ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*从*

   
120 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: , -从-
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[从, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: Decomposition: 人 (rén ㄖㄣˊ)  人 (rén ㄖㄣˊ) 
Etymology: [ideographic] One person 人 following another,  Rank: 98
[两, liǎng, ㄌㄧㄤˇ] two, both, pair, couple; ounce
Radical: Decomposition: 一 (yī )  冂 (jiōng ㄐㄩㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 together in a cart,  Rank: 133
[坐, zuò, ㄗㄨㄛˋ] seat; to sit; to ride, to travel by
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  土 (tǔ ㄊㄨˇ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 sitting on the ground 土,  Rank: 611
[纵, zòng, ㄗㄨㄥˋ] to indulge in, to give free reign to
Radical: Decomposition: 纟 (sī )  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 1,236
[丛, cóng, ㄘㄨㄥˊ] bush, shrub; thicket; collection
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  一 (yī ) 
Etymology: [pictophonetic] one,  Rank: 1,678
[耸, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to excite, to urge; to raise; to shrug; lofty, towering
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  耳 (ěr ㄦˇ) 
Etymology: [pictophonetic] ear,  Rank: 2,163
[巫, wū, ] wizard, sorcerer, witch, shaman
Radical: Decomposition: 工 (gōng ㄍㄨㄥ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] A cross-shaped divining rod,  Rank: 2,189
[卒, zú, ㄗㄨˊ] soldier; servant; at last, finally
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  十 (shí ㄕˊ) 
Etymology: [pictographic] A soldier in armor,  Rank: 2,584
[怂, sǒng, ㄙㄨㄥˇ] to arouse, to incite, to instigate
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  心 (xīn ㄒㄧㄣ) 
Etymology: [pictophonetic] heart,  Rank: 3,702
[枞, cōng, ㄘㄨㄥ] fir tree
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 4,497
[苁, cōng, ㄘㄨㄥ] a medicinal herb; Boschniakia glabra
Radical: Decomposition: 艹 (cǎo ㄘㄠˇ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] herb,  Rank: 4,704
[赍, jī, ㄐㄧ] gift, present; offering
Radical: Decomposition: 十 (shí ㄕˊ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  冖 (mì ㄇㄧˋ)  贝 (bèi ㄅㄟˋ) 
Etymology: [ideographic] Money 贝 from 从 someone,  Rank: 5,246
[雜, zá, ㄗㄚˊ] mix, blend; various, miscellaneous
Radical: Decomposition: 亠 (tóu ㄊㄡˊ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  木 (mù ㄇㄨˋ)  隹 (zhuī ㄓㄨㄟ) 
Etymology: [pictophonetic] ,  Rank: 6,439
[齒, chǐ, ㄔˇ] teeth; gears, cogs; age
Radical: Decomposition: 止 (zhǐ ㄓˇ)  凵 (qiǎn ㄑㄧㄢˇ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  一 (yī )  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictographic] Upper and lower teeth 从; 止 provides the pronunciation,  Rank: 7,140
[韱, xiān, ㄒㄧㄢ] wild onions or leeks
Radical: Decomposition: 从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  戈 (gē ㄍㄜ)  韭 (jiǔ ㄐㄧㄡˇ) 
Etymology: [ideographic] Harvesting 戈 scallions 韭,  Rank: 8,189
[來, lái, ㄌㄞˊ] to arrive, to come, to return; in the future, later on
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] A wheat plant that has just borne fruit; compare 来
[僉, qiān, ㄑㄧㄢ] all, together, unanimous
Radical: Decomposition: 亼 (jí ㄐㄧˊ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  口 (kǒu ㄎㄡˇ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Many people 从 talking 口 under one roof 亼
[夾, jiā, ㄐㄧㄚ] to support; to be wedged between
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [ideographic] Two people 从 supporting someone 大 from either side
[從, cóng, ㄘㄨㄥˊ] from, by, since, whence, through
Radical: Decomposition: 彳 (chì ㄔˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ)  足 (zú ㄗㄨˊ) 
