ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
65 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休-, *休*
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiū, ㄒㄧㄡxi] (n vi ) พัก; พักผ่อน

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[休, xiū, ㄒㄧㄡ] to rest; to stop; to retire
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 leaning against a tree 木,  Rank: 1,082

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to rest, #6,170 [Add to Longdo]
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest, #1,686 [Add to Longdo]
[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, / ] leisure; relaxation; not working; idle, #2,576 [Add to Longdo]
退[tuì xiū, ㄊㄨㄟˋ ㄒㄧㄡ, 退] retirement (from work), #4,223 [Add to Longdo]
[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, ] take a vacation; go on holiday, #10,924 [Add to Longdo]
[bù xiū, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡ, ] endlessly; ceaselessly, #11,108 [Add to Longdo]
[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] shock; to go into shock, #12,543 [Add to Longdo]
[shuāng xiū rì, ㄕㄨㄤ ㄒㄧㄡ ㄖˋ, / ] week with two rest days, #17,293 [Add to Longdo]
息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge, #18,152 [Add to Longdo]
[xiū yǎng, ㄒㄧㄡ ㄧㄤˇ, / ] to recuperate; to recover; to convalesce, #18,783 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด
[きゅうこう, kyuukou] (vt) ปิดโรงเรียน(ชั่วคราว)
[きゅうこう, kyuukou] (vt) งดการบรรยาย(การสอน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけい, kyuukei] (n ) การหยุดพักชั่วครู่
みます[yasumi masu] (vi ) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[やすむ, yasumu] Thai: พักผ่อน
[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]
ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest [Add to Longdo]
まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]
[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]
み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
み場[やすみば, yasumiba] (n) resting place [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、もう。
Take a rest.息しろ。
Let's take a rest.みしょう。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日んだほうがいいよ。」 [F] [M]
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひとみしようぜ」とジョンは言った。 [M]
"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.「君が暇をとるころあいだな」とボスはジムに言った。 [M]
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日がみだったらと思うよ」
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時までみ時間です。
It's open ten to six daily throughout the year.10時から6時まで年中無でやっています。
Let's have a ten-minute break.10分間、憩をとりましょう。
After a ten-minute break, we resumed our rehearsal.10分憩してからまたリハーサルを続けました。
Let's take a 10 minute break.10分憩しよう。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You lay down during the intermisson and I'll give you a couple of shots.[CN] 你可以在中場息的時候躺一會兒,我會給你拍組照片 Applause (1929)
You got yourself a 10-day vacation. Go down to the beach, get a suntan.[JA] 暇なんだから ビーチで日焼けでもしろ He Walked by Night (1948)
You know I'm supposed to be on vacation.[JA] 僕は暇中だよ D.O.A. (1949)
I think you better take a couple of weeks off, starting tomorrow.[JA] 明日からしばらく 暇をとれ He Walked by Night (1948)
Maybe you'd better rest a little for a while instead of coming to dinner with us.[CN] 你該息會兒,就別去跟我們吃飯了 Applause (1929)
At ease.[JA]  X-Men: Days of Future Past (2014)
Now Paula, I'm just going on a little vacation, you know that. - You want to go without me don't you?[JA] ただの暇さ D.O.A. (1949)
If it's any comfort to you, there's one person who doesn't suspect you.[JA] 気めになるかな 君を疑わない者が一人はいる And Then There Were None (1945)
I yearn for you though I know you will never return. I do not dare to die.[CN] 尽管知道你不会回来了,我还是 对你望眼欲穿,我等你至死方 Seduction (1929)
If you get fired...[CN] 我们恩彩一分一秒都没得 Episode #1.2 (2004)
You've got no other choice. We can't just wait and let her kill us.[JA] 仕事もみ 落ち込んだあげく... Too Late for Tears (1949)
Well then, I shall sleep in the woodshed.[JA] てなわけで 私は薪小屋でむことにします And Then There Were None (1945)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
み中[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
[きゅうせん, kyuusen] Waffenstillstand [Add to Longdo]
[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top