落しているなか、実質のドルペッグ政策を採っている中国の人民元は割安となっている。In the midst of the dollar falling hard against the yen and other major Eastern currencies the Chinese yuan, with China effectively taking a 'dollar peg' policy, has become cheap.
最近、目の人に敬語を使わない若者が多い。Recently there are a lot of young people who don't use respectful language to their superiors.
僕はボードのの駒を一つ前に進めた。 [M]I moved a chesspiece on the board one forward.
2006年9月の軍事クーデターで失脚、事実亡命中だったタイのタクシン元首相が28日、約1年半ぶりに帰国した。Deposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.
これ以は読む価値がない。It's not worth reading any further.
ヤンマがすいすいと水のを進んでいた。The dragonfly was skimming across the water.
或る夕暮私はこの丘のに立ったことがある。There was a time, one evening, when I stood on top of that hill.
のように、実にシンプルな誰でも出来るノウハウで十分な利益と顧客は確保できるのです!As shown above, it is possible to obtain ample profit and customers with truly simple know-how that anyone can do!
えっと、じゃ、決を取りたいと思います。今の小川君の提案に賛成の人、手をげてください。Er, well, I'd like to take a vote. Would people in favour of Mr Ogawa's proposition please raise their hands.
たいしたことではないのに必要以に物々しい言い方です。Despite being no big deal it's unnecessarily pompous.
ワタシは背が低いので棚のまで見られないのでほぼ手探りで拭くわけです。I'm short, so I can't see on top of the shelves and so I pretty much dust by touch.
の人のすることについて話す時、尊敬語を使います。When speaking about your superiors' actions, you use respectful language.
人が肉体を持ち、地に生まれたからといって、地のことを全て理解するわけではないのと同様に、死んだからといって霊的世界を全て理解しているわけでもないのです。Just because people are corporeal born to this world doesn't mean that they understand everything about it, similarly just because somebody's died doesn't mean that they understand everything about the incorporeal world.
シャッターを押すだけで、最新のテクノロジーがキレイな一枚に仕げます。Just press the button and a clear photo will be produced by the latest technology.
その陰謀を画策してる人たちを必要以に大きく見てしまうことは、まさに彼らの思うツボだと思います。I think overestimating the people masterminding that conspiracy is exactly what they want.
ネットのマナーやら常識の無さやうんちゃらかんちゃらにうんざりしっぱなしです。I'm agast at the lack of manners, common sense and so on and so forth on the net.
22階、地下2階のオフィスビルが建設中です。An office building, with 22 stories above ground and 2 below, is under construction.
OK!!ブラザー!!それ以聞きたくないぜ! [Manga]OK!! Bro!! I don't want to hear any more!
犬の聴覚の敏感さを人間と比べると、はるかにだ。The hearing acuity of dogs is superior by far to that of humans.
防衛庁が防衛省に格げされたのはなぜですか?Why was the Japan Defense Agency upgraded to the Japanese Ministry of Defense?
調節レバーをげると座面の高さを調節できます。You can adjust the seat height by moving the adjustment lever up.
机のに寝かせて置くと転がって落ちることがあるので、試験管立てに立てておく。If you leave them lying on the desk they may roll off so stand them in the test-tube rack.
黒い天使は、その漆黒の翼を大きく広げて、空へと舞いがる。The black angel spread those jet-black wings wide and flew up into the sky.
消息筋によると、○○社は東証一部への場を準備している。According to informed sources, ____ Ltd. is preparing for the move up to the first section of the Tokyo Stock exchange.
物価のがり下がりが金融危機を引き起こした。The rise and fall of prices caused a financial crisis.
自分よりも下品な相手は『下品』と思い、自分よりも品な相手は『品ぶっている』と思いますね。You think someone coarser than you is "crude", and someone higher class than you to be "putting on airs".
水からがり、入江のほとりの砂のを、よちよち歩き出しました。She pulled herself out of the water and waddled along the sand at the edge of the creek.
5.反応が終わったら、濡れ雑巾のに試験管をおく。5. When the reaction is over, place the test-tube on a damp cloth.