Etymology: [pictophonetic] step
[疭, zòng, ㄗㄨㄥˋ] clonic convulsions
Radical: Decomposition: 疒 (nè ㄋㄜˋ)  从 (cóng ㄘㄨㄥˊ) 
Etymology: [pictophonetic] sickness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cōng, ㄘㄨㄥ, / ] lax; yielding; unhurried, #49 [Add to Longdo]
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] from; to obey; to observe; to follow; surname Cong, #49 [Add to Longdo]
[zòng, ㄗㄨㄥˋ, / ] second cousin, #49 [Add to Longdo]
[cóng ér, ㄘㄨㄥˊ ㄦˊ, / ] thus; thereby, #1,146 [Add to Longdo]
[cóng shì, ㄘㄨㄥˊ ㄕˋ, / ] go for; engage in; undertake; to deal with; to handle; to do, #1,931 [Add to Longdo]
[cóng lái, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ, / ] always; at all times; never (if used in negative sentence), #2,046 [Add to Longdo]
[zì cóng, ㄗˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] since (a time); ever since, #3,342 [Add to Longdo]
[cóng cǐ, ㄘㄨㄥˊ ㄘˇ, / ] from now on; since then; henceforth, #3,376 [Add to Longdo]
[cóng xiǎo, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ, / ] from childhood; as a child, #4,139 [Add to Longdo]
[cóng wèi, ㄘㄨㄥˊ ㄨㄟˋ, / ] never, #4,256 [Add to Longdo]
[cóng zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, / ] from; therefrom, #4,901 [Add to Longdo]
[cóng bù, ㄘㄨㄥˊ ㄅㄨˋ, / ] never, #4,992 [Add to Longdo]
[cóng qián, ㄘㄨㄥˊ ㄑㄧㄢˊ, / ] previously; formerly, #5,636 [Add to Longdo]
[cóng méi, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄟˊ, / ] never (in the past); never did, #7,598 [Add to Longdo]
[fú cóng, ㄈㄨˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to obey (an order), #7,822 [Add to Longdo]
来不[cóng lái bù, ㄘㄨㄥˊ ㄌㄞˊ ㄅㄨˋ, / ] never, #7,891 [Add to Longdo]
[cōng róng, ㄘㄨㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] go easy; unhurried, #8,084 [Add to Longdo]
业人员[cóng yè rén yuán, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] employee; person employed in a trade or profession, #8,739 [Add to Longdo]
[wú cóng, ㄨˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] not to have access; beyond one's authority or capability; sth one has no way of doing, #11,919 [Add to Longdo]
[cóng tóu, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ, / ] anew; from the start, #13,472 [Add to Longdo]
[cóng yè, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄝˋ, / ] to practice (a trade), #13,836 [Add to Longdo]
[tīng cóng, ㄊㄧㄥ ㄘㄨㄥˊ, / ] to listen and obey; to comply with; to heed; to hearken, #14,609 [Add to Longdo]
力不[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, / ] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak, #20,445 [Add to Longdo]
头到尾[cóng tóu dào wěi, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄉㄠˋ ㄨㄟˇ, / ] from head to tail; the whole (thing), #21,112 [Add to Longdo]
[shùn cóng, ㄕㄨㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] obedient; to comply; to submit, #23,267 [Add to Longdo]
无所适[wú suǒ shì cóng, ㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄕˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] not knowing which course to follow (成语 saw); at a loss what to do, #24,252 [Add to Longdo]
[zūn cóng, ㄗㄨㄣ ㄘㄨㄥˊ, / ] to comply with; to follow (directives); to defer (to the judgement of superiors), #24,533 [Add to Longdo]
[suí cóng, ㄙㄨㄟˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to accompany; to follow, #26,352 [Add to Longdo]
[cóng shǔ, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄨˇ, / ] subordinate, #30,934 [Add to Longdo]
[Cóng huà, ㄘㄨㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] (N) Conghua (city in Guangdong), #32,396 [Add to Longdo]
