Search result for

(57 entries)
(0.0164 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -禁-, *禁*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きんえん, kin'en] (n phrase) ห้ามสูบบุหรี่

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きんき, kinki] ต้องห้าม,เป็นข้อห้าม
断症状[きんだんしょうじょう, kindanshoujou] (vt) อาการลงแดง, อาการอดยา, อาการถอนยา(ในผู้ติดยา)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[禁, jìn, ㄐㄧㄣˋ] to restrict, to prohibit, to forbid; to endure
Radical: Decomposition: 林 (lín ㄌㄧㄣˊ)  示 (shì ㄕˋ) 
Etymology: [pictophonetic] altar

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n) (See を犯す) ban (e.g. on smoking); prohibition [Add to Longdo]
じる[きんじる, kinjiru] (v1,vt) to prohibit; (P) [Add to Longdo]
じ手;[きんじて, kinjite] (n) forbidden move in sumo [Add to Longdo]
じ得ない;じえない[きんじえない, kinjienai] (adj-i) insuppressible; irresistable [Add to Longdo]
じ箸[きんじばし, kinjibashi] (n) (See 嫌い箸) things prohibited by chopstick etiquette [Add to Longdo]
[きんず, kinzu] (vz) (See ずる) to forbid; to suppress [Add to Longdo]
ずる[きんずる, kinzuru] (vz,vt) (See じる) to forbid; to suppress; (P) [Add to Longdo]
を解く[きんをとく, kinwotoku] (exp,v5k) to lift (remove) a ban [Add to Longdo]
を犯す[きんをおかす, kinwookasu] (exp,v5s) to break the prohibition (law); to violate the ban [Add to Longdo]
[きんあつ, kin'atsu] (n,vs) suppression [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīn, ㄐㄧㄣ, ] to endure [Add to Longdo]
[jìn, ㄐㄧㄣˋ, ] to prohibit; to forbid [Add to Longdo]
[jìn lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban [Add to Longdo]
[jìn fá, ㄐㄧㄣˋ ㄈㄚˊ, ] a ban on logging [Add to Longdo]
制令[jìn zhì lìng, ㄐㄧㄣˋ ㄓˋ ㄌㄧㄥˋ, ] prohibition; ban; law forbidding sth [Add to Longdo]
[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region [Add to Longdo]
[jìn pǐn, ㄐㄧㄣˋ ㄆㄧㄣˇ, ] contraband goods [Add to Longdo]
[jìn jì, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ, ] taboo [Add to Longdo]
忌语[jìn jì yǔ, ㄐㄧㄣˋ ㄐㄧˋ ㄩˇ, / ] taboo language [Add to Longdo]
欲主义[jìn yù zhǔ yì, ㄐㄧㄣˋ ㄩˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, / ] asceticism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車止。
No Trespassing.<掲示>立ち入り止。
Entrance is restricted to those above 18.18歳未満の方の入場はじます。
In the U.S., you have the option, when you enter a restaurant, to sit in the smoking or non-smoking section.アメリカでは、レストランに入った時喫煙席か煙席かを選ぶことができる。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは酒法が実施されている州がまだいくつかある。
The U.S. is calling for an arms embargo against violators of the treaty.アメリカは条約違反国に対する武器の輸出止を呼びかけています。
Together with Britain, France may ban imports of waste from Germany.イギリスに加えて、フランスもドイツからの廃棄物の持ち込みを止しそうだ。
Localities imposed bans on development.いくつかの地方自治体では開発を止した。
When will they turn off the no-smoking sign?いつ煙のサインを消すのでしょうね。
Smoking is strictly forbidden here.ここではたばこを吸うことをじられている。
You are not supposed to smoke here.ここでは煙草は止されています。
You are prohibited from smoking here.ここでは喫煙はじられている。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
She's reserved for my nephew and being taught how to earn his love first... before wasting her favours on others.[CN] 拘她是为了我儿子 而且首先教导她如何 赢得他的爱... 在她浪费她的好感 在别人身上之前 The Scarlet Empress (1934)
Silence! I'll have you all locked up![CN] 安静 我要把你们都关 The Blue Angel (1930)
Excuse me, you can't park there, mate.[JA] 駐車止です Salesmen Are Like Vampires (2017)
Do you want me to sue the old heap or get an injunction?[CN] 你是想让我起诉谁还是取得止令? Bordertown (1935)
I'm not allowed to have a pet here.[JA] (慎) ここ ペット止のアパートだよ Emotions (2017)
Reconstruction and synchronisation:[CN] 本片內容以及字幕僅供學習交流,嚴用於商業途徑 中文字幕校譯: yourtear@TLF Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
"l can't help crying too."[CN] "我情不自地哭了。 The Phantom Carriage (1921)
"and has already brought injunction against sale or removal.[CN] 并且提出了止出售 或转移珠宝的 Ninotchka (1939)
Questions are prohibited.[JA] 質問は Choices (2017)
This silly rule for boxing without headgear. People get hurt, Cam got cut a little bit last night.[JA] ヘッドギア止のせいで キャムが負傷した CounterPunch (2017)
It turns out that as a former director of Cachet you've been barred by the Companies House from becoming a director of the new business for five years.[JA] 元取締役は 5年間 取締役になれない 企業登記局にじられてる The Secret of Sales (2017)
What, so you can make jokes about me teaching Robbie, but she's off limits?[JA] ロビーはよくて 彼女のことは句? The Widow Maker (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きんし, kinshi] inhibit (vs) [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きん, kin] VERBOT [Add to Longdo]
[きんせい, kinsei] Verbot, Tabu [Add to Longdo]
[きんし, kinshi] Verbot [Add to Longdo]
[きんえん, kin'en] Rauchen_verboten! [Add to Longdo]
[きんもつ, kinmotsu] verbotene_Sache, Tabu [Add to Longdo]
[きんりょう, kinryou] Jagdverbot [Add to Longdo]
[きんしゅ, kinshu] Abstinenz, Alkoholverbot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top