Search result for

(64 entries)
(0.0152 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -止-, *止*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
まれ[とまれ, tomare] สัญญาณให้หยุดรถ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[やめる, yameru] Thai: เลิก English: to end (vt)
める[やめる, yameru] Thai: หยุด English: to cease
[やむ, yamu] Thai: หยุด English: to cease (vi)
[やむ, yamu] Thai: หยุด เลิก English: to stop
まる[とまる, tomaru] Thai: มาจับ
まる[とまる, tomaru] Thai: จอด

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[止, zhǐ, ㄓˇ] to stop, to halt; to detain; to desist
Radical: Decomposition: 上 (shàng ㄕㄤˋ)  丨 (shù ㄕㄨˋ) 
Etymology: [pictographic] A foot
[正, zhèng, ㄓㄥˋ] straight, right, proper, correct, just, true
Radical: Decomposition: 一 (yī )  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] A foot 止 stopping in the right place 一
[此, cǐ, ㄘˇ] this, these; in this case, then
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  匕 (bǐ ㄅㄧˇ) 
Etymology: [pictophonetic] sitting man
[步, bù, ㄅㄨˋ] walk, stroll, pace, march; to make progress
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Modern form of 歨; putting one foot 止 in front of the other
[武, wǔ, ˇ] military; martial, warlike
Radical: Decomposition: 一 (yī )  弋 (yì ㄧˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] To stop someone 止 with an arrow 弋
[歧, qí, ㄑㄧˊ] to diverge, to fork; a branch; a side road
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  支 (zhī ) 
Etymology: [pictophonetic] stop
[歨, bù, ㄅㄨˋ] Old variant of 步
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Putting one foot 止 in front of the other
[歪, wāi, ㄨㄞ] slanted, askew, awry
Radical: Decomposition: 不 (bù ㄅㄨˋ)  正 (zhèng ㄓㄥˋ) 
Etymology: [ideographic] Not 不 straight 正
[歰, sè, ㄙㄜˋ] to argue, to disagree, to wrangle
Radical: Decomposition: 刃 (rèn ㄖㄣˋ)  刃 (rèn ㄖㄣˋ)  止 (zhǐ ㄓˇ)  止 (zhǐ ㄓˇ) 
Etymology: [ideographic] Two people 止 exchanging sharp words 刃
[歲, suì, ㄙㄨㄟˋ] year; years old, age; harvest
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  戊 (wù ˋ) 
Etymology: []

Japanese-English: EDICT Dictionary
[よし, yoshi] (n-suf,adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read) [Add to Longdo]
[よし, yoshi] (n) quitting; ceasing; giving up [Add to Longdo]
[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone [Add to Longdo]
[よす, yosu] (v5s,vt) (See める・やめる・1) to cease; to abolish; to resign; to give up; (P) [Add to Longdo]
まない;已まない[やまない, yamanai] (exp,aux-adj) (1) (uk) (See む) (after the -te form of a verb) always; forever; (2) very; greatly (esp. of hopes and desires) [Add to Longdo]
まり[とまり, tomari] (n) stop; stoppage; end [Add to Longdo]
まり;り;留まり;留り[どまり, domari] (n-suf) (See まり・とまり) stopping at; going no further than [Add to Longdo]
まり木;り木;[とまりぎ, tomarigi] (n) (1) perch; (2) barstool [Add to Longdo]
まる[やまる, yamaru] (v5r,vi) (col) to cease; to stop; to be over [Add to Longdo]
まる(P);留まる(P);停まる;駐まる;る;留る[とまる, tomaru] (v5r,vi) (1) to stop (moving); to come to a stop; (2) to stop (doing, working, being supplied); to come to a halt; to cease; to be stopped; to be suspended; (3) to alight; to perch on; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǐ, ㄓˇ, ] to stop; to prohibit; untill [Add to Longdo]
[zhǐ ké, ㄓˇ ㄎㄜˊ, ] to suppress coughing [Add to Longdo]
咳糖浆[zhǐ ké táng jiāng, ㄓˇ ㄎㄜˊ ㄊㄤˊ ㄐㄧㄤ, / 漿] cough suppresant syrup; cough mixture [Add to Longdo]
[zhǐ jìng, ㄓˇ ㄐㄧㄥˋ, ] limit; boundary; end [Add to Longdo]
汗剂[zhǐ hàn jì, ㄓˇ ㄏㄢˋ ㄐㄧˋ, / ] anti-perspirant [Add to Longdo]
疼片[zhǐ téng piān, ㄓˇ ㄊㄥˊ ㄆㄧㄢ, ] a pain killer; an analgesic [Add to Longdo]
[zhǐ tòng, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ, ] to relieve pain; to stop pain; analgesic [Add to Longdo]
痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic [Add to Longdo]
痛法[zhǐ tòng fǎ, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄈㄚˇ, ] method of relieving pain [Add to Longdo]
[zhǐ xuè, ㄓˇ ㄒㄩㄝˋ, ] to staunch (bleeding); hemostatic (drug) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
No parking.駐車禁
"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.「私おなかすいた」小さい白いウサギがいいました、そして彼らはまっておおきなひなゆりの花の部分をたべました。
No Trespassing.<掲示>立ち入り禁
Move along now.<警官の号令>立ちまるな。
You want the Number 11. It stops in front of the post office.11番にお乗りにならないと、郵便局の前にまりますから。
After walking for an hour, we stopped to take a rest.1時間歩いてから、私たちはまって休息した。
A car drew up at the entrance.1台の車が入り口にまった。
NTT cancelled telephone cards with over 300 units.NTTは300度数以上のテレホンカードを廃した。
I'll do away with him.あいつの息の根をめてやる。
I hope you'll think better of it.あなたがそれを考え直してめてもらえればと思います。
When are you going to quit smoking?あなたはいつタバコをめるつもりですか。
You had better stop smoking.あなたはタバコをめた方が良い。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No, of course not![CN] 我在考虑差不多 要停在贵出版社出小说了 Absolute (2017)
During my suspension, I learned a lot about myself, I learned a lot about the people around me.[JA] 出場停中に学んだよ CounterPunch (2017)
It would be, but we're not here to sign anything.[CN] 但假如他们本能阻这种事 却听之任之 那以后还会有类似情况 Mudmare (2017)
You're the only one who can stop me.[JA] 私をめられるのは あなただけです Disbanded (2017)
You're the one who must decide.[CN] 能够阻我的人 就只有你 Confrontation (2017)
I'm not allowed to have a pet here.[JA] (慎) ここ ペット禁のアパートだよ Emotions (2017)
I do.[CN] 禁提问 Choices (2017)
Well, you know he didn't want you here, right?[CN] 一开始他试图阻我来 之后他带给我一盆植物 再然后当我打电话取消午饭安排的时候 Mudmare (2017)
Winning the Golden Gloves was huge.[CN] 金手套比赛始于20世纪20年代 到目前为 大多数人都亲临过金手套比赛现场 CounterPunch (2017)
Questions are prohibited.[JA] 質問は禁 Choices (2017)
I kind of wanted to read your book.[CN] 你的小说... 说实话 我一次都没有看过 虽然目前为也没有想要看 Choices (2017)
With one exception.[CN] 你们准备怎么阻 Mudmare (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[とまる, tomaru] halten [Add to Longdo]
める[とめる, tomeru] anhalten, unterbrechen [Add to Longdo]
血剤[しけつざい, shiketsuzai] Blutstillungsmittel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top