ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

finished

F IH1 N IH0 SH T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -finished-, *finished*, finish, finishe
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
finished(adj) ยุติ, See also: ไม่ทำหรือจัดการอีกต่อไป, Syn. completed, ended
finished(adj) ที่เสร็จเรียบร้อย (ผลิตภัณฑ์), See also: ที่สำเร็จเรียบร้อยแล้ว, Syn. completed, done
finished(adj) ไม่มีผลอีกต่อไป, See also: ไม่มีความสำคัญอีกต่อไป, ไม่มีอำนาจอีกต่อไป, Syn. doomed, ruined
finished(adj) ที่มีทักษะสูง, See also: มืออาชีพ, ชำนาญ, Syn. accomplished, professional

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
finished(ฟิน'นิชทฺ) adj. ปลาย, สิ้นสุด, เสร็จ, ยุติ, สมบูรณ์, ดีเยี่ยม, ประณีตงดงาม

English-Thai: Nontri Dictionary
finished(adj) ดีเยี่ยม, เรียบร้อย, แนบเนียน, เกลี้ยงเกลา, เสร็จ, สิ้นสุด
unfinished(adj) ไม่ได้ขัดเงา, ไม่ได้เสริมแต่ง, ยังไม่เสร็จ, ไม่สมบูรณ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Finished goodsสินค้าสำเร็จรูป [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When you've finished your letters, Robert will take them to the post.ถ้าเขียนจดหมายเสร็จแล้ว โรเบิร์ตจะเอาไปส่งให้ที่ไปรษณีย์ Rebecca (1940)
When she finished her bath, she'd go into the bedroom and go over to the dressing table.เมื่อท่านอาบนํ้าเสร็จเเล้ว ก็จะเข้ามาที่ห้องนอนและตรงมาที่โต๊ะเครื่องแป้ง Rebecca (1940)
I just finished painting an apartment that overlooked an el line. It took three days.ฉันเพิ่งเสร็จสิ้นการวาดภาพพาร์ทเมนท์ที่มองข้ามสายเอ มันต้องใช้เวลาสามวัน 12 Angry Men (1957)
He knew that he had broken the confidence of the Negro... ... and now he finished the bout before anyone had to go to work.เขารู้ว่าเขาเสียความเชื่อมั่น ของพวกนิโกรและตอนนี้เขา เสร็จสิ้นการแข่งขัน ก่อนที่ทุกคนจะต้องไปทำงาน The Old Man and the Sea (1958)
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด Jaws (1975)
All in good time, when I'm finished with it.ทุกคนจะมีความสุข, ตอนที่ผมทำมันเสร็จ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If you've finished your prayers perhaps we could begin our business.ถ้าพวกคุณสวดมนตร์เสร็จแล้ว ก็มาเริ่มพูดธุระกันเลย Gandhi (1982)
When you've finished your call, perhaps you'd be good enough to wait here.ถ้าหากคุณโทรเสร็จแล้ว มันอาจจะดีถ้าคุณจะนั่งรอที่นี่ Clue (1985)
We haven't finished searching the house yet.เรายังไม่ได้ค้นทั่วบ้านให้เสร็จเลย Clue (1985)
No, we ain't finished here, lady. Sit down.ยัง คุณผู้หญิง นั่งก่อน Day of the Dead (1985)
I said we ain't finished here, lady.เรายังคุยกันไม่เสร็จ คุณผู้หญิง Day of the Dead (1985)
After I'm finished winding you up, go upstairs with him and we'll explain what you have to do.พอฉันไขลานให้ ให้ขึ้นไปข้างบนกับแจ็ค เขาจะอธิบายแผนให้ฟัง Return to Oz (1985)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
finishedA few minutes after he finished his work, he went to bed.
finishedA fine dessert finished the meal.
finishedAfter he finished supper, he began to read the novel.
finishedAfter he had finished his homework he went out for a walk.
finishedAfter he had finished his work, he would read and study by the fireside.
finishedAfter I had finished the job, I went to bed.
finishedAfter they had finished their work, they went out.
finishedAfter we finished working, we enjoyed talking together.
finishedAnn finished painting the picture.
finishedAnn has just finished writing her report.
finishedAre you finished with your work?
finishedAs soon as he finished eating, he began to walk again.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหือด[heūat] (v) EN: be finished ; dissapear
จบเกม[jop kēm] (v, exp) EN: be end ; be finished
จอดไม่ต้องแจว[jøt mai tǿng jaēo] (xp) EN: come to the end ; be finished for
กึ่งสำเร็จรูป[keung-samretrūp] (adj) EN: semi-finished  FR: semi-fini
ค้าง[khāng] (v) EN: remain ; leave ; be unfinished ; be unsettled ; be incomplete ; be undone  FR: être inachevé ; être interrompu
คั่งค้าง[khangkhang] (adj) EN: outstanding ; unsettled ; unpaid ; unfinished ; overdue ; behind schedule ; in arrears
คั่งค้าง[khangkhāng] (adj) EN: unfinished
คาราคาซัง[khārākhāsang] (adj) EN: unfinished ; undone ; pending ; be incomplete  FR: inachévé ; en suspens ; pendant
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ[khreung-khreung klāng-klāng] (adv) EN: partially ; unfinished ; incompletely
เลิก[loēk] (v) EN: end ; be over ; stop ; close ; be finished ; be ended ; be concluded  FR: finir ; terminer ; se terminer ; arrêter ; achever

