ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

skillful

S K IH1 L F AH0 L   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -skillful-, *skillful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
skillful[ADJ] ซึ่งมีทักษะ, See also: ซึ่งมีความชำนาญ, Syn. practiced, skilled

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
skillful(สคิล'ฟูล) adj. เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,มีความสามารถ,มีฝีมือ,ช่ำชอง,แคล่วคล่อง, Syn. expert
unskillful(อันสคิล'ฟูล) adj. ไม่เชี่ยวชาญ,งุ่มง่าม,ไม่คล่อง,เก้งก้าง., Syn. unskilful., See also: unskillfully,unskilfully adv. unskillfulness,unskilfulness n., Syn. clumsy,awkward ###A. skillful

English-Thai: Nontri Dictionary
skillful(adj) ชำนาญ,เชี่ยวชาญ,มีฝีมือ,คล่อง,ว่องไว,ฉลาด
skillfully(adv) อย่างชำนาญ,อย่างมีฝีมือ,อย่างว่องไว,อย่างฉลาด,อย่างแคล่วคล่อง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Richard is the most skillful advocate in the country.ริชาร์ดเป็นผู้สนับสนุนและทักษะ ความชำนาญมากที่สุดในประเทศ Denial (2016)
I must admit that Nikita demonstrated some very skillful tradecraft when she managed to disarm it.ฉันต้องยอมรับนะ แต่ว่านิกิต้าพิสูจน์ ให้เห็นถึงทักษะที่ดัดแปลง ตอนที่เขาจัดการปิดมันไป Betrayals (2011)
Skillful way...ลีลาของเธอ The Rocky Horror Glee Show (2010)
I finally found a man who could provide a skillful introduction and...ในที่สุด ฉันพบผู้ชาย ที่สามารถให้คำแนะนำและ... The Plain in the Prodigy (2009)
She's more skillful than you think.นางเก่งกว่าที่ท่านคิดไว้ Star Wars: The Clone Wars (2008)
Your father was a skillful warrior and a patriot.พ่อของเจ้า คือนักรบที่เก่งกาจและจงรักภักดี The Scorpion King: Rise of a Warrior (2008)
Over the years, we become stronger, and more skillful of hiding what we've done.ยิ่งเราแก่ขึ้น เรายิ่งแข็งแรงขึ้น และยิ่งปกปิดหลักฐานได้เนียนขึ้นด้วย The First Taste (2008)
It comes alive only through skillful manipulation.แต่มันจะมีชีวิตขึ้นมาทันที ด้วยการใช้ดาบอย่างมีฝีมือ Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
skillfulBill is skillful in arguing and debating.
skillfulBy dint of long practice he became most skillful.
skillfulBy means of long practice, became skillful.
skillfulHe handled the tool skillfully.
skillfulHe is as skillful a surgeon as ever lived.
skillfulHe is skillful in teaching pupils.
skillfulHe skillfully turned the trouble to his advantage.
skillfulHis brother is all thumbs, but he is a skillful surgeon.
skillfulLisa is so skillful that she can even make screws and similar small objects for herself.
skillfulSkillful diplomacy helps to avert war.
skillfulSkillful management made a success of the business.
skillfulThat actor is both handsome and skillful.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือดี[ADJ] skillful, See also: skilled, deft, Example: เพราะผมมีผู้ช่วยฝีมือดี งานของผมจึงสำเร็จได้รวดเร็ว, Thai definition: เกี่ยวกับลักษณะที่มีฝีมือมาก, Notes: (สำนวน)
สันทัดกรณี[ADJ] skillful, See also: well-informed, Thai definition: ที่รู้เรื่องนั้นๆ ดี
แคล่วคล่อง[ADV] skillful, See also: adroitly, cleverly, Syn. ว่องไว, คล่องแคล่ว, เชี่ยวชาญ, ชำนาญ, Example: หล่อนพูดภาษาญี่ปุ่นได้คล่องแคล่วมากทั้งๆ ที่ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียน, Thai definition: สามารถทำได้รวดเร็วเพราะเชี่ยวชาญ
ฝีมือดี[ADJ] skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
ทะมัดทะแมง[ADV] earnestly, See also: skillfully, energetically, Syn. กระฉับกระเฉง, ว่องไว, คล่องแคล่ว, Ant. เฉื่อยชา, เอื่อยเฉื่อย, Example: คนในเรือโดดลงมาปักหลักผูกเรืออย่างทะมัดทะแมง
ยวดยง[ADV] skillfully, See also: expertly, Syn. เชี่ยวชาญ, เก่ง
ฉุย[ADV] fluently, See also: skillfully, Syn. คล่อง, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, Example: หลังจากเรียนรำไทยไม่นานหล่อนก็รำฉุยแล้วตอนนี้
ช่ำชอง[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ[ADV] skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
คล่อง[ADV] skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[adj.] (chamnān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient   FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient   FR: expérimenté
ชาตรี[n.] (chātrī) EN: doughty fighter ; skillful swordman ; blade ; warrior ; fighter   
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert   FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[adj.] (chīochān) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[adj.] (fīmeū dī) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted   FR: doué ; habile ; expérimenté
เจน[v.] (jēn) EN: be well-versed ; be conversant ; be experienced ; be familiar ; be skilled at ; be practiced of ; be experienced through ; be skillful   FR: être habitué ; être familiarisé avec ; avoir l'expérience de ; s'y connaître ; être rompu à
เจนจัด[v.] (jēnjat) EN: be skillful ; be experienced through ; be practiced of   FR: être expérimenté ; être spécialisé
เจนจัด[adj.] (jēnjat) EN: skillfull ; experienced   FR: expérimenté ; spécialisé
แคล่ว[adv.] (khlaēo) EN: skillful ; adroitly ; cleverly   

