ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*ทักษะ*

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ทักษะ, -ทักษะ-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
dyslexia, dyslexie(n) เวลานี้คนจะเรียกเป็น LD มาจากคำว่า Learning disorder คือความบกพร่องทางทักษะทางการเรียนรู้

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทักษะ(n) skill, See also: talent, ability, capability, Syn. ความสามารถ, ความถนัด, ความชำนาญ, ฝีไม้ลายมือ, ความสามารถเฉพาะ, Example: ทักษะในการรับรู้จะพัฒนาได้เร็วกว่าทักษะอื่นๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ขาดทักษะ(v) be without expertise, See also: be lacking skill, have no skills, Ant. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ, Example: ผู้ที่เรียนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีเครื่อง จะทำให้ขาดการฝึกฝน และขาดทักษะในการใช้ ได้, Thai Definition: ไม่มีความชำนาญ, ขาดความชำนาญ
ขาดทักษะ(v) be without expertise, See also: be lacking skill, have no skills, Ant. มีทักษะ, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, มีความสามารถ, Example: ผู้ที่เรียนคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่มีเครื่อง จะทำให้ขาดการฝึกฝน และขาดทักษะในการใช้ ได้, Thai Definition: ไม่มีความชำนาญ, ขาดความชำนาญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทักษะน. ความชำนาญ.
ความรู้น. สิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียน การค้นคว้า หรือประสบการณ์ รวมทั้งความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ เช่น ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์, สิ่งที่ได้รับมาจากการได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ เช่น ความรู้เรื่องสุขภาพ ความรู้เรื่องนิทานพื้นบ้าน
เป้าประสงค์น. วัตถุประสงค์หรือจุดหมายปลายทางที่บุคคลพยายามบรรลุถึง เช่น เป้าประสงค์ของวิชานี้เพื่อฝึกทักษะของผู้เรียน.
ฝีมือโดยปริยายหมายถึง ความสามารถหรือทักษะและชั้นเชิงในการปฏิบัติการใด ๆ เช่น เขามีฝีมือในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้โดยรวดเร็ว.
มือ ๒น. ใช้ประกอบหน้าชื่อเครื่องดนตรีที่ใช้มือบรรเลง เพื่อหมายถึงผู้ที่มีความชำนาญหรือมีทักษะในการบรรเลงดนตรีนั้น ๆ เช่น มือระนาด มือจะเข้ มือกลอง มือปี่.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
skillความสันทัด, ทักษะ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Science processing skillsทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
integrationบูรณาการ, การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน, บูรณาการ มี ๒ ความหมาย <p>ความหมายที่ ๑ คือ ทำให้เป็นเนื้อเดียวกันโดยรวมหรือผสมผสานส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกัน เช่น การสอนภาษาแบบบูรณาการ หมายถึง การรวมทักษะการพูด ฟัง อ่าน เขียน ไว้ในวิชาเดียวกัน, หลักสูตรแบบบูรณาการสำหรับภิกษุสามเณร เป็นหลักสูตรที่รวมหลักสูตรธรรมศึกษา บาลีศึกษา และสามัญศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเดียว <p>ความหมายที่ ๒ หมายถึงเชื่อมหรือประสานกับสิ่งอื่นหรือหน่วยงานอื่น เช่น โรงเรียนหลายแห่งบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีรากฐานจากความเป็นไทยและนำไปสู่การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน [การจัดการความรู้]
Life skillsทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Life skills guidesคำแนะนำทักษะการดำเนินชีวิต [TU Subject Heading]
Motor skillsทักษะการเคลื่อนไหว [TU Subject Heading]
Motor skills disordersทักษะการเคลื่อนไหวผิดปกติ [TU Subject Heading]
Social skillsทักษะทางสังคม [TU Subject Heading]
