ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

防止

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -防止-, *防止*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
防止[fáng zhǐ, ㄈㄤˊ ㄓˇ, ] to prevent; to guard against; to take precautions, #2,029 [Add to Longdo]
自动防止辐射程序[zì dòng fáng zhǐ fú shè chéng xù, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ ㄓˇ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] fail-safe procedures [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
防止[ぼうし, boushi] การป้องกัน การยับยั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
防止[ぼうし, boushi] (n,vs) prevention; check; (P) [Add to Longdo]
防止[ぼうしざい, boushizai] (n) inhibitor; prevention agent [Add to Longdo]
防止[ぼうしさく, boushisaku] (n) prevention measure; preventive measures [Add to Longdo]
防止指針[ぼうしししん, boushishishin] (n) prevention guideline [Add to Longdo]
防止対策[ぼうしたいさく, boushitaisaku] (n) preventive measure [Add to Longdo]
防止[ぼうしほう, boushihou] (n) anti-.. law [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Laws to prevent computer crimes were enacted in the USA.アメリカにおいてコンピューター犯罪を防止する法律が制定された。
This is an effective remedy for crime.これは有効な犯罪防止対策だ。
To prevent hijacks, all carry-on baggage is carefully inspected.ハイジャック防止のため機内持ち込み手荷物の検査が厳重だ。
We must take measures to prevent traffic accidents.交通事故の防止対策を講じなければならない。
We took strong measures to prevent it.私たちはそれを防止する強硬な対策を講じた。
The prevention of forest fires is everyone's responsibility.森林火災の防止はすべての人が負う義務です。
We have to take steps to prevent air pollution.大気汚染を防止するため何か手段をとらなければならない。
He belongs to the Society for the Prevention of Cruelty to Animals.彼は、動物虐待防止会に入っています。
For burglar-proofing. Apparently in this library are precious books that can't be bought for money.盗難防止にね。ここの蔵書の中には、お金で買えない貴重な本もあるんだって。
Moreover, for your safety, we advise use of a substitute email address.なお、危険防止の為、サブアド利用をお奨めします。
Chocolate acts to prevent LDL oxidisation.チョコレートにはLDLの酸化を防止する力がある。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I could have prevented it...[CN] 我本可以防止这些... Ecstasy (1933)
Rogue MI6 operative Sebastian Graves and his brother Nobby Butcher died at the scene while preventing the release of a deadly toxin.[JA] 悪党のMI6戦闘員のセバスチャン・グレイブスと 兄のノビー・ブッチャーは... 死の毒の拡散を防止して 現場で死亡しました The Brothers Grimsby (2016)
And now, how to avert disaster with our current predicament.[JA] さて、今この窮地の状況でどう災難を防止しましょうか Book of the Stranger (2016)
To prevent Cordell's exposure, a false record had been prepared.[CN] 为了防止科戴尔身份暴露 准备了一份虚假记录 The Street with No Name (1948)
No one could take your place if anything unfortunate should occur to you while you were trying to escape.[CN] 没有人能取代你的位置 或防止你逃走时发生的不幸 Casablanca (1942)
- I don't want anybody to get hurt but... there's no better way of backing up a No Trespassing sign than by a bullet missing somebody's skull.[CN] 但是这是防止有人进来的好办法 只要子弹不打到脑袋 The Red House (1947)
Saul, Rachel Crofts... Deputy in Counter-Intelligence.[JA] ソール、スパイ防止活動班副長の レイチェル・クロフツです Imminent Risk (2017)
I must take every precaution.[CN] 我必须防止任何可能. Monsieur Verdoux (1947)
We cannot afford a leak to the press.[JA] プレスへのリークを防止するために Sully (2016)
Little wooden seat in case you fall[CN] 小小木头屁股 防止你会摔跤 Pinocchio (1940)
Just FYI, FBI-type thing, protocol is no cell phones.[JA] 一応 盗聴防止で 携帯電話は禁止なんだけど The Discovery (2017)
We're gonna put the suitcase back in the locker in case one of them returns tonight to check things, or in the morning when you're supposed to open the locker.[CN] 我们要把箱子放回到柜子里 以防止他们中的一个今晚返回来 检查东西,或者在早晨 当你应该拿到钥匙打开柜子 Union Station (1950)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
防止[ぼうし, boushi] Vorbeugung, Verhuetung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top