Search result for

(65 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -休-, *休*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
[xiū, ㄒㄧㄡxi] (n vi ) พัก; พักผ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きゅうじつ, kyuujitsu] (n) วันหยุด
暇をとる[きゅうかをとる, kyuukawotoru] (phrase) ลากิจ, ลาหยุด
[きゅうこう, kyuukou] (vt) ปิดโรงเรียน(ชั่วคราว)
[きゅうこう, kyuukou] (vt) งดการบรรยาย(การสอน)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きゅうけい, kyuukei] (n ) การหยุดพักชั่วครู่
みます[yasumi masu] (vi ) พัก, พักผ่อน, หยุดพัก
[やすみ, yasumi, yasumi , yasumi] (n adv ) วันหยุด

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[やすむ, yasumu] Thai: พักผ่อน
[やすむ, yasumu] Thai: หยุดพักชั่วคราว English: to have a break

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[休, xiū, ㄒㄧㄡ] to rest; to stop; to retire
Radical: Decomposition: 亻 (rén ㄖㄣˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] A person 亻 leaning against a tree 木

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きゅうす, kyuusu] (v5s,vi) (1) (See する) to come to an end; (2) to rest [Add to Longdo]
する[きゅうする, kyuusuru] (vs-s,vi) (1) to come to an end; (2) to rest; (P) [Add to Longdo]
ませる[やすませる, yasumaseru] (v1) to excuse (someone); to give a holiday to; to make (someone) rest [Add to Longdo]
まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
[やすみ, yasumi] (n) (1) rest; recess; respite; (2) vacation; holiday; absence; suspension; (3) dormancy (of a silkworm prior to moulting); (P) [Add to Longdo]
みなく[やすみなく, yasuminaku] (adv) without rest; tirelessly; incessantly [Add to Longdo]
[やすみやすみ, yasumiyasumi] (adv) resting at times; thinking carefully [Add to Longdo]
み時間[やすみじかん, yasumijikan] (n) recess; break time; break between classes; free period; recess time; recreation hour; time for recess [Add to Longdo]
み所[やすみどころ, yasumidokoro] (n) resting place; haven of rest [Add to Longdo]
み場[やすみば, yasumiba] (n) resting place [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiū, ㄒㄧㄡ, ] to rest [Add to Longdo]
伊特[Xiū yī tè, ㄒㄧㄡ ㄧ ㄊㄜˋ, ] Hewitt [Add to Longdo]
[xiū jià, ㄒㄧㄡ ㄐㄧㄚˋ, ] take a vacation; go on holiday [Add to Longdo]
[xiū kè, ㄒㄧㄡ ㄎㄜˋ, ] shock; to go into shock [Add to Longdo]
士顿[Xiū shì dùn, ㄒㄧㄡ ㄕˋ ㄉㄨㄣˋ, / ] Houston, Texas [Add to Longdo]
[Xiū níng, ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄥˊ, / ] Xiuning county in Huizhou county 徽州, Anhui) [Add to Longdo]
宁县[Xiū níng xiàn, ㄒㄧㄡ ㄋㄧㄥˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Xiuning county in Huizhou county 徽州, Anhui) [Add to Longdo]
[xiū xi, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ˙, ] rest; to rest [Add to Longdo]
息室[xiū xī shì, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ ㄕˋ, ] lobby; lounge [Add to Longdo]
[xiū xī, ㄒㄧㄡ ㄒㄧ, ] recess [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's rest here.ここで、もう。
Take a rest.息しろ。
Let's take a rest.みしょう。
"I feel sort of dizzy." "You look pale. You'd better take a day off."「ちょっと目まいがするわ」「顔色が悪いぞ。一日んだほうがいいよ。」 [F] [M]
John said, "Hey guys, let's take a break."「みんなひとみしようぜ」とジョンは言った。 [M]
"It's high time that you take a vacation," Jim's boss said to him.「君が暇をとるころあいだな」とボスはジムに言った。 [M]
"Did you work yesterday?" "I wish yesterday had been a holiday."「昨日、仕事をしたのですか」「昨日がみだったらと思うよ」
We have a break from 10:40 to 11:00.10時40分から11時までみ時間です。
It's open ten to six daily throughout the year.10時から6時まで年中無でやっています。
Let's have a ten-minute break.10分間、憩をとりましょう。
After a ten-minute break, we resumed our rehearsal.10分憩してからまたリハーサルを続けました。
Let's take a 10 minute break.10分憩しよう。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Donna, you haven't let me down in 12 years, and you didn't start now.[CN] 结束了 你回家好好息吧 Divide and Conquer (2017)
Good. Because there's something else I wanted to say.[CN] 而我想要息一段时间 Divide and Conquer (2017)
But then I remembered what Minami once told me.[CN] 她在过世前好像付清了 砂子先生的退 Disbanded (2017)
When that hard work, that difficult work is done, the seas are calmed, meaning that the workers can now begin to relax.[JA] 大変な作業が終わったあとは 海が静まり ようやく ひとみする時間が訪れる Barbecue (2017)
- And I know that, too.[CN] 争取点息时间来帮助哈维 Brooklyn Housing (2017)
I think she is restless with... with ideas that might be disturbing for her.[JA] 気がまらないでしょう 母が動揺するのも 無理はないわ  ()
Michael was still playing.[CN] -我没有退 Divide and Conquer (2017)
I'm not with these people. My coach is not here.[CN] 你今天请假息了? CounterPunch (2017)
He knows that.[CN] 也许你该请求哈维给你点息时间 来帮助诊所 但我在想是否 Brooklyn Housing (2017)
Luckily, it wasn't bad timing for an enforced sabbatical from the business as I'd recently branched out into movie distribution.[JA] 新しい事業があるから 有給暇も悪くない 映画の配給だ Close Encounters (2017)
The first outfit that I wore was something I actually got rid of.[CN] (不 我要以雨果的身份出去 我要让穆丽儿息一下)  ()
So, no school today?[JA] 学校はみなのか? The Secret of Sales (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[やすまる, yasumaru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
み中[やすみちゅう, yasumichuu] "geschlossen" [Add to Longdo]
[やすむ, yasumu] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
める[やすめる, yasumeru] ausruhen, ruhen, ruhen_lassen [Add to Longdo]
[きゅうそく, kyuusoku] Atempause, -Pause [Add to Longdo]
[きゅうけい, kyuukei] -Rast, -Pause [Add to Longdo]
憩所[きゅうけいじょ, kyuukeijo] Rastplatz [Add to Longdo]
憩時間[きゅうけいじかん, kyuukeijikan] Erholungspause [Add to Longdo]
[きゅうせん, kyuusen] Waffenstillstand [Add to Longdo]
[きゅうじつ, kyuujitsu] Ruhetag, Feiertag [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top