Social skills in childrenทักษะทางสังคมในเด็ก [TU Subject Heading]
Study skillsทักษะทางการศึกษา [TU Subject Heading]
Survival skillsทักษะการเอาตัวรอด [TU Subject Heading]
Technical Competencyสมรรถนะทางวิชาการ, ความรู้ ทักษะและพฤติกรรมที่พนักงานต้องมีเพื่อนำมาใช้ปฏิบัติงาน เช่น ความรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ (Product Knowledge) คุณภาพงานบริการ (Service Quality) ทักษะการสื่อสาร (Communication Skills) การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving and Decision Making) เป็นต้น [การจัดการความรู้]
Apraxiaทักษะ, เคลื่อนไหวไม่ได้ถึงแม้ประสาทยังดีอยู่, ทักษะต่างๆ, กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมพาต, ไม่สามารถพูดให้ผู้อื่นเข้าใจ [การแพทย์]
Characteristicsคุณลักษณะ, ทักษะ, ลักษณะเฉพาะ, คุณสมบัติประจำตัว [การแพทย์]
Communication Skillทักษะในการสื่อสาร [การแพทย์]
Dressing Skill, Beginningการเริ่มฝึกทักษะในการแต่งตัว [การแพทย์]
Fine Motor Skillการเคลื่อนไหวที่ละเอียดซับซ้อน, ทักษะการเคลื่อนไหวของลำตัวแขนขามือ [การแพทย์]
Fine Motor Skill and Capacityความสามารถและทักษะในการเคลื่อนไหวอย่างประณีต [การแพทย์]
Finger Dexterity, Fineทักษะในการหยิบสิ่งของเล็กๆ [การแพทย์]
Life Skillทักษะชีวิต, Example: ความสามารถอันประกอบด้วย ความรู้ เจตคติ และความสามารถ ในอันที่จะจัดการกับปัญหารอบ ๆ ตัวในสภาพสังคมทั่วไป ณ ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สำหรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพศ สารเสพติด บทบาทชายหญิง ชีวิตครอบครัว สุขภาพ อิทธิพลสื่อ สิ่ง [สุขภาพจิต]
ป้องกันปัญหาสุขภาพจิตป้องกันปัญหาสุขภาพจิต, มุมมองการดำเนินงานที่เน้นการเสริมทักษะและแนวทางปกป้องมิให้ผู้ที่มีความ เสี่ยงต่อสุขภาพจิตเสียได้ง่าย สามารถรับมือปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นอยู่ ณ ปัจจุบัน ให้ผ่านพ้นไปได้ หรือให้แนวทางแก้ไขสิ่งที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตด้วย โดยการดำเนินงานนั้นต้อ [สุขภาพจิต]
observationการสังเกต, การใช้ประสาทสัมผัสเฝ้าศึกษาและบันทึกเหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นเพื่อให้ทราบสาเหตุและผลที่ได้รับ เป็นทักษะเบื้องต้นในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technologyเทคโนโลยี, การนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรมาสร้างสิ่งของเครื่องใช้ หรือวิธีการโดยผ่านกระบวนการ เพื่อแก้ปัญหา สนองความต้องการ หรือเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
technological projectโครงงานเทคโนโลยี, โครงงานที่เกี่ยวกับการนำความรู้ ทักษะ และทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างหรือพัฒนา เครื่องมือ เครื่องใช้ แบบจำลองหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยมีขั้นตอนการทำงานอยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเทคโนโลยี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Games, Skill Development throughการใช้เกมเพื่อพัฒนาด้านทักษะ [การแพทย์]
Learning, Skillการเรียนรู้ทักษะ [การแพทย์]
Motor Skillsความชำนาญของมือ, ทักษะ, ทักษะในการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Movement, Skilledการเคลื่อนไหวที่ต้องใช้ทักษะการทำงาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I started them on simple calisthenics, worked up to rudimentary game skills, and finally, advanced competitive theory.ผมเริ่มด้วยกายกรรมเพื่อสุขภาพง่ายๆ จนถึงทักษะการแข่งขันพื้นฐาน และในที่สุด ทฤษฎีการแข่งขันขั้นสูง Airplane! (1980)
Only their skilled training in police enforcement techniques saved their lives.เฉพาะการฝึกอบรมที่มีทักษะของพวกเขาในการบังคับใช้ตำรวจ เทคนิคการช่วยชีวิตของพวกเขา First Blood (1982)