こんなに手に英語で手紙を書けるのにどうして話せないの?Why is it you can write a letter in English this well, but can't speak in it?
昇しすぎているとみられるときは、主要国の中央銀行が協力して介入に当たります。When it is seen to have risen too far, the central banks of major countries cooperate to intervene.
暖かい軽い空気は山越えすると空に昇し、地には下りてこないことなど、風は地形によって変わります。When warm, light, air crosses mountains it rises into the upper atmosphere and does not fall back to the ground. In this, and other, ways wind changes with the terrain.
このブログは情報インフラを中心としたトピックを取りげています。This blog covers topics that centre on information infrastructure.
よって流通するマネーが減り、物価昇は鎮静化する。Thus money in circulation drops, and price escalation quietens down.
直径23m(下段)及び18m(段)、高さ5mの二段式の円墳である。It is a two level style round burial mound, 23m diameter (lower level), 18m (higher).
う?む、相貌から判断するに海からか。Hrmmm, to judge from their looks they might be from Shanghai.
OECDの調査で北欧諸国が税率において世界の位をキープした。In the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
特殊能力があるかどうかは分かりませんが、普通の人間以の力はあった事でしょう。I don't know if he has any special powers or not, but he's probably stronger than a normal human.
司は僕の仕事振りがいい加減だと決め付けた。My boss took me to task for the poor quality of my work.
迷彩のショートパンツを履く場合、は何色のTシャツが合いますか?When you wear camo shorts, what colour t-shirt goes with that?
彼はトロフィーを高々と差しげた。He held the trophy on high.
同じ頃、事務員・有村夏恵は、今月を限りに退職する旨を五鬼に申し入れた。At the same time, the clerk Natsue Arimura told Gokijo of his intent to resign after this month.
どうしてこんな等のぶどう酒を今まで取って置いたのか。Why have you kept such an excellent wine back till now?
前髪が、おでこにかからないように髪をげることをおすすめします。I recommend putting up your hair so your fringe doesn't get on your forehead.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一拥而[yī yōng ér shàng, ㄧ ㄩㄥ ㄦˊ ㄕㄤˋ, / ] to swarm around; flocking (to see) [Add to Longdo]
八下[qī shàng bā xià, ㄑㄧ ㄕㄤˋ ㄅㄚ ㄒㄧㄚˋ, ] lit. seven up, eight down (成语 saw); unsettled state of mind; perturbed; at sixes and sevens [Add to Longdo]
[shàng, ㄕㄤˋ, ] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua [Add to Longdo]
一个[shàng yī ge, ㄕㄤˋ ㄧ ㄍㄜ˙, / ] previous one [Add to Longdo]
[shàng wàn, ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ, ] over ten thousand [Add to Longdo]
[shàng xià, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] up and down; top and bottom; old and new [Add to Longdo]
下五千年[shàng xià wǔ qiān nián, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ˇ ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄢˊ, ] popular history of China in three volumes by Cao Yuzhang 曹余章 [Add to Longdo]
下文[shàng xià wén, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄨㄣˊ, ] (textual) context [Add to Longdo]
下班[shàng xià bān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ, ] to start and finish work [Add to Longdo]
下班时间[shàng xià bān shí jiān, ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ ㄅㄢ ㄕˊ ㄐㄧㄢ, / ] rush hour [Add to Longdo]
世纪[shàng shì jì, ㄕㄤˋ ㄕˋ ㄐㄧˋ, / ] last century [Add to Longdo]
[shàng jiāo, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄠ, ] to hand over to; to give to higher authority; to seek connections in high places [Add to Longdo]
[shàng dài, ㄕㄤˋ ㄉㄞˋ, ] previous generation [Add to Longdo]
[shàng rèn, ㄕㄤˋ ㄖㄣˋ, ] take office [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] top seat; person occupying leading position [Add to Longdo]
