Search result for

(67 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -適-, *適*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[てきとう, tekitou] (n adj) เหมาะสม, เข้ากัน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[てきよう, tekiyou] 1.การนำ(กฏ)มาใช้ 2.การประยุกต์ใช้
[tekiyou, tekiyou] (n ) Application
[てき, teki] (n ) การตรง การเข้าข่าย(ในเงื่อนไข) การเข้ากัน เหมาะกันกับ(ภาวะการณ์)
[てきごう, tekigou] (n ) การปรับเปลี่ยน,ความเหมาะสม,ความสมควร

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
する[てきする, tekisuru] Thai: เหมาะสม English: to fit

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[適, shì, ㄕˋ] match, comfortable; just
Radical: Decomposition: 辶 (chuò ㄔㄨㄛˋ)  啇 (dì ㄉㄧˋ) 
Etymology: [pictophonetic] walk,  Rank: 5,616

Japanese-English: EDICT Dictionary
さない[てきさない, tekisanai] (adj-i) unsuited; unfit; ill-fitted [Add to Longdo]
した[てきした, tekishita] (adv) adequate (for); suitable (to, for) [Add to Longdo]
[てきす, tekisu] (v5s,vi) (See する) to fit; to suit [Add to Longdo]
する[てきする, tekisuru] (vs-s,vi) to fit; to suit; (P) [Add to Longdo]
[てきおう, tekiou] (n,vs) adaptation; accommodation; conformity; (P) [Add to Longdo]
応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] (n) {comp} Adaptive Delta Modulation [Add to Longdo]
応機制[てきおうきせい, tekioukisei] (n) adjustment mechanism [Add to Longdo]
応症[てきおうしょう, tekioushou] (n) diseases for which a particular medicine is indicated [Add to Longdo]
応障害[てきおうしょうがい, tekioushougai] (n) maladjustment [Add to Longdo]
応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] (n) {comp} adaptive control system [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适合[shì hé, ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] to fit; to suit, #1,331 [Add to Longdo]
适应[shì yìng, ㄕˋ ˋ, / ] to suit; to fit; to be suitable; to adapt; to get used to sth, #1,750 [Add to Longdo]
适当[shì dàng, ㄕˋ ㄉㄤˋ, / ] suitable; appropriate, #2,378 [Add to Longdo]
适用[shì yòng, ㄕˋ ㄩㄥˋ, / ] be applicable, #3,186 [Add to Longdo]
适宜[shì yí, ㄕˋ ㄧˊ, / ] suitable; appropriate, #5,981 [Add to Longdo]
适量[shì liàng, ㄕˋ ㄌㄧㄤˋ, / ] appropriate amount, #6,811 [Add to Longdo]
适时[shì shí, ㄕˋ ㄕˊ, / ] timely; apt to the occasion, #7,514 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] to fit; to suit, #7,884 [Add to Longdo]
适度[shì dù, ㄕˋ ㄉㄨˋ, / ] moderately; appropriate, #7,885 [Add to Longdo]
适应性[shì yìng xìng, ㄕˋ ˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] suitability, #13,773 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Performed" is the right word.「行った」というのは切な言葉だ。
Teenagers must adapt to today's harsh realities.10代の若者達は今日の厳しい現実に応しなければならない。
Five miles is a suitable distance for a picnic.5マイルはピクニックにした距離だ。
Can you please let me know the most suitable person in INF Co., Ltd?INF社の誰か最も当な人を教えてください。
Here's a comfortable chair you can sit in.あなたが座れる快な椅子がここにあります。
Read whatever books you think proper.あなたが当だと思う本なら何でも読みなさい。
They will give way to you if your opinion is reasonable.あなたの意見が道理にっていれば彼らは譲歩するだろう。
You were so nice to me, and I had a really pleasant trip. Thanks so much.あなたの親切のおかげで快な旅ができ、とても感謝しています。
You can't apply this rule to every case.あなたはこの規制をすべての場合に用するわけにはいかない。
Certain poisons, properly used, are useful.ある種の毒は、当に使えば役に立つ。
That was not at all an appropriate remark.あれはどうも切な発言ではなかった。
The questionnaire form was distributed properly.アンケート用紙が当に配られた。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You should let him come and visit you.[CN] 撒切爾學校是全國最好的學校 而奧海鎮終年氣候 Be Our Guest (2016)
I know the refinery's not everyone's cup of tea, but it's steady, the pension's good, it's practically impossible to get sacked.[JA] 製油所は性が要る だが年金はいいし クビにもならない Salesmen Are Like Vampires (2017)
All of the death here.[CN] 這里不合年輕人 Be Our Guest (2016)
I'VE DIVIDED THE REAL ONES INTO TWO GROUPS: THE WELL-PROPORTIONED AND THE PHARAONICS[JA] "真実は正サイズと 特大サイズの"  ()
I've never been here before.[CN] 由你帶我去真是再合不過了 How fitting that it's you who takes me there. The Bicameral Mind (2016)
No, because guess who's been suspended for having an inappropriate relationship with a student's parent?[JA] いいえ 保護者との 不切な関係のせいで停職よ The Secret of Sales (2017)
Kanazawa stone it like[CN] 這是我家 果然很合你 Suki demo nai kuseni (2016)
The coals should be just right.[JA] まず炭火の温度が 温であること Barbecue (2017)
How do you feel?[CN] 應現在的狀態 你還需要點時間 Battle Royale (2016)
Did you really think I wanted more of you?[CN] 他們都在夢中已經舒地死去 Captain America: Civil War (2016)
I'VE DIVIDED THE WELL-PROPORTIONED INTO TWO GROUPS:[JA] "2つに分かれる" "正サイズは G1とG2に分かれる"  ()
I couldn't help thinking this conversation would have been much more comfortable in a beautiful double-glazed porch.[JA] 二重ガラスのポーチなら 快だろうな Salesmen Are Like Vampires (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応デルタ変調[てきおうデルタへんちょう, tekiou deruta henchou] Adaptive Delta Modulation [Add to Longdo]
応制御系[てきおうせいぎょけい, tekiouseigyokei] adaptive control system [Add to Longdo]
応性[てきおうせい, tekiousei] adaptability [Add to Longdo]
応変換符号化[てきおうへんかんふごうか, tekiouhenkanfugouka] Adaptive Transform Coding (ATC) [Add to Longdo]
格である[てきかくである, tekikakudearu] eligible [Add to Longdo]
合SGML応用[てきごうSGMLおうよう, tekigou SGML ouyou] conforming SGML application [Add to Longdo]
合SGML文書[てきごうSGMLぶんしょ, tekigou SGML bunsho] conforming SGML document [Add to Longdo]
合する実装[てきごうするじっそう, tekigousurujissou] conforming implementation [Add to Longdo]
合検査[てきごうけんさ, tekigoukensa] conformance [Add to Longdo]
合検査試験[てきごうけんさしけん, tekigoukensashiken] conformance test [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[てき, teki] passen, geeignet_sein [Add to Longdo]
[てきせつ, tekisetsu] angemessen, passend, treffend [Add to Longdo]
[てきごう, tekigou] Uebereinstimmung, Einklang, Anpassung [Add to Longdo]
[てきぎ, tekigi] geeignet, angemessen, passend [Add to Longdo]
[てきとう, tekitou] geeignet, passend [Add to Longdo]
[てきよう, tekiyou] Anwendung, Verwendung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top