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FINISHED F IH1 N IH0 SH T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
finished (v) fˈɪnɪʃt (f i1 n i sh t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成品[chéng pǐn, ㄔㄥˊ ㄆㄧㄣˇ,  ] finished goods; a finished product #5,852 [Add to Longdo]
[qì, ㄑㄧˋ, / ] finished #52,371 [Add to Longdo]
玩儿完[wán er wán, ㄨㄢˊ ㄦ˙ ㄨㄢˊ,    /   ] finished; to be done with sth [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigfabrikat { n } | Fertigfabrikate { pl }finished product | finished products [Add to Longdo]
Fertigprodukt { n }finished product [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
製品[せいひん, seihin] (n) manufactured goods; finished goods; product; (P) #1,526 [Add to Longdo]
仕掛け(P);仕掛[しかけ, shikake] (n) device; contrivance; trick; mechanism; gadget; (small) scale; half finished; commencement; set up; challenge; attack; (P) #6,526 [Add to Longdo]
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r, vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf, v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P) #7,851 [Add to Longdo]
許し;許[ばかし;ばっかし, bakashi ; bakkashi] (prt) (1) (uk) (col) (See 許り) approximately; about; (2) only; nothing but; (3) (after the -ta form of a verb) just (finished, etc.) #9,074 [Add to Longdo]
甘い[あまい, amai] (exp, adj-i) (1) (uk) sweet; delicious; (2) fragrant (smelling); sweet (music); (3) lightly salted; (4) (See 甘く見る) naive; overly optimistic; soft on; generous; indulgent; easy-going; (5) half-hearted; not finished properly; (6) tempting (e.g. words); promising; (P) #9,400 [Add to Longdo]
仕上げ(P);仕上[しあげ, shiage] (n) end; finishing touches; being finished; (P) #11,918 [Add to Longdo]
未完[みかん, mikan] (n, adj-no) incomplete; unfinished #15,593 [Add to Longdo]
中途半端[ちゅうとはんぱ, chuutohanpa] (adj-na, n, adj-no) halfway; half measures; unfinished; incomplete; by halves; half-baked; half-cocked; (P) #17,161 [Add to Longdo]
白木[しらき, shiraki] (n) plain wood; unfinished woodwork #18,417 [Add to Longdo]
お礼奉公;御礼奉公[おれいぼうこう, oreiboukou] (n) free service after one has finished one's apprenticeship [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
完成品[かんせいひん, kanseihin] finished product [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finish \Fin"ish\, v. t. [imp. & p. p. {Finished}; p. pr. & vb.
   n. {Finishing}.] [F. finir (with a stem finiss- in several
   forms, whence E. -ish: see -ish.),fr. L. finire to limit,
   finish, end, fr. finis boundary, limit, end; perh. for
   fidnis, and akin findere to cleave, E. fissure.]
   1. To arrive at the end of; to bring to an end; to put an end
    to; to make an end of; to terminate.
    [1913 Webster]
 
       And heroically hath finished
       A life heroic.            --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To bestow the last required labor upon; to complete; to
    bestow the utmost possible labor upon; to perfect; to
    accomplish; to polish.
 
   Syn: To end; terminate; close; conclude; complete;
     accomplish; perfect.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Finished \Fin"ished\, a.
   Polished to the highest degree of excellence; complete;
   perfect; as, a finished poem; a finished education.
   [1913 Webster]
 
   {Finished work} (Mach.), work that is made smooth or
    polished, though not necessarily completed.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 finished
   adj 1: (of materials or goods) brought to the desired final
       state; "a finished product" [ant: {unfinished}]
   2: ended or brought to an end; "are you finished?"; "gave me the
     finished manuscript" [ant: {unfinished}]
   3: (of skills or the products of skills) brought to or having
     the greatest excellence; perfected; "a dazzling and finished
     piece of writing"; "a finished violinist"
   4: having a surface coating or finish applied; "the finished
     bookcase costs much more than the unfinished ones"
   5: brought to ruin; "after the revolution the aristocracy was
     finished"; "the unsuccessful run for office left him ruined
     politically and economically" [syn: {finished}, {ruined}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top