位概念[shàng wèi gài niàn, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ ㄍㄞˋ ㄋㄧㄢˋ, ] superordinate concept [Add to Longdo]
[shàng lái, ㄕㄤˋ ㄌㄞˊ, / ] to come up; to approach; (verb complement indicating success) [Add to Longdo]
[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, / ] first (of two parts); last (week etc); previous; the above [Add to Longdo]
个星期[shàng gè xīng qī, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥ ㄑㄧ, / ] last week [Add to Longdo]
个月[shàng gè yuè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ ㄩㄝˋ, / ] last month [Add to Longdo]
[shàng qián, ㄕㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, ] to go forward; front upper [Add to Longdo]
升趋势[shàng shēng qū shì, ㄕㄤˋ ㄕㄥ ㄑㄩ ㄕˋ, / ] an upturn; an upward trend [Add to Longdo]
[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, ] morning [Add to Longdo]
[shàng bàn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ, ] first half [Add to Longdo]
半年[shàng bàn nián, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄋㄧㄢˊ, ] first half (of a year) [Add to Longdo]
半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, ] forenoon; morning; a.m. [Add to Longdo]
半叶[shàng bàn yè, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄧㄝˋ, / ] the first half (of a period) [Add to Longdo]
半身[shàng bàn shēn, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄣ, ] the upper body [Add to Longdo]
[shàng qù, ㄕㄤˋ ㄑㄩˋ, ] to go up [Add to Longdo]
[shàng kǒu, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ, ] to be able to read aloud fluently; to be suitable (easy enough) for reading aloud [Add to Longdo]
口齿[shàng kǒu chǐ, ㄕㄤˋ ㄎㄡˇ ㄔˇ, 齿 / ] supraoral tooth [Add to Longdo]
[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, ] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times [Add to Longdo]
[shàng tái, ㄕㄤˋ ㄊㄞˊ, ] to rise to power (in politics); to go on stage (in the theater) [Add to Longdo]
[shàng si, ㄕㄤˋ ㄙ˙, ] boss; superior [Add to Longdo]
[Shàng Hé, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ, ] SCO (Shanghai cooperation organization), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan; abbr. for 海合作組織|海合作组织 [Add to Longdo]
合组织[Shàng Hé Zǔ zhī, ㄕㄤˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Shanghai cooperation organization (SCO), involving China, Russia, Kazakhstan, Kyrghizstan, Tajikistan and Uzbekistan [Add to Longdo]
[shàng diào, ㄕㄤˋ ㄉㄧㄠˋ, ] hanged [Add to Longdo]
同调[shàng tóng diào, ㄕㄤˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, / 調] cohomology (invariant of a topological space in math.) [Add to Longdo]
[shàng zhōu, ㄕㄤˋ ㄓㄡ, ] last week [Add to Longdo]
[shàng chún, ㄕㄤˋ ㄔㄨㄣˊ, ] upper lip [Add to Longdo]
[shàng pō, ㄕㄤˋ ㄆㄛ, ] uphill; upslope; to move upwards; to climb a slope [Add to Longdo]
[shàng bào, ㄕㄤˋ ㄅㄠˋ, / ] to report to one's superiors; to appear in the news; to reply to a letter [Add to Longdo]
[shàng fén, ㄕㄤˋ ㄈㄣˊ, / ] to sweep the tombs (of one's ancestors); the Qingming festival [Add to Longdo]
[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, ] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away [Add to Longdo]
天入地[shàng tiān rù dì, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ ㄖㄨˋ ㄉㄧˋ, ] lit. to go up to heaven or down to Hades; fig. whichever way, I don't care; to decide to go ahead without foreboding [Add to Longdo]