[máng cóng, ㄇㄤˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to follow blindly; to conform slavishly; unthinking obediance, #34,182 [Add to Longdo]
头到脚[cóng tóu dào jiǎo, ㄘㄨㄥˊ ㄊㄡˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧㄠˇ, / ] from head to foot, #37,020 [Add to Longdo]
[Shěn Cóng wén, ㄕㄣˇ ㄘㄨㄥˊ ㄨㄣˊ, / ] Shen Congwen (1902-1988), novelist, #38,525 [Add to Longdo]
容不迫[cóng róng bù pò, ㄘㄨㄥˊ ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨˋ ㄆㄛˋ, / ] calm; unruffled, #39,225 [Add to Longdo]
[Cóng jiāng, ㄘㄨㄥˊ ㄐㄧㄤ, / ] (N) Congjiang (place in Guizhou), #48,988 [Add to Longdo]
[gēn cóng, ㄍㄣ ㄘㄨㄥˊ, / ] follow, #49,254 [Add to Longdo]
[cóng mìng, ㄘㄨㄥˊ ㄇㄧㄥˋ, / ] to obey an order; to comply; to do sb's bidding; to do as requested, #56,645 [Add to Longdo]
一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, / ] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying), #56,674 [Add to Longdo]
[cóng yōu, ㄘㄨㄥˊ ㄧㄡ, / ] preferential treatment; most favored terms, #56,924 [Add to Longdo]
[yī cóng, ㄧ ㄘㄨㄥˊ, / ] to comply with; to obey, #68,566 [Add to Longdo]
口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, / ] illness finds its way in by the mouth, #68,676 [Add to Longdo]
四德[sān cóng sì dé, ㄙㄢ ㄘㄨㄥˊ ㄙˋ ㄉㄜˊ, / ] Confucian moral injunctions for women - namely obey in turn three men father, husband and son, plus the four virtues of morality 德, physical charm 容, propriety in speech 言 and efficiency in needlework 功, #68,873 [Add to Longdo]
[xìn cóng, ㄒㄧㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] to trust and obey, #79,069 [Add to Longdo]
善如流[cóng shàn rú liú, ㄘㄨㄥˊ ㄕㄢˋ ㄖㄨˊ ㄌㄧㄡˊ, / ] readily following good advice (成语 saw); willing to accept other people's views, #82,742 [Add to Longdo]
恭敬不如[gōng jìng bù rú cōng mìng, ㄍㄨㄥ ㄐㄧㄥˋ ㄅㄨˋ ㄖㄨˊ ㄘㄨㄥ ㄇㄧㄥˋ, / ] deference is no substitute for obedience (成语 saw); to follow sb's precepts is the sincerest form of respect, #83,066 [Add to Longdo]
天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, / ] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event, #89,015 [Add to Longdo]
心所欲[cóng xīn suǒ yù, ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄙㄨㄛˇ ㄩˋ, / ] whatever you like; to do as one pleases, #102,212 [Add to Longdo]
择善而[zé shàn ér cóng, ㄗㄜˊ ㄕㄢˋ ㄦˊ ㄘㄨㄥˊ, / ] to choose the right course and follow it (成语 saw), #120,978 [Add to Longdo]
主人[míng cóng zhǔ rén, ㄇㄧㄥˊ ㄘㄨㄥˊ ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, / ] named after (the original owner), #289,612 [Add to Longdo]
[xùn cóng, ㄒㄩㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, / ] tame; obedient, #403,465 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I've never loved him as I do today."[CN] 我未像今天这样地爱他!" The Phantom Carriage (1921)
Where did you get it?[CN] 你哪边弄来的 Episode #1.8 (2004)
"... and from that day on, the madman never again left his cell."[CN] 那天起,那个疯子就再也没有离开过他的牢房 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Shut your mouth and pull your car out. Leave my site by one minute, lady![CN] 我限你一分钟之内我眼前消失 Episode #1.5 (2004)
Get away![CN] 他身边走开 Detective Conan: The Raven Chaser (2009)
"The doctor says it's pneumonia." "Her resistance is so poor for she has had ill health ever since last New Year's Eve."[CN] "医生说那是肺痨,她的抵抗力 非常差,因为自上一个除夕以来 她的身体就没有一天好过" The Phantom Carriage (1921)
Never.[CN] 没有过 Midnight in Paris (2011)
- Never?[CN] 来没抽过? The Band Wagon (1953)
You know Moohyuk, right?[CN] 昨天开始由他做我的司机 Episode #1.5 (2004)
He's fallen for you...so you're saying he's come all the way from Australia for you.[CN] 因为他对你着迷 所以大老远澳洲飞来这里 Episode #1.4 (2004)
Fresh eggs! Eggs! Fresh eggs![JA] 産湯坑ててのたま已は 凵百コんガヘ Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