CMU English Pronouncing Dictionary
SKILLFUL    S K IH1 L F AH0 L
SKILLFULLY    S K IH1 L F AH0 L IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
geschickt; gekonnt; gewandt {adj}skillful [Am.]; skilful [Br.] [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お上手[おじょうず, ojouzu] (n,adj-na) (1) skill; skillful; dexterity; (2) flattery [Add to Longdo]
さくさく;サクサク[, sakusaku ; sakusaku] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) crisp (not moist or juicy); crunchy; flaky (as in pastry); (2) (on-mim) crunching sound (of walking on snow, frost, sand, etc.); (3) (on-mim) doing skillfully and efficiently; doing quickly; proceeding smoothly; (4) (on-mim) (arch) sound of pouring liquid; (5) (on-mim) (arch) speaking clearly [Add to Longdo]
ど下手[どべた, dobeta] (n,adj-na) very unskillful; extremely awkward [Add to Longdo]
へぼい[, heboi] (adj-i) (See へぼ) clumsy; unskillful; bungling; poor; bad [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[, maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
スキルフル[, sukirufuru] (n) skillful [Add to Longdo]
鞍上人なく鞍下馬なし;鞍上人無く鞍下馬無し[あんじょうひとなくあんかうまなし, anjouhitonakuankaumanashi] (exp) (obsc) riding a horse so skillfully that it appears as if man and horse have become one [Add to Longdo]
下手[へた, heta] (adj-na,n) (1) unskillful; poor; awkward; (2) imprudent; untactful; (P) [Add to Longdo]
歌人[かじん, kajin] (n) (1) (See 短歌) skillful tanka poet; (2) official in charge of court poetry and music (ritsuryo period); (3) poet [Add to Longdo]
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Skillful \Skill"ful\, a. [Written also skilful.]
   1. Discerning; reasonable; judicious; cunning. [Obs.] "Of
    skillful judgment." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Possessed of, or displaying, skill; knowing and ready;
    expert; well-versed; able in management; as, a skillful
    mechanic; -- often followed by at, in, or of; as, skillful
    at the organ; skillful in drawing.
    [1913 Webster]
 
       And they shall call the husbandman to mourning, and
       such as are skillful of lamentations to wailing.
                          --Amos v. 16.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Expert; skilled; dexterous; adept; masterly; adroit;
     clever; cunning.
     [1913 Webster] -- {Skill"ful*ly}, adv. --
     {Skill"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 skillful
   adj 1: having or showing knowledge and skill and aptitude;
       "adept in handicrafts"; "an adept juggler"; "an expert
       job"; "a good mechanic"; "a practiced marksman"; "a
       proficient engineer"; "a lesser-known but no less
       skillful composer"; "the effect was achieved by skillful
       retouching" [syn: {adept}, {expert}, {good}, {practiced},
       {proficient}, {skillful}, {skilful}]
   2: done with delicacy and skill; "a nice bit of craft"; "a job
     requiring nice measurements with a micrometer"; "a nice shot"
     [syn: {nice}, {skillful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top