ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -令-, *令*
Longdo Dictionary ภาษา ญี่ปุ่น (JP) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
[れいわ] (n ) Reiwa era (2019.05.01-)

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[令, lìng, ㄌㄧㄥˋ] command, decree, order; magistrate; to allow, to cause
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] A person kneeling before a master 人,  Rank: 378

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lìng, ㄌㄧㄥˋ, ] make or cause to be; order; command; decree; honorable, #1,031 [Add to Longdo]
[lìng rén, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ, ] to cause sb (to do); to make one (feel sth); (used in constructing words for feelings such as anger, surprise, sympathy etc), #1,465 [Add to Longdo]
[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command, #3,645 [Add to Longdo]
[zé lìng, ㄗㄜˊ ㄌㄧㄥˋ, / ] to order; to enjoin; to charge; to instruct sb to finish sth, #8,144 [Add to Longdo]
[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction, #8,291 [Add to Longdo]
[xià lìng, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄧㄥˋ, ] give an order, #8,728 [Add to Longdo]
[sī lìng bù, ㄙ ㄌㄧㄥˋ ㄅㄨˋ, ] headquarters; military command center, #10,158 [Add to Longdo]
[sī lìng, ㄙ ㄌㄧㄥˋ, ] commanding officer, #11,372 [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban, #13,468 [Add to Longdo]
[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, ] decree; ordinance, #14,072 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[れい, rei] (n) (arch) administrative and civil code [Add to Longdo]
[れい, rei] (n,n-suf) command; order; dictation; (P) [Add to Longdo]
する[れいする, reisuru] (vs-s,vt) to command; to order [Add to Longdo]
[れいせい, reisei] (n) (hon) your nephew [Add to Longdo]
外の官;外官[りょうげのかん, ryougenokan] (n) (arch) (See ・りょう,律・りつりょう) government position (or office) not specified in the administrative code of the ritsuryo [Add to Longdo]
[れいけい, reikei] (n) your elder brother [Add to Longdo]
[れいげつ, reigetsu] (n) (1) (arch) auspicious month; (2) (See 如月) second lunar month [Add to Longdo]
[れいし, reishi] (n) your (his) heir [Add to Longdo]
[れいし, reishi] (n) your elder sister [Add to Longdo]
[りょうじ;れいし, ryouji ; reishi] (n) prince's message; command of a prince [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Move along now.<警官の号>立ち止まるな。
They say fine words are no virtue if they're insincere and that's him in a nutshell. He's all talk but doesn't mean a word of it.あいつは口ばかりで、誠意がないね。巧言色少なし仁とはよくいったもんだ。
I did that work on the orders of my boss.あの仕事は上司の命でやった。
When it comes to my supervisor he's very inconsistent so we never get any work done.うちの上司ときたら、朝暮改なんだから、仕事がちっとも進まないよ。
The servants tried to carry out their master's order.お手伝いさんたちは主人の命を実行しようと努めた。
Ken told his dog to wait there.ケンは自分の犬に、そこで待つように命した。
This order is to be obeyed to the letter.この命は厳守すべき。
The same sentence could have the force of a command.その同じ文が命の力を持つことがあるのだろう。
That day was made a holiday by an act of the diet.その日は国会の法によって祝日になった。
Some soldiers were reluctant to obey the commands.その命に嫌々従う兵もいた。
There is nothing for it but to obey the order.その命に従うより他に仕方ない。
Those words are mere diplomatic niceties.それは外交辞だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I was just obeying orders, sir. That's all.[JA] - ただ命に従った、それだけです And Then There Were None (1945)
The Southern army facing Chattanooga is ordered to retreat."[CN] 驻守恰塔奴加的南军奉撤退 The General (1926)
She is my forever idol...she is my rival whom I can never win against, she is the one who always makes me happy, and she is my mother.[CN] 她是我永远的偶像 也是我无法击倒的对手 她是我怦然心动的恋人 Episode #1.2 (2004)
You mean to tell me you take orders from a grasshopper?[JA] バッタに命されるのか Pinocchio (1940)
- you send me against your brothers, my lady, who defend him with their very lives![CN] 皇后,你是在命我跟你的哥哥開戰! 因為他會想盡辦法保護哈根的! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
- Sir...[CN] -我要下打击 Chapter 46 (2016)
I didn't bring a warrant with me, Mrs. Palmer.[JA] 何を探すの? 捜査状はないんだ Too Late for Tears (1949)
Order canceled.[JA] 指 撤回 Forbidden Planet (1956)
- Who's orders?[JA] - 誰の命だね? And Then There Were None (1945)
He was a radio technician right here in our dispatch office.[JA] うちの司部の 無線技士だ He Walked by Night (1948)
Sleep well?[CN] 你凭什么命我哥离开这里 Episode #1.5 (2004)
Kim.[CN] 司 Tora! Tora! Tora! (1970)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[れい, rei] BEFEHL [Add to Longdo]
[れいじょう, reijou] -Tochter, junge_Dame [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top