one's got basic diplomacy skills.คนนึงมีทักษะการเจรจาต่อรอง Spies Like Us (1985)
we like what we've seen of you two. we're bucking you right up front to gathering, level 20.เราต้องการทักษะของพวกนาย พวกนายจะได้เลื่อนขั้นเป็น Level 20 Spies Like Us (1985)
I must know right away what I've got to work with. I've made my decision.ฉันอยากรู้ว่า เด็กใหม่ของฉันมีทักษะแค่ไหน จะได้จัดโปรแกรมฝึกให้เหมาะสม Spies Like Us (1985)
Frank sees my son's skill.แฟรงก์เห็นทักษะลูกของฉัน Bloodsport (1988)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
Your ninja skills are reaching their peak.ทักษะนินจาของคุณจะถึงจุดสูงสุดของพวกเขา Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
I happen to know for a fact... that your skill and dedication is an inspiration to everybody.ฉันจะบอกให้รู้นะว่าทักษะ และการอุทิศให้งานของนาย เป็นแรงบัลดาลใจให้คนอื่น Junior (1994)
A man should have a skill.คนที่ควรจะมีทักษะ The Shawshank Redemption (1994)
Trade skills and hobbies. Goes under Educational. The stack behind you.ทักษะการค้าและงานอดิเรก ไปตามการศึกษา กองอยู่ข้างหลังคุณ The Shawshank Redemption (1994)
Your diplomatic skill... would be richly rewarded here.ทักษะทางการฑูตของคุณ... จะได้รับการตอบแทน อย่างมหาศาลที่นี่ Seven Years in Tibet (1997)
... wonderfulsense of closure knowing...... ทำให้สมองพัฒนา ทักษะของการเรียนรู้ ... The Story of Us (1999)
- I don't know what you're asking me.ผมไม่รู้ว่าคุณถามถึงอะไร ทักษะของคุณ Unbreakable (2000)
The skill of the Elves can reforge the sword of kings but only you have the power to wield it.ทักษะของเอลฟ์ได้ตีดาบแห่งกษัตริย์ ...แต่มีเพียงท่านที่มีสิทธิที่จะใช้มัน The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Worthy of the skill of our woodland kin.เหมาะมากกับทักษะธนูของพวกเจ้า The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
There's talent, oh, yes.มีทักษะ เออใช่ Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)
If so, your social skills need work. No one force him jump.ถ้าใช่ ทักษะการเข้าสังคมของเธอก็ควรปรับปรุงได้แล้ว ไม่มีใครให้เขากระโดดซะหน่อย A Walk to Remember (2002)
All these special skills must come in handy, huh?ทั้งหมดเหล่านี้มีทักษะพิเศษจะต้องมาในสะดวกฮะ? Showtime (2002)
I was an excellent mime. Still am. Would you like to see my skills?ผมเป็นใบ้ที่ดีเยี่ยม ยังคง am คุณต้องการที่จะดูทักษะของฉันได้อย่างไร Showtime (2002)
good, bad, old, new... silents, Westerns, thrillers... that all the New Wave filmmakers came here to learn their craft.เขาอยากฉายหนังทุกประเภท ดี, เลว, เก่า, ใหม่... หนังเงียบ, ตะวันตก, สยองขวัญ นี่คือที่ๆ นักสร้างหนังกลุ่ม "คลื่นลูกใหม่" ทุกคนได้มาเรียนรู้ทักษะต่างๆ The Dreamers (2003)
Basic physical strength is the key to improving your Taekwondo skills.พื้นฐานความแข็งแรงของร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาทักษะเทควันโดของนายนะ Spin Kick (2004)
I know you've got the skill.ฉันรู้นายทักษะดี Goal! The Dream Begins (2005)
Now it's Munez. The youngster's got some great skill.ลูกอยู่ที่มูเนซ เขาปราดเปรียวมาก ทักษะดี Goal! The Dream Begins (2005)
-We've got to outwit her, to find a place somewhere beyond her reach, where you can practice your skills without any interference.เราจะทำยังไงดี? เราจะเอาชนะหล่อน, ไปหาที่ที่เธอเข้าไปไม่ถึง ที่ที่เธอสามารถฝึกทักษะได้โดยไม่โดนรบกวน Memoirs of a Geisha (2005)
