ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

廃止

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -廃止-, *廃止*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n vt) ยกเลิก(กฎเกณฑ์ หรือข้อกำหนด)

Japanese-English: EDICT Dictionary
廃止[はいし, haishi] (n,vs,adj-no) abolition; repeal; (P) [Add to Longdo]
廃止された[はいしされた, haishisareta] (adj-f) extinct [Add to Longdo]
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] (n) {comp} deleted feature [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] (n) {comp} obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] (n) {comp} obsolescent feature [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃止した。
That school is going to do away with uniforms.あの学校は制服を廃止する予定だ。
Those old laws were all done away with.あの古い法律はみな廃止されてしまった。
The death penalty had been done away with in many states in the USA.アメリカの多くの州で死刑は廃止されてきた。
America did away with slavery in 1863.アメリカは1863年に奴隷制度を廃止した。
America did away with slavery.アメリカは奴隷制を廃止した。
Such a custom should be done away with.このような習慣は廃止すべきだ。
This evil custom must be abolished.この悪い習慣は廃止しなければならない。
This practice has long since been done away with.この慣習は、ずっと前から廃止されている。
We should do away with these old rules.この古い規則は廃止すべきだ。
We'll do away with all these silly rules as soon as we can.これらのばかげた規則はすべてできるだけ早く廃止しよう。
We must do away with these old rules.これらの古い規制を廃止しなければならない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's decided to close down the 00 Program with immediate effect.[JA] 大臣は 00課を 直ちに廃止すると決めた Spectre (2015)
But our queen recognizes that she erred by abolishing slavery without providing a new system to replace it.[JA] 女王様は新しい制度を制定せずに 奴隷制を廃止したのが 間違いだったと気づいた Book of the Stranger (2016)
Instead of abolishing slavery overnight, we will give you seven years to end the practice.[JA] 一気に奴隷制を 廃止するのではなく 廃止するまで7年間与えましょう Book of the Stranger (2016)
I knew this could be the biggest casino in the United States When the Dry Law ends?[JA] 禁酒法が廃止されれば ここは 米国で最も大きな Live by Night (2016)
The Dry Law will not end in a God-fearing country.[JA] カジノになるだろう こんなに敬虔(ケイケン)な国が 禁酒法を廃止しない Live by Night (2016)
Slavery is a horror that should be ended at once.[JA] 奴隷制もすぐにでも廃止すべき Book of the Stranger (2016)
Slavery will never return to Meereen, but she will give the other cities of Slaver's Bay time to adjust to the new order.[JA] ミアリーンの奴隷制は廃止のまま だが奴隷の港の他のまちに 猶予期間を与える Book of the Stranger (2016)
President-elect Roosevelt vowed to sign the Cullen-Harrison Act as soon as he was elected, ending Dry Law .[JA] ルーズベルト大統領が当選して カレン -ハリソン法律に署名し 禁酒法を実質的に 廃止することにした Live by Night (2016)
The day you gave into your weakness, Shaw, that was the day you became obsolete.[JA] この日 お前に弱さを与え お前を廃止する A Whole World Out There (2015)
You must know by now, that the 00 Program is officially dead.[JA] もう知ったに違いないが 00課は正式に廃止された Spectre (2015)
Mr. President, if you take away all the libraries, sir how will the children ever learn to read?[JA] 大統領 図書館を 全部廃止したら 子供達は学べるのか? Pixels (2015)
There haven't been slaves in Westeros for hundreds of years and I grew up richer than any of you.[JA] ウェストロスにはもう 何百年前に奴隷制が廃止された だが俺はあなた達よりも ずっとお金持ちだった Book of the Stranger (2016)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
廃止事項[はいしじこう, haishijikou] deleted feature [Add to Longdo]
廃止予定[はいしよてい, haishiyotei] obsolescent [Add to Longdo]
廃止予定事項[はいしよていじこう, haishiyoteijikou] obsolescent feature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
廃止[はいし, haishi] Abschaffung, Aufhebung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top