How do I look Brother?[CN] 敏珠那里走到这里的时候 我就打开行李箱 Episode #1.7 (2004)
I never--[CN] 我来没有... Burning House of Love (2008)
There[CN] (未离开) Music of the Heart (1999)
This way![CN] 这儿走! Under the Same Moon (2007)
From this point on, I'm not you're coordinator.[CN] 你今天吃错药啦 现在起我不做你的造型师了 Episode #1.5 (2004)
Clear.[CN] 窗户走。 Anthropoid (2016)
SPECIAL EDITION Fair in Holstenwall ! For the first time![CN] 【特号】 霍斯腾沃尔游园集会 各种未出现过的展示 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Right now.[CN] 现在起 E Is for Ectoplasm (2014)
Sorry.[CN] 我真想头摸到尾 Rally (2014)
Cesare will awaken from his death-like trance. "Step right in!"[CN] 凯撒将会在你们的眼前,僵尸复活! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
"l know how miserable they felt, but I will turn over a new leaf."[CN] "我也明白他们头至尾是什么样的人! 但现在开始,我要开始新的生活! 他们永远没有因为我而抱怨的理由! The Phantom Carriage (1921)
Then after that, it goes back downstairs...[CN] 二楼来到一楼 咚咚咚 Episode #1.5 (2004)
- Never.[CN]  Nine Dead (2010)
"l couldn't endure the life he led." "I deserted him, took my children and crept away in secret."[CN] "我不能忍受他过得那种生活 我抛弃了他,带走了我的孩子 我是秘密地把他们他的身边偷走的" The Phantom Carriage (1921)
Never?[CN] 来没有? Authors Anonymous (2014)
If it were me, I would have shown you no mercy. NONE![CN] 我到底该哪里开始教你做人呢 Episode #1.7 (2004)
You don't have lotion?[CN] 你来没有擦过乳液吗 Episode #1.7 (2004)
Am I getting pregnant. I can't smell onions.[CN] 一定要马上这里搬出去 Episode #1.2 (2004)
From what?[CN] 哪? The Orphanage (2007)
Nobody.[CN] 没有。 The Culpepper Cattle Co. (1972)
Wanna come over?[CN] 我是不是今天开始当你的司机 Episode #1.5 (2004)
Presenting here for the first time..."[CN] 给你们看来没见到过的! 梦游者,凯撒! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Am I officially your manager from today?[CN] 正式行程明天开始 Episode #1.5 (2004)
Obey.[CN] 服 Your Highness (2011)
"l moved to this town for it was so far from our old home, that I never expected him to come looking for me here."[CN] "我搬到这个镇子上,因为 它离我们上一个家非常的遥远 我没想过他会想到来这里找我" The Phantom Carriage (1921)
Which room did you just came out of?[CN] 你刚刚哪个房间出来的 Episode #1.8 (2004)
"You see that i'm not afraid of you." "l will gladly heed your summons, but grant me a day's grace, for there is someone I must talk sense into."[CN] "如你会看到的,我不怕你 我愿意听你的呼唤,但你必须在明天 之前对我暂缓处刑,允许我见一个人 我必须劝他去做正确的事情" The Phantom Carriage (1921)
From this time, I'll completely forget her.[CN] 敏珠 这一刻起我要忘得一干二净 Episode #1.2 (2004)
Presenting here for the first time.[CN] 给你们看来没见到过的! The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
The ghost who died falling down from a three story building?[CN] 三楼教室倒栽葱死掉的鬼 用头咚咚咚走路的鬼 Episode #1.5 (2004)
From where?[CN] 哪里? Bayside Shakedown 2 (2003)
What do kissed lips look like anyway?[CN] 接过吻的嘴唇会怎么样 我不知道我来没有接过吻 Episode #1.4 (2004)
I'm not liking these dishes.[CN] 这个盘子我不太满意 意大利买回来的那些盘子 Episode #1.4 (2004)
I must obey.[CN] 我得服 Prospero's Books (1991)
"I will obtain police authorization to examine the somnambulist."[CN] 我要警察那获得许可,检查那个梦游者 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
He had entirely subjugated to his mill a somnambulist named Cesare, whom he did compel to carry out his nefarious schemes.[CN] 梦游者完全屈于他的意志,还被迫执行他的离奇的计划 The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
How arrogant. Stop with the bad remarks.[CN] 一大早就开始在那儿搞怪 Episode #1.2 (2004)
"l will take you to a time a year ago, to last New Year's Eve, when you came here, bringing such misfortune in your wake."[CN] "现在,我将带你一年前的这条路走 就是你去年的除夕来到这个镇子走的那条路 你打算给这个镇子带来如此多的不幸" The Phantom Carriage (1921)
There is a guy who came from Australia to see me.[CN] 有一位大叔 大老远澳洲来看我 Episode #1.4 (2004)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top