Well, I thought an old pro like yourself might have some training-camp tricks, drills, insights to offer up.น่าจะมีทักษะการฝึก วิธีการ มุมมอง... The Longest Yard (2005)
As a result, I'm in need of someone with some theatrical skill.เพื่อให้ได้ผล, ผมต้องการใครสักคน ที่มีทักษะทางด้านการแสดง V for Vendetta (2005)
Your chess game's really improved a lot.นี่เสี่ยวเป่า ฉันไม่หวังว่าแกจะปรับปรุงทักษะให้เร็วขึ้นหรอกนะ House of Fury (2005)
So, this afternoon, while the counselors were practicing for the talent show...บ่ายวันนี้ ขณะที่มึงหายไปกูฝึกปรือทักษะที่ กูจะโชว์พรสวรรค์กูให้มึงเห็น American Pie Presents: Band Camp (2005)
Your skill is unique.ทักษะการขับของนายไม่เหมือนกับคนอื่นๆเลย Initial D (2005)
right?ในเมื่อฉันมีความรู้และทักษะที่หลายๆคนไม่มีกันนี่หว่า จริงไหม? Last Order: Final Fantasy VII (2005)
People like us usually do not mentor others, because I do not wish to pass on my skills so easily to anyone.โดยปกติคนอย่างพวกเราจะไม่สอนใคร เพราะไม่อยากถ่ายทอดทักษะให้คนอื่นให้ง่าย ๆ Smile Again (2006)
He does not have the skills or knowledge to do anything.องค์ชายยองโพไม่มีทักษะหรือความรู้ที่จะทำสิ่งใดหรอก Episode #1.41 (2006)
Your decision-making skills leave me in awe.เพราะทักษะการตัดสินใจของท่านทำให้ข้ารู้สึกเกรงขาม Episode #1.42 (2006)
-He has wonderful penmanship.ทักษะการเขียนเขาเยี่ยมมากเลย The Lake House (2006)
Not a high call in the workplace for skills like that, Joe.ทักษะนี้ไม่เหมาะกับงานนี้ The Marine (2006)
Yeah, like hobbies and... skills.ใช่, เหมือนงานอดิเรกและก็... ทักษะ Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
This is to develop your defensive skills.นี่เป็นการพัฒนาทักษะ การป้องกันตัวของนาย Fly, Daddy, Fly (2006)
So as a test of my skill, และเป็นการทดสอบทักษะของฉันด้วย Heavenly Forest (2006)
It's kind of a skill, I guess.ฉันคิดว่า มันเป็นทักษะ Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
My skill much more complicate.ทักษะของฉัน มันซับซ้อนมากกว่าเยอะเลย Chapter Eight 'Seven Minutes to Midnight' (2006)
Skills and instinct of a fighter come naturally, dude.ทักษะ และสัณชาตญาณ เป็นธรรมชาติของการต่อสู้ ไอ้เกลอ Gangster High (2006)
He's strong, but he doesn't have any skills!เขาแข็งแรงมาก แต่เขาไม่มีทักษะเลย! The Book of the Three Hans (2006)
- My matchmaking skills.- ทักษะการจับคู่ของชั้น Distant Past (2007)
Focus on honing those skills, not on how well you can juggle schedules or fill out paperwork.มุ่งมั่น ผึกฝนกับทักษะเหล่านี้ คุณจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวกับตาราง หรือเอกสารเหล่านั้น A Change Is Gonna Come (2007)
I had skills. I could have written my own ticket.แต่ฉันมีทักษะ ฉันจะสร้างทางของฉันเอง Resistance Is Futile (2007)
Maybe if your d...bought you a basketball team instead of a hotel, you'd have some skill.ก็อาจจะ ถ้าคุณซื้อทีมฟุตบอลแทนที่จะเป็นโรงแรม คุณมีทักษะบางอย่าง Bad News Blair (2007)
Any skill you want is now at your fingertips.ทุกทักษะที่คุณต้องการ อยู่แค่ปลายนิ้วคุณแล้ว Chapter Six 'The Line' (2007)
I'm able to smell the past... glimpse the future...ผมมีทักษะในการรับรู้กลิ่นในอดีต เราต้องคุยกันเรื่องนี้ No Such Thing as Vampires (2007)
25 years on the inside, you get some skills.25ปีในคุก คุณจะได้ทักษะใหม่ๆ Out of the Past (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทักษะ[thaksa] (n) EN: skill ; talent ; ability ; capability  FR: talent [ m ] ; don [ m ] ; capacité [ f ] ; habileté [ f ] ; aptitude [ f ]