夸克[shàng kuā kè, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄚ ㄎㄜˋ, ] up quark (phys.) [Add to Longdo]
[shàng xué, ㄕㄤˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] to go to school; to attend school [Add to Longdo]
[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal [Add to Longdo]
将军[shàng jiàng jūn, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ, / ] top general; commander-in-chief [Add to Longdo]
[shàng wèi, ㄕㄤˋ ㄨㄟˋ, ] captain (military rank) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けた[けたあげ, ketaage] carry (vs) [Add to Longdo]
けたげ数[けたあげすう, ketaagesuu] carry digit [Add to Longdo]
けたげ保留加算機[けたあげほりゅうかさんき, ketaagehoryuukasanki] carry-save adder [Add to Longdo]
ウィンドウ[ウィンドウじょうげん, uindou jougen] upper window edge [Add to Longdo]
カスケード式けた[カスケードしきけたあげ, kasuke-do shikiketaage] cascaded carry [Add to Longdo]
システム立ち[システムたちあげ, shisutemu tachiage] system initialization, system start up [Add to Longdo]
パフォーマンス向[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement [Add to Longdo]
ビュー方向定義ベクトル[ビューじょうほうこうていぎべくとる, byu-jouhoukouteigibekutoru] view up vector [Add to Longdo]
リップルけた[りっぷるけたあげ, rippuruketaage] ripple carry [Add to Longdo]
[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
画面[がめんじょう, gamenjou] on-screen (a-no) [Add to Longdo]
チェック[きじょうチェック, kijou chiekku] desk checking [Add to Longdo]
検査[きじょうけんさ, kijoukensa] desk checking [Add to Longdo]
[けたあげ, ketaage] carry [Add to Longdo]
げなし加算[けたあげなしかさん, ketaagenashikasan] addition without carry [Add to Longdo]
[けたあがり, ketaagari] carry [Add to Longdo]
光立ちがり時間[ひかりたちあがりじかん, hikaritachiagarijikan] optical rise time [Add to Longdo]
高速けた[こうそくけたあげ, kousokuketaage] high-speed carry [Add to Longdo]
[ひだりうえすみ, hidariuesumi] top left corner [Add to Longdo]
[さいじょうい, saijoui] high-end (a-no), high-order [Add to Longdo]
位のビット[さいじょういのビット, saijouino bitto] MSB, most significant bit [Add to Longdo]
位ビット[さいじょういビット, saijoui bitto] most significant bit (MSB) [Add to Longdo]
事実の標準[じじつじょうのひょうじゅん, jijitsujounohyoujun] de facto standard (a-no) [Add to Longdo]
事実標準[じじつじょうひょうじゅん, jijitsujouhyoujun] de-facto standard [Add to Longdo]
実装の事項[じつそうじょうのじこう, jitsusoujounojikou] local matter [Add to Longdo]
循環けた[じゅんかんけたあげ, junkanketaage] end-around carry [Add to Longdo]
つき[うわつき, uwatsuki] superscript [Add to Longdo]
[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device) [Add to Longdo]
位グループ[じょういグループ, joui guru-pu] ancestor [Add to Longdo]
位ダイアログ[じょういダイアログ, joui daiarogu] superior dialogue [Add to Longdo]
位概念[じょういがいねん, jouigainen] high level concept, broader term [Add to Longdo]
位機種[じょういきしゅ, jouikishu] high-end equipment [Add to Longdo]
位互換[じょういごかん, jouigokan] upwardly compatible [Add to Longdo]
位語[じょういご, jouigo] broader term [Add to Longdo]
位参照[じょういさんしょう, jouisanshou] superior reference [Add to Longdo]
位試験手段[じょういしけんしゅだん, jouishikenshudan] upper tester [Add to Longdo]
位省略表記[じょういしょうりゃくひょうき, jouishouryakuhyouki] truncated representation [Add to Longdo]
位層[じょういそう, jouisou] upper level, upper layer [Add to Longdo]
下限[じょうげげん, jougegen] bounds [Add to Longdo]
下列[じょうげれつ, jougeretsu] chain [Add to Longdo]
限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority [Add to Longdo]
限値[じょうげんち, jougenchi] upper bound, upper value [Add to Longdo]
向き[うわむき, uwamuki] bottom-up [Add to Longdo]