ทักษะการฟัง[thaksa kān fang] (n, exp) EN: listening skills  FR: capacité d'écoute [ f ]
ทักษะการขาย[thaksa kān khāi] (n, exp) EN: salesmanship  FR: esprit commercial [ m ]
ทักษะในการจัดการ[thaksa nai kān jatkān] (n, exp) EN: managerial skills

English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ability(n) ความสามารถ, See also: ความมีฝีมือ, ความมีทักษะ, สมรรถภาพ, Syn. capability, expertness, Ant. inability, unfitness
able(adj) ที่มีทักษะดี, See also: เก่ง, มีฝีมือ, Syn. capable, Ant. incompetent, inept
accomplishment(n) ทักษะ (ส่วนใหญ่ใช้ในรูปพหูพจน์), See also: ความสามารถพิเศษที่ฝึกฝน
acquisition(n) การพัฒนาทักษะ
aim(n) ทักษะการเล็ง
amateur(adj) ซึ่งไม่มีทักษะ, See also: ซึ่งไม่มีฝีมือ, ซึ่งไม่เป็นมืออาชีพ, Syn. inexperienced, nonprofessional, lay
amateur(n) ผู้ที่ไม่มีทักษะ, See also: ผู้ที่ไม่มีฝีมือ
ambidextrous(adj) ซึ่งมีทักษะหลายด้าน
art(n) ความสามารถ, See also: ทักษะ, Syn. skill, craft
art(n) ทักษะทางศิลปะ
artful(adj) ฉลาด, See also: เก่ง, มีทักษะ, ชำนาญ, Syn. clever, skillful
artfulness(n) ความมีทักษะ, Syn. art, craft
artifice(n) ทักษะ, Syn. skill, ingenuity
artist(n) ผู้ที่มีทักษะ, See also: ผู้มีฝีมือ, Syn. adept, expert, master
bent(n) ทักษะ, See also: ความชำนาญ, Syn. talent, skill
bravura(n) ทักษะและความกระตือร้นจะทำในเชิงศิลปะ
broaden out(phrv) ขยาย (ความคิด, ทักษะ ฯลฯ), See also: ทำให้กว้างขึ้น
control(n) ทักษะ, Syn. skill
controlled(adj) ซึ่งมีทักษะ
conversationalist(n) คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationist
conversationist(n) คนที่ช่างสนทนา, See also: ผู้ที่ชอบการพูดคุย, ผู้ที่มีทักษะในการสนทนา, Syn. conversationalist
craft(n) ทักษะ, See also: ฝีมือ, Syn. skill, proficiency
craft(n) ทักษะการโกง, Syn. cunning, duplicity
fresh blood(idm) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่
dan(n) ระดับของทักษะในวิชาศิลปะป้องกันตัว, Syn. dan grade
deft(adj) คล่องแคล่ว, See also: ชำนาญ, มีทักษะ, Syn. adroit, dexterous, proficient, Ant. undept, maladroit, clumsy
deskill(vt) ลดทักษะในการทำงานลง
diplomacy(n) ความเชี่ยวชาญในการคบค้าสมาคม, See also: ทักษะในการเจรจาต่อรอง, Syn. tact, artfulness statesmanship, Ant. tactlessness, crudeness
elegant(adj) (การกระทำ) ที่มีส่วนผสมระหว่างความเรียบง่าย ทักษะและความสวยงาม
expertise(n) ทักษะความรู้, ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ, Syn. knowledge, skill
finished(adj) ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional
know-how(idm) ความรู้และทักษะ
new blood(idm) สมาชิกใหม่ (มักเป็นหนุ่มสาวและมีความคิดอ่านหรือทักษะใหม่ๆ), See also: เลือดใหม่, คนรุ่นใหม่
industrial arts(n) อุตสาหกรรมศิลป์, See also: การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของคนงานในภาคอุตสาหกรรม
inexperienced(adj) ซึ่งไร้ประสบการณ์, See also: ซึ่งไม่มีทักษะ, ซึ่งไม่เชี่ยวชาญ, Syn. ignorant, unskilled, inexpert
lacemaking(n) ทักษะในการถักลูกไม้, Syn. lacemaking
mastership(n) ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ, See also: ความเก่ง, ความรอบรู้, Syn. authority
menial(adj) เกี่ยวกับงานที่ต่ำต้อย, See also: ซึ่งเป็นงานที่ชั้นต่ำ, เกี่ยวกับงานที่ไม่ต้องใช้ทักษะพิเศษ, Syn. unskilled, Ant. skilled
multi-skilling(n) การมีทักษะหลากหลาย, See also: การทำงานได้หลากหลาย
musical(adj) เกี่ยวกับดนตรี, See also: ในทางดนตรี, ซึ่งมีทักษะทางดนตรี, Syn. talented, musically inclined
musicianship(n) ความสามารถทางดนตรี, See also: ทักษะทางดนตรี
one-upmanship(n) ทักษะในการเอาเปรียบคนอื่น, Syn. competition
geek(sl) คนที่เก่งแต่ไม่มีทักษะในการทำงาน
salesmanship(n) เทคนิคการขาย, See also: ทักษะการขาย
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
skilled(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. skillful
skillful(adj) ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled
weak(adj) ขาดทักษะ, See also: ขาดความสามารถ
well(adv) อย่างมีทักษะ, See also: อย่างชำนาญ, Syn. capably, proficiently, skillfully, Ant. incapably, unskillfully, unadroitly

English-Thai: Nontri Dictionary
skill(n) ความคล่องแคล่ว, ความชำนาญ, ความฉลาด, ทักษะ, ความสามารถ
unskilful(adj) เชื่องช้า, งุ่มง่าม, ไม่ชำนาญ, ไม่มีทักษะ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
lifeguard[คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน] (n) lifeguard [ 1 ] - (N) - ชีพบาล คำอ่าน :: ชีบ-พะ-บาน คำหมาย :: ผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการทางน้ำ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่านการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ อ้างอิง :: life = ชีวิต, ชีพ guard = ยาม, ผู้ดูแล ในที่นี้ ขอใช้คำว่า บาล ซึ่งหมายถึงผู้ดูแล เช่น รัฐบาล, คชบาล, โคบาล, ทวารบาล, พยาบาล, อภิบาล, อนุบาล lifeguard [ 2 ] - (N) – ทหารรักษาพระองค์ (ทหารมหาดเล็ก) ในกองทัพ สหราชอาณาจักร (ประเทศอังกฤษ), See also: Lifesaving, Lifesaver
lifesaver[ชีบ-พะ-รัก-สิก] lifesaver [ 1 ] - (N) - ชีพรักษิก คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก-สิก คำขยาย :: อิก (สระ อิ + ก ไก่) หมายถึง คน หรือ ผู้(ที่เป็น) เช่น สถาปนิก สมาชิก ศาสนิก ปาราชิก ความหมาย :: อาสาสมัครที่ได้เรียนรู้ และได้รับการฝึกอบรมทักษะการว่ายน้ำ การปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ เบื้องต้น แต่ไมได้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดูแลความปลอดภัยทางน้ำ โดยตรง, See also: Lifesaving, Lifeguard
lifesaving[ชีบ-พะ-รัก] (n) Lifesaving [ 1 ] – ชีพรักษ์ คำอ่าน :: ชีบ-พะ-รัก ความหมาย :: วิชาชีพเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ที่มีการการฝึกอบรมอย่างเข็มข้น ทั้งทักษะการว่ายน้ำ ปฐมพยาบาล การกู้ชีพ กู้ภัยทางน้ำ รวมทั้งการใช้อุปกรณ์หลากหลายที่เกี่ยวข้องการทำงาน ให้แก่ผู้ทำกิจกรรมนันทนาการ เช่น สระว่ายน้ำ , สวนน้ำ, ชายหาด, ชายทะเล ที่ผ่าน บางพื้นที่ในต่างประเทศ ยังต้องทำงานเกี่ยวข้องกับการงานฉุกเฉิน เช่น การกู้ภัยบนภูเขา การนำส่งผู้ประสพภัยฉุกเฉิน จากภัยพิบัติต่างๆ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
スキル[すきる, sukiru] (n) ทักษะ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
技能[ぎのう, ginou] TH: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ  EN: technical skill
習う[ならう, narau] TH: เรียน โดยเฉพาะเกี่ยวกับทักษะ เช่น การใช้พู่กัน การเรียนภาษา  EN: to learn

German-Thai: Longdo Dictionary
ausgebildet(adj) ซึ่งมีทักษะ, ที่มีความชำนาญ, ที่มีความเชี่ยวชาญ, มีฝีมือ เช่น Wer gut ausgebildet ist, hat mehr Chancen bei Wettbewerbe. คนที่มีทักษะดีมีโอกาสมากกว่าในการแข่งขัน
geschickt(adv) ซึ่งมีทักษะ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, See also: A. ungeschickt
Ungeschicklichkeit(n) |die, pl. Ungeschicklichkeiten| การที่ไร้ทักษะ, ความงุ่มง่าม, ความไม่มีพรสวรรค์ เช่น Oft schimpft man über seine eigene Ungeschicklichkeit, wenn man beispielsweise beim Essen aufs Hemd kleckert.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top