書き[うわがき, uwagaki] override [Add to Longdo]
[じょうせん, jousen] tilde, over line (~) [Add to Longdo]
[じょうたん, joutan] top edge [Add to Longdo]
端部の余白[じょうたんぶのよはく, joutanbunoyohaku] top margin [Add to Longdo]
付き添え字[うえづきそえじ, uedukisoeji] superscript [Add to Longdo]
切りげる[きりあげる, kiriageru] to round up [Add to Longdo]
げ機能[きりあげきのう, kiriagekinou] round-up function, rounding [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
三倍以[さんばいいじょう, sanbaiijou] mehr_als_dreimal_soviel [Add to Longdo]
[かみ, kami] -oben [Add to Longdo]
[かみ, kami] der_obere_Teil [Add to Longdo]
げる[あげる, ageru] erheben, emporheben, erhoehen [Add to Longdo]
[のぼす, nobosu] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
せる[のぼせる, noboseru] auffuehren, vorlegen [Add to Longdo]
り下り[のぼりくだり, noborikudari] Steigen_und_Fallen, Schwanken [Add to Longdo]
り坂[のぼりざか, noborizaka] Steigung, Anstieg [Add to Longdo]
[のぼる, noboru] steigen [Add to Longdo]
[あがる, agaru] steigen [Add to Longdo]
[じょうげ, jouge] oben_und_unten, Schwanken [Add to Longdo]
[じょうきょう, joukyou] nach_Tokyo_fahren [Add to Longdo]
[じょうい, joui] Vorrang [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] vorgesetzte_Behoerde, Vorgesetzter [Add to Longdo]
[じょうひん, jouhin] -fein, vornehm, elegant [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Oberlippe [Add to Longdo]
回る[うわまわる, uwamawaru] uebertreffen [Add to Longdo]
[じょうそう, jousou] obere_Schicht, obere_Stockwerke [Add to Longdo]
[じょうかん, joukan] Band_1, Band 2 siehe chuukan, Band 3 siehe gekan [Add to Longdo]
[じょうげん, jougen] das_erste_Mondviertel [Add to Longdo]
[じょうず, jouzu] geschickt, gut [Add to Longdo]
[じょうじゅん, joujun] die_ersten_10_Tage_eines_Monats [Add to Longdo]
[じょうしょう, joushou] Anstieg, aufsteigende_Tendenz [Add to Longdo]
[じょうえい, jouei] Auffuehrung [Add to Longdo]
棟式[じょうとうしき, joutoushiki] Richtfest [Add to Longdo]
[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
[じょうしん, joushin] Bericht (an_vorgesetzte_Behoerde) [Add to Longdo]
[じょうきゅう, joukyuu] ober, hoeher [Add to Longdo]
[じょうし, joushi] die_oberen_Gliedmassen, -Arme [Add to Longdo]
[じょうじゅつ, joujutsu] obig, obenerwaehnt, obengenannt o.g. [Add to Longdo]
[じょうたつ, joutatsu] Fortschritt(e) [Add to Longdo]
[じょうりく, jouriku] Landung, das_Landen [Add to Longdo]
高地[かみこうち, kamikouchi] (Ausflugsort i.d.jap.Alpen) [Add to Longdo]
げる[しあげる, shiageru] fertigmachen, vollenden [Add to Longdo]
[いじょう, ijou] -ueber, mehr_als, obenerwaehnt [Add to Longdo]
便宜[べんぎじょう, bengijou] die_Bequemlichkeit_wegen [Add to Longdo]
[ねあげ, neage] Preissteigerung [Add to Longdo]
切り[きりあげ, kiriage] Abschluss, Aufrundung, Aufwertung [Add to Longdo]
[たくじょう, takujou] auf_dem_Tisch, Tisch- [Add to Longdo]
取りげる[とりあげる, toriageru] aufnehmen, annehmen, wegnehmen [Add to Longdo]
召しがる[めしあがる, meshiagaru] etwas_zu_sich_nehmen, essen [Add to Longdo]
[こうじょう, koujou] Aufstieg, Entwicklung [Add to Longdo]
[おくじょう, okujou] (auf dem) Dach [Add to Longdo]
[かわかみ, kawakami] Oberlauf [Add to Longdo]
[ひだりうえ, hidariue] links_oben (z.B.Briefumschlag) [Add to Longdo]
[せきじょう, sekijou] auf_der_Versammlung, bei_der_Gelegenheit [Add to Longdo]
引き[ひきあげ, hikiage] Erhoehung [Add to Longdo]
思いがった[おもいあがった, omoiagatta] eingebildet, arrogant [Add to Longdo]
挟みげる[はさみあげる, hasamiageru] (mit_Essstaebchen) nehmen, aufnehmen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top